Мінистерство охорони здоров’я України Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Кафедра анатомії людини Довгаль Г. В., Абдул – Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Довгаль М. А., Снісар О. С., Козловська ГСторінка1/15
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Мінистерство охорони здоров’я України

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія»

Кафедра анатомії людини


Довгаль Г. В., Абдул – Огли Л. В., Дем’яненко І. А.,

Довгаль М. А., Снісар О. С., Козловська Г. О.


Методичні розробки

для студентів стоматологічного факультету

до практичних занять з анатомії людини

другий семестр

(навчально – методичний посібник)

за кредитно-модульною системою

відповідно до вимог Болонського процесу

Дніпропетровськ

2015


Затверджено центральною методичною комісією ДЗ «ДМА» МОЗ України протокол № 5 від 26. 03. 2015

Установа – розробник: ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України

Методичні розробки для студентів стоматологічного факультету до практичних занять з анатомії людини: навчально – методичний посібник.- Дніпропетровськ:«Пороги», 2015 . – 178 с.

Навчально – методичний посібник підготовлений співробітниками ДЗ «ДМА» МОЗ України присвячений удосконаленню учбового процесу студентів стоматологічного факультету, згідно вимогам регламенту навчального процесу, які відбуваються у системі організації на кафедрі анатомії людини ДЗ «ДМА» МОЗ України. Учбовий процес побудований на принципах реалізації професійного підходу з орієнтацією навчання на кінцеву мету – практичну діяльність майбутнього лікаря – стоматолога. Даний навчально – методичний посібник рекомендовано для студентів стоматологічних факультетів другого семестру навчання з урахуванням вимог болонського процесу.Укладачі:

Довгаль Г. В. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України.

Абдул – Огли Л. В. - доктор медичних наук, викладач кафедри анатомії людини ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України.

Дем’яненко І. А. - кандидат медичних наук, ст. викладач кафедри анатомії людини ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України.

Довгаль М. А. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України.

Снісар О. С. - кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України.

Козловська Г.О. - кандидат медичних наук, викладач кафедри анатомії людини ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Волошин М. А. - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри анатомії ДЗ «Запоріжська медичний університет» МОЗ України.

Сирцов В. К. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології ДЗ «Запоріжська медичний університет» МОЗ України.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» ТА «СТОМАТОЛОГІЯ», НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ, ЗМІСТОВНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ МОДУЛЯХ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДЗ «ДМА»

Затверджено на методичному засіданні кафедри анатомії людини ДЗ «ДМА», протокол № 1 від 28.08.2015 р.ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.

 1. На практичних заняттях та лекціях студенти повинні бути в халатах та шапочках. Халати мають бути чистими та відпрасованими. Приносити їжу та їсти в секційних залах та лекційних аудиторіях забороняється. Протягом практичного заняття та лекції мобільні телефони повинні бути переведені в безшумний режим.

 2. Для роботи на практичному занятті студенти приносять підручник, атлас, зошит та методичний посібник до практичних занять у паперовому або електронному вигляді.

 3. Студенти повинні підтримувати порядок в аудиторіях та секційних залах, обережно ставитися до обладнання та препаратів. За неохайне ставлення до обладнання кафедри та псування препаратів студенти несуть матеріальну відповідальність.

 4. Відпрацювання пропущених занять проводиться за наявності допуску деканату кожного робочого дня з 15.00 до 17.00, а також щосуботи з 9.00 до 15.00 черговому викладачеві (згідно графіку чергувань на кафедрі).

 5. Відпрацювання пропущених лекцій здійснюється протягом всього періоду вивчення дисципліни завідуючому та доцентам кафедри щосереди з 15.00 до 17.00. При відпрацюванні лекції студент повинен мати допуск та конспект лекції.

 6. Всі питання, що включені до білетів змістовних модулів, практичних навичок та тести знаходяться на сайті кафедри в папці «Матеріали кафедри» (http://www.dsma.dp.ua/kafedri-dma/anatomiji-lyudini/materiali-kafedri).КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ.
На практичному занятті викладач оцінює успішність студентів (індивідуальне усне опитування ) за традиційною 4-х-бальною шкалою (5, 4, 3, 2). Теоретичні питання та практичні навички в вигляді усного опитування – 5 конкретних, чітко окреслених запитань, на які необхідно надати відповіді з використанням латинської термінології (1 правильна відповідь – 1 бал). Практичні навички – показати на препаратах, схемах, таблицях анатомічні структури та назвати їх латинською мовою. Оцінка «5» - 5 вірних відповідей, «4» - 4 вірних відповідей, «3» - 3 вірних відповідей, «2» - 2 чи менше вірних відповідей. Оцінки, отримані на практичному занятті, в бали не конвертуються.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ЗМІСТОВНОМУ МОДУЛІ.


 1. Складання змістовних модулів проводиться за білетами з теоретичними та практичними питаннями (ПО 5 ПИТАНЬ) в музеї кафедри. Теоретичне опитування – 5 конкретних, чітко окреслених запитань, на які необхідно надати відповіді з використанням латинської термінології (кожна повна відповідь 1 бал). Практичні навички – показати на препаратах, схемах, таблицях 5 анатомічних структур та назвати їх латинською мовою (1 правильна відповідь з використанням латинської термінології – 1 бал, без латинської термінології – 0,5 балів). Оцінка: від 0 до 4,5 балів – «незадовільно»; від 5 до 6,5 балів – «задовільно»; від 7 до 8,5 балів – «добре»; від 9 до 10 балів – «відмінно». Ці бали помножуються на коефіціент (див. табл.).

 2. Пересклад змістовних модулів здійснюється протягом семестру 2 рази. Пересклад приймається щосереди з 15.00 до 17.00 в музеї кафедри за попереднім записом у викладача Савочкіної М.В.

Нарахування балів за змістовний модуль (конвертація оцінки в бали):Складання за графіком (х6)

Перший пересклад (х4)

Другий пересклад (х2)

«5» - 54-60 балів

«5» - 36-40 балів

«5» - 18-20 балів

«4» - 42-51 балів

«4» - 28-34 балів

«4» - 14-17 балів

«3» - 30-39 балів

«3» - 20-26 балів

«3» - 10-13 балів

«2» - 0 балів

«2» - 0 балів

«2» - 0 балів

Остаточні бали за змістовні модулі за семестр нараховуються як середня арифметична за всі змістовні модулі, складені протягом семестру (0-60 балів).


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ПРИ СКЛАДАННІ ПІДСУМКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.
Контроль практичних навичок здійснюється в вигляді усного опитування за білетами, що включають 10 чітко окреслених запитань, при відповіді на які необхідно показати знання латинської термінології (1 правильна відповідь з використанням латинської термінології – 1 бал, без латинської термінології – 0,5 балів). Оцінка: від 0 до 4,5 балів – «незадовільно»; від 5 до 6,5 балів – «задовільно»; від 7 до 8,5 балів – «добре»; від 9 до 10 балів – «відмінно».
Пересклад практичних навичок здійснюється 2 рази останні 2 тижні семестру.

Нарахування балів за підсумкові практичні навички (конвертація оцінки в бали):Складання за графіком

Перший пересклад

Другий пересклад

«5» - 30 балів

«5» - 20 балів

«5» - 10 балів

«4» - 20 балів

«4» - 10 балів

«4» - 5 балів

«3» - 10 балів

«3» - 5 балів

«3» - 1 бал

«2» - 0 балів

«2» - 0 балів

«2» - 0 балів


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ПРИ СКЛАДАННІ ПІДСУМКОВОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ.
При досягненні та перевищенні 75 відсоткового рівня вірних відповідей за тестовий контроль нараховується 25 балів. При рівні менше, ніж 75 %, - 0 балів. Наприкінці 1-го семестру тестовий контроль включає теми модуля 1;

2-го семестру – теми модулів 1 та 2; 3-го семестру – теми модулів 1, 2 та 3. Підсумковий тестовий контроль складається 1 раз.НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНУ РОБОТУ (1-5 БАЛІВ).

 • Активна участь в засіданнях наукового студентського гуртка.

 • Виступи з доповідями на засіданнях наукового студентського гуртка.

 • Виготовлення таблиць для практичних та підсумкових занять.

 • Допомога в підготовці мультимедійних презентацій.

 • Виготовлення анатомічних муляжів та макетів анатомічних препаратів.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
Критерії допуску до складання підсумкового модульного контролю.
До складання підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які були присутні на всіх практичних заняттях та лекціях, або відпрацювали пропущені заняття в установленому порядку, та набрали мінімальну кількість балів. Сума балів для допуску (змістовні модулі + підсумкові практичні навички + підсумковий тестовий контроль + індівідуальна робота) за кожний семестр складає не менше 51. Студенти, які мають заборгованість на кінець семестру, ліквідують її тільки з дозволу декана факультету.


 1. Підсумковий модульний контроль здійснюється протягом останніх двох тижнів семестру згідно графіку учбової частини ДМА.

 2. Підсумковий модульний контроль складається з перевірки теоретичних знань (тестових завдань). Максимальна кількість балів за підсумковий модульний контроль дорівнює 80 балів, мінімальна – 50.

 3. Студенти, які відповіли менш, ніж на 63% тестів, отримують оцінку «незадовільно».

 4. Перескладання підсумкового модульного контролю проводиться 2 рази.

 5. Загальна кількість балів за модуль складається з суми балів: а) змістовні модулі; б) підсумкові практичні навички наприкінці семестру; г) підсумковий тестовий контроль наприкінці семестру; д) індивідуальна робота; е) підсумковий модульний контроль.Максимальна сума балів за семестр складає: змістовні модулі – 0-60 балів, практичні навички – 0-30 балів, тестовий контроль – 0 або 25 балів, індивідуальна робота – 1-5 балів. Разом – до 120 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗА ПРЕДМЕТ.
Конвертація суми балів за модуль в традиційну оцінку:


Середня сума балів за семестр + підсумковий контроль

Традиційна оцінка

170-200

«5»

140-169

«4»

101-139

«3»

0-100

«2»

Загальна сума балів з дисципліни визначається як середня арифметична кількості балів отриманих за всі модулі. Оцінка з дисципліни визначається згідно наведеної таблиці і виставляється в залікову книжку у терміни визначені навчальним процесом.


План проведення практичного заняття

 1. Організаційний момент – 3 хвилини.

 2. Обговорення теоретичних питань, тестових завдань та ынструктаж з практичних навичок теми практичного заняття, самостійна робота студентів на практичному занятті – 40(50) хвилин.

 3. Перевірка засвоєння теми – 35(65) хвилин.

 4. Домашнє завдання – 2 хвилини.


Література:

  1. Анатомія людини А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. П. Сапін, А. І. Парахін, Вінниця, Нова Книга, 2009. - Т.3. – 338 с.

  2. Анатомия человека. Учебник для стоматологических факультетов медицинских вузов. 4-е изд. Под ред. Л.Л. Колесникова, С.С. Михайлова 2008. - 816 с.

  3. Анатомія людини. Під ред. Ковешнікова В. Г.- Луганськ, 2005. - Т. 3.

  4. Анатомия человека. Под. ред. Сапина М.Р., Москва, «Медицина», 1993. – Т. 2.

  5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека , М., «Медицина», 1989. – Т. 4.

  6. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека С. – Петербург, «Гиппократ», 1998.

  7. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти). Черкасов В. Г. Бобрик І. І., Гумінський Ю. Й., Ковальчук О. І. / За ред. В. Г. Черкасова. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 392 с.

  8. Стебельский С.Е., Маковецкий В.Д., Стефановская Т.П. Анатомія судинної і периферичний нервової систем людини, Київ. - 1984.
Зміст практичного заняття

1

Будова і топографія спинного мозку, його оболонки.

2

Огляд головного мозку. Будова базальної та медіальної поверхні мозку.

3

Вихід черепних нервів. Анатомія довгастого мозку.

4

Анатомія заднього мозку (міст, мозочок.)

5

Рельєф ромбовидної ямки IV шлуночок.

6

Будова проміжного мозку III шлуночок.

7

Анатомія кінцевого мозку: базальні вузли та біла речовина кінцевого мозку.

8

Бічні шлуночки мозку. Сполучення особливості утворення стінок.

9

Внутрішня будова відділів стовбура мозку.

10

Змістовний модуль №5 з центральної нервової системи. Контроль поза аудиторної самостійної роботи студентів.

11

Поняття про аналізатори. Орган смаку і нюху. Будова органу зору. Допоміжні органи ока. Зіничний рефлекс.

12

Будова зовнішнього та середнього вуха.


13

Будова внутрішнього вуха (присінково-завитковий орган). Провідні шляхи слуху та рівноваги.

14

Огляд черепно – мозкових нервів.

15

Окоруховий, блоковий, відвідний, додатковий, під’язиковий нерви ( III,IV, VI, XI, XII пари черепних нервів.)

16

Трійчастий нерв (V пара черепних нервів), I та II гілки.

17

Трійчастий нерв (V пара черепних нервів), III гілка.

18

Лицевий нерв (VII пара черепних нервів).

19

Язико – горловий нерв (IX пара черепних нервів).

20

Блукаючий нерв ( X пара черепних нервів). Особливості іннервації внутрішніх органів.

21

Синтетичне заняття з іннервації органів ротової порожнини , слизових оболонок, зубо – щелепного апарату та м’язів голови. Контроль поза аудиторної самостійної роботи студентів.

22

Змістовний модуль №6 з органів чуття та з черепних нервів і вегетативної нервової системи.

23

Формування СМН. Гілки спино- мозкових нервів. Шийне сплетіння, плечове сплетіння (короткі гілки). Повторення м’язів , фасцій та топографії шиї, поясу та вільної верхньої кінцівки.

24

Плечове сплетіння (довгі гілки).

25

Поперекове сплетіння. Повторення м’язів та фасцій тазу, стегна та нижньої кінцівки.

26

Крижове та куприкове сплетіння.

27

Огляд серцево – судинної системи.

28

Анатомія серця. Будова, топографія кровопостачання та іннервації. Перикард.

29

Дуга аорти. Загальна та зовнішня сонні артерії. Гілки, топографія та об’єкти кровопостачання.

30

Верхньощелепна артерія: відділи, топографія, гілки. Особливості кровопостачання зубо-щелепного апарату.

31

Внутрішня сонна артерія. Підключична артерія: топографія, гілки, об’єкти кровопостачання. Особливості кровопостачання головного та спинного мозку.

32

Пахвова та плечова артерія. Артерії передпліччя та кісті: топографія, гілки, об’єкти кровопостачання.

33

Парієталні та вісцеральні (парні та непарні) гілки черевної аорти. Особливості кровопостачання внутрішніх органів.

34

Артерії та вени тазу. Артерії та вени нижньої кінцівки.

35

Загальна та приватна лімфологія. Анатомія органів кровотворення та імунного захисту.

36

Синтетичне заняття з клінічної анатомії серцево – судинної системи. Контроль поза аудиторної самостійної роботи студентів.

37

Змістовний модуль №7 з ангіології та імунної системи та з спино – мозкових нервів.

38

Залікове заняття з матеріалу I та II семестрів. Передмодульний тестовий контроль знань студентів.


Тема 1: Будова і топографія спинного мозку, його оболонки (2год.)


 1. Місце: учбовий зал.

 2. Мета: Добитися розуміння студентами загального плану будови нервової системи людини, анатомічних особливостей будови нервової тканини, розібрати анатомо-функціональне значення рефлекторної дуги, що є основою функціонування нервової системи. Розібрати зі студентами будову, топографію, анатомічну характеристику спинного мозку, оболонок спинного мозку та міжоболонкових просторів. Розібрати внутрішню будову спинного мозку та розподіл сірої і білої речовини. Добитися вміння студентів на препаратах та схемах визначати анатомічні особливості загальної та внутрішньої будови спинного мозку, а також будови похідних його оболонок.

 3. Професійна орієнтація студентів: Знання цього розділу анатомії край необхідні для фахівців усіх стоматологічних спеціальностей, а також для невропатологів, нейрохірургів, психіатрів, травматологів, педіатрів та ін. Привчити студентів до логічного, теоретичного та клінічного мислення, що забезпечить у майбутньому розуміння патогенезу захворювання, виробити стійку домінанту, щодо деонтологічних, екологічних, правових та психологічних аспектів майбутньої діяльності.

 4. Базовий рівень знань та вмінь:

  1. З курсу біології – Філогенез нервової системи, будова, види структурно-функціональних одиниць ЦНС – нейронів.

  2. З курсу анатомії:

   1. Загальні етапи ембріології людини (утворення та диференціювання ектодерми) та ранні етапи розвитку нервової системи.

   2. Будова черепа та хребта у цілому.
 1. План самостійної роботи студентів на практичному занятті :

   1. Визначити на препараті відділи спинного мозку.

   2. Визначити на препаратах корінці спинного мозку.

   3. Визначити на препаратах сегмент спинного мозку.

   4. Визначити на препаратах структурні утворення спинного мозку.
 1. Форми й методи самоконтролю:

  1. Питання для самоконтролю:

   1. Спинний мозок: топографія, верхня і нижня межі, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті.

   2. Де проводять пункцію для взяття спинномозкової рідини? Анатомічне обґрунтування.

   3. Кінський хвіст: топографія, утворення; описати і продемонструвати на препараті.

   4. Сегменти спинного мозку: визначення, межі.

   5. Частини спинного мозку та їх сегменти.

   6. Будова спинного мозку на повздовжньому розрізі.

   7. Будова спинного мозку на поперечному розрізі: рога, іх відношення до сегментів.

   8. Сіра речовина спинного мозку: задні рога, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика.

   9. Сіра речовина спинного мозку: бічні рога, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика в різних сегментах.

   10. Сіра речовина спинного мозку: передні рога, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика.

 1. Ілюстраційний матеріал:

  1. Спинний мозок у цілому .

  2. Препарат цілого спинного мозку з відходженням корінців спинномозкових нервів.

  3. Препарат поперечного зрізу спинного мозку

  4. Таблиці – схеми.

   1. Схема: частини спинного мозку.

   2. Схема ранніх етапів розвитку нервової системи

   3. Схема рефлекторної дуги на рівні спинного мозку

   4. Схема спинномозкового сегменту

   5. Схема поперечного зрізу спинного мозку, оболонок та міжоболонкових просторів спинного мозку.

 1. Література:

  1. Анатомія людини А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. П. Сапін, А. І. Парахін, Вінниця, Нова Книга, 2009. – Т. 3. – 222 - 236 с.

 2. Програма самопідготовки студентів:

  1. Повторити будову хребців.

  2. Вивчити частини спинного мозку.

  3. Вивчити та визначити на препараті та схемах сегментарну будову спинного мозку.

  4. Вивчити та визначити на препараті сіру та білу речовину спинного мозку.

  5. Вивчити та визначити на схемах провідні шляхи спинного мозку.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка