Миколаївський державний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдау за липень-вересень 2012 рокуСкачати 170.99 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір170.99 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
Нові надходження до фонду бібліотеки МДАУ

за липень-вересень 2012 року

(інформаційний бюлетень)

Миколаїв, 2012

1. Природознавчі науки


20.1

М65


Мислюк, О. О. Основи хімічної екології [Електронний ресурс] : навч. посіб / О. О. Мислюк. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2012. – 660 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Mislyuk_Osnov_him_ekolog_2012.pdf. – Копія друк. вид. 


20.1

Е45


Екологічний компонент сталого розвитку Миколаєва та інших міст України [Текст] / уклад. І. Б. Чернова. – Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2011. – 136 с. 


22.1

Б36


Бевз, Г. П. Математика [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 320 с. 


22.151

Б61


Біляніна, О. Я. Геометрія [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень / О. Я. Біляніна, Г. І. Білянін, В. О. Швець. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 256 с. 


22.3

К70


Коршак, Є. В. Фізика [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2011. – 192 с. 


24.5

Г34


Генералов, М. Б. Основные процессы криохимической нанотехнологии. Теория и методы расчета [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / М. Б. Генера-лов. — Электрон. текст. дан. – СПб : Профессия, 2010. – 349 с. – Режим доступа: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Generalov_Osn_proc_2010.pdf. – Копия печ. изд.


28.0

Б20


Балан, П. Г. Біологія [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, В. П. Полі-щук. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 288 с. 


2. Техніка


31.2

Е50


Електричне освітлення та опромінення [Текст] : метод. рек. для самост. вивчення теорет. курсу студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.100101 "Енергетика та електротех. системи в АПК" / уклад. Р. А. Ставинський. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 51 с. + ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Stavinskiy_R.El_osv_Sam.pdf


31.279.1

К59


Козирський, В. В. Електропостачання агропромислового комплексу [Електронний ресурс] : підруч. / В. В. Козирський, В. В. Каплун, С. М. Волошин. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 448 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Kozirskiy_Elektropost_agroprom_kompleksu_2011.pdf. – Копія друк. вид.


32.85

Р98


Рябенький, В. М. Схемотехніка електронних пристроїв та систем [Електронний ресурс] : підруч.: в 6-ти т. Т.1 Аналогова схемотехніка / В. М. Рябень-кий. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 390 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/Docs_12/books/pdf/Ryabenkiy_Shemotehnika_2011.pdf. – Копія друк. вид.


32.97

С17


Самойленко, В. М. Географічні інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] : підруч. / В. М. Самойленко. — Електрон. текст. дані. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 448 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Samoylenko_Geoinform_sistemy_2010.pdf. – Копія друк. вид.


34.2

М54


Металознавство [Електронний ресурс] : підруч. / О. М. Бялік, В. С. Чернен-ко, В. М. Писаренко, Ю. Н. Москаленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. — Електрон. текст. дані. – К. : Політехніка, 2010. – 384 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Byalik_Metaloznavstvo_2010.pdf. – Копія друк. вид.


34.41

М74


Моделирование систем [Електронний ресурс] : учеб. / С. И. Дворецкий, Ю. Л. Муромцев, В. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе. — Электрон. текст. дан. – М. : Академия, 2009. – 320 с. – Режим доступа: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Modelirovanie_system_2009.pdf. – Копия печ. изд. 


37.25

А65


Андрєєва, О. А. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Андрєєва, Г. В. Цеменко. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2012. – 355 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Andreeva_Tovaroznavstvo_2012.pdf. – Копія друк. вид.


3. Сільське господарство


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст]. Вип. 4(63). Т. 3, ч. 1 : Сільськогосподарські науки / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 144 с. 


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст]. Вип. 4(64).Т. 3, ч. 2 : Сільськогосподарські науки / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 170 с. 


40.4

Г72


Господаренко, Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур [Електронний ресурс] / Г. М. Господаренко. — Електрон. текст. дані. – К. : Вища освіта, 2010. – 191 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Gospodarenko_Udobren_sg_kultur_2010.pdf. – Копія друк. вид.


40.729

М38


Машини для тваринництва та птахівництва [Електронний ресурс] / за ред. В. І. Кравчука, Ю. Ф. Мельника. — Електрон. текст. дан. – Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2009. – 207 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


41

С89


Лихочвор, В. Сучасні технології АПК. Вирощування основних сільськогосподарських культур [Електронний ресурс] : спец. проект газети " Агробізнес сьогодні " / В. Лихочвор, І. Марков, М. [та ін.] /– 2-ге вид, випр. і доп. — Електрон. текст. дані. – К. : ВД " Імпрес ", 2011. – 144 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Suchasni_tehnolog_APK_2011.pdf. – Копія друк. вид.


41

М36


Маценька, Н. В. Основи дослідницької справи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Маценька. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 123 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Maczenka_Osnov_doslid_sprav_2011.pdf. – Копія друк. вид.


41.4

Е45


Гудзь, В. П. Екологічні проблеми землеробства [Електронний ресурс] : підруч. / В. П. Гудзь, М. Ф. Рибак, М. М. Тимошенко [та ін.]; за ред. В. П. Гудзя. — Електрон. текст. дані. – Житомір : ЖНАЕУ, 2010. – 708 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Ekologichni_problemy_zemlerobstva.pdf. – Копія друк. вид.


42.112.2

С91


Сучасні технології консервування вологого зерна кукурудзи [Текст] : реком. / підгот. М. Ф. Кулик, В. Ф. Петренко, О. В. Корнійчук [та ін.]. – Вінниця : Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2011. – 20 с. 


42.36

И66


Инновационные технологии в развитии столового виноградарства [Текст] : матер. Международ. науч.-практ. конференции молодых ученых и специалистов 30 августа 2011 г. – Одесса : ННЦИВиВ им. В. Е. Таирова, 2011. – 121 с. 


45

П78


Програма загальнотехнологічної (професійної) практики студентів ІІІ курсу ОКР "Бакалавр" спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" галузі знань "Сільське господарство і лісництво" [Текст] / уклад. М. І. Гиль. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 34 с. 


45.3

Р64


Розведення і генетика тварин [Електронний ресурс] : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 45. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна наука, 2011. – 348с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Rozved_i_gen_tvarin_Migvid_zbirn_2011.pdf. – Копія друк. вид.


45.31

Т76


Трофименко, О. Л. Спеціальна генетика (Генетика відтворення) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Л. Трофименко, В. М. Туринський ; рец. Гіль М. І. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 240 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Genetika_vidtvor.pdf. – Копія друк. вид.


45.4

Б80


Бомко, В. С. Годівля сільськогосподарських тварин [Електронний ресурс] : підруч. / В. С. Бомко, С. П. Бабенко, О. Ю. Москалик. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 278 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Bomko_Godivlya_sg_tvarin_2010.pdf. – Копія друк. вид.


46.0

Р82


Рубан, Ю. Д. Технологія виробництва молока і яловичини [Електронний ресурс] : підруч. / Ю. Д. Рубан, С. Ю. Рубан. – Вид. 3-є, доп. й перероб. — Електрон. текст. дані. – Х. : Еспада, 2011. – 800 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Tehnolog_virob_moloka_i_yalovichini_2011.pdf. – Копія друк.вид.


46.5

Т58


Технологія виробництва продукції свинарства: робочий зошит [Текст] : для лаборант. і практ. занять студ. напряму підготовки 6.090102 - "ТВППТ" у ВНЗ ІІ - IV рівнів акредитації Мін-ва аграрної політики та продовольства України / уклад. В. С. Топіха, В. Я. Лихач, Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 93 с. + ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Topiha_V.TVPS_Rob_2012.pdf


46.5

Т58


Технологія виробництва продукції свинарства [Текст] : метод. рек. для виконання курсового проекту студ. денної та заочної форм навч. за напрямом підгот. 6.090102 -"ТВППТ" / уклад. В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, Г. І. Калиниченко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 42 с. + ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Topiha_V.TVPS_kurs_2012.pdf


46.5

Т38


Технологія виробництва продукції свинарства [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. С. Топіхи. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 453 с. 


46.61

Т38


Технологія виробництва продукції вівчарства [Текст] : метод. рек. для виконання практ. занять студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / уклад. С. І. Луговий. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 35 с. + ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Lugoviy_S.TVPV_Pr.pdf


46.7

К75


Коцюбенко, Г.А. Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. А. Коцюбенко, В. І. Рясенко, С. М. Галімов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 433 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Tehnologiya_virobn_prod_krolivnizctva_2011.pdf. – Копія друк. вид.


46.73

Г47


Дресирування собак [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. І. Гиль, О. В. Коновалов, Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : ОДАУ, 2011. – 320 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Gil_Dresiruvanya_sobak_2011.pdf. – Копія друк. вид.


46.91

Т38


Технологія виробництва продукції бджільництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Ф. Разанова, І. Ф. Безпалий, В. І. Бала, Т. А. Донченко. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 277 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Tehnoolog_virobn_produk_bdzshilnischtva.pdf. – Копія друк. вид.


48.76

А44


Мельник, В. О. Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин [Текст] : метод. рек. для виконання лаборант.-практ. занять та самост. роботи студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7.09010201, 8.09010201 - "ТВППТ" / В. О. Мельник, С. П. Кот, О. О. Кравченко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 94 с. + ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Melnik_V.Akusherstvo_2012.pdf


4. Соціологія. Історія


60.5

Г70


Городняк, І. В. Соціологія освіти [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Городняк. — Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 265 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/Docs_12/books/pdf/Gorodnyak_Sociolog_osvit_2011.pdf. – Копія друк. вид.


60.88

Ц97


Цыцарова, Т. Е. Управленческое консультирование [Електронний ресурс] : курс лекций / Т. Е. Цыцарова. — Электрон. текст. дан. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 63 с. – Режим доступа: эл. копия в локальной сети. – Копия печат. изд.


63.3(0)

Л15


Ладиченко, Т. В. Всесвітня історія [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. В. Ладиченко, Ю. І. Заблоцький. – К. : Генеза, 2011. – 320 с. 


63.3(4 Укр)

Р33


Реєнт, О. Історія України [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / О. Реєнт, О. Малій. – К. : Генеза, 2010. – 240 с. 


5. Економіка65

М22


Мамаева, Л. Н. Управление рисками [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Л. Н. Мамаева. – 2-е изд. — Электрон. текст. дан. – М. : Дашков и Ко, 2012. – 256 с. – Режим доступа: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Mamaeva_Upravlenie_riskami_2012.pdf. – Копия печ. изд.


65.05

Н78


Ноздріна, Л. В. Управління проектами [Електронний ресурс] : підруч. / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2010. – 432 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Nozdrina_Upr_proekt_ 2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.050

Т48


Ткачук, В. І. Диверсифікація аграрного підприємництва [Електронний ресурс] : монографія / В. І. Ткачук. — Електрон. текст. дані. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 268 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Tkachuk_Diversif_ agr_ vir_2011.pdf. – Копія друк. вид.


65.050

З-12


Зайцев, М. Г. Методы оптимизации управления и принятия решений : примеры, задачи, кейсы [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин. – 3-е изд., испр. и доп. — Электрон. текст. дан. – М. : ИД " Дело " РАНХ и ГС, 2011. – 640 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Zayscev_Metod_optimiz_2011.pdf. – Копия печ. изд.


65.050.3

Б69


Близнюк, С. В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Близнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. — Електрон. текст. дані. – К. : ІВЦ "Політехніка", 2009. – 400 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Bliznyuk_Marketing_v_Ukr_2009.pdf. – Копія друк. вид.


65.050.3

Р33


Регулювання цін і ціноутворення в Україні [Електронний ресурс] : практ. посіб. для студ. економ. спец. / уклад. А.В. Катаєв. – 2-ге вид., перероб. і доп. — Електрон. текст. дані. – Харків : ХНУК, 2010. – 31 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/Docs_12/books/pdf/Regulir_zcen_2010.djvu. – Копія друк. вид.


65.050.3

П76


Принципи корпоративного управління в Україні [Електронний ресурс] / укл. А. В. Катаєв. — Електрон. текст. дані. – Харків : ХНУК, 2010. – 51 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Prinscipy_KPU_2010.djvu. – Копія друк. вид.


65.051

С79


Стегней, М. І. Статистика : кредитно-модульний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2012. – 306 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Stegney_Statistika_2012.pdf. – Копія друк. вид.


65.052.2

Б94


Бухгалтерський облік: практикум [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. В. Дубініної. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 320 с. 


65.262.5

М28


Мармуль, Л. О. Інвестування інноваційного розвитку харчових і переробних підприємств [Текст] : моногр. / Л. О. Мармуль, І. В. Ксьонжик. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 150 с. + ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Marmul_L.Investuv_monogr_2011.pdf


65.29

З-43


Звіт зі сталого розвитку корпорації "Оболонь" 30 років успіху [Текст]. – К., 2011. – 48 с. 


65.306.7+36

О-64


Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] : підруч. / наук. ред. Т. Л. Мостенська. — Електрон. текст. дан. – К. : Кондор, 2012. – 492 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Org_vyrob_harchov_prom_2012.pdf. – Копія друк. вид.


65.32

С91


Сухініна, Л. І. Економіка та організація аграрного сервісу: опорний конспект лекцій [Текст] : для самост. роботи студ. напряму підгот. "Агрономія" денної та заоч. форми навч. / Л. І. Сухініна. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 83 с. + ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Suhinina_L.Ekon_ta_OAS_OKL.pdf


65.32

С40


Системи технологій [Текст] : метод. рек. для самост. роботи та практ. занять студ. ден. форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. О. А. Мамалюк, О. А. Христенко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 59 с. + ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


65.422-803.81

С76


Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі: українська практика та міжнародний досвід [Текст] : моногр. – К. : ТОВ Вид. Будинок "Аванпост-прим, 2011. – 88 с. 


65.58

І-74


Муковський, І. Т. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Т. Муковський, А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2012. – 224 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Mignarodni_vidnosyn.pdf. – Копія друк. вид.


65.9(4 Укр)

Р64


Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Електронний ресурс] : підруч. / за ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – 9-те вид., перероб. і доп. — Електрон. текст. дані. – К. : Знання, 2009. – 373 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Rozmishen_produkt_sil_2009.pdf. – Копія друк. вид.


65.9(4 Укр)

А25


Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) [Електронний ресурс] / за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. — Електрон. текст. дані. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Agrar_sektor_ekon_Ukr_2011.pdf. – Копія друк. вид.


6. Політика. Право. Цивільна оборона


66.0

Л93


Людина і світ [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. зак. (рівень стандарту та профільний рівень) / Н. В. Назаренко, О. В. Воронянський, Г. І. Назаренко [та ін.]. – Харків : Оберіг, 2012. – 240 с. 


67

П43


Погорілко, В. Ф. Правознавство [Електронний ресурс] : підруч. / В. Ф. По-горілко, Г. А. Шпиталенко. — Електрон. текст. дані. – К. : Каравела, 2010. – 592 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Pogorilko_Pravoznavstvo.pdf. – Копія друк. вид.


67.301

А32


Адміністративне право [Текст] : метод. рек. для виконання контрольних робіт студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. В. Б. Татаренко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 36 с. + ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Tatarenko_V.Adm_pr_Kontr.pdf


67.305

П78


Прогонюк, Л. Ю. Трудове право [Текст] : курс лекцій для студ. ф-ту менеджменту. Напрям підгот. 6.030601 "Менеджмент" денної форми навч. / Л. Ю. Прогонюк. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 99 с. + ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Progonuk_L.Trud_pr_Kurs_lek.pdf


68.69

Ц58


Бедрін, Я. І. Цивільна оборона України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. І. Бедрін, Р. М. Івах, В. О. Рощин [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2011. – 358 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Civilna_oborona_Ukr_2011.pdf. – Копія друк. вид.


7. Наука. Педагогіка


72.4

О-54


Олішевська, Анастасія Миколаївна. Інтенсивний розвиток та підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств [Електронний ресурс] : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. М. Олішевська. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 241 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Бібліогр.: с. 172-191.


72.4

О-54


Олішевська, Анастасія Миколаївна. Інтенсивний розвиток та підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. М. Олішевська. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 20 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


74

П84


Профессиональная педагогика [Електронний ресурс] : учеб. / под ред. С. Я. Батышева, А. М. Новикова. – 3-е изд., перераб. — Электрон. текст. дан. – М. : ЭГВЕС, 2010. – 456 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Prof_pedagogika_2010.pdf. – Копия печ. изд.


8. Спорт

75

М54


Методичні рекомендації щодо тактики футболу для студентів груп спортивного вдосконалення [Текст] / уклад. Д. Л. Боровський, І. В. Криленко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 50 с. + ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Borovskiy_D.Fiz_vih_Futbol_2012.pdf. 


75

М54


Методичні рекомендації "Техніка безпеки на воді та під час занять з плавання" [Текст] : для самост. роботи студ. усіх спеціальностей / уклад. А. І. Мицик. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 27 с. + ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Mitsik_A.Teh_bezp_na_vodi_2012.pdf. 


75

Ф48


Фізичне виховання [Текст] : метод. рек. щодо вдосконалення техніки кидків м'яча у баскетболі для студентів груп спортивного вдосконалення / уклад. А. Д. Нікольчев. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 46 с. + ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Nikolchev_A.Fiz_vih_2012.pdf. 


75

Ф50


Фізичне виховання [Текст] : метод. рек. щодо проведення занять з фізичного виховання в спеціальних медичних групах для студентів з порушенням зору / уклад. Л. М. Медведєва, Т. А. Пильненька. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 38 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Medvedeva_L.Fiz_vih_Porush_zoru.pdf. 


75.565

Ф50


Фізичне виховання [Текст] : метод. рек. щодо особливостей підготовки бадмінтоністів в групах спортивного вдосконалення / уклад. О. М. Волянський. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 39 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Volyanskiy_O.Fiz_vihov_Badminton.pdf. 


75.7

Ф50


Фізичне виховання [Текст] : метод. рек. "Волейбол. Правила гри та проведення змагань різного рівня" / уклад. С. В. Овчарук. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 56 с. + ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Ovcharuk_S.Fiz_vih_Voleybol_Metod.pdf


75.7

М54


Методичні рекомендації щодо визначення рівня технічної, фізичної, тактичної підготовленості баскетболістів для викладачів та студентів усіх напрямків підготовки [Текст] / уклад. Н. В. Петренко, О. Є. Гладир. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 35 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Petrenko_N.Metod_Basketbol_2012.pdf. 


75.711

Ф50


Фізичне виховання [Текст] : метод. рек. щодо вдосконалення бігу на коротких дистанціях для студ. основного навчального відділення та групи спортивного вдосконалення за всіма напрямками підготовки / уклад. Ф. І. Саказли. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 31 с. + Ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Sakazly_F.Fiz_vihov_2012.pdf. 


9. Мовознавство


81.2 Англ

К78


Карп'юк, О. Англійська мова [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / О. Карп'юк. – Тернопіль : Лібра Терра, 2012. – 224 с. 


81.2 Англ

К78


Карп'юк, О. Англійська мова [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / О. Карп'юк. – Тернопіль : Лібра Терра, 2011. – 224 с. 


81.2 Англ

К78


Карп'юк, О. Англійська мова [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / О. Карп'юк. – Тернопіль : Лібра Терра, 2012. – 296 с. 


81.2 Англ

Н34


Наукові комунікації [Текст] : метод. рек. до виконання контрольних робіт з дисц. "Наукові комунікації" для студ. V-VI курсів ОКР "Магістр" заочної форми навч. за напрямом підгот. 8.09010101 "Агрономія" / уклад. О. В. Артюхова, Т. О. Кущова. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 72 с. + Ел. копія. – Access mode: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Artyuhova_O.Nauk_kom_Kontr.pdf


81.2 Укр

З-12


Заболотний, О. В. Українська мова [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 256 с. 
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка