Міністерство культури україни національна академія образотворчого мистецтва І архітектури «затверджую»Скачати 101.79 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір101.79 Kb.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ україни


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор НАОМА, академік

___________________________

А. В. Чебикін


ЖИВОПИС


НАВЧАЛЬНА Програма

підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади

галузь знань 0202 «Мистецтво»


напрям підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво»

напрям підготовки 6.020206 «Реставрація творів мистецтва»

на базі повної загальної середньої освіти

Схвалено


Рішенням Вченої ради НАОМА

(протокол №1 від 02 жовтня 2014 р.)


Київ


2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Ларіонов Ю. Г., доцент, професор кафедри рисунка

Сухенко В. О., професор, професор кафедри рисунка

Майстренко-Вакуленко Ю. В., к. мистецтв., доцент

СХВАЛЕНО: Науково-методичною радою НАОМА з напряму підготовки 6.020205 “Образотворче мистецтво”

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__Вступ

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Живопис» є оволодіння абітурієнтами певних специфічних закономірностей дисципліни, за допомогою яких відтворюється навколишнє середовище на умовному просторі картинної площини.

Навчальна програма з навчальної дисципліни «Живопис» розрахована на абітурієнтів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на основі базової загальної середньої освіти. Програма враховує традиційні та сучасні інноваційні педагогічні технології викладання дисципліни «Живопис», специфіку фахової підготовки абітурієнтів тощо.


Міждисциплінарні зв’язки: «Живопис» – це найбільш синтезований предмет з циклу професійної та практичної підготовки, який має прямі зв’язки з предметами «Рисунок», «Основи композиції», «Основи пластичної анатомії», «Основи перспективи».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Живопис» є оволодіння засобами відтворення форми та простору, їх тонально-живописних особливостей, практичному освоєнні різних живописних технік.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Живопис» є:

- вироблення творчого підходу до створення художнього образу засобами академічного живопису;

- набуття необхідних практичних навичок для досягнення композиційної цілісності;

- правильно передавати кольорово-тональні відношення в натурі.

1.3. Слухачі повинні:

знати: теорію навчального предмету за напрямками і об’ємом, визначених змістовими модулями навчальної програми;

вміти: відтворювати свої теоретичні знання з навчального предмету в практичної діяльності;

володіти: моторно-сенсорною культурою натурного живопису.

У тому числі знати й вміти: • теорію закономірностей руху світлотіні по формі, а також тонових градацій, контрастів у живопису і використовувати їх на практиці;

 • теорію побудови зображення на основі законів аксонометричних проекцій, прямої перспективи і використовувати їх на практиці;

У своїй практичній роботі студент повинен відтворювати наступний алгоритм натурного рисування:

I етап - “схематизація”. 1. Компоновка – організація рівноваги зображальної площини та визначення масштабу моделі зображення.

 2. Визначення загальних пропорцій моделі зображення.

II етап - “типізація”

 1. Тональне та кольорове вирішення. Передача за допомогою світлотіні: а) об’єму, фактури моделі зображення; б) умовного простору картинної площини.

III етап - “індивідуалізація”

 1. Деталізація. Детальний аналіз моделі зображення.

 2. Узагальнення, Підпорядкування цілісному ,,живому” сприйняттю всієї композиції зображення.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 198 годин/ 5,5 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Лекція. Академічний навчальний живопис та його особливості. Значення світлотіні в розумінні форми. Колорит. Етапи виконання академічного завдання. – 2 години.

Практичні заняття:

 1. Нескладний натюрморт з різнофактурних предметів (гризайль). Мета: вивчити техніку олійного (або акварельного) живопису «гризайль» на прикладі натурної постановки. Вивчити поняття тону та тональних відношень в натурі. Термін виконання – 6 годин.

 2. Нескладний натюрморт з бічним денним освітленням (обмежена палітра). Мета: визначити колорит (теплий, холодний, мішаний). Формування об’єму за допомогою бічного освітлення. Вплив середовища, рефлексів на формування колориту. Термін виконання – 9 годин.

 3. Портрет одягненого натурника. Гризайль. Мета: вдосконалення техніки олійного (або акварельного) живопису, вивчення особливості побудови тональних відношень в портреті. Термін виконання – 9 годин.

Завдання для самостійної роботи студентів:

 • Виконання вправ на вивчення живописних технік.

 • Етюди натюрмортів в техніці гризайль та обмеженій палітрі.


Змістовий модуль 2.

Лекція. Академічний навчальний живопис та його особливості. Живопис портрету та оголеного торсу. Великі тональні та кольорові відношення. Композиція загальних плям, значення етюда в подальшій роботі над завданням. – 2 години.

Практичні заняття:

 1. Портрет одягненого натурника на нейтральному тлі. Мета: вдосконалення техніки олійного (або акварельного) живопису, вивчення особливості побудови тепло-холодних відношень в портреті. Термін виконання – 12 годин.

 2. Торс оголеного натурника. Гризайль. Мета: вдосконалення техніки олійного (або акварельного) живопису, вивчення особливості компонування та побудови великих тональних мас оголеного тіла, тла, одягу. Термін виконання – 12 годин.

 3. Етюд торса оголеного натурника. Мета: відпрацювати уміння втілювати за допомогою живописної техніки колористичні особливості натурної постановки, визначати основні маси тонових та тепло-холодних відношень. Термін виконання – 3 години.

 4. Торс оголеного натурника на тлі теплих драпіровок. Мета: вдосконалення техніки олійного (або акварельного) живопису, відчуття теплої колористичної гами. Поглиблення розуміння тепло-холодних відношень світлових та тіньових мас оголеного тіла, тла, одягу. Вплив на формування колориту рефлексів теплого тла. Термін виконання – 12 годин.

 5. Торс оголеного натурника на тлі холодних драпіровок. Мета: вдосконалення техніки олійного (або акварельного) живопису, відчуття холодної колористичної гами. Поглиблення розуміння тепло-холодних відношень світлових та тіньових мас оголеного тіла, тла, одягу. Вплив на формування колориту рефлексів холодного тла. Термін виконання – 12 годин.

 6. Торс оголеного натурника на тлі стіни. Контрольне завдання. Мета: вдосконалення техніки олійного (або акварельного) живопису, розуміння форми та простору. Вдосконалення вміння “ліпити” форму за допомогою тону та тепло-холодних відношень. Термін виконання – 20 годин.


Завдання для самостійної роботи студентів:

 • Етюди голови людини в техніці гризайль.

 • Етюди голови людини в різних кольорових гамах. Бічне та фасове освітлення.

 • Етюди одягненого та оголеного торсу на тлі різних кольорових гам.

 • Етюди натюрмортів та пейзажів.

 • Автопортрет.

 • Копії портретів майстрів світового мистецтва.

Навчальний модуль – це певний змістовий етап у вивченні навчального предмету, який обмежено тематикою завдань і регулюється дидактичним принципом: “від простого до складного”. У той же час, внутрішня структура кожного модуля також побудована на поступовому ускладненні навчальних завдань.


3. Рекомендована література

 1. Виннер А.В. Как пользоваться акварелью и гуашью (Текст )/А.В.Виннер.- Москва : Искусство, 1951.- 55 с. ( В помощь начинающим художникам )

 2. Виннер, А.В. Как пользоваться темперой ( текст ) / А.В. Виннер. – Москва : Искусство, 1951. – 72 с. : ил. – ( В помощь Начинающим художникам) .

 3. Виннер, А.В. Масляная живопись и ее материалы ( Текст) / А.В.Виннер. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Профиздат, 1960. – 96 с. – ( В помощь самодеятельному художнику ).

 4. Глущук, С.С. Техніка станкового живопису (Текст) : Навч. Посіб./ С.С.Глущук ; переднє сл..: М.Стороженка, В.Прядка.- Вид. 2-е. – Київ; Ужгород : ( б.в. ) , 2008.- 120 с.: іл..

 5. Горбенко , А.А. Акварельная живопись для архитекторов ( Текст ) / А.А.Горбенко.- Киев : Будівельник, 1982. – 128 с. : ил.

 6. Гренберг, Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследования ( Текст) : монография / Ю.И. Гренберг. – Москва : Изобр. Искусство, 1982.- 320 с. : ил.

 7. Живопись ( текст ) : учеб. Пособие / авт.. : Н.П. Бесчастнов, В.Я, Кулаков ( и др..) . – Москва : Владос, 2019. – 224 с. ; 32 с. ил.- ( изобразительное искусство ).

 8. Киплик , Д.И. Техника живописи ( Текст) . Ч. 2. Масляная живопись / Д.И.Киплик. – Ленинград : Изд. Академии художеств, 1925. – 150 с.

 9. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст ) : учеб. Пособие. Ч. 3. Масляная живопись / Д.И.Киплик. – Изд. 4-е.- Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 219 с., ( 10 ) л. ил.

 10. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст ) : учеб. пособие. Ч. 5. Монументальная живопись / Д.И.Киплик.- изд. 4- е. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 168 с., ( 10 ) л. ил.

 11. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст ) : учеб. пособие. Ч.4. Техника живописи старых мастеров /Д.И. Киплик. – Изд. 4-е. - Москва; Ленинград : Изд – во академии художеств СССР, 1947. – 156 с., ( 6 ) л. ил.

 12. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст ) / Д.И. Киплик. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1950. – 503 с.

 13. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст ). – чю3. Акварель, темпера, пастель и рисунок / Д.И.Киплик. – 2 –е изд., доп. – Ленинград : Изд.Ленинград.высшего художеств.-техн. ин – та, 1929. – 144 с.

 14. Киплик, Д.И. Техника живописи ( текст ). Ч. 1. Акварель, темпера, пастель и рисунок / Д.И.Киплик. – Ленинград : Изд-во Академии художеств СССР, 1926.- 141 с.

 15. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст ). Ч.3. Акварель, темпера, пастель и рисунок / Д.И.Киплик . – Ленинград : Изд – во Академии художеств СССР, 1926. – 141 с.

 16. Киплик, Д.И. Техника живописи ( текст ). Ч.5. Техника живописи старих мастеров / Д.И. Киплик. – Ленинград : Изд –во Академии художеств СССР, 1927. – 156 с. : ил.

 17. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст) : учеб.пособие. Ч.2. Акварель, темпера, пастель и рисунок / Д.И.Киплик.- изд. 4-е.- Москва ; Ленинград : Искусство, 1947.- 127 с., ( 6) л. ил.

 18. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст). Ч. 3. Акварель, темпера, пастель и рисунок / Д.И. Киплик. – 3 –е изд., перераб.- Москва ; Ленинград : Искусство, 1937. - 144 с. : ил.

 19. Киплик, Д.И. Техника живописи (Текст) . Ч. 2. Акварель, темпера, пастель и рисунок / Д.И.Киплик. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Изд. Ленингр.высшего художеств.-техн. ин-та, 1929. – 144 с.

 20. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись ( Текст ) : учебн. пособие / Ю.М.Кирцер. – 3 –е изд., стереотип. –М. : Асаdemia, 2000. – 271 с. + 8 л. вкл. : ил.

 21. Лепикаш, В.А. Живопись акварелью / В.А.Лепикаш. – Москва : Изд – во Академии художеств СССР, 1961. – 114 с. : ил.

 22. Лепикаш, В.А. Живопись акварелью/ В.А.Лепикаш.- Москва : Изд-во Академии художеств СССР, 1961.- 114 с.: ил.

 23. Лоханько, В.Є. Художні матеріали і техніка живопису ( Текст) / В.Є.Лоханько ; за ред.. М.А.Шаронова. – Харків : Мистецтво , 1938.- 188 с. : іл.

 24. Морозов, Д. Изоразителни похвати в архитектурата (Текст) / Дориян Морозов.- София : Техника, 1958.- 261 с.: ил.

 25. Никодеми, Г.Б. Техника живописи ( Текст ) : Инструменты, материалы, методы : практик. пособие/Г.Б. Никодеми ; пер. с итал. Г.И.Семеновой. – Москва : Эксмо, 2003. – 144 с. : ил. – ( Классическая библиотека художника ).

 26. Основы живописи ( Текст ) / пер.текста и издат.подгот. О.Вартанова. – Санкт – Петербург : ( б.и.) , 1994 . – 128 с. : ил. – ( Полный курс живописи и рисунка ).

 27. Основы живописи ( Текст) / пер. текста и издат. Подгот. О.Вартанова.- Санкт-Петербург : ( б.и.), 1994. – 128 с.: ил.- ( Полный курс живописи и рисунка )

 28. Прокофьев, Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописніх материалов ( Текст ) : учеб.пособие / Н.И. Прокофьев. – Москва : Владос, 2010. – 160 с. : ил.- ( Учебное пособие для вузов ) .

 29. Руслан Кухаренко, Акварельний живопис ( Образотворчі матеріали ) : альбом.- К. : ( б.в.) , 2008.- 40с.: іл.

 30. Свид, С.П. Художні техніки ( Текст ) / С.П.Свид, В.І.Проців.- Київ : Рад.школа, 1977. – 78 с. : іл..

 31. Сланський, Б. Техніка живопису та реставрації ( Текст) / Богуслав Сланський ; упорядкув., передм. та спецредагув. І.Дорофієнко ; кер. творчої групи Н.Прибега.- Київ : Мистецтво, 2009. – 304 с.: іл.

 32. Смирнов, Г.Б. Живопись (Текст) : учеб.пособие / Г.Б. Смирнов . – Москва : Просвещение, 1975. – 143с.; 48 л. ил.

 33. Туманов, І.М. Рисунок, живопис, скульптура ( текст) : теоретико – методологічні основи комплексного навчання : навч. посіб./ І.М.Туманов. – Львів : Аверс, 2010 . – 496 с. : іл..

 34. Фейнберг, Л.Е. Секреты живописи счтарых мастеров ( Текст) / Л.Е.Фейнберг, Ю.И.Гренберг ; науч.ред. и послесл. В.П.Толстого . – Москва : Изобр. Искусство, 1989. – 320 с. : ил.

 35. Шпак, В.О. Основи живопису. Акварель( Текст) : навч. Посіб./ Василь Шпак ; М-во освіти і науки України, КДІДПМД ім. М.Бойчука.- Київ : ( б.в.) , 2013 . – 256 с.: іл..

 36. Энциклопедия художника ( Текст ) / отв. ред. Е. Хачарян. - Москва : Внешсигма : АСТ, 2000. – 304 с. : ил. ( Энциклопедия)


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання.

- залік;

- екзамен.5. Організація самостійної роботи студента.

У світі сучасної європейської освіти, стандартами ОКХ, здатність студента до самоосвіти є одним з головних напрямків роботи викладача.Самостійна робота студента поділяється за двома напрямками:

 1. Самостійна робота в аудиторії

 2. Самостійна робота поза аудиторією

Самостійна робота студента в аудиторії планується і керується безпосередньо викладачем.Основними методами роботи викладача під час самостійної роботи студента в аудиторних умовах є:

1. Метод індивідуальної роботи зі студентами

2. Метод визначення типових помилок студентів та їх виправлення.

Самостійна робота студента поза аудиторією також планується та здійснюється під загальним керівництвом викладача, яка має за мету:

1. Закріплення, систематизація та вдосконалення знань, вмінь, навичок, придбаних студентом в аудиторних умовах.

2. Придбання навичок та вміння до самоосвіти

3. Придбання знань та вмінь не системного характеру

4. Відтворення свого творчого потенціалу.
4.3. Завдання самостійної роботи

Завдання самостійної роботи( домашнє завдання) мають певну номенклатуру і циклічність їх виконання.Основна номенклатура самостійної роботи студента:

 1. Етюди (голови, оголеної та одягненої постаті людини, груп людей).

 2. Етюди по-пам'яті аудиторних завдань.

 3. Автопортрет.

 4. Тематичний живопис.

 5. Копіювання.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка