Методика „єдиного дняСкачати 97.72 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір97.72 Kb.
Методика „єдиного дня"

Робочий тиждень для студентів становить 5 днів, з них один день -лекції, чотири дні - практичні заняття. Субота та неділя - дні, вільні від аудиторних занять та лекцій.

Тривалість перерв між лекціями становить 10 хв, після третьої лекції велика перерва 30 хв. У результаті лекційний день триває з 9.00 до 15.00:

1-а лекція-9.00-10.00

Перерва 10.00-10.10

2-а лекція 10.10-11.10

Перерва 11.10-11.20

3-я лекція 11.20-12.20

Перерва 12.20-12.50

4-а лекція 12.50-13.50

Перерва 13.150-14.00

5-а лекція 14.00-15.00

Усі лекції для студентів усіх факультетів (українською, російською та англійською мовами) повинні читатися з мультимедійним супроводом. Лекції для студентів читаються в одній аудиторії впродовж усього робочого дня. Кожен лектор не пізніше, ніж за 2 тижні до лекції, розміщує на своїй Wеb-сторінці інформацію для студентів - тексти лекцій з додатковою інформацією (слайди, графіки, таблиці, відеофільми та ін.). Студенти мають можливість познайомитись з матеріалами лекції, що підвищить рівень засвоєння ними лекційного матеріалу. Викладач під час лекції пояснює та трактує матеріал, наводить найсвіжішу інформацію з теми лекції, демонструє хворих, відповідає на запитання студентів.

Практичні заняття у кожній групі студентів протягом усього робочого дня (з 9 до 15 год. - 7 академічних годин) проводяться на одній кафедрі .


РОЗПОРЯДОК РОБОЧОГО ДНЯ

на кафедрі клініко-лабораторної діагностики


900-1030 год. – СЕМІНАРСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ І ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
1030-1100 год. ПЕРЕРВА
1100-1400 год. – ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
1400-1415 год. ПЕРЕРВА
1415-1500 год. – КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Під час семінарського обговорення практичного заняття викладач разом із студентами у навчальній кімнаті обговорюють складні питання теми, аналізують отриману під час практичних занять інформацію, розбирають ситуаційні задачі, складні питання ліцензійного іспиту „Крок", проводять ділові ігри. Викладач може сам загострити увагу студентів на важливих питаннях теми. Студенти можуть виступити з рефератами, доповідями, презентаціями, теми яких викладач роздає на попередньому занятті. Під час семінарського обговорення практичного заняття викладач не виставляє оцінок, лише спрямовує дискусію, пояснює складні і незрозумілі питання, організовує проведення ділових ігор. Можливою є організація проблемно-орієнтованого навчання, під час якого студентам у групах надається можливість самостійного вирішення ситуаційної задачі, з організацією дискусій між групами.

Під час проведення практичного заняття викладач групи не має права оперувати і давати наркоз. Викладачі клінічних кафедр в цей час можуть працювати з хворими лише разом із студентами, активно залучаючи їх до практичної роботи.

Під час практичних занять на теоретичній кафедрі студенти проводять лабораторні дослідження, експерименти, вивчають мікро-та макропрепарати, виписують рецепти, опановують практичні навички, працюють з довідковою літературою у інститутських та кафедральних бібліотеках, в мережі Інтернет згідно з темами, які розглядаються у цей день. Вся робота здійснюється під контролем викладача, який її організовує.

На клінічній кафедрі викладач роздає студентам для курації хворих за темою заняття або близьких до неї. Студенти разом із лікуючими лікарями приймають участь в обстеженні цих хворих, у виконанні лікарських маніпуляцій за дорученням лікуючого лікаря, виконують записи в історіях хвороби. Студенти вільно пересуваються по кафедрі (клініці), при необхідності звертаються до бібліотеки, комп'ютерного, фантомного або тренажерного залу. Викладач консультує студентів, контролює їх роботу. За бажанням студента викладач може прийняти у нього одну з практичних навичок, зазначених у матрикулі, проте лише після виконання студентом запланованої на цей день лабораторної роботи або курації хворих.

Викладач під час практичної частини заняття проводить співбесіду із студентами, допомагає їм, пояснює незрозумілі моменти, але не виставляє оцінки.

Щоденний контроль знань проводиться за традиційними методиками, тобто шляхом письмового контролю у вигляді питань, на які треба дати детальні відповіді, оцінки лабораторних та інструментальних методів обстеження, вирішення ситуаційних задач тощо. Рекомендовано включати до варіанту 5-6 запитань, причому серед них можуть бути питання, що стосуються практичної роботи, виконаної студентом на теоретичній кафедрі (наприклад, інтерпретувати отримані результати досліду), або що стосуються хворого, курованого конкретним студентом або продемонстрованого викладачем групі у цей день. Форма письмового контролю визначається кафедрою (кількість і формат запитань, ситуаційних задач тощо). Викладач також може включити у варіант тестові питання з даної теми, але вони обов'язково повинні відрізнятись від тих, які кафедра подала у центр тестування для формування бази даних для семестрового контролю.

Оцінювання студентів, таким чином, проводиться лише під час останньої частини заняття і здійснюється за 12-бальною шкалою, що відповідає попередній 5-бальній системі у наступному співвідношенні:

5 (відмінно) -10-12 балів;

4 (добре) - 7-9 балів;

З (задовільно) - 4-6 балів;

2 (незадовільно)- 1-3 бали.

Свою оцінку студент може взнати у викладача безпосередньо або отримати електронною поштою на власну адресу.

Під час практичних занять протягом одного дня студенти розглядають декілька тем (як правило, 3). За одне практичне заняття (за 1 день) кожен студент отримує лише 1 оцінку, незалежно від кількості тем, що вивчаються згідно з навчальною програмою. Оцінка виставляється цифрою та прописом за дванадцятибальною шкалою у журналі академічної успішності студента. Якщо студент отримує незадовільну оцінку (1-3 бали) за день, то вона повинна бути відроблена у час, відведений для самостійної роботи студентів. У журналі академічної успішності групи зазначається кожна тема практичного заняття і вказується кількість академічних годин, що виділяються на кожну тему (наприклад, 2,2,3 або 2,3,2 - відповідно до робочої програми). Якщо загальна кількість годин, що відводяться на заняття в один день згідно з навчальною програмою, є меншою 7, то до 15.00 год (тобто до завершення робочого дна студента) викладач організовує проведення з групою самостійної роботи.
Самостійна робота студентів

Впровадження нової концепції освіти передбачає значне зростання відсотка самостійної роботи і, як результат, не лише прав, але й відповідальності студента.

Під час самостійної роботи кількість студентів на 1 викладача не повинна перевищувати 12 осіб. Для забезпечення цього студент повинен попередньо записатись на самостійну роботу на Wеb-сторінці кафедри (увійшовши в систему під особистим паролем, що буде надано кожному студенту при формуванні їх електронних скриньок) або у спеціальному журналі на кафедрі. На сайті кафедри повинна бути спеціальна табличка для запису по датах на цілий семестр з вказівкою прізвищ чергових викладачів, куди студент повинен записати своє прізвище та ініціали, факультет, номер групи та курсу, а також обов'язково мету запису на самостійну роботу - освоєння чи складання практичних навичок, відробка пропущеного заняття або незадовільної оцінки тощо. Наприклад, курація хворого з лейкозом, або незадовільна оцінка з теми патологія шлунка, або пропущене заняття з теми "фізіологія крові". У цьому випадку черговий викладач зможе забезпечити належні умови для відробки -підготує необхідне обладнання для практичної навички або підбере хворого з потрібним діагнозом для курації, письмові завдання для відробки тощо.

Якщо з якоїсь причини студент, попередньо записаний на самостійну роботу, не може прийти (хвороба тощо), він повинен наперед видалити свій запис з Web-сторінки або попередити викладача при записі у паперовому журналі.

Мотивація до виконання студентами самостійної роботи на кафедрі:

освоєння і складання практичних навичок, передбачених матрикулумом;

перескладання негативних оцінок, отриманих за попередні заняття;

відпрацювання пропущених занять;

підготовка до занять з використанням навчально-методичних можливостей кафедри.

Під час самостійної роботи студенти можуть використовувати увесь потенціал кафедр та інститутів - отримати кваліфіковані консультації викладачів щодо виконання практичних навичок, опанувати практичні навички у тренажерних та фантомних залах, знайти необхідну інформацію для відпрацювання та підотовки до занять, користуючись ресурсами бібліотеки та Інтернету, при необхідності з допомогою чергового оператора. Важливим фактором зацікавленості студентів у самостійній роботі стане можливість використання навчальних компакт-дисків (з тренінговими і контролюючими програмами) - як розроблених в університеті, так і придбаних за кордоном.

Самостійна позааудиторна робота студентів організовується на кафедрах у робочі дні під керівництвом чергового викладача з 15.30 до 21.30 год., згідно з графіком, що вивішується на дошці оголошень та на Веб-сторінці кафедри. Відповідно, відпрацювання пропущених занять повиннно тривати з 15.30 до 21.30. Тривалість відпрацювання незадовільних оцінок не регламентується.

Крім того, навчальним відділом при формуванні розкладу занять можуть бути передбачені окремі дні для самостійної роботи студентів на кафедрах.Практично-орієнтована система навчання на перших курсах (Z -система освіти)

Загальноприйнята система медичної освіти в Україні відповідає так званій Н-моделі викладання - тобто такій моделі, при якій спочатку (в основному 1-2 курси) вивчаються теоретичні дисципліни, а потім практичні, і часто вони не пов'язані між собою і в часі, і, як наслідок, у свідомості студента. До початку вивчення клінічних дисциплін студенти забувають значну частину теоретичного матеріалу, а надмір фундаментальних знань, не підкріплених практикою, призводить до перевантаження навчального процесу та слабкої практичної підготовки випускників.

Практично-орієнтована система (Z-модель) викладання передбачає одночасне вивчення теоретичних і практичних дисциплін, зі збільшенням частки клінічних предметів з кожним наступним роком навчання і зміщенням акцентів з теорії на практику - тобто недопустимим є проведення межі між теорією і практикою. Важливо, щоб студент з самого початку навчання не лише вчив константи, формули та інший цифровий матеріал, але й розумів, про що говорить наведена йому клінічна інформація, міг пояснити реальні клінічні дані, дати пропозиції. Тому вже з перших курсів при викладанні фундаментальних дисциплін студентам треба надавати інформацію, яка їм буде необхідною в клініці.
Лінії практичних навичок

Матрикул практичних навичок - це перелік практичних навичок, який складений кафедрами на основі галузевих стандартів освіти (освітньо-кваліфікаційної характеристики) і є обов'язковим для опанування студентом протягом навчального року. Практичні навички розподілені по курсах, які у матрикулах названі лініями. Рік навчання відповідає номеру лінії. Половина практичних навичок однієї лінії повинна бути здана протягом осіннього семестру.

Здавати практичні навички викладачу студенти можуть як під час проведення практичної частини занять, так і під час позааудиторної самостійної роботи. Під час опанування практичної навички викладач створює всі умови для студента, а також може проконсультувати його щодо методики та техніки її виконання і при потребі практично продемонструвати. Студент має право самостійного вибору часу здачі кожної навички, кафедри (серед тих, які можуть її зарахувати) та викладача (при умові, що він відповідає за ведення відповідного циклу), якому буде її здавати.

Кожній із практичних навичок присвоєно один з наступних рівнів опанування:

Перший рівень вимагає лише теоретичного розуміння студентом всіх етапів її виконання і виявляється шляхом опитування студента.

Для засвоєння другого рівня студент мусить, окрім розуміння навички, хоча б раз побачити її виконання на практиці (виконання маніпуляції, процедури або пацієнта з відповідним захворюванням тощо). Виявляється шляхом опитування студента щодо техніки виконання навички та подальшої присутності його під час виконання навички.Третій рівень передбачає виконання студентом навички на муляжі, фантомі чи в лабораторних умовах.

Для отримання четвертого рівня студент повинен провести маніпуляцію в лабораторії, клініці на хворому під наглядом викладача. Викладач може проводити невеликі корективи.

Найскладнішим є п'ятий рівень, відмітку про виконання якого виставляється за умови самостійного виконання студентом практичної навички в лабораторних умовах або на пацієнті.

Здача навички, окрім практичного виконання, передбачає ґрунтовне знання і розуміння студентом її теоретичних аспектів.

Тому, приймаючи у студента практичну навичку 2-го і вище рівня, викладач попередньо обов'язково повинен переконатись шляхом опитування, чи знає студент методику її виконання.

Рівень оволодіння повинен бути не нижчий, ніж зазначений у матрикулі щодо кожної навички зокрема. Курація хворого передбачає не лише кількаразове відвідування стаціонарного (чи прийом амбулаторного) пацієнта з відповідним діагнозом, присутність при проходженні хворим протягом цього часу діагностичних процедур (УЗД, ЕКГ, ЕГДС тощо), але й знання даної патології, методів її діагностики, лікування.Викладач, який прийняв практичну навичку, ставить у відповідній графі матрикулу студента відмітку "зараховано", записує назву кафедри, дату здачі навички, вчене звання, своє прізвище, ім'я, по-батькові та особистий підпис. У випадку незарахування навички місце запису залишається пустим. З метою належної теоретичної підготовки і практичного засвоєння незарахованої навички перездача допускається не раніше ніж через 2 дні.

Відмітка про здачу студентом практичної навички вноситься викладачем також у додаток до журналу академічної успішності студентів групи. Після завершення осіннього семестру матрикул подається у деканат для підрахунку відсотка зданих навичок. Після завершення навчального року і зарахування усіх практичних навичок даної лінії матрикул здається у деканат і зберігається в архіві, як інші документи про успішність студентів. Несвоєчасне виконання матрикулу є підставою для недопущення студента до екзаменаційної сесії та відрахування його з університету.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка