Методика самостійної роботи студентів вищої школиСторінка36/37
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.04 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Список літератури

1. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Лісостеп.- К.- 2 томи , 2004 р.

2. books.nauu.kiev.ua

Запитання для самоконтролю:

а) ключові поняття: : рівні проблемності, професійні ситуації, освітньо-кваліфікаційна характеристика, дискусія, диспут, демонстрація, презен­тація, розігрування ролей.б) тест-задача:„Ви, як викладач спеціальних дисциплін, порекомен­дуєте своїм колегам використовувати творчий рівень проблемності на лекції з теми „Насінництво багаторічних трав”. Свою відповідь обгрун­туйте.”
ПІСЛЯМОВА
Ви прочитали монографію та ознайомилися з основними проблемами методики самостійної роботи студентів у вищій школі. Безумовно не нам судити чи досягнуто цілей у її написанні, які полягали у тому щоб:

- на підставі літературних джерел та практики у вищому навчальному закладі освіти, обгрунтувати, що самостійна робота це – навчальна діяльність студента, спрямована на вивчення і оволодіння матеріалом навчальної дисципліни без безпосередньої участі викладача. Головним завданням самостійної роботи є підвищення якості знань, умінь та навичок, рівня самостійності.


- обгрунтувати, що від організації самостійної роботи студентів залежить результат засвоєння знань, умінь та навичок студента, рівень самостійності. Дії викладача спрямовують студентів до організації і раціонального, ефективного здійснення активної, самостійної, свідомої і результативної пізнавальної діяльності, цьому сприяє правильно обраний вид управління. Під час організації самостійної роботи студентів необхідна зміна ролі студента в навчальному процесі, перетворення його на активний, діяльний суб’єкт, а також перехід до демократичного стилю управління навчальним процесом, де сама особистість викладача виступає стимулом до формуванню інтересу до знань у студента.

- дати повну характеристику особливостям організації самостійної роботи студентів зі спеціальних дисциплін, зумовлені наявністю великої кількості педагогічної інформації, що має тенденцію до змінювання. Та пов'язаний з дією об’єктивного та вимагає організації самостійної роботи як в аудиторії, так і в поза аудиторний час, різноманітності в формах проведення занять з використанням методів активного навчання, а також постійного контакту викладача з практичними працівниками для реалізації принципу зв’язку навчання з практикою.

- обгрунтувати, що методика організації самостійної роботи студентів складається з системи завдань, що мають як репродуктивний характер. На цьому етапі здійснюється формування умінь, навичок самостійної роботи під безпосереднім керівництвом викладача. Форми навчання на цьому етапі: письмова контрольна робота, реферат, розв’язання тестових завдань. Так і реалізація завдань продуктивної діяльності студентів за участю викладача, а також на цьому етапі здійснюється формування умінь, навичок самостійної роботи студентів у співробітництві з викладачем. Форми навчання на цьому етапі: вирішення педагогічних ситуацій, виступ студентів із доповідями.

- обгрунтувати, що запровадження у педагогічний процес ефективної методики організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі є можливим за таких педагогічних умов: включення у навчальний процес завдань, що модулюють майбутню професійну діяльність студентів; постійне підвищення рівня самостійності студентів шляхом включення у навчальний процес завдань підвищеної складності; своєчасний контроль з боку викладача, поступове виховання потреби та навичок самоконтролю; різноманітність у формах та методах проведення занять; створення позитивного мікроклімату на заняттях, атмосфери співробітництва між студентами та викладачем.

Ми будемо вважати, що наша ціль досягнута, якщо дана монографія заставить читача ще раз звернутись до вузлових питань її змісту, обговорити їх та використати деякі рекомендації у своїй педагогічній діяльності та науковій роботі.

Ми висловлюємо щиру вдячність всім, хто надав посильну допомогу і підтримку в підготовці та виданні цієї монографії.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Астахова, О.В. Трансформація соціальних функцій вищої освіти в сучасних умовах [Текст]: навч. посібник з соціології освіти для магістрантів, аспірантів, викладачем вищої школи / Олена Астахова; заг. ред. О.В. Астахової. – Х.: Знання, 1999. – 75 с.

2. Ашеров, А.Т. Підготовка, експертиза та захист дисертації [Текст]: навч. посібник для майбутніх професіоналів в галузі педагогіки вищої школи та управління навчальними закладами / Аквіва Ашеров; заг. ред. А.Т. Ашерова; УІПА – Х.: Вид-во УІПА, 2007. – 112 с.

3. Бабанский, Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса. – К.: Рад. шк., 1984. – 287 с.

4. Бабанський, Ю.К. Вибрана педагогічна праця [Текст]: підручник
/ Ю.К. Бабанський. – М.: Знання, 1989. – 560 с.

5. Бабанський, Ю.К. Педагогіка [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: Знання, 1998. -386 с. 6. Бабанський, Ю.К. Регіональна організація навчальної діяльності [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: Знання, 1981. – 396 с.

6. Балл, Г.В. Гуманістичні засади педагогічної діяльності [Текст]: підручник / Г.В. Балл. – К.: Академія. – 1994. – 311 с.

7. Батишев, С.Я. Реформа професійної школи [Текст]: навч. посібник / С.Я. Батишев. – М.: Вища школа, 1990. – 343 с.

8. Белкін, Є. – Педагогічні основи організації самостійної роботи студентів у ВНЗ [Текст]: навч. посібник / Белкін; під заг. ред. Є.Л. Белкіна. – О.: Знання, 1989. – 165 с.

9. Богданова, І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів на основі застосування інноваційних технологій [Текст]: автореф. дис. … докт. пед. наук. (13.00.01 – педагогіка) / Богданова Ірина Миколаївна; Київ. нац. пед. акад. – Київ., 1998. – 32 с.

10. Божович, Л.І. проблеми формування особистості [Текст]: підручник
/ Л.І. Божович. – М. – В.: Знання. – 1997. – 350 с.

11. Бондар, В. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. - К.:Педагогіка, 1996 – 189 с.

12. Бударный, А.А. Индивидуальный поход в обучении // Среднее специальное образование. – 1973. – №4. – С. 43 – 45.

13. Буряк, В. Керування самостійною роботою студентів [Текст]:


/ Володимир Буряк // Вища школа. – 2001. - № 4-5. – С. 48-52.

14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач і голов. ред. В.Т. Бусел – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. – 1440 с.

15. Войтко, В.І. Психодіагностика: Досягнення та перспективи [Текст]: навч. посібник / В.І. Войтко. – К.: Знання, 1980. – 48 с.

16. Галузинський, В.М. Педагогіка: теорія та історія [Текст]: навч. посібник / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – Р.: Знання, 1996. – 345 с.

17. Гарунов, М.Г. Дидактичні основи організації самостійної роботи студентів на практичних заняттях [Текст]: / М.Г. Гарунов. – М.: МВСО СРСР, 1991. – 16 с.

18. Гребенюк, О.С. Формирование интереса к учебной и трудовой деятельности у учащихся средних профтехучилищ. – М.: Высш.шк., 1986. – 48 с.

19. Гецов, В. Работа с книгой: рациональные приемы.-М.:Просвещение, 1984. – 245 с.

20. Гончаренко, С.У. Особистісно-орієнтований підхід [Текст]: український педагогічний словник / С.У. Гончаренко – К.: Либідь, 1997. 376 с.

21. Глухов, ВВ. Економіка знань [Текст]: підручник / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Марініна; за заг. ред. В.В. Глухова. – П.: Вища шк., 2003. – 358 с.
22. Давидов, В.В. Невирішені проблеми теорії діяльності [Текст]: / В.В. Давидов // Психологічний журнал. – 1992. Т. 13. - №2. С. 3-14.

23. Данілов, М.А. Самостійна робота студентів [Текст]: навч. посібник


/ М.А. Данілов. – М.: Вища школа, 1999. – 101 с.

24. Долженко, О.В. сучасні методи та технології навчання у технічному вузі [Текст]: підручник / О.В. Долженко, В.Л. Шатуновський. – М.: Вища школа, 1990. – 315 с.

25. Донська, Т.К. Принципи розвиваючого навчання російської мови [Текст]: навч. посібник / Т.К. Донська. – Л.: ЛГПІ, 1990. – 80 с.

26 .Донченко Т.К. Самостоятельная работа студентов по методике преподавания русского языка. В сб.Пути улучшения подготовки учителей русского языка.-К.: Педагогика, 1984.-С.158-162.

27. Ефективність навчання студентів [Текст]: навч. посібник / В.І. Євдокимов та ін.; за заг. ред. В.І. Євдокимова; ХДПУ ім. Г.С. Сковороди – Х.: Вид-во ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2004. – 140 с.

28. Єсіпов, Б.П. Самостійна робота учнів на уроках [Текст]: навч. посібник / Б.П. Єсіпов. – М.: Навч. пед. гіз., 1980. – 112 с.

29. Жарова, Л. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів [Текст]: / Ларіса Жарова. – Л.: ЛГПІ, 1994. – 79 с.

30. Журавська, Н.С. Організація самостійної роботи студентів сільськогосптехнікумі /на матеріалі предметів агрохімічного циклу


/ [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: /13.00.04 – професійна педагогіка) / Журавська Ніна Станіславівна; Київськ. нац. аграр. унів. – Київ, 1996.- 24 с.

31. Журавська, Н.С. Підготовка викладачів-аграрників у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу (Франція, Німеччина, Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди і Великобританія) : [ монографія] / Н.С.Журавська.-Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2009.- 345 с.

32. Журавська, Н.С.Методика навчання дисципліни „Насінництво з основами селекції”: навчально - методичний посібник / Н.С.Журавська.-Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012.-243 с.

33. Журавська, Н.С. Теорія і практика підготовки викладачів аграрних дисциплін у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : [ монографія] / Н.С.Журавська. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011.- 320 с.

34. Журавська, Н.С.Методологія і методика навчання спеціальних дисциплін : [ монографія] / Н.С.Журавська.-Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012.- 360 с.

35. Журавська, Н.С. Курс лекцій з дисципліни „Теорія і методика професійного навчання” [методичний посібник] / Н.С.Журавська. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011.- 248 с.

36. Журавська, Н.С. Методологія проектування інтерактивних курсів на основі європейського досвіду: методичний посібник / Н.С.Журавська.- Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010.- 143 с.

37. Журавська, Н.С.Методологія і методика наукової організації праці навчально-методичний посібник / Н.С.Журавська.- Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012.- 208 с

38. Загальна психологія [Текст]: підручник / С.Д. Максименко [та ін.] – В.: Нова книга, 2004. – 704 с.

39. Загвязинський, В.І. Методологія та методика дидактичного дослідження [Текст]: навч. посібник / В.І Загвязинський. – М. : Знання, 1994. – 160 с.

40. Заіка, О. Психологічні запитання організації самостійної роботи студентів у ВНЗ [Текст] / Олена Заіка // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - № 5 – С. 13-32; № 6. – С. 21-32.

41. Занков, Л.В. Вибрана психологічна праця [Текст]: підручник


/ Л.В. Занков. – М.: Педагогіка, 1990. – 424 с.

42. Заскалєта, С.Г. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів сільськогосподарського інституту /за матеріалами вивчення іноземних мов/ [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: /13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) / Заскалєта Світлана Григорівна; інст. пед. та псих. проф. освіти АПН України – Київ, 2000. – 19 с.

43. Зінов, В.Г. Керування інтелектуальною особистістю [Текст]: навч. посібник / Василь Зінов; за заг. ред. В.Г. Зінова. – М.: Справа, 2003. – 284 с.

44. Зязюн, І.А. Краса педагогічної дії [Текст]: навч. посібник / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач; за заг. ред. І.А. Зязюна. – К.: УФІМБ, 1997. – 302 с.

45. Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу [Текст]: матер. наук.-практ. конф., 13 – 14 груд / Харк. держ. акад. культури; під ред. проф. В.М. Шейкіна [та ін.]. – Х.: ХДАК, 2005. – 290 с.

46. Киричук, О. Концепція організації навчально-виховного процесу у школі [Текст] / Олександр Киричук // Рідна школа. – 1994. - № :. – С. 24-25.


35. Козаков, В. Самостійна робота студентів та її інформаційно-методичне забезпечення [Текст]: навч. посібник / Володимир Козаков; за заг. ред. В.А. Козакова. – К.: Вища школа, 1990. – 248 с.

47. Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя.-К.:Освіта, 1991.-211 с.

48. Костюк, Г. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості [Текст] / Григорій Костюк. – К.: Вища школа, 1990. – 140 с.

49. Корсак, К. Традиційні уроки та лекції: сучасний стан та перспективи [Текст] / Костянтин Корсак, Тетяна Зінченко // Вища освіта України. – 2002. - № 3. – С. 75-80.

50. Крайнєв, П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю [Текст] / Петро Крайнєв. – К.: Знання, 2004. – 92 с.

51. Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

52. Крутецький, В.А. Психологія педагогічних здібностей учнів [Текст]: підручник / В.А. Крутецький. – М.: Просвіта, 1968.

53. Кузьміна, Н. Методи дослідження педагогічної діяльності [Текст]


/ Наталія Кузьміна. – Л.: Вид-во ЛГУ, 1990. – 214 с.

54. Кучер, З.С. Організація самостійної роботи майбутніх вчителів обслуговуючої праці в системі модульного навчання [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук.: (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) / Кучер Зоя Сидорівна; Націон. Акад. держ. прикорд. служби України ім. Богд. Хмельн. – Хмельницький, 2006. – 20 с.

55. Кучерявий, О.Г. Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук.: (13.00.04 – методика професійної освіти) / Кучерявий Олександр Григорович; інс-тут пед. і псих. проф. осв. акад. пед. наук України. – Київ – 2003. – 22 с.

56. Лернер, І.Я. Дидактичні основи навчання [Текст]: навч. посібник / І.Я. Лернер. – М.: Педагогіка, 1981. – 185 с.

57. Лещенко, М. Особистісний фактор в інноваційній парадигмі педагогічної майстерності [Текст]: навч. посібник / Микола Лещенко; заг. ред. М.П. Лещенко. – К. – В.: Знання, 2002. – 150 с.

58. Лобко-Лобоновська, Н.А. Диференціація навчання як засіб формування пізнавальної активності учнів [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук.: (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) / Лобко-Лобоновська Наталія Андріївна; Харк. держ. пед. унів. ім. Г.С. Сковороди. – Харків – 1991. 18 с.

59. Лозова, В.І. Пізнавальна активність школярів: Спецкурс із дидактики [Текст]: навч. посібник / В.І. лозова. – Х.: Знання, 1990. – 78 с.

60. Луценко, В.В. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук.: (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) / Луценко Вікторія Вікторівна; Харк. держ. пед. унів. ім. Г.С. Сковороди. – Харків – 2002.- 24 с.

61. Любіцина, М.І. Виховання дисциплінованості учнів [Текст]: навч. посібник / М.І. Любіцина. – Л.: Знання, 1965. – 43 с.

62. Махмутов, М.І. Проблемне навчання. Основні питання теорії [Текст]: підручник / М.І. Махмутов. – М.: Педагогіка, 1990. – 368 с.

63. Молібог, А. Питання научної організації педагогічної роботи у вищій школі [Текст]: / Андрій Молібог // Сучасна педагогіка. – 1990. - № 14. – С. 40-43.

64. Мороз О.Г, Сластьонін В.О, Філіпенко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація.- К.: Освіта, 1997, -С.44-80.

65. Організаційно-економічне забезпечення досліджень в області педагогіки вищої школи у складі магістерської дипломної роботи [Текст]: навч.-метод. матеріали для спец. 8.000005 «Педагогіка вищої школи.»
/ Укр. інж. пед. акад.; уклад. Баранов П.Ю. – Харків: УІПА, 2006. – 11 с.

66. Паюл, М.В. Формування самостійності учнів під час вивчення математики [Текст]: навч. посібник / М.В. Паюл. – К.: Педагогічна думка, 2000. – 204 с.

67. Підкасистий, І.Ф. Педагогічні технології [Текст]: навч. посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов; за заг. ред. І.Ф. Прокопенко. – Х.: Колегіум, 2006. – 224 с.

68. Прокопенко, І.Ф. Педагогічні технології [Текст]: навч. посібник


/ І.Ф.Прокопенко, В.І. Євдокимов; за заг. ред. І.Ф. Прокопенко. – Х.: Колегіум, 2006. – 224 с.

69. Про освіту, «Про вищу освіту [Текст]: закон України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум вид-во, 2001. – 11 – 38 с.

70. Рибалка, В. «Особистий підхід до вивчення і розвитку творчого потенціалу молоді.» [Текст]: особистісно-орієнтована освіта в умовах гуманітарної гімназії: проблеми, перспективи / Вікторія Рибалка
// Освіта. – 2000. – 25 вересня – С. 19-26.

71. Рабунський, Є.С. Індивідуальний підхід в процесі навчання [Текст] / Є.С. Рабунський. – М.: Педагогіка, 1980. – 182 с.

72. Рогінський, В. Азбука педагогічної роботи [Текст] / Віктор Рогінський. – М.: Знання, 1990. – 340 с.

73. Самостійна робота студентів [Текст]: навч. посібник / В.І. Євдокимов; за заг. ред. В.І. Євдокимов; ХДПУ ім.. Г.С. Сковороди. – Х. Вид-во ХДГУ, 2004. – 140 с.

74. Сікорський, П.І. Організація диференційованого навчання в сільській школі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. – К.: Ін-т педагог. і психолог. проф. освіти АПН України, 1995. – 16 с.

75. Сластенин, В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки.-М.:Просвещение, 1976.-160с.

76. Фіцула, М.М. Педагогіка [Текст]: підручник / М.М. Фіцула. – К.: Академія, 2000. – 544 с.

77. Харламов, І. Педагогіка [Текст]: навч. посібник / Ігор Харламов. – М.: Вища школа, 1990. – 128 с.

78. Шайдур, І.А. Організація самостійної роботи студентів педагогічних університетів на основі індивідуального орієнтованого підходу [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук.: (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) / Шайдур Ірина Анатоліївна; інст. пед. та псих. проф. освіти акад. пед. наук України. – Київ, 2003. – 22 с.

79. Шишкіна, Н.О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук.: (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) / Шишкіна Наталія Олександрівна; Харк. держ. пед. унів. ім. Г.С. Сковороди. – Харків – 2002. 21 с.

80. Щукіна, Г. Педагогіка вищої школи [Текст]: навч. посібник / Галина Щукіна. – М.: Знання, 1977. – С. 237.

81. Яковініна, Н. Технологічні особливості навчальних занять [Текст]


/ Наталія Яковініна // Коледжанін. – 2000. - № 5. – С. 55.

82. Ярмаченко, М.Д. Педагогіка [Текст]: навч. посібник / М.Д. Ярмаченко. – К.: Знання, 1995. – 93 с.

83. Scienze della Formazione [Електронний ресурс]. – Bologna : University of Bologna, 2011. – Р. 45–89. – Режим доступу : http://www.scform.unibo.it/Scienze+della+Formazione/default.htm. – Назва з екрану.

84. Scuole di specializzazione [Електронний ресурс]. – Padova : University Padova, 2011. – 178 р. – Режим доступу : http://www.unipd.it/offerta_didattica/post_lauream.htm. – Назва з екрану.

85. Scuole di specializzazione di "altre" (SSIS) Toscana [Електронний ресурс]. – Pisa : University of Pisa, 2011. – 102 р. – Режим доступу : http://www.unipi.it/studen ti/offerta/scuolearea /altre_scuole.h tm_cvt.h tm. – Назва з екрану.

86. Seeber G. Zur Implementation von Bildungsstandards in der wirtschaftsschulischen Bildung im Spannungsfeld unterschiedlicher Kompetenzmodelle / Gunther Seeber, Julia Kremer [Електронний ресурс] // Journal fur Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. – 2012, N 3 : Bildungsstandards in der wirtschaftsschulischen Bildung. – S. 45–167. – Режим доступу : http://www.sowi-onlinejournal.de/2012-3/index.html. – Назва з екрану.

87. “Serbizi per la didattica" Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento (SSIS Toscana) [Електронний ресурс]. – Pisa : SSIS Toscana, 2012. – 51 р. – Режим доступу : http:// www.unipi.it. – Назва з екрану.

88. Shuell T. Cognitive conceptions of learning / T. Shuell // Leuven: Review of educational research. – Brussel : Kind  and Gezin, 2006. – Vol. 56, N 4. – Р. 411–436.

89. Specific Teacher Training Programme in Economics and Business Economics [Електронний ресурс]. – Gent : University Gent, 2011. – 56 р. – Режим доступу : http: //www.opleidingen.u gent.be/studiegi ds/2011/EN/FACULTY/PP/SLOP/HJETEW/IDEX.HTM. – Назва з екрану.

90. Standard for Chartered Teacher [Електронний ресурс] / Continuing proffesional development. – Edinburg London : LLUK, 2011. – 15 p. 48 р. – Режим доступу : http://www.scot land.gov.uk/ Resou rce/Doc/46932/0023989.pdf. – Назва з екрану.

91. Steinmann H. Management : Grundlagen der Unternehmensführung ; Konzepte - Funktionen - Fallstudien / Horst Steinmann, Georg Schreyögg, Unter Mitarb. – 6., vollst. überarb. Aufl. – Wiesbaden : Gabler, 2011. – XIX, 952 S. : Ill.

92. Taking the load off a learner’s mind: Instructional design for complex learning / J. J. G. Merriënboer, P. Van Gerven G. Wiggins und others // Educational Psychologist. – 2003. – Р. 5–13.

93. Teoria e pratica della progettazione educativa e formativa. – Padova : Univ. Padova, 2012. – 34 р. – Режим доступу : http://www.scuolagalile iana.uni pd.it/it/index.html. – Назва з екрану.

94. Terner L. The program of the Post-graduate student “The Science and training to sciences” [Електронний ресурс] / L. Terner, R. Mankay. – Glasgow : University of Glasgow, 2012. – 48 р. – Режим доступу : http://www.gla.ac.uk/facult es/education/gradua teschool/pros pectivestuden ts/taughtprogram mes/mscscien ceandscienceeducation/. – Назва з екрану.

95. The annual program from a direction „Continuation of professional development”, a speciality „Research in a science and education”, with granting the Certificate of the Post-graduate student [Електронний ресурс]. – Bristol : Bristol university, 2011. – 39 р. – Режим доступу : http://www.bristo l.ac.uk/prospectus/postgraduate/2011/prog_details/SSLF/421. – Назва з екрану.

96. The boundary approach of competence: a constructivist aid for understanding and using the concept of competence / Angela Stoof, Rob L. Martens, Jeroen J. G. van Merriënboer [et al.] // Human Resource Development Review, 2012. –Vol. 1, N 3. – P. 345–366.

97. The European parliament: сommittee on an agriculture [Електронний ресурс] //ATEE News. – 2010/2011. – № 44/45. – P. 51–52. – Режим доступу : http://www.europarl.eu.int/committees/agri_home.htm. – Назва з екрану.

98. The further reform of the labour of formation explantation of elementary education of the teacher, continuation of professional development and qualification of heands in England. – London : LLUK, 2012. – 278 р.

99. The interuniversity Center of Educational Research (ICO) the Utrecht university. – Utrecht : Utrecht university, 2012. – 123 р. – Режим доступу : http: //www.statcounter. com/free_hit_counter.html. – Назва з екрану.

100. The interuniversity Center of Educational Research. – Utrecht : Utrecht University, 2011. – 123 р.

101. The center of educational research Birkbeck of Institute of Education : The reporting [Електронний ресурс] / The London University. – London : Birkbeck, 2010. – 117 р. – Режим доступу : http : //www.bb k.ac.uk/ research/expert/. – Назва з екрану.

102. The center of personal and professional development of university Bristol. – Bristol : University of Bristol, 2012. – 546 р.

103. The certain program of training of the teacher from Economy and business economy of Faculty of Psychology and educational. – Gent : Univ. Gent, 2011. – 71 р. – Режим доступу : http: // www.opleidingen.ugent.be/stud iegids/2011/EN/FACUL T Y /P P/SL OP/HJETEW/INDEX.HTM. – Назва з екрану.

104. The certificate of the Post-graduate student from a speciality “Study in the Higher school” PGCHET Schools of Education of University of Belfast [Електронний ресурс]. – Belfast : University of Belfast, 2011. – 321 р. – Режим доступу : http: //www.qub.ac. uk/schools/S choolofEd ucation/ Prospec tiveStudents/PostgraduateTaught/Courses/PGCHET/. – Назва з екрану.

105. The curriculum of preparation from a speciality «Educational development of the teacher» from directions "Rural economics", "Ecology" with granting the Certificate from the Supreme continuous education [Електронний ресурс]. – London : Institute of Education of the London University, 2012. – 38 р. – Режим доступу : http://www.bbk .ac.uk/study/ ce/subjects/devel opmentstudies/devstudiescd. – Назва з екрану.

106. The curriculum from the rate "Skills" from preparation of teachers behind a direction of branch education – 7303 (PTTLS) [Електронний ресурс] / Sheffield University, College of faculty of Social development. – Sheffield, 2012. – 48 р. – Режим доступу : http: //www.sheffco l.ac.uk/index.cfm?PID=eac44f4f-3f4d-44f7-919c-135ed15ed7f&cmd=Course&Co urse =HEUTT1E . – Назва з екрану.

107. The curriculum of a rate «Technologies in a society and education». – Bristol : Bristol University : School of the Diplomaed expert by Education, 2011. – 39 р. – Режим доступу : http://www.bristo l.ac.uk/e ducaton/ programmes/masters/mets. – Назва з екрану.

108. The curriculum from a speciality «Management of vocational training», with granting to teachers of the subsequent education of the Diploma (PG) [Електронний ресурс]. – Belfast : University of Belfast, 2012. – 48 р. – Режим доступу : http : //www.qub.ac.uk/schools/Sc hoolofEd ucation/ ProspectiveStud ents/Undergraduate/DiplomaUG/DiplomainVocationalGuidance/. – Назва з екрану.

109. The interuniversity Center of Educational Research (ICO) the Utrecht university. – Utrecht : Utrecht univ., 2011. – 123 р.

110. The Open University (OU). – London : Open University, 2010. – 348 p.

111. The plan of performance of the Credit and Structure of Qualifications Wales. – Cardiff : Nat. Council by Formation and Training of Wales (NC-ELWA), 2012. – 2012 р. – Режим доступу : http://www.doc_bin/Credit Structure / performance Plan.pdf. – Назва з екрану.

112. The postacademic education and study (ЕСS) of university Vageningen. – Wageningen : Wageningen Univ., 2012. – Р. 137–167. – Режим достуу : http: // www.wbs.wur.nl/UK/. – Назва з екрану.

113. The program of the Diplomaed Teacher in the Great Britain. – London : LLUK, 2012. – 56 р. – Режим доступу : http://www.gla.ac.uk/departments / educationalstudies/p ostgra duatepr og ram mes/ medprofessionalde velopmentenquiry charteredteache rprogramm e/pr ogra mme/. – Назва з екрану.

114. The program of the Diplomaed Teacher of the Seas House of the Edinburgh of university from a direction „ Professional development ” – the Master of Study (MTeach). – Edinburgh : Univ. of Edinburgh, 2012. – 64 р. – Режим доступу : http://www. edu c ati on .ed.ac.uk/cpd/ct/index.html. – Назва з екрану.

115. The program „ Economy of the Earth (Agricultural Consideration)” // RICS-is accredited, offered by School of Economy of university Aberdeen. – Aberdeen, 2010. – 59 р. – Режим доступу : http://www.ab dn.ac.u k/geogr aphy. – Назва з екрану.

116. The program from improvement of professional skill of teachers in Birkbeck // Мass-media in a context of education, study, business and communicative connections. – London, 2010. – Р. 123–142. – Режим доступу : http://www.bbk.ac.uk/ce/c ourses/handbook. – Назва з екрану.

117. The program of the Master from a direction „Activization of training” the Center of Examination of Educational Technologies. – [S. l.], Оpen Univ. of Netherlands, 2012. – 56 р. – Режим доступу : http://www.ou.nl/eCache / D EF/22/873.html. – Назва з екрану.

118. The program the Master of Study (M Teach) for achievement of the Diplomaed Standard of the Teacher // RICS-is accredited.-School of the Seas the House. – Edinburgh, 2012. – 89 р. – Режим доступу : http: // www.education.ed.ac.uk/c ourses /CT-Mteach/in dex.html. – Назва з екрану.

119. The program from preparation of Masters (teachers - engineers of an ecological science): study Developments-Hogeschool West-Vlaanderen : HOWEST, 2009. – 41 р. – Режим доступу : http://www.howest.be. – Назва з екрану.

120.The program of preparation of the Post-graduate student of a speciality „Professional development and inquiry”. – Glasgow : Univ. of Glasgow, 2012. – 46 р. – Режим доступу : http://www.gla.ac.uk/department s/education alstu dies/postgraduateprogrammesmedpro/fessionaldevelopmentenquirycharteredteacherprogramme. – Назва з екрану.

121. The program of preparation of teachers of vocational training in Doctoral studies of School of Education of the Seas the House of the Edinburgh university from a direction of "Prospect of professional practice ”, 2010–2011. – Edinburgh : Univ. of Edinburgh, 2012. – 57 р. – Режим доступу : http:/ /www. ed. ac. Uk /studying / undergraduate/finder/subject. html?id=0,14. – Назва з екрану.

122. The program of training and еxperiences. – Edinburgh : School of Training Having exhausted the House of univ. of Edinburgh, 2012. – 57 р. – Режим доступу : http://www.ed.ac.Uk /studying/undergraduate/finder/subject. html?id=0,14. – Назва з екрану.

123. The report of Advice from Financing Higher education of England (HEFCE). – London : HEFCE, 2012. – 501р. – Режим доступу : www.hefce.ac.uk. – Назва з екрану.

124. The report of Faculty of Education of university of Glasgow. – Glasgow : Univ. of Glasgow, 2010. – 278 р. – Режим доступу : http:// www.gla.a c.uk/undergradu ate/p rospectus / faculties / education/. – Назва з екрану.

125. The report of Group „Recommendations concerning an educational politics” (PRG) the Wales. – Cardiff : PRG, 2011. – 189 р.

126. The report of Institute Education. – London : The London univ., 2011. – P. 340–678. – Режим доступу : http://ioewebserver.i oe.ac.u k/ioe/c ms/get. asp?cid=54. – Назва з екрану.

127. The report of Structures of Qualifications and Credits for Wales (CQFW) . – Cardiff : CQFW, 2011. – 278 р.

128. The report of university of correspondence study Hagen. – Hagen : Univ. Hagen, 2011. – 330 р. – Режим доступу : www.fernuni-hagen.de. – Назва з екрану.

129. The review of the educational documentation of University Kassel. – Kassel : Univ. Kassel, 2010. – 198 p. – Режим доступу : www.uni-kassel.de . – Назва з екрану.

130. The review „Faculty of culture and social sciences” (KSW) to university Hagen. – Hagen : KSW, 2010. – 330 p. – Режим доступу : http://www.fernuni-hagen.de/ksw/. – Назва з екрану.

131. The status of the Diplomaed Teacher. – Glasgow : Univ. of Glasgow. – 2008. – 44 р. – Режим доступу : http://www.sec-ed.co.uk/cgi-bi n/go.pl/featu res/artic le.html?u id=2916. – Назва з екрану.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка