Міністерство культури україни київський національний університет культури І мистецтвСторінка4/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5

«МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

Соціально-економічна сутність маркетингу: маркетинг як економічний процес, господарська функція, господарська концепція. Еволюція концепцій маркетингу, тенденції їх сучасного розвитку. Принципи маркетингу: орієнтація на споживача, націленість на чітко виражений комерційний результат, науковість і комплексне дослідження ринку, гнучкість, у прийнятті рішень, активна позиція на ринку. Специфіка маркетингу в індустрії гостинності. Комплекс маркетингу (маркетинг-мікс), його основні елементи – «4Р»: продукт, ціна, збут, комунікації. Система інструментів у маркетинговій діяльності готелів і ресторанів та їхня структура. Процес управління маркетингом готелів і ресторанів.

Поняття середовища маркетингу, його елементи. Контрольовані та неконтрольовані чинники. Внутрішнє середовище маркетингу. Аналіз факторів, що впливають на діяльність закладу та визначають його потенціал: менеджмент, виробництво, комплекс маркетингу, фінансово-економічний потенціал, персонал, корпоративна культура. Елементи маркетинго­вого мікросередовища: клієнти, конкуренти, постачальники, посередники, контактні аудиторії. Фактори макросередовища: демографічні, економічні, природні, соціально-культурні, науково-технічні, політико-правові.

Інформаційне забезпечення маркетингу готельно-ресторанного господарства. Класифікація маркетингової інформації, характеристика її джерел (первинна, вторинна). Маркетингова інформаційна система (МІС): підсистеми внутрішньої інформації, зовнішньої інформації, підтримки маркетингових рішень і маркетингових досліджень. Сутність, види (кабінетні та позакабінетні; пошукові, описові, аналітичні; кількісні і якісні) та принципи маркетингових, досліджень. Методологічні основи маркетингових досліджень. Процес маркетингових досліджень: розробка концепції дослідження; відбір джерел інформації; збір, аналіз та інтерпретація інформації; надання результатів дослідження.

Ринок як економічна основа маркетингу. Ознаки класифікації ринків, що практично використовуються в індустрії гостинності: за структурою (ринок досконалої конкуренції, чистої монополії,. монополістичної конкуренції, олігополії), співвідношення попиту та пропозиції (ринок продавця і ринок покупця) територіальне охоплення (місцевий, регіональний, національний, світовий).

Класифікація споживачів послуг індустрії гостинності: кінцеві споживачі та організації-споживачі.

Фактори, що впливають на поведінку споживачів. Фактори середовища: економічні, культурні (культура, субкультура, мода), соціальні (соціальне положення, референтні групи, сім'я), соціальні (ролі і статуси). Особисті фактори (вік, етап життя, рід діяльності, економічне становище, тип особистості, зарозумілість, установки і переконання, стиль життя). Мотиви поведінки, що приводять споживачів до придбання послуг закладів готельно-ресторанного господарства.

Моделювання процесу прийняття рішення про покупку (усвідомлення потреби, пошук інформації, оцінка інформації, прийняття рішення про покупку, покупка товару). Визначення ступеня задоволеності/незадоволеності споживача. Дослідження відношення споживачів до закладу готельно-ресторанного господарства. Особливості поведінки організацій-споживачів.

Поняття категорії «готельний продукт» закладів індустрії гостинності. Багаторівнева інтегральна модель готельного продукту. Продуктова номенклатура закладу готельно-ресторанного господарства. Концепція життєвого циклу продукту. Характеристика етапів життєвого циклу. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу продукту.

Сутність поняття «новий продукт» у маркетингу готелів і ресторанів. Процес розробки та впровадження на ринок нової продукції: генерація ідей, відбір ідей, розробка концепції нового продукту готельного та ресторанного господарства, розробка цільової маркетингової програми, безпосередня розробка продукту, пробний маркетинг, позиціонування готельного (ресторанного) продукту на ринку, масове виробництво та комерційна реалізація. Сутність, параметри і фактори підвищення «конкурентоспроможності» продукції та послуг закладів готельно-ресторанного господарства. Поняття «якість» у сфері послуг. Концептуальні положення та моделі якості послуг в індустрії гостинності. Забезпечення якості та конкурентоспроможності продукту.

Ціна в комплексі маркетингу. Етапи формування цінової політики. Фактори, що визначають ефективність цінової політики індустрії гостинності. Постановка цілей ціноутворення: максимізація поточного прибутку, забезпечення життєздатності, лідерство на ринку, лідерство у якості продуктів, які пропонуються. Вибір методу ціноутворення: затратний, з орієнтацією на попит, з орієнтацією на рівень конкуренції. Цінові стратегії: конкурентні, диференційовані, асортиментні, психологічного ціноутворення, стимулюючі. Обґрунтування та реалізація цінової стратегії закладами готельно-ресторанного господарства.

Поняття, цілі збутової політики та її місце в системі маркетингу готелів і ресторанів. Особливості формування збутової політики закладів індустрії гостинності, фактори, що впливають на її ефективність. Вибір каналів збуту, їх функції, характеристики (довжина, ширина). Визначення та характеристика методів збуту: прямий (продаж без попереднього бронювання, продаж через службу бронювання готелю, продаж через центральну систему бронювання, електронна торгівля) та опосередкований збут (збут через різнорідних посередників: туроператори і турагенти). Вибір посередників та організація взаємодії з ними. Управління каналами збуту.

Сутність маркетингової політики комунікацій та її роль у маркетинговій політиці готелів і ресторанів. Комплекс маркетингових комунікацій. Особливості та специфічні інструменти проведення маркетингової комунікаційної політики закладами готельно-ресторанного господарства. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій: види реклами, класифікація та планування рекламних кампаній, вибір засобів розповсюдження реклами, оцінка ефективності рекламної діяльності.

Комунікаційні характеристики особистого продажу, Зв’язки з громадськістю в комплексі маркетингових комунікацій. Стимулювання збуту як елемент комплексу маркетингу. Розробка програми стимулювання збуту. Поняття «товарної марки» (марочне ім'я і/або знак), «товарного знаку». Основні елементи та цілі формування фірмового стилю.

Організація маркетингової діяльності у закладі готельно-ресторанного господарства. Організаційні структури служби маркетингу. Маркетинг взаємовідносин. Внутрішній маркетинг.


Критерії оцінювання знань фахового вступного випробування
Відповіді оцінюються за 200-бальною шкалою від 100 до 200 балів. Правильна відповідь на питання тесту оцінюється у 2 бали, тобто: 100 + 2*X, де X – кількість правильних відповідей на тестові запитання. Вступники, які отримали на фаховому вступному випробуванні менше 124 балів, не допускаються до участі в конкурсі.


Критерії оцінювання

Оцінка за 5-бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінки

Від 40 до 50 правильних відповідей на тести. Вступник має високий рівень фахових знань та вмінь, логіку мислення, вільно володіє навчальним матеріалом, здатний його аналізувати та знаходити правильні відповіді.

5


180-200

Відмінно

Від 25 до 39 правильних відповідей на тести. Вступник володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх фахових знань та вмінь для знаходження всіх правильних відповідей.

4


150-178

Добре

Від 12 до 24 правильних відповідей на тести. Вступник має низький рівень фахових знань та вмінь, володіє навчальним матеріалом фрагментарно, допускає багато помилок під час знаходження правильних відповідей.

3


124-148

Задовільно

Від 0 до 11 правильних відповідей на тести. Вступник не володіє навчальним матеріалом та не здатний знаходити правильні відповіді.

2


100-122

Незадовільно


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Організація ресторанного господарства


 1. Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.1993 р. № 3682-ХІІ.

 2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ.

 3. Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів»: Закон України від 20.06.1995 р.

 4. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР.

 5. ДСТУ 3278-95 «Стандартизація послуг. Основні положення».

 6. Міждержавний стандарт ГОСТ 30390-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия».

 7. Міждержавний стандарт ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования».

 8. Міждержавний стандарт ГОСТ 30524-97 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу».

 9. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – К.: Держспоживстандарт України, 2004.

 10. ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги»

 11. ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

 12. ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення».

 13. СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

 14. СанПиН 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженное».

 15. Архипов В.В. Барное дело.Учебное пособие. К.: Центр учебной литературы, 2011. - 240 с.

 16. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / навчальний посібник / – 3 –тє вид., доп. – К; Центр навчальної літератури, 2011. – 358с.

 17. Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства: Опор. конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2010. – 204 с.

 18. Литвиненко Т.Є. Особливості організації дипломатичних прийомів: Конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: - КНТЕУ, 2005. – 85с.

 19. Мазаракі А.А. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для вузів / А.А. Мазаракі, Н.П. Благополучна, І.І. Гайовий, О.М. Григоренко, Т.Є. Литвиненко, Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, А.М. Расулова, М.Л. Світлична. Під ред. Н.О. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2005. – 632 с.

 20. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2008. – 307 с.


Організація готельного господарства

 1. Конституція України. – К.: Інформ. вид-во Агентство «ІВА», 1996.

 2. Про туризм № 324/95-вр від 15.09.95 р. та Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про туризм» від 18.11.03 р. http//rada.gov.ua./pravo

 3. Про рекламу № 270/96-вр від 03.07.96 p. http//rada.gov.ua./pravo

 4. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (Наказ Державної туристичної адміністрації України 16.03.04 № 19)http//rada.gov.ua./pravo

 5. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства (Наказ № 887 від 19.11.99 р. М-ва внутрішніх справ України) http//rada.gov.ua./pravo

 6. Програма розвитку туризму в Україні на 2002-2010 роки http//rada.gov.ua./

 7. Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України № 973/99 від 10 серпня 1999 р.

 8. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні; Класифікація готелів / Л. Шишкіна (розроб.). – Офіц. вид. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – III, 13 с.

 9. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: учеб. пособие для студ. вузов / С. И. Байлик. – К.: Альтерпресс, 2002. – 252 с.

 10. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: Оснащение, евроремонт, эксплуатация: учеб. пособие / С. И. Байлик. – К.: Дакор, 2003. – 296 с.

 11. Балашова Е. Гостиничный бизнес: Как достичь безупречного сервиса: учеб. пособие / Е. Балашова. – М.: Вершина, 2005. – 176 с.

 12. Богалдин-Малых В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и развлекательные комплексы: учеб.-метод. пособие / В. В. Богалдин-Малых. – М.: Изд-во МПСИ, 2004. – 559с.

 13. Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства. – К.: КНТЕУ, 2006. – 494с.

 14. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: «Альтерпрес», 2003. – 436 с.: іл., картосхеми.

 15. Круль Г.Я. Основи готельної справи. – К.: ЦУЛ, 2011. – 208 с.

 16. Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы: учеб. пособ. для студ. вузов / Киев, ун-т туризма, экономики и права / В. К. Федорченко (общ. ред.). – К.: Вища шк., 2004. – 346 с.

 17. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика: Навчальний посібник/ М.П. Мальська, І.Г. Пандяк; М-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: ЦУЛ, 2012. – 472 с.

 18. Мальська М.П.. Організація отельного господарства/ М.П.Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 366.

 19. Мельник Н.П., Мельник О.П. Організація готельного господарства: / Н.П. Мельник, О.П. Мельник. – Издательство «Смоленская городская типография». – Смоленськ: 2011. – 407 с.

 20. Нагимова 3. Управление персоналом на предприятиях гостиничного бизнеса: учебное пособие/ 3. Нагимова. – СПб.: Питер, 2005. – 144 с.

 21. Папирян Г. А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: (отели и рестораны): учебное пособие/ Г. А. Папирян. – М.: Экономика, 2000. – 206 с.

 22. Роглэв Х.Й., Левытас Г.Г., Драпушко Р.Г., Гарагонич В.В., Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти : Навч. посіб. / Під заг. ред. Мунін Г.Б. – К.: Кондор, 2011. – 443 с.

 23. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: навч. посібник / Х. Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

 24. Сенин B. C. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения: учебное пособие/ Сенин B. C. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 144 с.

 25. Мунін Г. Б., Змійов А. О., Зінов’єв Г. О., Самарцев Є. В. та інші. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посібник / Г. Б. Мунін, А. О. Змійов, Г. О. Зінов’єв, Є. В. Самарцев. – К.: 2005. – 610 с.

 26. Шепелєва С.В., Руденко Г.В. Організація готельного господарства:навч. пос. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 496с.


Технологія продукції ресторанного господарства

 1. Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: Навчальний посібник. – Київ: Фірма «ІНКОС» Центр навчальної літератури, 2007 – 382 с.

 2. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно-методическое пособие. – М: ИКЦ «Март» Ростов на/ Д.: Изд. Центр. «Март»,2005. – 320 с.

 3. Долгополова С. В. Новые кулинарные технологии. -М.: Ресторанные ведомости; 2005 – 266 с.

 4. Дорохіна М.О., Капліна Т.В. Технологія продукції харчування в таблицях і схемах. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор,2008 – 278 с.

 5. Ковалев Н. И., Куткина М.Н., Кравцов В.А. Технология приготовления пищи. – М.:Изд.дом «Деловая литература», Омега-Л, 2005 – 480 с.

 6. Назаренко В.О. Формування якості товарів. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2012 – 386 с.

 7. Ростовський В.С. Теоретичні основи технології громадського харчування: Загальна частина. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Кондор,2006 – 197 с.

 8. Технологія продуктів харчування функціонального призначення: монографія /за ред. М.І.Пересічного. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т., 2008. – 718 с.

 9. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи. Учебник. – М.:Изд. – торг.корпор. «Дашков и К», 2004 – 480 с.

 10. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: навч. посібник / Г.І. Шумило. – К.: Кондор, 2003. – 506 с.


Товарознавство

 1. ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 2000. – 24 с.

 2. Бурова М. Товароведение непродовольственных товаров. – М.: ПРИОР, 2001. – 158 с.

 3. Гончаров В.Н. Товароведение пищевых продуктов. – М.: Экономика, 1999. – 424 с.

 4. Дубцов Г.Г., Товароведение пищевых продуктов. – М.: Майстерство, 2002. – 264 с.

 5. Європейські вимоги до харчових добавок: Довідник. – Львів: Леном, 1997.– 126 с.

 6. Коробкіна З.В., Романенко О.Л. Товарознавство смакових товарів. – К.: КНТЕУ, 2003. – 123 с.

 7. Про внесення змін до переліку харчових добавок, дозволених для використання у продуктах харчування: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2000. № 342.

 8. Про внесення змін до «Закону про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»: Закон України від 06.09.2005. № 2809-ІV // Урядовий кур’єр Відомості Верховної Ради (ВВР).– 2005.– 26 жовтня.–№203. – С. 5 –12.

 9. Дубініна А.А. Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010 – 270с.

 10. Ракша-Слюсарева О.А. Аспекти сучасного застосування харчових добавок та їх класифікації / Ракша-Слюсарева О.А., Коршунова Г.Ф., Стіборовьский С.Е., Малигіна В.Д. // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2006. – Вип.14. – С.202-207.

 11. Рудавская Г.Б., Сірохман І.В., Тищенко Є.В. Товарознавство молочних і яєчних товарів. – К.: КДТЕУ, 2000. – 204 с.

 12. Рудавська Г.Б., Тищенко Є.В., Притульська Н.В. Наукові підхожи та практичніаспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення: Монографія.– К.: Київ.нац. торг.–екон. у-т, 2002. – 371 с.

 13. Сирохман І.В., Товарознавство продовольчих товарів. – К.: Лібра, 1998. – 629 с.

 14. Сірохман І.В., Задорожній І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. – К.: Лібра, 2002. – 368 с.

 15. Сірохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І.В. Сірохман, І.М. Задорожній. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: Лібра, 2007. – 660 с.

 16. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учеб. для нач. проф. образования/Под ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. – 464 с.

 17. Товарознавство. Продовольчі товари: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Бровко, О.В. Булгакова, Г.С. Гордієнко, В.В. Дятлов, А.А. Квасников, А.П. Козлов, О.В. Кудінова, Н.Т. Лазарева, Г.О. Ліхоніна, Л.П. Ляховченко, В.Д. Малигіна, І.І. Медведкова, Л.В. Молоканова, Л.В. Породіна, В.П. Ракова, О.А. Ракша-Слюсарева, Е.О. Темнохуд. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 619 с.


Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства (в т.ч. Інженерне обладнання будівель)

1. Ботов М. И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания: учебник для учреждений начального проф. образования / М. И. Ботов, В. Д. Елхина, О. М. Головагов. – М.: Академия, 2002.

2. Гайворонський К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли / К. Я. Гайворонський. – М.: ИД Форум – Инфра-М, 2008.

3. Гуляев В. А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания: Полный курс: учебник для студ. вузов / В. А. Гуляев. – М.: ИНФРА-М, 2002.

4. Дейниченко Г. В. Оборудование предприятий питания: учеб. пособие для студентов вузов / Г. В. Дейниченко, В. А. Ефимова, Г. М. Постнов / / Мир техники и технологий, 2005.

5. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник для нач. проф. образования / В. П. Золин. – М.: Академия, 2008.

6. Конвісер І. О. Устаткування закладів ресторанного господарства: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спеціальністю «Технологія харчування» / І. О. Конвісер. – К.: КНТЕУ, 2005.

7. Крылов Е. С. Електромеханическое оборудование / Е. С. Крылов. – М.: ЗАО Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.

8. Тарасенко І. І. Процеси та апарати харчових виробництв: навч. посібник / І. І. Тарасенко. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2008.

9. Тарасенко І. І. Устаткування у готельному та ресторанному господарстві: опорний конспект лекцій / І. І. Тарасенко. – К.: КНТЕУ, 2008.10. Хохлов Р. Тепловое оборудование / Р. Хохлов. – М.: Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.
Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві (в т.ч. Cтандартизація, сертифікація, метрологія).

 1. Закон України «Про стандартизацію» // Урядовий кур’єр, №108, від 20 червня 2001 р.

 2. Закон України «Про підтвердження відповідності» // Урядовий кур’єр, №108, від 20 червня 2001 р.

 3. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» // Урядовий кур’єр, №108, від 20 червня 2001 р.

 4. Закон України «Про захист прав споживачів», від 24 травня 2001р. №2438-111.

 5. Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности» // Голос Украины. – №48 (1798) от 13 марта 1998 г.

 6. Закон України «Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини» (вiд 23 грудня 1997 року № 771/97 – ВР) // Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть. – 1998. – № 1. – С.2-7.

 7. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» // Голос України, №4, від 11.01.2006.

 8. ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни і визначення.

 9. ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни і визначення.

 10. ДСТУ 1.0:2003 Національна система стандартизації. Основні положення.

 11. ДСТУ 1.3:2003 Національна система стандартизації. Правила створення технічних умов.

 12. ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарти підприємства. Основні положення.

 13. ДСТУ 1.5:2003 Національна система стандартизації. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

 14. ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення.

 15. ДСТУ 2708-1999 Повірка засобів вимірювальної техніки, організація та порядок проведення.

 16. ДСТУ 3400-2000 Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів.

 17. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за порушення». Чинний від 08.04.93 р.

 18. ДСТУ 1.1 – 2001. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. Чинний від 01.07.2001 р.

 19. ДСТУ 2296 – 93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Чинний від 01.01.94 р.

 20. ДСТУ 3410 – 96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення. Чинний від 04.01.97 р.

 21. ДСТУ 3413 – 96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції. Чинний від 04.01.97 р.

 22. ДСТУ 3419 – 96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення. Чинний від 04.01.97 р. 33

 23. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: Навчальний посібник. – Львів: ПТВФ «Афіша», 2011. – 176с.

 24. Козлова А.В. Стандартизация, метрология, сертификация в общественном питании: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. –М.: Изд. центр «Академия»; Мастерство, 2002. – 160с.

 25. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 479с.

 26. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.: Юрайт, 2002. –296с.

 27. Орлов П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции : учебн. пособ. / П. А. Орлов. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2004. – 304 с.

 28. Полікарпов І.С., Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Сертифікація товарів та послуг. Підручник для студентів кооперативних вищих навчальних закладів. К.: ТМЦ «Укоопосвіта», 2000. – 350с.

 29. Салухіна Н.Г., Язвінська О.М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг.- К.: центр учбової літератури, 2010. – 336с.

 30. Сергеев А.Г., Латышев И.В. Сертификация: Учебн. пособие для вузов. –М.: Логос, 2000. – 244с.

 31. Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація. – К.:ЦУЛ, 2011, – 264с.

 32. Топольник, М.А. Котляр В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навчальний посібник / – Донецьк: ДонДУЕТ, 2011. – 211 с.

 33. Тюрин Н.И. Введение в метрологию. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 248с.

 34. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація: Підручник. –3-є вид., перероб. і доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 174с.

 35. Шаповал М. І. Менеджмент якості: підручник / М. І. Шаповал. – К.: Знання, 2012. – 472 с.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка