Методика самостійної роботи студентів вищої школиСторінка27/37
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.04 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37

Викладач звертає увагу на значення Інституту кормів НААН для держав­ного сортовипробування.

3. Інститут кормів Національної академії аграрних наук України
Установу створено в 1973 р. як Український науково-дослідний інститут кормів Південного відділення ВАСГНІЛ на базі відділу кормовиробництва Українського науково-дослідного інституту землеробства. З 1992 року – Інсти­тут кормів Української академії аграрних наук. Установу очолює академік Національної академії аграрних наук України Василь Флорович Петриченко.

Основні напрямки науково-дослідної роботи: інтенсифікація польового кормовиробництва, вирішення проблеми кормового білка у відповідності до особливостей ґрунтово-кліматичних зон країни; створення та інтенсивне вико­ристання сінокосів і пасовищ, підвищення продуктивності природних кормових угідь, розробка прийомів використання схилових земель; розробка та впровад­ження прогресивних технологій вирощування високобілкових і високоенер­ге­тичних культур; розробка нових методів селекції рослин і створення на їх осно­ві конкурентоспроможних сортів і гібридів кормових і зернобобових культур; розробка і освоєння системи промислового насінництва кормових культур, ви­робництво оригінального та елітного насіння кормових, зернобобових, зерно­фуражних та інших культур; інтенсифікація кормовиробництва на зрошуваних та осушених землях; науково обґрунтовані системи удобрення кормових і інших культур; інтегровані системи захисту кормових культур від бур'янів, шкідників і хвороб; розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій заго­тівлі, збері­гання та використання кормів, складу комбікормів і преміксів; розробка нових і удосконалення існуючих методів оцінки поживності кормів, якості сировини і кормів; розробка концепцій зональної спеціалізації і еконо­міки виробництва кормів, державних програм розвитку кормовиробництва; координація та мето­дичне керівництво дослідженнями науково-дослідних установ по Державній науково-технічній програмі "Кормовиробництво"; впровадження і пропаганда досягнень науки і передового досвіду з кормо­виробництва; підготовка наукових кадрів; дорадчі послуги з проблем розвитку галузей АПК та сільської міс­цевості.

Викладач наголошує на організаційних принципах педагогічного кон­тролю. У вищій школі виділяють три основні принципи контролю.

Виховний принцип виявляється у тому, що активізує творче і свідо­ме відношення студентів до навчання, стимулює зростання пізнавальних потреб, інтересів, організовує навчальну діяльність і виховну роботу. Вся­кий контроль, що принижує особу студента, не може застосовуватися у ВНЗ.

Систематичність. Систематичний контроль упорядковує процес нав­чання, стимулює мотивацію, дає можливість одержати достатню кіль­кість оцінок, по яких можна об'єктивніше судити про підсумки навчання.

Всесторонність. Круг питань, що підлягають контролю і оціню­ванню, повинен бути широкий настільки, щоб охопити всі основні теми і розділи дисципліни.

Викладач підкреслює, що вченими Інституту створено і передано на дер­жавне сортовипробування 72 сорти і гібриди кормових, зернобобових та інших сільськогосподарських культур. З них 64 занесені до Реєстру сортів рослин України. Одержано понад 125 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Співробітники інституту видали 108 книг і брошур з проблем кормовироб­ниц­тва, понад 3000 статей, 60 видань міжвідомчого тематичного збірника "Корми і кормовиробництво". На базі Інституту проведено 5 міжнародних конференцій. З березня 2007 року на базі установи працює Центр наукового забезпечення АПВ Вінницької області.

Персонал Інституту складається із 155 працівників, з них 70 наукових спів­робітників. 22 мають наукові ступені, в тому числі 6 докторів наук, 1 ака­демік і 2 члени-кореспонденти НААН України.

Адреса Інституту: проспект Юності, 16, Вінниця, 21100, Україна

Директор: Петриченко Василь Флорович, академік НААН України

Тел./факс: (380-432) 46-41-16. E-mail: fri@mail.vinnica.ua

Сайт: www.fri.vn.ua"Подарунок Діви Марії" і донецьких ботаніків передано на державні сортовипробування. За переказами, лікарська рослина розторопша – подарунок Діви Марії. Як повідомили кореспондентові УКРІНФОРМу у Донецькому бо­танічному саду НАН України, тут вивели новий її сорт і назвали його розто­ропшою плямистою "Златоустівською". Під цим ім'ям її і передано на державні сортовипробування.

За словами кандидата біологічних наук, одного з авторів нового сорту роз­торопши Тетяни Кохан, лікарські рослини все більше займають площі у До­нецькій області. З ученими ботанічного саду активно співпрацюють сільгосп­підприємство "Росія" Волноваського району, "Гірник" Старобешівського району, агрофірма "Агротіс" та інші. Вони у себе завели цілющі поля. Лікарські рослини йдуть на виробництво фіточаїв, лікування тварин, розмноження, ши­роко застосовуються вони і в народній медицині, а філія "Світанок" агрофірми "Агротіс" передає свою продукцію фармакологам. Ще, виявляється, за своєю вартістю лікарські трави сповна можуть змагатися з дорогим і ліквідним со­няш­ником, застосовуватися для залуження деградованих земель.

Сьогодні у колекції Донецького ботанічного саду чимала колекція лікар­ських трав – 320 їх сортів і видів. Частину цієї колекції зібрано у донецькому степу, ще частину завезено з інших географічних зон. Учені продовжують вивчати флористику Донбасу й одночасно пропонують найбільш цінне і цікаве господарствам регіону.

Закінчуючи викладення третього питання плану, викладач звертає увагу на термін „залишкові знання”. Виходячи із логіки навчального процесу, залишковими знаннями повинні бути найважливіші відомості або закони для випускника даної спеціальності. Особливу небезпеку така практика перевірки «залишкових» знань представляє, якщо дисципліна переобтяжена інформацією з різних галузей науки і викладається по різних підручниках, де автори утілюють своє бачення дисципліни.

Викладач ще раз звертає увагу на комп’ютеризацію контролю. Тест – це сукупність завдань, випробуваних на основі наукових критеріїв для педа­гогічного вимірювання в тих або інших цілях.

Цілі тестового контролю можуть бути наступними:

узагальнююча – підвищення якості навчання;

локальні (конкретні) цілі:

Починаючи викладення матеріалу четвертого пункту плану, а саме: 4. Інститут рису Національної академії аграрних наук України (НААН) – єдина в Україні, спеціалізована на культурі рису, провідна науково-дослідна установа, викладач наголошує, що лекцію-прес-конференцію краще всього проводити на початку вивчення теми або розділу, у середині і в кінці. На початку вивчення теми основна мета лекції – виявлення круга інтересів і потреб студентів, ступеня їх підготовленості до роботи, відношення до дисципліни. За допомогою лекції-прес-конференції викладач може скласти модель аудиторії слухачів – її установок, очікувань, можливостей. Це особ­ливо важливо при першій зустрічі викладача зі студентами-першокурс­ни­ка­ми, або на початку читання спецкурсу, при введенні нових дисциплін і т.п.

Лекція-прес-конференція у середині теми або курсу направлена на залучення уваги слухачів у головним моментам змісту навчальної дисцип­ліни, уточнення представлень викладача об ступені засвоєння матеріалу, систематизацію знань студентів, корекцію вибраної системи лекційної і семінарської роботи по курсу.

В даний час Інститут рису НААН є науково-консультаційним координу­ю­чим центром з вирощування рису в Україні, забезпечення рисосійних госпо­дарств високоякісним насінням, надання методичної допомоги з впровадження нових технологій вирощування рису для одержання високих врожаїв.

До структури Інституту рису входять два відділи: відділ селекції та від­діл технології; три лабораторії: лабораторія насінництва, лабораторія агроме­ліо­ративного моніторингу та якості сільськогосподарської продукції, лабора­торія захисту рослин та сектор маркетингових досліджень, інтелектуальної власності та економічного аналізу.

Сфера наукового обслуговування – рисосійні господарства України за­гальною площею рисових зрошувальних систем біля 62 тисяч гектарів, в тому числі в Херсонській області – 17 тис.га, в Одеській області – 13 тис.га, в АР Крим – 32 тисячі гектарів.

До складу Інституту рису входить Державне підприємство «Дослідне гос­подарство Інституту рису НААН» на правах юридичної особи, сфера діяльності якого – виробництво та реалізація насіннєвого матеріалу рисосійним госпо­дарствам.Основні напрями діяльності Інституту рису НААН:

 • створення нових сортів рису, пристосованих до умов вирощування в Україні

 • ведення первинного насінництва рису

 • виробництво елітного посівного матеріалу і забезпечення ним рисосій­них господарств країни

 • розробка і вдосконалення високопродуктивних технологій і окремих технологічних процесів вирощування рису

 • розробка та впровадження систем захисту посівів від шкідливих ор­ганізмів

 • розробка та впровадження систем живлення, заходів з підвищення ро­дючості ґрунтів рисових систем, підвищення екологічної безпеки

 • підбір супутніх культур для рисових сівозмін та розробка технологій їх вирощування

 • удосконалення організаційних і економічних питань вирощування рису

 • удосконалення експлуатації та реконструкції рисових зрошувальних систем

 • надання науково-методичної допомоги рисосійним господарствам в одержанні високих врожаїв рису

 • виробництво і реалізація зерна рису-сирцю і рисової крупи

 • впровадження і пропаганда досягнень науки і передового досвіду з рисівництва

 • розробка технологій вирощування круп’яних культур (гречка, просо, сорго) в рисових сівозмінах

 • розробка методів оцінки показників якості зерна та крупи круп’яних культур.

Вченими Інституту створено і передано на державне сортовипробування понад 36 нових сортів рису, сорт гречки та сорт пшениці озимої, з яких 14 сор­тів рису, 1 сорт гречки та 1 сорт пшениці озимої в різні роки занесені до Дер­жавного реєстру сортів рослин України. Два сорти рису проходять Державне сортовипробування.


Отримано понад 20 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Опублі­ковано понад 850 наукових праць.

В Інституті розроблена і відзначена премією УААН закрита рисова зр­ошувальна система В.Й. Маковського із замкненим циклом водообігу і пов­торним використанням дренажно-скидних вод, введено в дію її дослідний зразок на площі 450 га.

Розроблена технологія вирощування рису із врахуванням вимог охорони навколишнього середовища для господарств України, яка забезпечує одержан­ня врожаю рису на рівні 65-70 ц/га і вище.

Реорганізована і вдосконалена система насінництва рису, яка дозволяє повністю задовольнити потреби рисосійних господарств України високоякіс­ним насінням.

В Інституті рису розроблена та впроваджується у виробництво програма переходу від використання традиційних джерел енергії (природний газ) до нетрадиційних, з використанням побічної продукції рисівництва.

Інститут рису НААН та ДП ДГ «Інституту рису НААН» займається ви­робництвом та реалізацією насіння рису різних репродукцій, також рису-сир­цю, рисової крупи, січки та мучки, рисової соломи та лузги.

Починаючи викладення п’ятого запитання, а саме:5. Лабораторія селекції і насінництва зернових, зернобобових, круп’яних культур і трав, викладач підкреслює, що даний матеріал показує на практиці створення нового вихідного матеріалу, на базі якого можна вивести сорти нового покоління.

Завідувач лабораторії – Петриченко Сергій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старшій науковий співробітникХарактеристика наукових досліджень. "Створити і передати на дер­жавне сортовипробування сорти віки ярої (горошку) інтенсивного типу з високою адаптивністю до біотичних і абіотичних факторів основних зон вирощування". Головною метою роботи є вирішення питань адаптованості вики ярої до факторів зовнішнього середовища, виявлення закономірностей та меха­нізмів адаптації та підвищення продуктивності, оскільки це має важливе прак­тичне значення при створенні сортів вики ярої. Для цього потрібно виявити та ідентифікувати стійкі генотипи ярої вики до факторів зовнішнього середовища та встановити напрями практичного використання методів в селекційній роботі. Розробити і вдосконалити методи створення вихідних селекційних матеріалів вики ярої на основі використання ступеневої гібридизації, методів еволюційної селекції та використання власного банку вихідних форм. Виявити високопро­дук­тивні генотипи з підвищеним адаптивним потенціалом. Метою досліджень є розробка, удосконалення методів селекції та створення нового вихідного ма­теріалу, на базі якого можна вивести сорти нового покоління.

Актуальність теми. Вдосконалені селекційні методи сприятимуть ство­рен­ню нових сортів з підвищеною продуктивністю: по врожаю зеленої маси вико вівса до рівня 480 ц/га, сухої речовини вико вівса – 80ц/га, сухої речовини в су­міші – 45 ц/га, врожаю насіння в одно видовому – 30 ц/га при вмісті сирого про­теїну в сухій речовині вики до 18% і тривалість вегетаційного періоду 92-95 днів.

Кормові суміші ярої вики з вівсом та іншими культурами є складовою частиною зеленого конвеєру в польовому кормовиробництві, водночас ці суміші широко використовуються для приготування сіна, сінажу, трав'яного борошна. Розширюються посіви вико-вівса на зернофураж.

Соціальна і економічна значимість роботи. Впровадження нових сортів вики ярої забезпечить збільшення валових зборів зеленої маси вико вівса, на­сіння та вміст сирого протеїну в сухій речовині кормової маси при дії мінливих біотичних і абіотичних факторів.

Отримання кінцевої продукції. Створені сорти вики ярої будуть переви­щувати стандартні сорти по врожайності і якісних показниках та рекомендовані Українським інститутом експертизи сортів до використання в Україні. Внаслі­док виконання завдання по виведенню нових сортів вики ярої інтенсивного типу будуть створені передумови для збільшення виробництва кормів (зеленої маси, сіна, сінажу, зернофуражу), що сприятиме росту продуктивності в тва­ринницькій галузі.

Завдяки росту насіннєвої продуктивності нових сортів ярої вики зростуть можливості експорту зерна цієї культури в країні Євросоюзу. «Створити і передати на державне сортовипробування сорти гороху стійкі до осипання та шкідливих організмів, придатні до прямого комбайнування з високою адаптив­ністю до біотичних і абіотичних факторів основних зон вирощування».

Нова генерація сортів гороху здатна формувати урожай 5,5-6,0 т/га, а вміст білку становить 22-24%.

Створення стійких до полягання форм гороху забезпечить покращення технологічних показників сучасних сортів, що в свою чергу сприятиме одно­фаз­ному збиранню урожаю. Впровадження детермінантних та штамбово – детермінантних сортів забезпечить ранньостиглість та одночасність дозрівання зерна, придатних до прямого комбайнування.

«Створити і передати на державне сортовипробування високопродук­тивні, сильні і цінні за хлібопекарськими якостями, стійкі до листкових хвороб, резистентні до кореневих гнилей і фузаріозу колоса, стійкі до вилягання і про­ростання на пні сорти озимої м'якої пшениці інтенсивного типу з високою адаптивністю до біотичних і абіотичних факторів основних зон вирощування».

Створені сорти озимої м’якої пшениці матимуть потенційну врожайність 7-10 т/га, цінне і сильне зерно, будуть стійкими до несприятливих умов зими, засухи, проростання на пні, до вилягання, листкових хвороб, фузаріозу колоса і кореневих гнилей. Впровадження таких сортів забезпечать збільшення валових зборів зерна, стабільність врожайності при дії мінливих біотичних і абіотичних факторів. «Створити і передати на державне сортовипробування високопро­дук­тивні, стійкі до ураження хворобами, виходом крупи 79-81 % сорти проса з ви­сокою адаптивністю до біотичних і абіотичних факторів основних зон вирощу­вання”.

Сорти відзначатимуться урожайністю 5,5-6,5 т/га, вегетаційним періодом 75-85 днів, стійкістю до хвороб, масою 1000 зерен 8-8,5 г, виходом крупи 79-81 %.

Впровадження нових сортів забезпечать збільшення валових зборів зерна, стабільність врожайності при дії мінливих біотичних і абіотичних факторів. Наукова продукція (наукові публікації), послуги, що надаються: • Свідоцтво про авторство на сорт рослин вики ярої «Ліла», 2010 р.

Лабораторія здійснює ряд заходів по впровадженню у виробництво нових сортів, створених на ДСС ІЦБ, складає відповідні плани, рекомендації та ін­струкції, брошури, буклети, плакати, листівки, бере участь у демонстрації досягнень на виставках, в проведенні семінарів, курсів, виступів з лекціями і доповідями перед селекціонерами, дає безпосередньо на місцях консультації керівникам і спеціалістам колективних підприємств.

Закінчуючи лекцію-прес-конференцію і відповівши на всі запитання студентів, викладач підкреслює, що основна мета лекції-прес-конференції в кінці теми або розділу – проведення підсумків лекційної роботи, визначення рівня розвитку засвоєного змісту в подальших розділах. Лекцію такого роду можна провести і після закінчення всього курсу з метою обговорення пер­спек­тив застосування теоретичних знань на практиці як засіб вирішення завдань засвоєння матеріалу з навчальної дисциплін, засіб визначення май­бутньої професійної діяльності. На лекції-прес-конференції як лектори м­ожуть брати участь два-три викладачі різних споріднених галузей.

Викладач рекомендує літературу з державного сортовипробування:

 • 1. Сидорчук В.І., Петриченко С.М. Оцінка перспективних селекційних номерів вики ярої на однорідність і стабільність. Збірник наукових праць. – К.: Інститут цукрових буряків УААН.- Вип. 10.-2008.- 433с

 • 2. Сидорчук В.І., Петриченко С.М., Синьогуб С.В. Методика контролю однорідності та стабільності високопродуктивних селекційних ліній за ознакою забарвлення насіння селекції горошку Віки ярої. Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. /Укр. Т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова /К.: Логос, 2008.- т.5.-2008.-496с.

Запитання для самоконтролю:

а) ключові поняття: лекція-прес-конференція, психолого-педагогічні аспекти контролю, оцінка, відмітка, рейтингова форма контролю, функції контролю, форми контролю, педагогічне вимірювання, принципи контролю, комп’ютерний контроль знань.

б) тест-задача: ”Ви, як викладач спеціальних дисциплін, які методи контролю порекомендуєте своїм колегам використовувати на: лекціях, се­мінарах, практичних заняттях. Відповідь обгрунтуйте”.


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка