Міністерство культури україни київський національний університет культури І мистецтвСторінка5/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5

Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства

 1. ДСТУ 4281:2004. Класифікація. Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства.

 2. Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення комплексної державної експертизи: постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №483.

 3. Положення про ескізний архітектурний проект: наказ Держбуду України від 23.10.1991 р. №51/-839/1.

 4. ДБН А 2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

 5. ДБН А 2.2-3:2012. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

 6. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. - К.: Мінрегіонбуд України, 2009.

 7. ДСТУ Б А.2.4-7-95. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.

 8. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21 101-97). Основні вимоги до проектної і робочої документації.

 9. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21-110-95). Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів.

 10. ДБН 360-92. Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень.

 11. СНиП П-Л8-71. Предприятия общественного питання. Нормы проектирования.

 12. СанПиН 42-123-5777-91. Санитарные правила для предприятий общественного питання, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженное.

 1. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування : наказ М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України від 24.07.2002 р. № 219.

 2. Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: навч. посіб. / Є.В. Клименко. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 304 с.

 3. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2008. – 307 с.

 4. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2010. - 339 с.

 5. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного питания : учеб. [для высших учеб. заведений] / Т.Т. Никуленкова, Ю.И. Лавриненко, Г.М. Ястина. – М.:Колос, 2000.-216 с.-ил.

 6. Томилин-Лелекач Н.М. Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування. – Ужгород: Видавництво «Поділля», 2010. – 190с.Економіка підприємства

 1. Господарський комплекс України // Відомості Верховної ради України. – 2003. –№ 18-22

 2. Закон України «Про банкрутство» //Нове законодавство України. – К., 1993.

 3. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06. 1999 № 784-ХІІ.

 4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 23.12.2998 № 351-ХІV.

 5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України.-1991.-№47.

 6. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2001 № 40-ІV.

 7. Закон України «Про іноземні інвестиції» // ВВР України. – 1992. – № 26.

 8. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // ВВР Уряд. кур’єр. – 1996. – № 77–78.

 9. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95 (з подальшими змінами та доповненнями).

 10. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 12.05.1997р. № 283/97-ВР(з подальшими змінами та доповненнями).

 11. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 12.12.1993 р.№ 36-88-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

 12. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.1990 № 507-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

 13. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 № 1201-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

 14. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287с.

 15. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.Навчальний посібник. За ред. Ковальчука К.Ф. – К.: Центр учбової літератури, 2012 – 326с.

 16. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы – М.: Банки и биржи, 2004. – 215 с.

 17. Бондар Н.М. Економіка підприємства: навч. Посіб. – К.: Видавництво А.С.К, 2004. – 400 с.

 18. Гриньова В.М., Колода В.О. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424с.

 19. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства.2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2012 – 302с.

 20. Економіка підприємства: Навч. посіб. / О.В. Ареф'єва, В.Г. Сахаєв, О.В. Ареф'єв та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 237 с.

 21. Економіко-корпопативні основи підприємства / За заг. ред. д.е.н. проф.. І.І.Пилипенко: Навч. посібник. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 378 с.

 22. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика. Навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури; 2006. – 468с.

 23. Іванілов О.С. Економіка підприємства 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 728с

 24. Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: ИНФРА – М, 2001. –132 с.

 25. Ковтун О. І. Стратегія підприємства. – Л.: Новий світ-2000, 2005 – 385 с.

 26. Круш П.В. Економіка підприємства:навч. посібник. – К.: Ельга-Н;КНТ, 2007. – 777 с.

 27. Новікова І.В. Маркетинг сфери послуг: Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ, ун-ту, 2004. – 72 с.

 28. Петрович Й. М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін., Економіка підприємства: Підручник-За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 680 с.

 29. Сідун В.А. Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

 30. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. – К. :КНЕУ, 2005. – 234с.

 31. Фінанси підприємств: Підручник А.М. Поддєрогін. 5-те вид., перероб. та допов. – К.:КНЕУ, 2004. – 546 с.

 32. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 508 с.


Менеджмент готельно-ресторанного господарства

 1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе : практикум / Е.В. Агамирова. – М.: Дашков и К, 2006. – 176 с.

 2. Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса / Е. Балашова. – М.:Вершина, 2006. – 200 с.

 3. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничньй бизнес / В.В. Бородина. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 180 с.

 4. Дроздова О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: Кондор,2009. – 502 с.

 5. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учеб. [для студ. спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой» вузов] / Н.И. Кабушкин, Г.А. Бондаренко. – 4-изд., стер. – Минск : ООО «Новое знание», 2003. – 368 с.

 6. Корпоративна культура: Навч. посібник / під заг. редакцією Г.М. Захарчина. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2011. – 334 с.

 7. Медлик С, Инграм X. Гостиничный бизнес: Учебник для вузов (пер. с англ. Павлова А.С.). – М., 2005. – 239 с.

 8. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зіновєв та ін.; за ред. С.І. Дрогунцова. – К.: Ліра-К,2005. – 520 с.

 9. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 189 с.

 10. Мельниченко С.В. Менеджмент підприємств туристичної індустрії / С.В. Мельниченко,Н.І. Ведмідь. – К., 2005. – 205 с.

 11. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник /під заг. редакцією М.М.Поплавського і О.О. Гаца. - К.: Кондор, 2008. – 458 с.

 12. Пуцентайло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва.: навч.посіб. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 234 с.

 13. Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве / Майкл Райли. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 191с.

 14. Роглєв Х.Й. Основи готельного мененджменту : навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

 15. Роглєв Х.Й., Левітас Г.Г. Менеджмент готелю. – К.: Кондор, 2011. – 430 с.

 16. Сахно Є.Ю., Дорош Н.С. Менеджмент сервісу. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

 17. Уокер Дж.Р. Управление гостеприимством. Вводньй курс / Дж.Р. Уокер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с.

 18. Чудновский А.Д. Управление индустрией туризма : учеб. пособие / А.Д. Чудновский – М. : КНОРУС, 2005. – 448 с.


Маркетинг готельного і ресторанного господарства

 1. Про рекламу: Закон України // 2003 . – №112 і – IV.

 2. Азарян Е.М. Маркетинг: підручник / Е.М. Азарян, И.Х. Баширов, Б.З. Воробьев [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Донецьк : Нсрд-Компютер, 2007. – 428 с.

 3. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 612 с.

 4. Гембл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями: учебник / П. Гембл, М. Струн,Н. Вудкок. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.

 5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования, методология и практика / Е.П. Голубков. – М.: Из.г-во Фнкнреа, 2000. – 464 с.

 1. Голубков Е.П. Основи маркетинга: учебник / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2003.

 2. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в кндустрии гостєприимства: учеб. пособие / Е.А. Джанджугазова. – М.: Издат. центр «Академия», 2003.

 3. Дурович А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов: учеб, пособие / А.П.Дурович. – М.: Новое знание, 2005. – 632 с.

 4. Европейский гостиничный маркетинг: учеб. пособие: пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003 – 224 с.

 5. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012 – 240 с.

 6. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження; підручник. – Ч. 1 / В.В. Ортинська,О.М. Мельникович. – К.: КНТЕУ, 2007. – 376 с.

 7. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник / А.П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2002.

 8. Ромат Е.В. Реклама: учеб. пособие / Е.В. Ромат. – К.: НРД Студцентр-Киев 2003. –224 с.

 9. Скибінський Ю.С. Маркетинг: підручник / Ю.С. Скибінський. - Л.: Місіонер, 2000. – 640с.

 10. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг / Л.В. Ткаченко. – К.: Експрес, 2003. – 345 с.

 11. Янкевич В.С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт: учебник / В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукава. – М.: Финансы и статистика, 2005.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка