Миколаївський державний аграрний університет бібліотека фінансовий менеджментСкачати 60.78 Kb.
Дата конвертації06.11.2016
Розмір60.78 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
Фінансовий менеджмент

(тематичний список літератури)

Андрієць, В. С. Дослідження основних сутнісних характеристик грошових потоків підприємства [Текст] / В. С. Андрієць // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 167-171.
У статті досліджено підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до виділення основних сутнісних характеристик грошових потоків. Сформовано визначення поняття "грошові потоки підприємства".

Антонов, В. М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посібник / В. М. Антонов, Г. К. Яловий. – К. : ЦУЛ, 2005. – 432 с. – ISBN 966-364-074-Х. 


Підручник являє собою базовий курс дисципліни. Викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики.

Ареф'єва, О. В. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-про-цесів [Текст] / О. В. Ареф'єва, Л. Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 8. – С. 165-171.


У статті розглянуто основні етапи становлення контролінгу та його сутність як функції управління фінансовими потоками.

Бланк, И. А. Финансовый менеджмент: учеб. курс [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999; 2001. – 527 с. 

Боярко, І. М. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства [Текст] / І. М. Бо-ярко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 9. – С. 19-25.

Васюренко, О. В. Банківський менеджмент [Текст] : посіб. / О. В. Васюренко. – К. : Академія, 2001. – 320 с. 

Верланов, Ю. Ю. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Верланов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили. – 344 с. — //Libserver/docs/books/pdf/Verlanov_FM_2006.PDF. — Копія друк. вид.

Гайдуцкий, П. И. Организация акционерных и паевых обществ [Текст] : практ. пособ. / П. И. Гайдуцкий. – К. : Изд-во УСХА, 1992. – 211 с. 

Гридчина, М. В. Финансовый менеджмент [Текст] : курс лекций / М. В. Гридчина. – К. : МАУП, 1999. – 136 с. 

Гроші до грошей, або фінанси як інвестиції [Текст] : зб. систематизованого законодавства. Вип.1. – К. : Бліц-Інформ, 2010. – 193 с. 

Данилевська-Жугунісова, О. Є. Ефективність стратегії управління оборотним капіталом на підприємстві [Текст] / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Агросвіт. – 2011. – № 5. – С. 20-23.

Заруба, О. Д. Фінансовий менеджмент у банках [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Заруба. – К. : Знання, 1997. – 172 с. 

Заюкова, М. С. Методичні основи оцінки рівня розвитку переробних підприємств [Текст] / М. С. Заюкова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 75-78.
У статті розглянуто проблеми оцінки рівня розвитку підприємств на основі обгрунтування фінансових показників та доцільності використання інтегральних показників.

Збарський, В. Оцінка ризиків і планування діяльності малих сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. Збарський, А. Липов'як-Мєлкозьорова // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2011. – № 6. – С. 37-41.

Кириченко, О. Банківський менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Кириченко, І. Тіленко, А. Ятченко. – К. : Основа, 1999. – 671 с. 

Кириченко, О. Фінансовий менеджмент на підприємствах України: принципи забезпечення позитивної динаміки [Текст] / О. Кириченко, К. Ваганов // Банківська справа. – 2007. – № 5. – С. 3-17.

Кірейцев, Г. Г. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Кірейцев. – К. : ЦУЛ, 2002. – 496 с. 

Корпоративне управління і фондовий ринок [Текст] : підруч. / О. М. Царенко, Н. О. Бей, О. Д. Мартиненко, І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2005. – 334 с.  Крамаренко, Г. О. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : підруч. / Г. О. Кра-маренко, О. Є. Чорна. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ. – 520 с. — //Libserver/docs/books/pdf/Kramarenko_Fin_mened_2006.pdf. — Копія друк. вид.


Підручник являє собою базовий курс дисципліни. Викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики.

Крамаренко, Г. О. Фінансовий менеджмент [Текст] : Підруч. / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К. : ЦУЛ, 2006. – 520 с. – ISBN 966-364-151-7. 


Підручник являє собою базовий курс дисципліни. Викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики.

Кузнецова, С. Форма бухгалтерського обліку та фінансовий менеджмент [Текст] / С. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 6. – С. 16-22.

Любунь, О. С. Система банківського менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. С. Лю-бунь. – К. : Кондор, 2007. – 356 с. 
Розкриваються основні параметри управління комерційним банком, найважливіші завдання фінансового менеджменту, проблеми і методи їх вирішення.

Мамонтова, H. A. Управління вартістю компанії: теоретико-методологічні аспекти [Текст] / H. A. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 135-139.


У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення вартості компанії в нових умовах. Проаналізовано стан і проблеми українських компаній з точки зору доцільності запровадження системи управління вартістю.

Мамонтова, Н. А. Побудова системи управління вартістю компанії [Текст] / Н. А. Ма-монтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 21-26.


У статті узагальнено методичні підходи до побудови систем управління вартістю компанії та визначено напрями трансформацій таких систем з урахуванням наявних викликів.

Мамонтова, Н. А. Управління вартістю інтелектуального капіталу : теорія і практика [Текст] / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 13-18.


У статті узагальнено наукові підходи до визначення поняття "інтелектуальний капітал". Досліджено теоретико-методичні особливості формування та використання інтелектуального капіталу.

Мойсеєнко, І. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання [Текст] / І. П. Мойсеєнко, М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 239-244.


У статті розглядаються принципи побудови системи фінансового моніторингу як інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання.

Петленко, Ю. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Петленко. – К. : Кондор, 2007. – 298 с. 

Плотніков, О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях [Текст] : Навч. посіб. / О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2004. – 252 с. – ISBN 966-7982-18-1. 

Загальні підходи до характеристок транснаціональних корпорацій у світовій економіці з основами фінансового менеджменту.

Плотніков, О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2008. – CD. 


Загальні підходи до характеристик транснаціональних корпорацій у світовій економіці з основами фінансового менеджменту.

Поддєрьогін, А. Ефективність управління грошовими потоками підприємства [Текст] / А. Поддєрьогін, М, Я. І. Невмержицький // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С.119-127.


Розглядаються питання організації управління грошовими потоками підприємства. Визначено умови забезпечення ефективності управління грошовими потоками та запропоновано показники для оцінювання його ефективності.

Птащенко, Л. О. Управління корпоративними фінансами [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 296 с. 

Радзівілл, В. Ю. Критерії вибору показників фінансових планів для основних видів фінансового планування [Текст] / В. Ю. Радзівілл // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 98-105.
Статтю присвячено визначенню показників фінансових планів. Здійснено деталізацію показників фінансових планів за видами фінансового планування.

Рябенко Г.М. Фінансовий менеджмент [Текст] / Рябенко Г.М. – Миколаїв : МДАУ, 2004. – 74 с. 

Терещенко, О. О. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту [Текст] / О. О. Терещенко, М. В. Стецько // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 91-99.
У статті розглянуто актуальні проблеми використання у практиці фінансового управління підприємствами вартісного підходу. Обгрунтовано необхідність переходу фінансового менеджменту на засади зростання вартості компанії.

Фінансова звітність: від стандартів до практики [Текст] : зб. систематизованого законодавства. Вип.1. – К. : Бліц-Інформ, 2011. – 193 с. 

Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : підруч. / ред. А. М. Поддєрьогіна. — Електрон. текст. дані. – К. : КНЕУ. – 535 с. — //Libserver/docs/books/pdf/Podderegin_Finansovui_menedgment_2005.pdf. — Копія друк. вид.

Фінансовий менеджмент [Текст] : підруч. / ред. А. М. Поддєрьогіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с. – 48,00 грн.

Череп, А. В. Фінансовий менеджмент як необхідна передумова ефективного управління підприємством [Текст] / А. В. Череп // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 3. – С. 13-16.

Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент [Текст] : підруч. / В. М. Шелудько. – К. : Знання, 2006. – 439 с. – ISBN 966-364-084-9. 


Підручник являє собою базовий курс дисципліни. Викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики.

Шумило, Ю. О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування [Текст] / Ю. О. Шумило // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7. – С. 105-111.


У статті досліджується один з найефективніших напрямів фінансового менеджменту - бюджетування. Розглянуто різні тлумачення вчених-економістів щодо категорії "бюджетування", запропоновано новий підхід до її визначення.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка