Міністерство аграрної політики та продовольства україни житомирський національний агроекологічний університетСкачати 498.28 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації02.01.2017
Розмір498.28 Kb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки підприємства

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

____________________О.А. Опалов

«____» ___________2014 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Потенціал і розвиток підприємства»

напрям підготовки 6.030504

«Економіка підприємства»

ОКР «Бакалавр»

Факультет економіки та менеджменту

Житомир − 2014 рік

Робоча програма складена на підставі програми навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства», розробленої к.е.н., доцентом кафедри економіка підприємства О.С. Кільніцькою, д.е.н., доцентом кафедри економіка підприємства О.М. Яценко, ст. викладачем кафедри економіка підприємства М.І. Яремовою та затвердженої вченою радою університету ЖНАЕУ 23 жовтня 2013 року, протокол № 2.

Розробник: к.е.н, старший викладач кафедри економіки підприємства Яремова М.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства. Протокол від «__» серпня 2014 року № 1 .

Завідувач кафедри

економіки підприємства ___________________ (Ткачук В.І.)
«____» ________________ 2014 р.

Схвалено методичною комісією факультету економіки та менеджменту. Протокол від «___» _______________2014 року №___ .
Голова ________________________________________________ (Швець Т.В.)


«____» ________________ 2014 р.


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма

заочна форма

Кількість кредитів – 5,0


Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»Нормативна


Напрям підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»Модулів – 3

Спеціальність

(професійне

спрямування):

-


Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-йІндивідуальне науково-дослідне завдання (реферат)

Семестр

Загальна кількість

годин − 180
8-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4сам. роб. студ. − 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


30 год.

- год.

Практичні, семінарські

42 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

108 год.

- год.

Індивідуальні завдання:

- год.

- год.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи, у %

40 : 60

-

Вид контролю:

Екзамен

-
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка