Мiнiстерство охорони здоров’я україни iвано-франкiвський національний медичний університетСторінка1/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

Професор_____Г. М. Ерстенюк

«_____»____________20__ р.РОБОЧА ПРОГРАМА
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(назва навчальної дисципліни)
________________5.12010102 Сестринська справа ___________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет – медичний коледж

Кафедра – гiгiєни та екології
Нормативні дані


Форма


навчання

Курс


Се­местр


Кількість годин

Диф.

залік


(семе-стр)

Іспит

(семе-


стр)

Всьо­го


Аудиторних

С

П

РС

Лекції

Прак-

тичні


занят-

тя


Лабора-

торні


заняття

Семінар-ські

заняття


Денна

2

4

81

12

30

-

-

39

4

-

Вечірня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Робочу програму склали: проф. М. І. Мізюк, ас. Я. О. Єремчук

Івано-Франківськ – 2012

Робоча програма складена на основі типової програми «Основи екології та профілактичної медицини» для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа”.

Програма затверджена заступником директора Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України О. П. Волосовцем, 2011 р.

Програму обговорено на засіданні кафедри «____»_____________ 20 р.

Протокол №______
Завідувач кафедри __________________ професор М. І. Мізюк

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії


«_____» _________________ 20 р., протокол №
Голова циклової методичної комісії _______ доцент Ю. В. Боцюрко


ЗМІСТ1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . .


1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .


2.1. Загальні методичні матеріали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активізації і інтенсифікації навчання . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять зі студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних завдань і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Робочий навчальний план


Назва дисципліни

та

види занятьВид під­сумкового

контролю по семе­страх


Загальна


кількість годин на дисциплі­ну


Кількість годин в семестр

третій

залік


Всьо­го

В тиж­день
Основи екології та профілактичної медицини

4

81

81

3,68

1

Лекції
12

12

0,55

2

Лабораторні
30

30

1,36

3

Самостійна робота
39

39

1,77


1.2. Тематичні плани
1.2.1. Тематичний план лекцій

Тема лекції1

Вступ до основ екології та профілактичної медицини. Гігієнічне значення сонячної радіації. Гігієна природного та штучного освітлення2

Гігієна води і водопостачання населених місць


3

Екологічні проблеми харчування. Науко­ві основи раціонального харчування. Профілактика харчових отруєнь

4

Сучасні проблеми гігієни дітей та підлітків

5

Гігієна планування та упорядкування дитячих закладів


6

Сучасні проблеми лікарняного будів­ництва. Гігієна планування та упо­рядкування лікувально-профілактичних закладів

Примітка: кожна лекція триває 2 академічні години.
1.2.2. Тематичний план практичних занять


№№

пп

Тема

заняття

Вид

заняття


1

Вступне заняття. Методи екологічних досліджень. Екологія, основні терміни та поняття. Біосфера, екологічні системи

Практич.

2

Методика обстеження стану повітряного басейну на території, прилеглій до промислового підприємства

Практич.

3

Методика оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря

Практич.

4

Методика гігієнічної оцінки мікроклімату приміщень

Практич.

5

Методика гігієнічної оцінки природного та штучного освітлення приміщень

Практич.

6

Методика гігієнічної оцінки якості питної води

Практич.

7

Методика адекватності індивідуального харчування

Практич.

8

Методика гігієнічної оцінки харчування за меню-розкладкою

Практич.

9

Методика гігієнічної оцінки розслідування випадків харчових отруєнь

Практич.

10

Методика санітарно-гігієнічної оцінки шкільних приміщень та режиму навчання

Практич.

11

Методика гiгiєнiчної оцiнки умов праці медичної сестри та перебу­вання хворих в лiкувальних закладах (обстеження ЛПЗ)

Практич.

12

Методика гiгiєнiчної оцiнки умов праці медичної сестри та перебу­вання хворих в лiкувальних закладах. Оформлення акта обстеження

Практич.

13

Екологія та здоров’я людини

Семінар

14

Методика проведення санітарно-освітньої роботи

Практич.

15

Диференційований залік

Диф. залік

Примітка. Кожне заняття триває 2 академічні години


1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботипп

Т е м а

Форма перевірки засвоєння матеріалу


1

Основні поняття і визначення кур­су. По­няття забруднення се­ре­­довища, визна­чен­­ня забрудника як одного з найваж­ливіших по­нять та охорони навколишнього середовища

Диф. залік

2

Наслідки забруднення навколишнього середовища. Поведінка забрудників у навколишньому середовищі, явища синергізму

Диф. залік

3

Екологізація міського господарства. Порушення еколо­­гіч­них кругообігів речовин та енергії

Диф. залік

4

Технологічні аспекти взаємо­дії суспільства та природного середовища. Техносфера

Диф. залік

5

Проми­сло­ва екологія. Характеристика різних видів негативного техно­генного впливу на екосистему та біосферу

Диф. залік

6

Озонові дірки: причини виникнення та впливу на людину та біосферу. "Парниковий ефект", причини виникнення та можливі наслідки

Диф. залік

7

Екологічні катастрофи. Зміна магнітного поля Землі
8

Проблема захисту атмосфери. Проблема викидів у атмосферу. Радіоактивні ви­киди

Диф. залік

9

Охорона водоймищ від виснаження та прогнозування якості водних ресурсів. Захист малих річок

Диф. залік

10

Проблема захисту гідросфери. Запаси прісної води на планеті

Диф. залік

11

Методика використання ультрафіолетового випромінювання для профілактики захворювань і санації повітряного середовища

Диф. залік

12

Водопостачання та його значення в профілактиці захворювань населення

Диф. залік

13

Гігієнічна характеристика окремих харчових продуктів

Диф. залік

14

Санітарно-гігієнічний контроль за об’єктами громадського харчування

Диф. залік

15

Організація харчування хворих в лікувально-профілактичних закла­дах

Диф. залік

16

Методика проведення медичною сестрою санітарно-освітньої роботи
17

Основи особистої гігієни. Гігієна одягу та взуття

Диф. залік

18

Гігієнічне значення знезараження і очищення стічних вод

Диф. залік

19

Гігієна праці працюючих підлітків та жінок


Диф. залік

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

- Усне опитування

- Тестовий контроль

- Ситуаційні задачі1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

- Диференційований залік (безбілетна система), усне опитування, ситуаційні задачіКритерії оцінювання рівня знань студентів

під час проведення практичних занять

(оцінювання здійснюється за традиційною 4-х бальною системою):
«Відмінно» - отримує студент, який брав активну участь в обговоренні найбільш складних питань з теми, допустив неістотні помилки і дав не менше 90 % правильних відповідей на поставлені запитання та стандартизовані тестові завдання, виконав практичну роботу, оформив та захистив протокол, виконав завдання СПР.

«Добре» - отримує студент, який брав участь в обговоренні питань з теми і дав не менше 75 % правильних відповідей на поставлені запитання та стандартизовані тестові завдання, виконав практичну роботу, оформив та захистив протокол, виконав завдання СПР.

«Задовільно» - отримує студент, який не брав участь в обговоренні основних питань з теми і дав не менше 50 % правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, виконав практичну роботу, оформив та захистив протокол, виконав завдання СПР.

«Незадовільно» - отримує студент, який не брав участь в обговоренні основних питань з теми і дав не менше 25 % правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, виконав практичну роботу, оформив, але не захистив протокол, не виконав завдання СПР.
Критерії оцінювання рівня знань студентів

під час проведення диференційованого заліку чи іспиту

(оцінювання здійснюється за традиційною 4-х бальною системою):
«Відмінно» - отримує студент, який дав не менше 80-100 % правильних відповідей на поставлені запитання та правильно розв’язав ситуаційну задачу, склав гігієнічний висновок та розробив рекомендації з оптимізації впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.

«Добре» - отримує студент, який дав не менше 60-79 % правильних відповідей на поставлені запитання та правильно розв’язав ситуаційну задачу, склав гігієнічний висновок, але недостатньо розробив рекомендації з оптимізації впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.

«Задовільно» - отримує студент, який дав не менше 50-59 % правильних відповідей на поставлені запитання та розв’язав ситуаційну задачу, склав гігієнічний висновок, але не розробив рекомендації з оптимізації впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.

«Незадовільно» - отримує студент, який не дав правильних відповідей на поставлені запитання та не розв’язав ситуаційну задачу, не склав гігієнічний висновок та не розробив рекомендації з оптимізації впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури
1.4.1. Основна
1. Литвинова Г. О. Гігієна з основами екології.- Київ, Здоров’я, 1999.- 352 с.

1. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. Посібник.- К.: Здоров’я, 1999.- 694 с.

2. Габович Р.Д., Познанський С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена.-Ки- ев: Вища школа,-1983. - 320 с.

3. Пивоваров Ю.П., Гоева О.Є., Величко А.А.-М.: Медицина, 1983.-245 с.

4. Даценко И.И. и др. Руководство к практическим заняти- ям.-Львов: Вища школа, 1988.- 312 с.
1.4.2. Додаткова
1. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. М.: Медицина, 1971.

2. Маненко А.К., Сахновская Н.М. Гигиена лечебных учрежде- ний.-К., 1982.

3. Кириллов В.Ф. Гигиена труда медицинского персонала при ра- боте с источниками ионизирующих излучений.-М.: Медицина, 1986.- 184 с.

4. Гигиена питания / Ванханян В.Д., Майструк П.Н., Столмакова А.И. и др. - Киев: Здоровье, 1980. - 340 с.

5. Литвинова Г. О., Ванханен В. Д. Гігієна.- Здоров’я, 1994.- 336 с.
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Загальні методичні матеріали
2.1.1. Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни

Вміння оцінювати санітарно-гігієнічний стан навколишнього середовища та розробляти заходи з його оптимізації.Завдання дисципліни

 • аналізувати стан навколишнього середовища та вплив чинників на здоров’я різних груп населення;

 • володіти методами гігієнічного оцінювання впливу чинників мікроклімату, освітлення, вентиляції, опалення житлових та громадських приміщень;

 • планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникненню захворювань інфекційного та неінфекційного походження з аліментарним механізмом передачі, харчових отруєнь тощо;

 • здійснювати профілактичні заходи щодо негативного впливу шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища на організм працюючих;

 • оцінювати фізичний розвиток дітей і підлітків, здійснювати заходи щодо організації навчального та виховного процесу в дошкільних та загальноосвітніх закладах з профілактичною метою;

 • дотримуватися санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах, здійснювати заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;

 • планувати заходи щодо дотримання здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх у практику охорони здоров’я;

 • проводити профілактичні заходи відповідно до чинного законодавства України;

 • підготуватися до майбутньої самостійної роботи.2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами


№№

пп


Назва дисципліни


Дисципліни, які забезпечують
1. Анатомія людини

2. Ботаніка

3. Біологія

4. Мікробіологія

5. Неорганічна хімія
Дисципліни, які забезпечуються
1. Біохімія

2. Пропедевтика дитячих хвороб

3. Дитячі інфекції

4. Інфекційні хвороби

5. Епідеміологія

6. Фармакологія

7. Догляд за хворими


2.1.3. Методи активізації і інтенсифікації навчання
1. З метою організації пошукової, пізнавальної діяльності студентів на кафедрі проводиться впровадження проблемного методу в навчанні студентів на лекціях та практичних заняттях.

2. Стимулювання пізнавальної діяльності студентів шляхом вирішення проблемних ситуацій на практичних заняттях, читання проблемних лекцій.

3. Написання рефератів на гігієнічну тематику по НДРС (науково-дослідній роботі студентів).

4. Розв'язування ситуаційних задач як метод наближення до реальних умов майбутньої діяльності.5. Проведення практичних занять на об’єктах


2.1.4. Основні знання та вміння
Медичні сестри повинні знати:


 • визначення і завдання екології та профілактичної медицини як науки;

 • вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я людей, профілактику захворювань, пов’язаних з впливом цих чинників;

 • методи, форми і принципи формування здорового способу життя;

 • законодавчі акти, що відображають завдання і зміст екології та профілактичної медицини;

 • основні санітарні нормативи планування, обладнання й утримання об’єктів державного санітарного нагляду;

 • заходи щодо санітарної охорони атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунту;

 • санітарно-гігієнічні вимоги до якості питної води та організації питного водопостачання;

 • санітарно-гігієнічні вимоги до збирання, видалення, знешкодження твердих відходів та рідких нечистот;

 • методи та організацію санітарно-гігієнічних досліджень чинників навколишнього середовища.


Медичні сестри повинні вміти:


  • на рівні уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації:

 • керуючись нормативно-технічною документацією, проводити постійний контроль даних інструментальних і лабораторних досліджень;

 • проводити відбір проб повітря аспіраційним, вакуумним і обмінним методами;

 • визначати вміст пилу в атмосферному повітрі, повітрі житлових та громадських споруд ваговим методом;

 • визначати вміст токсичних речовин у повітрі;

 • проводити відбір проб питної води;

 • визначати органолептичні і хімічні показники питної води;

 • проводити відбір проб води водойм;

 • проводити відбір проб ґрунту;

  • на рівні уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації:

 • проводити облік і реєстрацію результатів лабораторних досліджень;

 • проводити санітарно-освітню роботу з пропаганди здорового способу життя та охорони навколишнього середовища;

 • організовувати і проводити санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їх родинами;

  • на рівні навичок:

 • будувати графіки залежності захворюваності від ступеня забрудненості навколишнього середовища;

 • складати тексти санітарно-освітних пам’яток, листівок;

 • складати план, тезиси санітарно-освітньої бесіди;

 • проводити санітарно-освітню бесіду;

 • оформлювати санітарний бюлетень;

 • вимірювати температуру повітря термометром;

 • вимірювати відносну вологість повітря психометрами Августа, Ассмана;

 • вимірювати швидкість руху повітря анемометрами;

 • вимірювати швидкість руху повітря кататермометром;

 • вимірювати еквівалентний рівень звуку шумоміром;

 • вимірювати атмосферний тиск барометром;

 • вимірювати освітленість люксметром;

 • відбирати проби повітря для лабораторних досліджень аспіраційним методом з використанням аерозольних фільтрів, поглинальних приладів, електроаспіратора;

 • відбирати проби повітря вакуумним способом;

 • відбирати проби повітря обмінним способом;

 • відбирати проби повітря в гумові камери;

 • відбирати проби повітря мокрим способом;

 • працювати з мірним посудом, аналітичними терезами;

 • працювати на фотоелектроколориметрі;

 • будувати калібрувальний графік і використовувати його під час досліджень на фотоелектроколориметрі;

 • вимірювати температуру води;

 • працювати з батометром;

 • працювати з приладом Снелєна;

 • працювати з рН-метром (йономіром);

 • працювати з водяною банею;

 • працювати з набором сит для визначення величини зерен ґрунту;

 • читати будівельні креслення;

 • працювати з проектами забудови населеного пункту;

 • працювати з проектами житлових будинків.2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок


 1. Визначення та оцінювання температурного режиму, вологості повітря, руху повітря в приміщенні.

 2. Визначення та оцінювання атмосферного тиску.

 3. Розрахунок та оцінювання окремих показників та показника комплексної дії мікроклімату на організм людини.

 4. Відбір проби повітря в житлових та громадських приміщеннях і проведення санітарно-хімічного дослідження на визначення вмісту токсичних речовин, пилу.

 5. Планування заходів щодо профілактики захворювань, пов’язаних із впливом на організм шкідливих чинників мікроклімату.

 6. Аналіз впливу сонячної активності на біосферу, організм людини та здоров’я населення.

 7. Пояснення значення ультрафіолетового випромінювання Сонця та використання його в медицині.

 8. Визначення та оцінювання показників природного освітлення в приміщенні (СК, КПО).

 9. Визначення та оцінювання штучного освітлення житлових і громадських приміщень.

 10. Проведення гігієнічних заходів щодо поліпшення стану освітленості житлових і громадських приміщень.

 11. Відбір проби питної води з централізованих та децентралізованих джерел водопостачання для органолептичного, токсикологічного та бактеріологічного дослідження.

 12. Проведення органолептичного дослідження питної води та вмісту залишкового хлору у воді.

 13. Оцінювання якості питної води за органолептичними, хімічними та бактеріологічними показниками.

 14. Описування видів водопостачання конкретних населених місць — централізованих і децентралізованих систем.

 15. Визначення та оцінювання методів поліпшення якості води (освітлення, знебарвлення і знезаражування).

 16. Проведення санітарно-освітньої роботи щодо профілактики захворювань, пов’язаних з якістю питної води.

 17. Відбір проби ґрунту з досліджуваної ділянки.

 18. Проведення гігієнічне оцінювання ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб.

 19. Планування та виконання профілактичних заходів щодо санітарної охорони ґрунту з метою профілактики захворювань.

 20. Розроблення заходів щодо збирання, видалення та знешкодження відходів з лікувально-профілактичних закладів.

 21. Проведення санітарно-освітньої роботи щодо профілактики захворювань, пов’язаних із забрудненням ґрунту.

 22. Трактування принципів харчування людей різних вікових груп, професій, спортсменів.

 23. Розрахунок енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах.

 24. Оцінювання адекватності харчування за меню-розкладкою.

 25. Орієнтовне експрес-оцінювання якостей хліба, молока, м’яса, консервів, розшифрування маркування консервів, визначення придатності харчових продуктів до споживання.

 26. Пояснювання та оцінювання харчового статусу людини.

 27. Трактування принципів харчування пацієнтів у стаціонарах, оздоровчих закладах.

 28. Відбір проб продуктів для направлення на лабораторні дослідження (при розслідуванні випадків харчових отруєнь та інших невідкладних випадках).

 29. Оцінювання і забезпечення дотримання гігієнічних вимог до організації роботи харчоблоку лікувально-профілактичного закладу: обладнання, інвентарю, посуду, термінів проведення профілактичних обстежень, правил особистої гігієни та гігієни праці персоналу харчоблоку.

 30. Оцінювання та забезпечення дотримання гігієнічних вимог до якості харчування в лікувально-профілактичних закладах: утримання приміщень харчоблоку, постачання, зберігання, кулінарного оброблення харчових продуктів і готової їжі.

 31. Розробляння заходів щодо профілактики харчових отруєнь.

 32. Визначення рівня захворюваності робітників певної дільниці, цеху, підприємства тощо.

 33. Графічне зображення результатів аналізу захворюваності та оцінювання їх.

 34. Визначення контингенту працівників для проходження періодичних медичних оглядів.

 35. Організовування і контролювання процесу проходження медичних оглядів.

 36. Аналіз даних про виробничий травматизм.

 37. Розроблення заходів щодо профілактики професійної захворюваності та виробничого травматизму.

 38. Організовування і здійснення санітарно-освітньої роботи з працівниками різних галузей народного господарства з використанням сучасних методів і форм.

 39. Визначення та оцінювання антропометричних показників фізичного розвитку дітей і підлітків.

 40. Визначення та оцінювання індивідуального фізичного розвитку за методом шкал регресії.

 41. Оформлення медичної документації.

 42. Надання гігієнічних рекомендацій щодо режиму навчання та відпочинку школярів, їх оздоровлення впродовж року.

 43. Надання гігієнічних рекомендацій щодо обладнання приміщень і предметів дитячого вжитку.

 44. Проведення лекцій, бесід та інших заходів гігієнічного навчання і виховання.

 45. Трактування гігієнічних вимог до земельних ділянок для розміщення лікувально-профілактичних, оздоровчих закладів, їх забудови, до планування, обладнання і режиму експлуатації окремих відділень, палатних секцій і палат, спеціалізованих приміщень.

 46. Оцінювання умов роботи медичного персоналу: освітлення, опалення, вентиляції тощо.

 47. Комплексне оцінювання планування, режиму експлуатації лікувально-профілактичного закладу, відділення.

 48. Трактування основних принципів санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в лікарні і поліклініці.

 49. Оцінювання санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів лікувально-профілактичних закладів, інтерпретація значення оптимального гігієнічного режиму для підвищення ефективності лікування пацієнтів, профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій, створення оптимальних умов праці персоналу.

 50. Проведення дезінфекції у лікувально-профілактичному закладі.

 51. Проведення гігієнічних заходів із догляду за пацієнтом.

 52. Дотримування основних гігієнічних вимог щодо особистої гігієни під час роботи у відділенні.

 53. Проведення санітарно-освітньої роботи з пацієнтами та їх родичами з використанням різних методів і форм.


2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій (взірець)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

IВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри

гігієни та екології ІФНМУ

«___»_____20 р. прот. №___

Зав. каф. М.І. Мізюк

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ.

НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО

ХАРЧУВАННЯ. ПРОФІЛАКТИКА ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка