Методика самостійної роботи студентів вищої школиСторінка11/37
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.04 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37

Тому починати виклад третього питання плану, а саме: 3. Ха­рак­теристика ґрунтово-кліматичних умов, викладач рекомендує використо­вувати натуральні об’єкти – горизонти ґрунтів. Ґрунти дослідної ділянки. Дослідне поле університету, де проводились досліди, розташоване у зоні передгірних степів. Ґрунти цієї зони були вивчені Н.Н. Клепініним (1935),
П.Г. Гусєвим (1966), В.Н. Івановим (1966), И. Я Половицьким (1979) і виділені в тип – чорнозем південний, карбонатний, малогумусний. Ґрунтовий розріз даного типу ґрунтів характеризується наступними показниками:


- горизонт А1 (0-24 см). Темно-сірий з буруватим відтінком, угорі – пух­кий, до низу – більш щільний; структура грудкувато-пориста з домішкою пилу;

– горизонт А2 (24-34 см). Забарвлення трохи темніше, щільність значно вище; структура добре вирівняна, грудкувато-зерниста;

- горизонт В (34-94 см). Характерне сірувато-буре забарвлення з поступо­вим переходом у жовто-буре. Відзначається наявністю псевдомицелія, ущільне­ний, часто зі значними включеннями щебенів; структура грудкувато-горіхова;

- горизонт З (94-150 см). Характерне жовто-буре або палево-буре забар­влення, глиняний із включенням білоглазки; структура грудкувато-призмовидна.

По механічному складу ґрунти варто віднести до пилувато-мулуватих легких глин, у яких зміст мулу із глибиною зменшується, а кількість пилуватих часток збільшується. Однак, не дивлячись на більш високий вміст мулистої фракції у шарі ґрунту на глибині 0-20 см, кількість структурних агрегатів трохи менше, ніж у шарі 20-40 см, де їхній вміст найбільший і досягає 72%, що пояс­нюється постійним руйнуванням структури верхнього шару ґрунту сільськогос­подарськими знаряддями в момент обробки.

Аналізуючи водно-фізичні властивості, необхідно відзначити, що об'ємна маса ґрунту до глибини 60 см змінюється в оптимальних межах. Поступове збільшення об'ємної маси по профілю ґрунту пояснюється зниженням вмісту органічної речовини із глибиною та поступовою заміною його мінеральною частиною ґрунту, що має більш високі показники щільності й питомої маси. Висока шпаруватість таких ґрунтів є найважливішим чинником високої їхньої вологоємності. Тому зимові опади накопичуються в шарі ґрунту, в якому мак­симально зосереджені корені рослин. Однак, кількості доступної вологи в ґрун­ті не достатньо, внаслідок високого порога в`янення.

Вміст гумусу у верхніх шарах коливається від 2,7 до 2,9%. У метровому обсязі запаси його становлять 200-230 т/га, з них у шарі 0-20 – 25,7%, півметро­вому – близько 68%, на глибині 50-100 см – до 32%.

Вміст валового азоту у верхньому гумусовому шарі становить 0, 20-0,26%, у нижньому 0,085-0,097%. Запаси загального азоту у шарі 0-100 см – понад


22 т/га. Гідролізного азоту в орному шарі – 11 мг/100 г сухого ґрунту. Фосфору в орному шарі втримується 0,098%, у підорному – знижується до 0,075%. Рухливого фосфору (Р2О5 по Мачігіну) – 1,15 мг/100 г сухого ґрунту. Забез­печеність карбонатних ґрунтів доступними фосфатами при такому вмісті для зернових культур вважається низкою. Тому відзначається висока ефектив­ність фосфорних добрив. У той же час, відсутня ефективність калійних добрив, тому що забезпе­ченість даних ґрунтів калієм вважається високою. Вміст вало­вого К – 1,18-1,22% і рухливого 27,8-33,5%. Скіпання ґрунту відбувається з по­верхні: з глибиною кількість карбонатів різко зростає, pН водної суспензії ста­новить 7,2-7,4.

Дані ґрунти по водно-фізичних і агрохімічних властивостях цілком при­датні для вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі й такої культурі як сорго, і є типовими для передгірних степів Криму. Сорго на таких ґрунтах при оптимальних метеорологічних умовах завжди дає порівняно високі і стабільні врожаї. Агрометеорологічні особливості. В зоні проведення дослідів середньорічна температура повітря складає +10,1°С. Сума ефективних темпера­тур вище +10°С становить 3162°. Тривалість безморозного періоду – 182 дні. Середньобагаторічна норма опадів – 509 мм. Цієї кількості вологи недостатньо для нормального вирощування більшості сільськогосподарських культур. Дефі­цит вологи, значною мірою підсилюється за рахунок несприятливого розподілу опадів по періодах року й характеру їхнього випадання. Так, літні опади, що випадають у вигляді злив на висушений тривалою відсутністю дощів ґрунт, дає великий стік або випаровується з верхніх її шарів, не встигаючи просочуватися в глибину. Середньомісячна відносна вологість повітря з квітня по жовтень ста­новить 55%, а в липні – вересні – 45-47%. За ці три місяці набирається 23 дні, коли вона опускається нижче 30%, а в окремі посушливі дні – до 8-10%, що негативно впливає на вегетуючі рослини (Агрокліматичний довідник по Крим­ській області, 1960).

Весна відрізняється невеликою кількістю опадів, які випадають переваж­но в другій її половині. У середньому випадає близько 107 мм опадів. Однак, в окремі роки сума опадів за весну буває нижче. Значна частина їх може вияви­тися непродуктивною, внаслідок зливового характеру їхнього випадіння та високих температур повітря. У березні, і особливо у квітні, ймовірні сильні пів­нічно-східні вітри, які викликають вітряні бурі. Температурний режим навесні дуже нестійкий. Можливі часті повернення холодів; навіть на початку травня можливі заморозки. Середньодобова температура вище +10°С установлюється з 19 квітня.

Літо дуже жарке. Середньодобова температура в липні й серпні переви­щує 20-21°С, а денні досягають 34-40°С. У середньому за літо випадає 166 мм опадів, переважно у вигляді злив. При такому характері опадів ґрунтові запаси вологи поповнюються слабко. Щорічно відзначаються суховії.

У таких умовах волога є основним лімітуючим фактором, що стимулює ріст урожаю сільськогосподарських культур, особливо пізніх ярових.

Агрометеорологічні умови за період вегетації сорго в 2009 р. Агроме­теорологічні умови за період вегетації сорго в звітному році були різноманітни­ми. Перша декада квітня була порівняно теплою, середньодобова температура складала 6-12оС, а в окремі часи вона піднімалась до 18-20 оС. Опадів за цей період не спостерігалося. У другій декаді температура повітря знизилась в порівнянні з першою на 2-3о, і склала 8,2 оС, опадів не було. Початок третьої декади був холодним, 25 квітня мінімальна температура була 0 оС. З 27 квітня почалося підвищення температури до 10-11 оС в середньому за добу. Середньо­декадна температура склала 6,8 оС, опадів не було У цілому за місяць темпера­тура повітря була нижчою на 0,9 оС середньобагаторічної і склала 8,3 оС, опади були відсутніми на протязі всього квітня, (табл.3.1). Посів сорго в таких умовах проводити було недоречно. В цей період в верхньому шарі ґрунту не було вологи, і він на глибині 10 см ще не прогрівався до 14-16о.


Перша декада травня була вологою й порівняно теплою. Середньодобові температури склали 13,6 оС. Опадів випало 70,4 мм. Вдень грунт прогрівався до 40-50 оС. Амплітуда коливання денних і нічних температур на поверхні ґрунту була 44-58 одиниць. Температура його на глибині 10 см піднялась до норми 15 оС. Проводити посів сорго з-за великих опадів було неможливо. У другій декаді травня проходило наростання температур, на кінець декади вона складала 17 оС, а денні температури підіймалися до 25-25 оС. Опади склали 17 мм і температура ґрунту на глибині 10 см піднялася до 17 оС. В таких умовах було проведено посів сорго і одержані дружні сходи. Початок сходів фіксували з 22 травня.

У третій декаді температура трохи знизилась і склала в середньому 14,6 оС, що на 1 градус нижче другої декади. Денна температура в окремі дні підійма­лась до 26-28 оС, а нічна складала 8-14 оС. Опадів практично не було (5,6 мм). У ціло­му, травень звітного року, по температурному фактору був на рівні багато­річних значень, перевищення склало (0,3 оС), а по опадам, навпаки, вологим – на 52 мм перевищив середню багаторічну норму. За травень випало більше двох місячних норм опадів.

Червень відмічений сухою і жаркою погодою. Температура повітря ва­рію­вала від 16-23 оС на початку першої декади до 25-29о в кінці її. Денна тем­пература на кінець першої декади складала 30-31 оС. В другій декаді в окремі дні вона піднімалася до 30-34 оС, а в третій до 34-36 оС. В день ґрунт на глибині 10 см в першу і другу декаду прогрівався до 25 оС (на 4 градуси вище норми), в третю до 27-29 оС, що вище багаторічного значення на 5-6о і було несприятливо для рослин. Середньодобова температура повітря по декадам була 18,8, 18,9 і 23,6 о. У цілому за місяць випало 2,0 мм опадів, що склало 2,9% від середньої багаторічної норми. Високі денні температури до 30-34оС сприяли інтенсив­ному проходженню фаз розвитку рослин сорго.

Аналізуючи погодні умови місяця, слід зазначити, що в червні спостері­галася погода з незвичайним тепловим режимом. Середньомісячна температура повітря була на 1,6 оС вище багаторічної.Липень характеризується також жаркою погодою. В першій і другій дека­ді пройшли дощі: в першій декаді випало 42,5 мм, в другій – 10,0 мм. Всього за місяць випало 52,5 мм, що на 10,5 мм або 16,7% менше багаторічного значення. Температурний режим у липні був на 1,3 оС вищим багаторічної норми, в окре­мі дні максимальна температура вдень піднімалася до 30-35оС, а нічні темпера­тури були 18-23оС. Опади липня в сполученні з високими температурами на деякий час сприяли росту і розвитку сорго. На момент збирання другого укосу суданської трави й сорго-суданкових гібридів (кінець липня), ґрунт був повніс­тю висушений, що вплинуло на врожайність зеленої маси.
Таблиця 3.1. Характеристика основних елементів погоди
за вегетаційний період сорго, 2009 р.


Декади

М і с я ц і

За вегетаційний період

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

О П А Д И, мм

1

0

70,4

0

42,5

0

19,0
2

0

17,0

0

10,0

0

0
3

0,5

5,6

2,0

0

0

2,0
Сума

0,5

93,0

2,0

52,5

0

21,0

169,0

Середнє багаторічні

34

41

68

63

35

35

276,0

Відхилення від багаторічн.,+,-

-33,5

+52

-66

-10,5

-35

-14

-107,0

СЕРЕДНЬОДОБОВА ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ, оС

1

9,9

13,6

18,8

23,7

23,5

18,0
2

8,2

14,6

18,9

21,6

21,3

17,5
3

6,8

15,6

23,6

22,0

22,6

13,5
Середня

8,3

14,6

20,4

22,4

22,5

16,3

17,4

Середня багаторічна

9,2

14,3

18,8

21,1

20,6

15,7

16,7

Відхилення від багаторічн.,+,-

-0,9

+0,3

+1,6

+1,3

+1,9

+0,6

+0,7

Цвітіння ж культури сорго проходило в таких умовах дуже швидко й інтенсивно і на 2-3 неділі раніше звичайного року, а у деяких зразків, навпаки – затримувалось на 8-10 днів.

Температура першої декади серпня була вище третьої декади липня на 1,5оС, опадів не спостерігалося. Друга й третя декади характеризувалися сухою й жаркою погодою, опадів не було. У цілому, серпень характеризується висо­ким тепловим режимом, на 1,9оС перевищив середнє багаторічне значення. Опадів не було зовсім порівняно з середнім багаторічним показником – 35 мм. Високі температури повітря і нестача вологи сприяла швидкому дозріванню насіння у зернового сорго і суданської трави. На кінець серпня-початок вересня більшість зразків мало повну стиглість зерна.

Вересень був теплим, сезонне зниження температури проходило повіль­ніше: середньодобова температура в першу-другу декаду трималася 18-19оС. Тільки на кінець другої і в третю, температура стала трохи нижчою – 12-16оС. Основні дощі пройшли у першу декаду – 19,0 мм, за місяць випало 21 мм опа­дів, що було нижче середньобагаторічного значення на 14,0 мм. Погодні умови вересня місяця сприяли гарному накопиченню силосної маси у цукрового сорго та дозріванню у нього зерна.

Таким чином, агрометеорологічні умови 2009 р. за період вегетації сорго різного напряму використання можна характеризувати як сприятливі в травні по волозі та незадовільні по температурному фактору й екстремальними – в основний період вегетації сорго: опадів за вегетаційний період сорго випало всього 169 – на 107 мм або 61,2% від багаторічної норми. Сорго в таких умовах сформувало середній урожай, як зеленої маси, так і зерна.

Викладач звертає увагу студентів, що у лекції – візуалізації важлива певна наочна логіка і ритм подачі навчального матеріалу. Для цього можна використовувати комплекс технічних засобів навчання, малюнок, зокрема з використанням гротескових форм, а також колір, графіку, поєднання сло­весної і наочної інформації. Важливі дозування використовування матеріа­лу, майстерність і стиль спілкування викладача із студентами. Тому викла­даючи четверте питання плану, а саме: 4. Створення, вивчення, роз­множення, збереження зразків вихідного матеріалу сорго різного напряму використання, викладач вводить опорно-інформаційні схеми викладу мате­ріалу – одну із гротескних форм.

Опорно-інформаційна схема (побудована на основі заголовних букв ос­нов­них термінів), що відображає основні завдання науково-дослідницької роботи лабораторії сорго, має основні опорні сигнали: С-сорго, НДР-нау­ково-дослідна робота, Л –лабораторія, КМ- колекційний матеріал, СМ- се­лекційний ма­теріал, Г –гібридизація, ВМ – вихідний матеріал, СО – стериль­на основа, БП – батьківські пари та додаткові, які змінюються залежно від тексту: дода­ються або трансформуються: створення нового вихідного мате­ріалу сорго різного напряму використання на стерильній основі (ВМ+СО), всебічне вивчення колекційного й селекційного матеріалу (КМ+СМ=Г), використання його в селекції на гетерозис, вивчення й викорис­тання ЦЧС, підбор бать­ків­ських пар для гібридизації (БП=Г), включення селекційних зразків у гібриди­зацію й оцінка їх на комбінаційну здатність (СЗ=Г), а також можливість обміну селекційним матеріалом між науко­вими установами (С_М).

Для рішення комплексу проблем найбільші витрати праці приходяться на селекційно-генетичну робота зі створення нового селекційного матеріалу, особливо стерильних аналогів і самозапилених ліній. Тут застосовуються нові методи практичної селекції: інцухтування, поворотні схрещування, різні добо­ри, гібридизація, мутагенез та ін. Це дає можливість проводити широку ком­плексну оцінку кількісних ознак і біологічних властивостей зразків на високому методичному рівні.

Таким чином, створення і глибоке вивчення селекційного матеріалу й включення його в гібридизацію для створення нового вихідного матеріалу, а на його основі – нових сортів і гібридів, а потім широке впровадження сорго різ­ного напряму використання у сільськогосподарське виробництво дасть мож­ливість підвищити врожайність, істотно поліпшити кормову базу, створити не тільки кормове, але й харчове сорго, яке тільки вводиться в ранг харчових. З 2000 року в Реєстр сортів рослин України включено зернове сорго харчового напрямку під офіційною назвою "сориз". На 2008 рік Реєстрі сортів рослин Ук­раїни знаходилось 13 сортів и гібридів соризу: з них 4 – селекції нашого універ­ситету.

В останній час назріла проблема виробництва цукру, біоетанолу з культур альтернативних цукровому буряку. Сік стебел цукрового сорго містить 12-22% сухої речовини (цукрів). Селекційна робота з гібридизації, добору дасть можли­вість створити високоцукрові форми для промислової переробки.

У всіх цих напрямках й проводиться селекційно-генетична робота спів­робітниками проблемної НД лабораторії сорго Південного філіалу НУБіП Ук­раїни "Кримський агротехнологічний університет".

Щорічно на селекційній ділянці дослідного поля університету прово­диться створення нового вихідного матеріалу сорго різного напряму викорис­тання. Ця робота проводиться такими методами: гібридизації на основі ЦЧС, індивідуального, індивідуально-сімейного, індивідуально групового й масового добору й інцухтування. У селекційний процес в 2009 році було залучено 1277 зразків самозапилених ліній, зернового, круп'яного, цукрового, віничного сорго й суданської трави наступних розплідників: гібридного, селекційного зернового та віничного сорго, самозапилених ліній селекції проблемної НД лабораторії сорго університету.

Крім цього, у схему селекційного процесу включений розплідник сте­риль­них аналогів, де створюються й зберігаються 24 родини стерильних ана­логів і їхні самозапилені лінії – закріплювачі стерильності.

У всіх розплідниках селекційного процесу за кожним зразком, крім спос­тереження й фіксування фенологічних фаз рослин, проводилося вивчення кількісних ознак, визначалася стійкості до полягання, хвороб, до посухи та ін.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка