Методика та організація наукових дослідженьСкачати 113.84 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір113.84 Kb.
МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3,0 кредити ECTS із них:

Лекцій: 20 год.

Семінарських занять: 16 год.

Самостійної роботи: 54 год.

Семестр: 2 (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)

Форма підсумкового контролю: залік

Мета курсу : отримання студентами базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної соціалізації як дослідників.

Для оволодіння дисципліною вивчаються концептуальні засади наукового пізнання, новітні методологічні напрями і течії, методи наукового дослідження. система та зміст процесу організації наукових досліджень.

На основі отриманих теоретичних знань передбачається виробити у студентів навички застосовувати отримані теоретичні знання у науково-дослідній роботі; вміти вести пошук, відбір та опрацювання інформації джерел і літератури з теми дослідження, робити узагальнення і висновки; оформляти результати досліджень відповідно до вимог до наукових праць; грамотно використовувати понятійний апарат, термінологію, професійну лексику;.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

Нормативно-правові акти

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових


кадрів : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р., N 309 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 9. – С. 71 ;  поточна редакція – Редакція від 21.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/309-99-п.

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 “Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”) // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9-10. – С .2-10.


Підручники і навчальні посібники

Артюх С. Ф. Основи наукових досліджень / С. Ф. Артюх, І. Я. Лізан,


І. В. Голопьоров, Н. А. Несторук. – Харків : УІПА, 2006. – 277 с.

Арутюнов В. Х. Методологія соціально-економічного пізнання : навч. посіб. /


В. Х. Арутюнов, В. М. Мішин, В. М. Свінціцький. – Київ : КНЕУ, 2005. – 353 с.

Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков / Отв. ред. Дроздецкая М. В. – Киев : МАУП, 2002. – 216 с.

Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Київ : “Центр учбової літератури”, 2014. – 142 с.

Бейлін М. В. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. / М. В. Бейлін. –


Харків : ХДАФК, 2012. – 184 с.

Білоусова Т. П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. П Білоусова, Ю. О. Маркітантов / Кам’янець-Подільський держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 120 с.

Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник для бакалаврів, магістр.
і асп. екон. спец. вищ. навч. закл. Освіти / М. Т. Білуха.– Київ : АБУ, 2002. – 480 с.

Боришполец К. П. Методы политических исследований : Учеб. пособие для студентов вузов / К. П Боришполец. – Москва : Аспект Пресс, 2005. – 221 с.

Гаркуша Н. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша,
Т. В. Польова; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків : ХДУХТ, 2013. – 161 с.

Голіков В. А. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. А. Голіков,


М. А. Козьміних, О. А. Онищенко; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морська акад. – Одеса : ОНМА, 2014. – 163 с.

Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна,


В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін / Ред. Попсуєнко Ю. Г. – Київ : Центр навч. літератури, 2004. –
212 с.

Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження : навч. посіб. /


О. В. Клименюк. – Київ : Міленіум, 2005. – 186 с.

Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. Ковальчук,


Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – Київ : ВД “Професіонал” 2007. – 240 с.

Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. та доп.; Рек. МОН. / О. В. Колесников. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 144 с.

Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2006. – 206 с.

Лудченко А. А.. Основы научных исследований : учеб. пособие / А. А. Лудченко,


Я. А. Лудченко, Т. А. Примак. / Под ред. Лудченко А. А. – Київ : Знання, 2000. – 114 с.

Макогон Ю. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. – 2-ге вид. / Ю. В. Макогон.– Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144 с.

Матвієнків С. М. Методологія наукових досліджень : навч.-метод. посіб. – Рек. МОН. / С. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. у-нт ім. В. Стефаника, 2010. – 84 с.

Марцин В. С., Основи наукових досліджень / В. С. Марцин, Н. Г. Міценко,


О. А. Даниленко. – Львів : Ромус-Поліграф, 2002. – 128 с.

Методологія і методи наукових досліджень : [конспект лекцій для магістрів спец. 8.04010601 / О. С. Волошкіна, О. А. Котовенко, В. В. Трофімович, В. М. Удод]; М-во освіти


і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : БАО, 2014. – 42 с.

Методологія і методи наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Лівінський,


О. І. Курок, В. О. Гридякін, В. П. Зінченко ; за ред. О. М. Лівінського; М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.
О. Довженка, 2012. – 173 с.

Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; уклад.: Н. І. Коновалова,


А. Г. Лісовська. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – 23 с.

Мокін Б. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник /


Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с.
Назаренко І. І. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. для студ. ВНЗ] /
І. І. Назаренко / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – 123 с.

Оліяр М. Основи науково-педагогічних досліджень (модульно-рейтинговий підхід) / М. Оліяр– Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 214 с.

Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів і ад'юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – Рек. МОН. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 352 с.

Основи наукових досліджень : навч. підручник / за ред. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 144 с.

Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: навч. посіб. / Я. Я. Чорненький., Н. В. Чорненька, С. Б. Рибак та ін. – К. : Професіонал, 2006. – 208 с.

Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. – Рек. МОН / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2013. – 336 с.

Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / 
В. Г. Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. – 144 с.

Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень : підручник. – Рек. МОН / М. І. Пилипчук, А. С. Григор'єв, В. В. Шостак.– Київ : Знання, 2007. – 270 с.

Присухін С. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління : навч. посіб. / С. І. Присухін; [редкол.: А. М. Поручник (голова) та ін.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т
ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2012. – 158,

П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. / І. С. П’ятницька-Позднякова. – Київ : Центр навч. літератури, 2003. – 116 с.

Рач В. А. Методологія системного підходу та наукових досліджень : підручник /
В. А. Рач, О. В. Ігнатова, А. Ю. Борзенко-Мірошниченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац., ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. –
251 с.

Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Романчиков. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 254 с.

Ростовський В. С. Основи наукових досліджень та технічної творчості : підручник /
В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 96 с.

Сабитов Р. А. Основы научных исследований [учеб. пособие] / Р.А. Сабитов. – Челябинск, 2002. – 140 с.

Свердан М. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. М. Свердан,
М. Р. Свердан. – Чернівці : Рута, 2006. – 352 с.

Сергеева З. Х. Исследование социально-экономических и политических процессов [учебно-метод. пособие] / З. Х. Сергеева. – Казань, 2006. – 165 с.

Соловйов С. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. – Рек. МОН України /
С. М. Соловйов. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 176 с.

Стеценко С. Г. Методологія наукових досліджень : навч.-метод. комплекс /


С. Г. Стеценко ; Нац. акад. прокуратури України, Ін-т підготов. кадрів, Каф. теорії держави і права. – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 19 с.

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень. – 2-ге вид, перер. і доп. / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир– Київ : Знання, 2007. – 317 с.

Теорія і практика наукових досліджень / Н. О. Урсу (авт.-упоряд.). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т. : Інформ.-видав. відділ, 2004. – 33 с.

Философия и методология науки : Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / Под ред. В. И. Купцова. – Москва : Аспект Пресс, 1996. – 531 с.

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: навч. посіб. – Рек. МОН / А. С. Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2005. – 208 с.

Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова. –


Київ : Вид. дім “Слово”, 2006. – 240 с.

Цехмістрова Г. С. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. /


Г. С. Цехмістрова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид. дім “Слово”, 2012. – 349 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 7-ме вид., стер. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2011. – 310 с.

Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських
і дисертаційних робіт : навч. посіб. / Р. Б. Шишка– Харків : Еспада, 2007. – 368 с.

Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. –


Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с.
Монографії та статті

Алмонд Г. Политическая наука : история дисциплины / Г. Алмонд // Полис. – 1997. – № 6. – С. 174-184.

Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика /
В. М. Бебик / [Відп. ред. І. В. Хронюк] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-е вид., стер. – Київ, 2001. – 383 с.

Булгаков В. А. Мережний підхід як методологія дослідження політичних систем /


В. А. Булгаков // Політологічний вісник. – Київ, 2011. – № 56. – С. 234-243.

Бойко-Бойчук Л. Метод матриць : застосування у політичних дослідженнях /


Л. Бойко-Бойчук // Політичний менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – № 1. – С. 165-176.

Быков В. В. Методы науки / В. В.Быков. – М. : Наука, 1974. – 217 с.

Вебер М. Объективность социально-научного и социально-политического познания / Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл.
Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. – Москва : Прогресс, 1990. – С. 345-415. (Социолог. мысль Запада).

Великий тлумачний словник сучасної української мови./ Укл. і го­лов. ред.


В. Т. Бусел. – Київ : Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.

Волков А. В. О человеческом измерении научного познания / А. В. Волков // Философия науки. – 2008. – № 4. – С. 3-16; Эпистемология & философия науки. – 2009. –


№ 2. – С. 157-171.

Горбатенко В., Петренко І. Метод "Делфі" та специфіка його застосування у прогнозних розробках : [методологія політологічних досліджень] / В. Горбатенко,


І. Петренко // Політичний менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – № 6. – С. 174-182.

Дегтярев А. А. Методы политологических исследований / А. А. Дегтярев // Вестник МГУ. Сер.12. – 1996. – № 6. – С. 56

Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина : предметное поле
и направления развития / А. А. Дегтярев // Полис. – 2004. – № 1.

Дерев’янко С. М. Конституційна модель референдуму в Україні : політико-правові мотиви доцільності оновлення / С. М. Дерев’янко // Сучасна українська політика. – К. :


Вид-во “Центр соціальних комунікацій”, 2012. – Вип. 26. – С. 7-17.

Дерев’янко С. М. Моделі конституційного референдуму за конституціями України та держав Європейського Союзу : порівняльно-типологічна характеристика / С. М. Дерев’янко // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 106-110. – Режим доступу : http://kul.kiev.ua/images/chasop/2008_3/2008_3.pdf.

Дерев’янко С. Наукове прогнозування політичних процесів / С. Дерев’янко // Державна політика в гуманітарній сфері: Матеріали круглого столу. – Івано-Франківськ:
вид-во “Плай”, 2001. – С. 26-31.

Дерев’янко С. М. Політико-правові засади референдумів в Україні : монографія / Сергій Миронович Дерев’янко; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во “Місто НВ”, 2011. – 847 с.

Дерев’янко С. М. Поняття “місцевий референдум” у законодавчих актах України : політико-правовий зміст дефініції / С. М. Дерев’янко // Актуальні проблеми політики : Зб. наук. праць. / гол. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Нац. ун-т “Одеська юрид. Академія”; Південноукр. центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 46. – C. 348-358. – Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1354/Derevanko.pdf? sequence=1&isAllowed=y.

Дерев’янко С. М. Термін “референдум” у новітній українській теорії права та політології : особливості дефініції й доцільність її уніфікації / С. М. Дерев’янко // Політологічний вісник : Зб. наук. праць. – К. : “ІНТАС”, 2012. – Вип. 59. – С. 216-226.

Дерев’янко С. М. Термін “референдум” у новітньому українському політичному дискурсі / С. М. Дерев’янко // Політичний менеджмент. – 2012. – Вип. 1-2 (52-53). –
С. 34-42. – Режим доступу : http://www.ipiend.gov.ua/img/pm/ file/PM_52_53_62.pdf.

Зербіно Д. Наукова школа : лідер і учні / Д. Зербіно. – Львів : Євросвіт, 2001. –


208 с.

Истон Д. Новая революция в политической науке / Д. Истон // Социально-политический журнал. – 1993. – № 8. – С. 115-128.

Казанцев А. А. Политическая наука : проблема методологической рефлексии. Обзор круглого стола / А. А. Казанцев // Полис. – 2001. – № 6. – С. 51-63.

Лук’янець В. Наука в інтер’єрі постмодерну / В. Лук’янець // Філософська думка. – 2005. – № 1. – С. 3-23.

Малинова О. Ю. Идеи как независимые переменные в политических исследованиях :
в поисках адекватной методологии / О. Ю. Малинова // Политические исследования. – Москва : Наука. – № 3. – С. 90 - 99.

Методологія аналізу соціально-політичних проблем сучасного українського


суспільства : Підсумк. матеріали круглого столу (17 червня 2004 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Каф. філософії, соціології держ. упр.; [Відп. ред. А. Решетніченко]. – Дніпропетровськ, 2004. – 99 с.

Наукова методологія та її рівні // Семенюк Є. Філософія сучасної науки і технки /


Є. Семенюк, В. Мельник. – Львів, 2006. – С. 29-44.

Неліпа Д. В. Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика /


Д. В. Неліпа; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 311 с.

Никитина А. Г. О том, “как возможна”" наука политология (Становление и основные методологические проблемы) / А. Г. Никитина // Полис. – 1998. – № 3. – С. 147-156.

Онопрієнко Ю. І. Системно-інформаційна методологія в сучасній науці /
Ю. І. Онопрієнко // Наука та наукознавство. – 2008. – № 1. – С.23-41.

Останкова О. С. Роль і місце наукової методології в організації та проведенні міждисциплінарних досліджень / О. С. Останкова // Проблеми науки. – 2004. – № 6. – С. 2-5.

Павко А. І. Політичні партії та організації в Україні наприкінці XIX – на початку XX століть: методологія, історіографія проблеми, перспективні напрямки наукових досліджень / А. І. Павко. – Київ : Т-во “Знання України”, 2001. – 112 с.

Петкова О. Методичні аспекти дослідження іміджу країни / О. Петкова // Політичний менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – № 5. – С. 168-174.

Політична енциклопедія. Редкол. : Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

Рубанов В. Політичний аналіз і аналіз політики : загальне й особливе : [проблеми методології] / В. Рубанов // Політичний менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – № 6. – С. 36-47.

Рубанов, В. В. Теорія та методологія політичної аналітики : монографія / В. В. Рубанов; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 234 с.

Семенюк Є. Філософія сучасної науки і техніки / Є. Семенюк, В. Мельник. – Львів : Світ, 2006. – 152 с.

Тетерин А. Е. Применение качественных методов в политологическом исследовании (на примере критического дискурс-анализа Н. Фэркло) / А. Е. Тетерин // Политические исследования. – Наука. – № 5. – С. 145 - 150.

Філософський енциклопедичний словник. / Голова ред. колегії В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.Шалак В. И. Современный контент-анализ, Приложения в области: политологии, психологии, социологии, культорологии, экономики, рекламы / В. И. Шалак; РАН. – Москва : Омега-А, 2004. – 272 с.

Юськів Б. Особливості експертного оцінювання в політичному аналізі (на основі використання номінальних шкал) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 1. – С. 345-351. – Серія : філософсько-політологічні студії.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка