Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З. ҐЖицькогоСкачати 376.96 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір376.96 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ Університет ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

Кафедра історії України та економічної теорії«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри історії України та економічної теорії

доцент Л.П.Кушнір ______________________

«______» ____________________ 2015 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Історія економіки та економічної думки»

(шифр і назва навчальної дисципліни)


Напрям підготовки _6.030507 «Маркетинг»

(шифр і назва спеціальності)Факультет економіки та менеджменту,

факультет заочної та післядипломної освіти

Львів-2015 рік

Робоча програма «Історія економіки та економічної думки»

для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» на 2015 -2016н.р., __ с.


Розробник: Бежук О.М., доцент кафедри історії України та економічної теорії, к.і.н.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії України та економічної теорії. Протокол від «____»____________2014 року № ___

Завідувач кафедри кафедри кафедри історії України та економічної теорії, доцент,

Л.П.Кушнір

«_____»______________ 2015 року

Схвалено методичною комісією факультету економіки та менеджменту та факультетом заочної та післядипломної освіти за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Протокол від. «____»________________2015 року № __«_____»_______2015 року


Голова методичної комісії ФЕМ______________проф. Поперечний С.І.

Голова­­ методичної комісії ФЗПО___________доц. Сливка С.Б.  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»Нормативна

Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг»

Рік підготовки:

Розділи – 3

3-й

2-й

Семестр
Загальна кількість годин - 150

6-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


36 год.

12 год.

Практичні

36 год.

20 год.

Самостійна робота

78 год.

118 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю: Іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання, % – 100:87;

для заочної форми навчання, % – 100: 220
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Історико-економічні знання є необхідною складовою професійної підготовки економістів. Їх завдання – розширити світогляд, сформувати економічне мислення та економічну культуру сучасного спеціаліста. Опанування світового і вітчизняного досвіду розвитку господарської практики та економічної думки, їх особливостей на різних етапах суспільної еволюції допомагає враховувати здобутки минулого, запобігати повторенню помилок, долати старі стереотипи і визначати нові аспекти проблем. В умовах інформаційно-комунікаційної революції та входження України в глобальний економічний простір все більш актуальним стає питання інтелектуалізації праці та ролі людини в «новій» економіці. Освітній рівень і потенціал особистості істотною мірою визначають і пришвидшують процес формування людини творчої, здатної досліджувати, аналізувати, прогнозувати та використовувати здобуті знання у практичній діяльності. «Історія економіки та економічної думки» - важлива нормативна дисципліна загальноекономічної підготовки, складова вищої економічної освіти.

Вона вивчає господарську діяльність людства в історичному розвитку та її наукове відображення в економічних поглядах і вченнях починаючи з первісного суспільства і до сучасності; основні явища і процеси матеріального виробництва; діяльність економічних організацій і установ; економічну політику провідних держав світу і України; досліджує загальні закономірності економічного життя, а також його особливості в окремих країнах.

Формування в Україні ринкової економіки передбачає необхідність приведення її структури, господарського механізму, організаційних інституцій у відповідність до найважливіших тенденцій світового економічного розвитку. Подібний перехід неможливий без усвідомлення та широкого використання світогосподарських зв’язків, величезного досвіду, набутого людством у раціональному використанні матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, відображення їх у економічних думках і теоріях.Метою вивчення дисципліни є формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн європейської та світової цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем. Вивчення конкретно-історичних аспектів та економічної думки збагатить майбутніх фахівців прогресивним досвідом людства у вирішенні господарських проблем, допоможе краще збагнути сучасні економічні проблеми, прогнозувати їхнє наукове розв’язання.

Завдання “Історії економіки та економічної думки” полягає в тому, щоб на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд, розширити кругозір студентів, сприяти правильному підходові до оцінки ними найважливіших історико-економічних явищ і подій, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.
3. Програма навчальної дисципліни
РОЗДІЛ 1.

Тема 1. Предмет і методологія історії економіки та економічної думки. Господарство та економічна думка первісної епохи і первісних цивілізацій.

Зародження та основні етапи розвитку історії економіки та економічної думки. Предмет, методи та завдання курсу, етапи на напрями розвитку. Методологія та методи історії економіки. Функці, цілі та завдання історії екоміки. Форми господарства у первісному суспільстві. Особливості ведення господарства та економічної думки країн Давнього Сходу: Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю на етапі ранніх цивілізацій. Економічні ідеї раннього християнства. Економічні уявлення стародавнього населення українських земель. Трипільська культура в давній історії України.Тема 2. Господарство та економічна думка суспільств традиційних( регіональних ) цивілізацій у УІІІст. до н.е. – У ст.н.е.

«Осьовий час» і формування сучасних цивілізацій. Східна та Західні цивілізації та їх характеристика. Господарство та економічна думка Стародавньої Греції, Стародавнього Риму. Криза античної економічної системи. Розвиток господарства на території України в «осьовий час» .Господарство давніх слов’ян.

Тема 3. Розвиток господарства та економічної думки суспільств середньовічної Європи ( кінець У- ХУст.)

Загальна характеристика економічного розвитку та економічної думки цивілізацій середньовіччя. Господарство та економічна думка держав Західноєвропейської цивілізації. Періодизація, типологізація та загальні риси феодальної системи господарства. Економічні ідеї західноєвропейських цивілізацій. Розвиток феодальної системи господарства на українських землях ( УІ-ХУ ст.). Пам’ятки економічної думки. Господарство Київської Русі ( ІХ-сер.ХІІст.). «Руська правда» та «Повчання дітям». Економічний розвиток українських земель в умовах феодальної роздробленості ( сер. ХІІ- перша пол. ХІУст.) Господарство Галицько-Волинської держави. Господарський розвиток українських земель під владою Польщі та Литви, його відображення в документальних джерелах( Литовські статути).РОЗДІЛ 2.

Тема 4. Господарство та економічна думка у країнах Європейської цивілізації ( ХУІ-сер. ХУІІІ ст.)

Формування Новоєвропейсько-Північноатлантичної( Європейської) цивілізації. Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації. Розвиток меркантилістської доктрини. Особливості первісного нагромадження капіталу та меркантилізму в провідних країнах Західної Європи і США. Становлення класичної політичної економії. Ідейно-теоретичні та методологічні засади класичної політекономії. Зародження класичної політичної економії у працях В.Петті та П.Буагільбера. Економічна школа фізіократів Ф.Кене, А.Тюрго. Економічне вчення А.Сміта- творця класичної політичної економії. Виникнення соціалістичних ідей. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму.Тема 5. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європи ( кінець ХУІІІ-сер. ХІХст.) Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки.

Утвердження ринкового господарства. Еволюція класичної політичної економіки. Промисловий переворот в Англії, США: передумови, перебіг, наслідки. Особливості промислового перевороту в Німеччині та Франції. Промисловий переворот у Східній Україні та на західноукраїнських землях. Економічне вчення Сея, Мальтуса, Рікардо., Сеніора, Мілля. Утопічний соціалізм початку 19 ст. Представники критичного напряму в розвитку класичної політекономії. Розвиток соціалістичних економічних ідей. Економічні ідеї пізнього утопічного соціалізму. Економічна теорія К.Маркса. Українська економічна думка під впливом ідей класичної політичної економії.Тема 6. Господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині ХІХ- на поч. ХХ ст. Розвиток економічної думки.

Загальні тенденції господарського розвитку країн Європейської цивілізації. Перша хвиля глобалізації. Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії.

Друга технологічна революція і розвиток світових продуктивних сил в ост. третині ХІХ - початку ХХ ст. Економічне піднесення США та Німеччини. Промислове відставання Англії та Франції. Індустріальний розвиток Німеччини. Розвиток історичної школи. Соціальний напрям політичної економії як передумова появи інституціоналізму. Економіка України кін. ХІХ - початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.

РОЗДІЛ 3.

Тема 7. Розвиток економіки та економічної думки провідних країн світу у період між світовими війнами.

Економічні наслідки Першої світової війни. Посилення автаркічних процесів. План Дауеса. Новий курс Рузвельта. Світова економічна криза 1929-1933рр. Економічні експерименти більшовиків: воєнний комунізм, НЕП, індустріалізація та колективізація. Розвиток неокласики. Теорії ринку недосконалої конкуренції. Виникнення недосконалої конкуренції. Виникнення кейнсіанства. Інституціоналізм 1920-1940-х р. Еволюційна теорія Й.Шумпетера. Виникнення, сутність та школи неолібералізму. Економічний розвиток європейських країн і США в період Другої світової війни та її вплив на структуру господарства.Тема 8. Еволюція ринкових економічних систем провідних країн світу та основні напрями економічної думки у 50-80 рр. ХХ ст.

Загальні тенденції розвитку господарства та економічної думки суспільства Європейської цивілізації. Трансформація та стабілізація фінансово-торговельної системи. План А.Маршалла. Тетчеризм. Дирижизм. Реформи Д.Ерхарда. Інтернаціоналізація виробництва та інтеграція господарських систем. Вплив НТР на розвиток світового господарства та національні економіки. Економічна політика зростання. Теорії економічного зростання. Посткейнсіанство: витоки, методологія та зміст. Формування та сутність змішаної ринкової економіки. Особливості змішаних економічних систем провідних країн світу. ХІХ - початку ХХ ст. Господарство України в роки ІІ світової війни, післявоєнної відбудови та кризи радянської тоталітарної системи. Україна в народногосподарському комплексі СРСР. Економічна думка України в період панування тоталітарної системи.Тема 9. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки( 90-ті роки ХХ – початок ХХІст.)

Глобалізація та інформаційне суспільство. Актуальні глобальні проблеми сучасності. Науково-технічна революція кінця ХХ-поч. ХХІ ст. та її вплив на світове й національне господарство. Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки. Економічні погляди М.Кастельса як провідного теоретика інформаційної ери. Новітнє кейнсіанство. Характеристика сучасного інституціоналізму: методологічні особливості та структура. Стабілізація ринкової трансформації економіки України. Місце та перспективи України у світовій економіці. Сучасний стан розвитку української економічної думки.4.Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин

усього

Денна форма

усього

Заочна форма

у тому числі

у тому числі

л

п

інд.

с.р.

л

п

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розділ 1
Тема 1. Предмет і методологія історії економіки та економічної думки. Господарство та економічна думка первісної епохи і первісних цивілізацій.

22

4

4
14

20

2

4
14

Тема 2. Господарство та економічна думка суспільств традиційних (регіональних) цивілізацій у УІІІст. до н.е. – У ст.н.е.

16

4

4
8

16

1

2
13

Тема 3. Розвиток господарства та економічної думки суспільств середньовічної Європи (кінець У- ХУст.).

16

4

4
8

16

1

2
13

Розділ 2

Тема 4. Господарство та економічна думка у країнах Європейської цивілізації (ХУІ-сер. ХУІІІ ст.).

16

4

4
8

17

2

2
13

Тема 5. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європи ( кінець ХУІІІ-сер. ХІХст.) Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки.

16

4

4
8

16

1

2
13

Тема 6. Господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині ХІХ- на поч. ХХ ст. Розвиток економічної думки.

16

4

4
8

16

1

2
13

Розділ 3

Тема 7. Розвиток економіки та економічної думки провідних країн світу у період між світовими війнами.

16

4

4
8

17

2

2
13

Тема 8. Еволюція ринкових економічних систем провідних країн світу та основні напрями економічної думки у 50-80 рр. ХХ ст.

16

4

4
8

16

1

2
13

Тема 9. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки( 90-ті роки ХХ – початок ХХІст.)

16

4

4
8

16

1

2
13

Іспит
-

-

-
-

-

-

-

-

Усього годин

150

36

36
78

150

12

20
118


5. Теми лекцій
3.1. ЛЕКЦІЇ – 36 / 12 год.


п/п


Назва теми

Денна форма, год.

Заочна

форма, год.СЕМЕСТР 6-й

РОЗДІЛ 1:

1

Тема 1. Предмет і методологія історії економіки та економічної думки. Господарство та економічна думка первісної епохи і первісних цивілізацій.

Зародження та основні етапи розвитку історії економіки та економічної думки.Предмет, методи та завдання курсу, етапи на напрями розвитку. Методологія та методи історії економіки. Функці, цілі та завдання історії екоміки.Форми господарства у первісному суспільстві. Особливості ведення господарства та економічної думки країн Давнього Сходу: Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю на етапі ранніх цивілізацій.Економічні ідеї раннього християнства.Економічні уявлення стародавнього населення українських земель. Трипільська культура в давній історії України.4

2

2

Тема 2. Господарство та економічна думка суспільств традиційних ( регіональних ) цивілізацій у УІІІст. до н.е. – У ст.н.е.

«Осьовий час» і формування сучасних цивілізацій. Східна таЗахідні цивілізації та їх характеристика.Господарство та економічна думка Стародавньої Греції, Стародавнього Риму. Сутність реформ Драконта та Солона у Стародавній Греції. «Ідеальна держава» за Платоном.Криза античної економічної системи.Розвиток господарства на території України в «осьовий час» .Господарство давніх слов’ян.

4

1

3

Тема 3. Розвиток господарства та економічної думки суспільств середньовічної Європи ( кінець У- ХУст.)

Загальна характеристика економічного розвитку та економічної думки цивілізацій середньовіччя.Господарство та економічна думка держав Західноєвропейської цивілізації.Періодизація, типологізація та загальні риси феодальної системи господарства. Економічні ідеї західноєвропейських цивілізацій. Розвиток феодальної системи господарства на українських землях ( УІ-ХУ ст.). Пам’ятки економічної думки. Господарство Київської Русі ( ІХ-сер.ХІІст.). («Руська правда», «Повість минулих літ», «Повчання дітям Володимира Мономаха, Галицько-Волинський літопис).Економічний розвиток українських земель в умовах феодальної роздробленості( сер. ХІІ- перша пол. ХІУст.) Господарство Галицько-Волинської держави.Господарський розвиток українських земель під владою Польщі та Литви, його відображення в документальних джерелах.4

1

РОЗДІЛ 2:

4

Тема 4. Господарство та економічна думка у країнах Європейської цивілізації ( ХУІ-сер. ХУІІІ ст.)

Формування Новоєвропейсько-Північноатлантичної( Європейської) цивілізації.Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації. Розвиток меркантилістської доктрини. Особливості первісного нагромадження капіталу та меркантилізму в провідних країнах Західної Європи і США.Становлення класичної політичної економії.Ідейно-теоретичні та методологічні засади класичної політекономії.Зародження класичної політичної економії у працях В.Петті та П.Буагільбера.Економічна школа фізіократів Ф.Кене, А.Тюрго.Економічне вчення А.Сміта- творця класичної політичної економії.Виникнення соціалістичних ідей. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму.4

2

5

Тема 5. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європи ( кінець ХУІІІ-сер. ХІХст.) Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки.

Утвердження ринкового господарства. Еволюція класичної політичної економіки.Промисловий переворот в Англії, США: передумови, перебіг, наслідки.Особливості промислового перевороту в Німеччині та Франції.Промисловий переворот у Східній Україні та на західноукраїнських землях.Економічне вчення Сея, Мальтуса, Рікардо., Сеніора, Мілля. Утопічний соціалізм початку 19 ст. Представники критичного напряму в розвитку класичної політекономії.Розвиток соціалістичних економічних ідей. Економічні ідеї пізнього утопічного соціалізму. Економічна теорія К.Маркса. Українська економічна думка під впливом ідей класичної політичної економії.4

1

6

Тема 6. Господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині ХІХ- на поч. ХХ ст. Розвиток економічної думки.

Загальні тенденції господарського розвитку країн Європейської цивілізації. Перша хвиля глобалізації.

Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії.

Друга технологічна революція і розвиток світових продуктивних сил в ост. третині ХІХ - початку ХХ ст. Економічне піднесення США та Німеччини. Промислове відставання Англії та Франції.

Індустріальний розвиток Німеччини. Розвиток історичної школи. Соціальний напрям політичної економії як передумова появи інституціоналізму.

Економіка України кін. ХІХ - початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.4

1

РОЗДІЛ 3:

7

Тема 7. Розвиток економіки та економічної думки провідних країн світу у період між світовими війнами.

Економічні наслідки Першої світової війни. Посилення автаркічних процесів. План Дауеса. Новий курс Рузвельта. Світова економічна криза 1929-1933рр.Економічні експерименти більшовиків: воєнний комунізм, НЕП, індустріалізація та колективізація.Розвиток неокласики. Теорії ринку недосконалої конкуренції. Виникнення недосконалої конкуренції. Виникнення кейнсіанства. Інституціоналізм 1920-1940-х р. Еволюційна теорія Й.Шумпетера. Виникнення, сутність та школи неолібералізму. Економічний розвиток європейських країн і США в період Другої світової війни та її вплив на структуру господарства.4

2

8

Тема 8. Еволюція ринкових економічних систем провідних країн світу та основні напрями економічної думки у 50-80 рр. ХХ ст.

Загальні тенденції розвитку господарства та економічної думки суспільства Європейської цивілізації. Трансформація та стабілізація фінансово-торговельної системи.План Маршалла. Тетчеризм. Дирижизм. Реформи Ерхарда. Інтернаціоналізація виробництва та інтеграція господарських систем.Вплив НТР на розвиток світового господарства та національні економіки. Економічна політика зростання. Теорії економічного зростання.Посткейнсіанство: витоки, методологія та зміст.

Формування та сутність змішаної ринкової економіки. Особливості змішаних Економічних систем провідних країн світу. ХІХ - початку ХХ ст.Господарство України в роки ІІ світової війни, післявоєнної відбудови та кризи радянської тоталітарної системи.Україна в народногосподарському комплексі СРСР.Економічна думка України в період панування тоталітарної системи.


4

1

9

Тема 9. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки ( 90-ті роки ХХ – початок ХХІст.).

Глобалізація та інформаційне суспільство. Актуальні глобальні проблеми сучасності.Науково-технічна революція кінця ХХ-поч. ХХІ ст. та її вплив на світове й національне господарство. Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки. Економічні погляди М.Кастельса як провідного теоретика інформаційної ери. Новітнє кейнсіанство. Характеристика сучасного інституціоналізму: методологічні особливості та структура. Стабілізація ринкової трансформації економіки України. Місце та перспективи України у світовій економіці.Сучасний стан розвитку української

економічної думки.


4

1
Всього за курс

36

12

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка