Михайлик олександр григоровичСкачати 427.94 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір427.94 Kb.
1   2   3

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Газети
1. Вечерний выпуск (приложение к газете "Червоний стяг", Чернигов). – 1925. – №21. – 4, 12 ноября.

2. Власть Советов. – 1918. – №3.

3. Известия (Харьков). – 1919. – №50. – 21 февраля.

4. Известия (Чернигов). – 1919. – №15. – 2 февраля.

5. Известия (Чернигов). – 1919. – №110. – 12 июня.

6. Известия (Чернигов). – 1918. – №2. – 14 декабря.

7. Коммунист (Харьков). – 1923. – №103. – 10 мая.

8. Коммунист (Харьков). – 1923. – №158. – 12 июля.

9. Коммунист (Харьков). – 1922. – №209. – 13 сентября.

10. Коммунист (Харьков). – 1923. – № 218. – 26 сентября.

11. Коммунист (Харьков). – 1922. – №233. – 11 октября.

12. Коммунист (Харьков). – 1924. – №85. – 13 апреля.

13. Трудовая армия (Харьков). – 1920. – 3 ноября.

14. В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. - Т.4. – Изд.2 доп., испр. – Спб, М.: Изд-во Книгопродавца-типографа М.О.Вольфа, 1880-1882.

15. Административная деятельность органов внутренних дел. Общая и особенная части : [Учеб. пособие для вузов / В. Я. Кикоть [и др.]. ; ред. В.Я.Кикоть; Моск. ун-т МВД России, Фонд содействия правоохран. органам "Закон и право". - М.: Юнити-Дана, 2003: Закон и право, 2003. - 223 с.

16. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть особенная / Под ред. А.П.Коренева. – М.: МЮИ МВД России, 1999. – С. 53.

17. Административный вестник. – 1928. – №5. – С.39-40.

18. Административный вестник. – 1927. – №10-11.

19. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации / А.П. Алехин, А.А.Кармолицкий, Ю.М. Козлов. – М., 2001. – 150 с.

20. Державний архів Управління СБУ в Чернігівській області Арх.2. - Ф.79. - Оп.1 н/т. Несекретные приказы начальника УНКВД по Черниговской обл. за 1941-1943 гг.

21. Державний архів Управління СБУ в Чернігівській області Арх.3. - Ф.79. Несекретные приказы начальника УНКВД по Черниговской обл. за 1941-1943 гг. - Оп. /н/т.

22. Державний Архів МВС України. - Од.зб.1-а. - Арк.162. - Оп.2. - Спр.3.

23. Архів Управління МВС України в Чернігівській області. - Ф.78. - Оп.1 т. - Спр.1, 2.

24. Архів УМВС України у Чернігівській області. - Ф.78. - Оп.1. - Спр.1.

25. Банда Сапона // Вісті (Харьков). – 1926. – №272. – 25 ноября.

26. Безсмертний Є.О. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Безсмертний Євгеній Олександрович. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1997. – 161 с.

27. Богатирьов І.Г. Міліція Чернігівщини (події та люди) / І.Г.Богатирьов, І.П. Катиринчук, П.С.Скнар. – Бровари: ПФПА, 2009. – С.27 30.

28. Бородич Л.В. Внутрішні й прикордонні війська в Україні у 1917-1941 рр. (Історико-правовий аспект): Дис... канд. юрид. наук. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1999. – 155 с.

29. Борьба с самогонщиной на Украине. Информация отдела милиции НКВД за второй квартал 1924 г. // Бюллетень НКВД УССР. – 1924. – №7-8.

30. Бюллетень НКВД УССР. – 1924. – №3-4.

31. Бюлетень НКВС СРСР. – 1925. – №2. – 5 лютого.

32. Васильєв С.В. Правовий статус працівників міліції УСРР у 20-х роках ХХ ст.: Дис... канд. юрид. наук. – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 172 с.

33. Веденкин П.П. Основные термины и сокращения, используемые в административной деятельности ОВД: Учеб. пособие / П. П. Веденкин, А. П. Калетин, А. В. Черепанов. – Челябинск: Челяб. юрид. ин-т МВД РФ, 2000. – 55 с.

34. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Сб. докум. и мат.: В 3 т. – К.: Госполитиздат Украины, 1957. - Т. 1. - с.123.

35. Венедиктов В. С. Статус працівника ОВС України як державного службовця: наук.-практ. пос. / В. С. Венедиктов. – Х.: Вид-во НУВС, 2003. – 188 с.

36. Вестник НКВД РСФСР. – 1918. – № 17. с. 56/

37. Витяг з доповідної записки секретаря Чернігівського обкому КП(б)У в ЦК КП(б)У про голодування населення області. Грудень 1932 р. – ДАЧО. – Ф.П-470. – Оп.1. – Спр.37. – Арк.133-139. Копія. Машинопис.

38. Постанова РНК УСРР та ЦК КП(б) "Про занесення на "чорну дошку" сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі". Колективізація і голод на Україні, 1929-1933. / Зб. Документів/ АН України. Ін-т історії України. – К., 1992. - С.563.

39. Витяг з протоколу № 52 засідання президії Дніпропетровської міської ради від 10 червня 1930 р. // ДАДО. - Ф.р-122. - Оп.2. - Од.зб.11. - Арк.18.

40. Витяг з протоколу № 52/14 засідання комуністичної фракції Дніпропетровського обласного виконкому, 1930 р. // ДАДО. - Ф.р-305. - Оп.2.- Од.зб.76. - Арк.39-40.

41. Відомості начальника 8-го відділу УДБ НКВС УРСР Л. Г. Мунвеза про оперативно-слідчу роботу органів НКВС УРСР за період з 1 липня 1937 р. до 10 січня 1938 р. // ГДА СБУ. - Ф.42.- Спр.33. - Арк.44 48.

42. Внук коммунара. Заметка в газете. // Коммунист (Харьков). – 1922. – № 210. – 23 октября.

43. Войцеховський М. М. Правові основи організації та діяльності міліції України у повоєнний період (1946–1953 рр.): Дис... канд. юрид. наук. – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2001. – 151 с.

44. Голодомор 1932–1933 рр. на Чернігівщині / Упорядник Г. Морозова // Сіверянський літопис. – 2003. – № 4.

45. Данилов В. Феномен первых пятилеток / В. Данилов // Горизонт. – 1988. – № 5. – С. 32.

46. ДА СБ України. - Ф.16. - Оп.26. - Спр.2. - Арк.2-4. Оригінал. Машинопис.

47. ДАЧО. - Ф.П-342. - Оп. 1. - Спр.736. - Арк.1.

48. ДАЧО. - Ф.П-342. - Оп. 1. - Спр.887. - Арк. 87-88.

49. ДАЧО. - Ф.П-470. - Оп. 1. - Спр.2. - Арк.222-223.

50. ДАЧО. - Ф.П-470. - Оп. 1. - Спр.2. - Арк.255-256.

51. ДАЧО. - Ф.П-470. - Оп. 1. - Спр.77. - Арк.181-184.

52. ДАЧО. - Ф.П-470. - Оп. 1. - Спр.357. - Арк.17-32.

53. ДАЧО. - Ф.П-470. - Оп. 4. - Спр.510. - Арк.279-284.

54. ДАЧО. - Ф.П-470. - Оп. 4. - Спр.559. - Арк.228-232.

55. ДАЧО. - Ф.П-470. - Оп. 4. - Спр.566. - Арк.86-94.

56. ГДА СБУ. - Ф.16. - Оп. 30. - Спр.103. - Арк.203.

57. ГДА СБУ. - Ф.16. - Оп.30. - Спр. 147, арк.48-49. Оригінал. Машинопис.

58. ГДА СБУ. - Ф.16. - Оп.31 (1951 р.). - Спр.105. - Арк.25. Оригінал. Машинопис.

59. ГДА СБУ. - Ф.16. - Оп.30. - Спр.147. - Арк.48-49. Оригінал. Машинопис.

60. ГДА СБУ. - Ф.16.- Оп.32. - Спр.38. - Арк.41-49.

61. ГДА СБУ. - Ф.42. - Спр.33.- Арк. 42. Оригінал. Машинопис.

62. ГДА СБУ. - Ф.42.- Спр.33. - Арк.44-48.

63. ГДА СБУ. - Ф.42. - Спр.33. - Арк.42. Оригінал. Машинопис.

64. Голодомор 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – 660 с.

65. День міліцейської слави. Воскреслий подвиг // Деснянська правда. – 2011. – № 53. – 19 травня.

66. Дисциплінарний статут радянської робітничо-селянської червоної міліції УСРР: затверджений наказом ГУРРСМ НКВС УСРР 12 грудня 1923 р. // Бюлетень НКВС УСРР. – 1924. – № 1–2. – С. 59–65.

67. Док. № 188. Архів Управління МВС України в Чернігівській області. - Ф.78. - Оп.1 т. - Спр.14.

68. Док. № 184. Архів Управління МВС України в Чернігівській області. - Ф.78. - Оп.1 т. - Спр.12.

69. Док. № 31. Архів Управління МВС України в Чернігівській області. - Ф.78. - Оп.1 т. - Спр.6. – К., 2010. – 220 с.

70. Дурнов Є. С. Організаційно-правові засади діяльності міліції УНР у період Центральної Ради та Директорії (1917–1921 рр.) : дис. … канд. юр. наук: 12.00.01. – [Захищена 25.02.2010.

71. Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні / за ред. В. Я. Чубаря. – Х.: Державне вид-во України, 1928.

72. Еропкин М. И. Развитие органов милиции в Советском государстве. – М.: Изд-во Высшей школы МООП СССР, 1967. – 87 с.

73. Еропкин М. И., Попов Л. Л. Административно-правовая охрана общественного порядка. – Л.: Лениздат, 1973. – 328 с.

74. Желудкова Т. И. Становление и развитие института участковых инспекторов милиции в период строительства социализма (октябрь 1917–1936 гг.) / Теория и практика совершенств. охраны обществ. порядка : труды акад. МВД СССР. – М., 1985. – С. 78.

75. Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції): Дис... канд. юрид. наук. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2002. – 250 с.

76. Звіт НКВС УСРР про власну діяльність за 1920 р. // ДА МВС України. - Ф.62. - Оп.1. - Од.зб.9. - Арк.98-102.

77. Зразковий колективний договір між Головним управлінням міліції НКВС УСРР та уповноваженим Спілки адміністративно-радянських працівників СРСР на Україні, затверджений НКВС УСРР та уповноваженим ЦК Спілки адміністративно-радянських працівників в Україні від 25 березня 1924 р. // Бюлетень НКВС УСРР. – 1924. – № 3–4. – С. 31–37.

78. Из истории милиции Советской Украины / авт. кол.: Ю. В. Александров, Б. А. Воронин, И. А. Гельфанд и др.; под ред. д-ра юрид. наук проф. П. П. Михайленко. – К.: Мин-во охраны обществ. порядка Укр. ССР, 1965. – 399 с.

79. Известия Всеукраинского ЦИК Советов и Киевского Совета рабочих депутатов. – 1919. – 18 апреля.

80. Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 8. – С. 99.

81. Инструкция НКВД СССР и Прокуратуры СССР тройкам НКВД по рассмотрению дел об уголовных и деклассированных элементах и нарушителях паспортного режима от 9 мая 1935 г. // История сталинского ГУЛАГа: конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. – М., 2004. – Т.1: Массовые репрессии в СССР / Сост. И. А. Зюзина. – С. 259–260.

82. Инструкция по организации советской рабоче-крестьянской милиции : циркуляр Народного комиссариата внутренних дел УССР // Вестник Народного комиссариата внутренних дел. – 1919. – № 3.

83. Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР : Инструкция № 00134 от 21 декабря 1938 г.

84. История советской милиции. В 2-х т. – Т.1 / Под ред. Н. А. Щелокова. – М.: Академия МВД СССР, 1977. – С. 283.

85. Інструкція до положення про преміювання співробітників карного розшуку, затверджена наказом ГУРРСМ НКВС УСРР від 12 квітня 1922 р. // ЦДАВО України. - Ф.5. - Оп.1. - Од.зб.992. - Арк.204-207.

86. Історія колективізації сільського господарства Української РСР – 1917–1937 рр. : Збірн. докум. і матер. в 3-х т. – К., 1962–1965. – Т.2. – С. 152.

87. Історія міліції України у докум. і мат. – Т. І (1917–1925) / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Вид-во "Ґенеза", 1997. – С. 403–404.

88. История милиции УССР в документах и материалах. – Т.1: 1917–1937 / под ред. проф. П.П. Михайленко. – К.: КВШ МВД CCCР, 1969. – 884 с.

89. Історія органів внутрішніх справ. Частина ІІ (ХХ століття): Навч. мат. до спецкурсу / За ред. Зайцева Л. О. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1999. – 154 с.

90. Клюшниченко А. П. Воплощение демократических принципов государственного управления в деятельности органов внутренних дел (милиции) : Учеб. пособие. – К.: КВШ МВД СССР им. Ф. Э Дзержинского, 1974. – 128 с.

91. Клюшниченко А. П. Конституция развитого социализма и воплощение принципов советского государственного управления в деятельности органов внутренних дел : Учеб. пособие / МВД СССР. – К.: КВШ МВД СССР им. Ф. Э Дзержинского, 1978. – 64 с.

92. Клюшниченко А. П. Организация административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел в свете основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях: Учеб. пособие. – К.: КВШ МВД СССР, 1983. – 56 с.

93. Клюшниченко А. П., Самойленко А. В. Применение административных штрафов органами милиции / Отв. ред. В. А. Кукушкин. – К.: КВШ МВД СССР, 1968. – 60 с.

94. Клюшниченко А. П., Самойленко А. В., Зеленько В. Л. Меры административного пресечения, применяемые милицией, как средство охраны советского правопорядка. – К.: КВШ МВД СССР, 1974. – 77 с.

95. Коваленко О., Ткаченко В. Політика розкуркулення і голодомор 1932–1933 років на Чернігівщині // За них скажемо (Голодомор 1932–1933 років на Чернігівщині). – Чернігів, 2003. – С. 76.

96. Кодекс законів про пільги та привілеї для військовослужбовців Робітничо-селянської червоної армії та Робітничо-селянського флоту СРСР та їх родин. – Умань: Окрліт, 1924. – 42 с.

97. Кодекс законів про працю УСРР 1922 р. // Зб. узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1922. – № 52. – Ст. 1110.

98. Колективізація і голод на Україні, 1929–1933 : Зб. докум. і мат. – К., 1992. – 734 с.

99. Коцан І. Д. Організація та діяльність української радянської робітничо-селянської міліції в 1920-ті рр. / І. Д. Коцан // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 19. – С. 188–192.

100. Коцан І. Д. Міліція Харківщини у 1917–1930 рр.: Дис... канд. юрид. наук. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – 177 с.

101. Кравченко Ю. Ф. Міліція України. – К.: Ґенеза, 1999. – 432 с.

102. Краєзнавчі матеріали з історії Чернігівщини. – К., 1968. – С. 120.

103. Курило С. Г. Жизни своей не щадя. Из истории милиции Харьковщины. – Х.: Прапор, 1987. – 295 с.

104. Курицын В. М. 1937 год: истоки и практика культа // Реабилитирован посмертно. – Вып. 1. – М., 1988. – С. 26.

105. Лист уповноваженого ЦК КП КП(б)У Степанського секретарю ЦК КП(б)У С.Косіору про виконання плану хлібозаготівлі у Чернігівській області. 7 грудня 1932 р. // ДАЧО. – Ф.П-470. – Оп.1. – Спр.2. – Арк..30-42. Завірена копія. Друкарський відбиток.

106. Малыгин А. Я. Развитие системы подбора, расстановки и обучения кадров органов внутренних дел Советского государства : лекция / Академия МВД России. – М., 1995. – С. 26.

107. Милиция в борьбе с бандитизмом. Из отчета о деятельности НКВД УССР за 1924–1925 гг. Октябрь 1925 г. // ЦДАВОВУУ. - Ф.5. - Оп.2, - Спр.16. - Арк.173-174. Перевод с укр.108.

108. Михайленко П. П. НКВС УСРР: формування та організаційно-правові засади діяльності у період до створення СРСР (кінець 1917–1922 рр.) / П. П. Михайленко, В. А. Довбня // Міліція України. – 2005. – № 3. – С. 22–23.

109. Михайленко П.П. Міліція України радянського періоду (1923–1940 рр.) / П. П. Михайленко, Т. Л. Кальченко // Міліція України. – 2003. – № 9. – С. 18–19.

110. Михайленко П. П., Кондратьєв Я. Ю. Історія міліції України у докум. і мат: У 3 т. – К.: Генеза, 1999. – Т. 2: 1926–1945. – 412 c.

111. Михайлик О. Г. Діяльність міліції Чернігівщини в роки Великої вітчизняної війни (1941–1945 рр.) / О. Г. Михайлик // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – № 2. – С. 250–258.

112. Михайлик О. Г. Правові та організаційні засоби діяльності міліції Чернігівщини (1917–1919 рр.) / О. Г. Михайлик // Вісник Запорізького нац. ун-ту : Зб. наук. статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т., 2012. – № 2. – С. 17–22.

113. Михайлик О. Г. Передумови створення міліції Чернігівщини (1919–1930) [Електронний ресурс] / О. Г Михайлик // Право та управління. – 2012. – №2. – С. 459–472. – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_2/37luc.pdf.

114. Михайлик О. Г. Окремий історичний опис про працівників міліції Чернігівщини, які боролися з кримінальною злочинністю у перші післявоєнні роки / О. Г. Михайлик // Науковий вісник Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : Зб. наук. праць. – 2012. – № 4. – С. 182–188.

115. Михайлик О. Г. Історико-правовий аналіз функціонування міліції Чернігівщини (1920–1930 рр.) [Електронний ресурс] / О. Г. Михайлик, І. Г. Богатирьов // Форум права. – 2012. – № 4. – с. 114-117. – Режим доступу до статті: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12bigfmh.pdf

116. Михайлик А. Г. Становление и развитие профессиональной подготовки рабоче-крестьянской милиции Черниговщины в 1920–1930 гг. / А. Г. Михайлик // Вестник Орловского гос. ун-та. Серия: "Новые гуманитарные исследования". – 2012. – № 9(29). – С. 178–180.

117. Михайлик О. Г. Правові та організаційні засади функціонування структурних підрозділів міліції Чернігівщини (1930–1940 рр.) / О. Г. Михайлик // Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Бровари, 11–12 травня 2011 р.). – Бровари : Поліцейська фінансово-правова академія ; Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2011. – С. 72–73.

118. Михайлик О. Г. Історико-правові засади зародження міліції Чернігівщини / О. Г. Михайлик // Протиправна поведінка: погляди крізь призму юридичної науки: матеріали 1 Всеукраїнської наук.-практ. конф. / за заг. ред. І. Г. Богатирьова. – Ніжин: Видавець П. П. Лисенко, 2012. – С. 111–113.

119. Михайлик О. Г. Світовий досвід запобігання корупції та його впровадження в Україні / О. Г. Михайлик // Актуальні проблеми запобігання корупційним проявам у Державній кримінально-виконавчій службі України: матеріали. наук.-практ. семінару (Київ, 12 квітня 2012 р.). – К. : Державна пенітенціарна служба України. – 2012. – С. 43–46.

120. Михайлик О. Г. Ретроспективний аналіз діяльності міліції Чернігівщини 1920–1930 рр. / О. Г. Михайлик // Ступенева професійна освіта у вітчизняному та європейському освітньому просторі: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 7 червня 2012 р.) / Чернігівський юрид. коледж ДПтС України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – С. 187–190.

121. Міліція України: історичний нарис, портрети, події : Наук.-поп. вид. / За заг. ред. Ю. О. Смирнова. – Кол. авторів: Смирнов Ю. О., Михайленко П. П., Святоцький О. Д., Ануфрієв М. І. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. – 888 с.

122. Мозохин О. Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953). – М., 2006. – С. 335, 399.

123. Мулукаев Р. С. Организация управления советской милицией в 1917–1920 гг. : Лекция. – М., 1976. – С. 23.

124. Мулукаєв Р. С. Про співробітництво радянських республік у будівництві робітничо-селянської міліції / Р. С. Мулукаєв // Радянське право. – № 11. – 1982. – С. 63–67.

125. Мулукаев Р. С. Из истории строительства рабоче-крестьянской милиции в советских республиках (1918–1924 гг.) / Р. С. Мулукаев // Известия высших учебных заведений. – Правоведение. – 1973. – № 4. – С. 82–90.

126. Мулукаев P. C. Создание российской транспортной милиции // Информационный бюллетень ГУВДГ МВД России. – 2000. – № 1. – С. 61–64.

127. На посту. – 1925. – № 6. – С. 253.

128. Наказ № 3 Головного управління міліції НКВС УСРР від 30 квітня 1922 р. // ЦДАВО України. - Ф.5. - Оп.1. - Од.зб.992. - Арк.95.

129. Наказ № 4 Головного управління міліції НКВС УСРР щодо додаткової оплати працівникам міліції від 23 червня 1920 р. // ЦДАВО України. - Ф.6. - Оп.1. - Од.зб.13. - Арк.3.

130. Наказ № 506 Головного управління міліції НКВС УСРР щодо віднесення посад працівників міліції до того або іншого розряду за сімнадцятирозрядною тарифною сіткою від 31 жовтня 1922 р. // ЦДАВО України. - Ф.5. - Оп.1.- Од.зб.992. - Арк.218.

131. Наказ №6 Головного управління міліції НКВС УСРР від 7 липня 1920 р. // ЦДАВО України. - Ф.6. - Оп.1. - Од.зб.17. - Арк.8-9.

132. Наказ № 667 Головного управління міліції НКВС УСРР щодо оплати праці викладацького складу шкіл міліції від 1 грудня 1922 р. // ДАХО.- Ф.р-563. - Оп.4. - Од.зб.22. - Арк.3.

133. Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації. – К., 1980. – С. 142.

134. НВ ДАЧО. - Ф.р-6504. - Оп.1. - Спр.576. - Арк.5-8 зв.

135. Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті роки): Історико-статистичне дослідження. – Донецьк, 2003. – С. 119.

136. Норми спецодягу для стройового складу міліції: Додаток до Зразкового колект. договору між управл. міліції та уповноваженим Спілки адміністр.-радянських працівників СРСР на Україні від 25 березня 1924 р. // Бюлетень НКВС УСРР. – 1924. – № 5–6. – С. 39.

137. О назначении Постановлением Губревкома Начальником Черниговской Губернской Милиции т. Казачка : Пр. № 1 от 14 ноября 1919 года. – Чернигов // Ф.89. – Кор.1. – Оп.1. - КТУ №3. - Год пр. 1919-1920.

138. О наложении дисциплинарного взыскания на оперуполномоченного : Приказ по Управлению НКВД Черниговской области № 123 от 23.04.1940. Несекретные приказы НКВД по Черниговской обл. с № 408 – 27.05.1935 г. по № 461 – 19.ХІІ-1940 г. // Арх. № 2. - Оп.1 н/т. - Ф.79.

139. О наложении дисциплинарного взыскания : Приказ Управления раб.-крест. милиции Черниговской обл. Июль 1934 г. // Несекретные Приказы НКВД УССР по Черниговской обл. с №830 – 3.12.1930 г. по № 391 – 26.05.1935 г. // Арх. №1. - Оп.1 н/т. - Ф.79.

140. О недостаточной работе по подгот. и проведению испытаний нач. состава РКМ на звание сержанта милиции по Черниг. обл. в 1940 г. В выполнение приказа НКВД СССР №162 от 14.03.1938. // Несекретные Приказы НКВД УССР по Черниговской обл. - Арх. №1. - Оп.1 н/т. - Ф.79.

141. О постановке агентурно-оперативной работы по кусту. Отчет Нач. РОМ НКВД Прилукского, Яблуновского, ... районов : Протокол кустового оперативного совещания при Прилукском РОМ НКВД от 15-16/V 1940 г. // Несекретные Приказы НКВД УССР по Черниговской обл. - Арх. №1. - Оп.1 н/т. - Ф.79.

142. О преступности на Украине за период с 1 янв. по 1 авг. 1923 г. // Коммунист (Харьков). – 1923. – № 218. – 26 сентября.

143. О приказании домохозяевам привести в порядок усадьбы : Пр. № 1 по городу Чернигову Начальника Черниговской Городской Сов. РК Милиции от 4 марта 1920 г. // Ф.89. – Кор. – Оп.1. - КТУ №3.

144. О случаях выхода на работу сотрудников УНКВД, имеющих освобождение от работы по болезни. : Приказ по Черниговскому облуправлению НКВД № 213 от 11.06.1941. Несекретные приказы начальника УНКВД по Черниговской обл. за 1941–1943 гг. // Арх.№3. - Ф.79. - Оп.№ /н/т.

145. О случаях незаконного получения отдельными работниками Облотдела ГПУ… денежных средств и всякого рода предметов снабжения. Приказ по Черниговскому обл. отделу ГПУ УССР № 100-СК от 10.04.1934. // Несекретные Приказы НКВД УССР по Черниговской обл. с №830 – 3.12.1930 г. по № 391 – 26.05.1935 г. // Арх. №1. - Оп.1 н/т. - Ф.79.

146. О состоянии командирской учебы в органах РК милиции : Приказ Управления НКВД по Черниговской области № 91 от 27.03.1940. Несекретные приказы НКВД по Черниговской обл. с № 408 – 27.05.1935 г. по №461 – 19.ХІІ-1940 г. // Арх. №2. - Ф.79. - Оп.1 н/т.

147. О формировании отрядов пеших и конных милиционеров из лиц бывших красноармейцев-инвалидов. Об обращении внимания на благонадежность каждого лица : Пр. Нач. Управления Черниговской Губ. РК Милиции от 28 ноября 1919 г.

148. Об объявлении благодарности члену бригады содействия милиции. Приказ Управления НКВД по Черниговской области № 76 от 16.03.1940. Несекретные приказы НКВД по Черниговской обл. с № 408 – 27.05.1935 г. по № 461 – 19.ХІІ-1940 г. // Арх. №2. - Ф.79. - Оп.1 н/т.

149. Об убийстве начальника Городнянской уездной милиции // "Коммунист". – Харьков. - №233. - 11 октября 1922 г.

150. Об усилении культурно-просветительной работы в губернской милиции. Решение губернского отдела управления. 12.06.1919 // Известия. – Чернигов. – 1919. – № 110. – 12 июня.

151. Обіжник № 2021 Головного управління міліції НКВС УСРР від 1 травня 1926 р. // ЦДАВО України. - Ф.5. - Оп.2.- Од.зб.2325. - Арк.17.

152. Обіжник № 264 ГУРРСМ НКВС УСРР від 10 січня 1927 р. // ДАХО. - Ф.р-567. - Оп.1. – Од.зб.107. - Арк.3.

153. Обіжник №36 Головного управління міліції НКВС УСРР щодо підвищення мінімальних ставок оплати працівників міліції у прикордонних округах УСРР від 19 червня 1926 р. // ЦДАВО України. - Ф.5. - Оп.2. - Од.зб.2325. - Арк.25.

154. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 2-е изд. испр. и дополн. / под общ. ред. акад. С. П. Обнорского. – М.: Гос. изд-во иностр. и национ. словарей, 1952. – 848 с.

155. Околович Л. Я. Административно-правовые вопросы деятельности милиции по охране общественного порядка на железнодорожном транспорте: Дисс. канд. юрид. наук: 72-12/204. – Иркутск, 1972. – 338 с.

156. Околович Л. Я. Организация и тактика охраны общественного порядка на транспорте / Л. Я. Околович. – М., 1984. – 249 с.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка