Методика проведення медичної експеризиСкачати 142.59 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір142.59 Kb.
Затверджено на засіданні кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства

протокол №___ від "___"________20__ р.

Зав. кафедри, д. мед. н., професор ________________О. З. ДЕЦИК
Методична вказівка для студентів до практичного заняття

з соціальної медицини і організації охорони здоров’я на тему:

методика проведення медичної експеризи.

методика експертизи тимчасової втрати

працездатності, порядок її здійснення

Місце проведення заняття – навчальні класи кафедри

Курс – 5 факультет – медичний кількість навчальних годин – 2

Актуальність теми: Лікарсько-трудова експертиза (ЛТЕ) тимчасової втрати працездатності є важливою складовою державної системи соціального страхування і соціального забезпечення. Від компетентності здійснення ЛТЕ залежить відновлення здоров’я і працездатності пацієнта, його раціональне працевлаштування. Тому знання з цих питань необхідні для кожного лікаря.

Мета заняття: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен:

ЗНАТИ: структуру і функції закладів, які здійснюють ЛТЕ тимчасової втрати працездатності, функції лікарів з експертизи тимчасової втрати працездатності.

ВМІТИ: вирішувати питання експертизи тимчасової непрацездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи.
Матеріали для доаудиторної самостійної підготовки студентів:

З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу та матеріал лекції.Основні питання теми:

 1. Мета медичної експертизи, її види. Заклади, що проводять експертизу відповідного виду.

 2. Види та ступінь непрацездатності.

 3. Система державного соціального страхування в Україні. Порядок і умови оплати по листках непрацездатності.

 4. Завдання лікуючих лікарів при проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності.

 5. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК): функції, склад, організація роботи.

 6. Зміст, призначення та порядок заповнення облікових документів, які використовуються при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності.

 7. Значення листка непрацездатності як облікового, юридичного та фінансового документу.

 8. Визначення тактики різних посадових осіб лікувально-профілактичних закладів стосовно конкретних видів і випадків тимчасової непрацездатності.

 9. Оформлення листків непрацездатності при окремих видах і випадках тимчасової непрацездатності.

Самостійна робота на занятті:

Кожний студент отримує бланк листка непрацездатності, вивчає порядок його заповнення. Виконує індивідуальні ситуаційні задачі з експертизи тимчасової непрацездатності, вирішує їх, відповідь оформляє протоколом.Література:

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 472 – 488.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 206 – 211.

 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 184 – 195, 203 – 204.

 4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 477 – 486 (крім експертизи тимчасової втрати працездатності).

 5. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 193 – 205 (крім експертизи тимчасової втрати працездатності).

 6. Текст лекції.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства

протокол №___ від "___"________20__ р.

Зав. кафедри, д. мед. н., професор ________________О. З. ДЕЦИК
Методична вказівка для студентів до практичного заняття

з соціальної медицини і організації охорони здоров’я на тему:
організація експертизи стійкої втрати працездатності
Місце проведення заняття – навчальні класи кафедри

Курс – 5 факультет – медичний кількість навчальних годин – 2Актуальність теми: Лікарсько-трудова експертиза (ЛТЕ) стійкої втрати працездатності є важливою складовою державної системи соціального страхування і соціального забезпечення. Від компетентності здійснення ЛТЕ залежить відновлення здоров’я і працездатності пацієнта, його раціональне працевлаштування. Тому знання з цих питань необхідні для кожного лікаря.

Мета заняття: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен:

ЗНАТИ: структуру і функції закладів, які здійснюють ЛТЕ, функції лікарів з експертизи стійкої працездатності.

ВМІТИ: вирішувати питання експертизи стійкої непрацездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи.
Матеріали для доаудиторної самостійної підготовки студентів:

З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу та матеріал лекції.Основні питання теми:

 1. Завдання лікуючих лікарів, лікувально-консультативних комісій стосовно експертизи стійкої втрати працездатності.

 2. Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), їх види (за адміністративно-територіальною ознакою, за профілями).

 3. Функції МСЕК.

 4. Зміст, призначення та порядок заповнення основних документів стійкої втрати працездатності, які використовуються при експертизі.

 5. Визначення та оцінка тактики МСЕК стосовно встановлення причини та груп інвалідності при окремих її видах.

 6. Визначення та оцінка показників інвалідності.


Самостійна робота на занятті:

Кожний студент отримує стандартний бланк «Направлення на МСЕК» (ф. № 088/о), «Акт освідчення» МСЕК, детально вивчає порядок їх заповнення. Виконує індивідуальні ситуаційні задачі з експертизи стійкої непрацездатності, вирішує їх, відповідь оформляє протоколом.


Література:

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 488 – 496.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 211 – 212.

 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 197 – 204.

 4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 486 – 492.

 5. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 205 – 216.

 6. Текст лекції

Затверджено на засіданні кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства

протокол №___ від "___"________20__ р.

Зав. кафедри, д. мед. н., професор ________________О.З. ДЕЦИК
Методична вказівка для студентів до практичного заняття

з соціальної медицини і організації охорони здоров’я на тему:

МЕТОДИКА проведення експертних оцінок медичного забезпечення окремих контингентів населення

Місце проведення заняття – навчальні класи кафедри

Курс – 5 факультет – медичний кількість навчальних годин – 4

Актуальність теми: в сучасних умовах господарювання першочергового значення набуває контроль за якістю профілактики, діагностики і лікування хворих в медичних закладах як основа переходу до багатоукладності системи охорони здоров’я та до медичного страхування населення.

Мета заняття: вивчивши матеріал даної теми, кожний студент повинен:

ЗНАТИ: визначення і аспекти якості медичного обслуговування, поняття стандартів та їх видів в системі охорони здоров’я, основи організації контролю за якістю медичних послуг на основі стандартів.

ВМІТИ: оцінити рівень виконання структурних стандартів, стандартів процесу та результату.

Матеріал для самостійної доаудиторної підготовки студентів:

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно: проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції; повторити показники здоров’я населення та показники діяльності закладів охорони здоров’я і методичні підходи до їх оцінки.


Основні питання теми:

 1. Основні поняття та терміни якості медичної допомоги.

 2. Складові частини якості: структурна якість; якість технологій; якість результатів.

 3. Методика оцінки якості. Вимоги до методик: придатність для використання стосовно різних етапів і видів медичної допомоги, об’єктивність, можливість кількісної оцінки, коректне відображення суті медичної діяльності.

 4. Показники якості та ефективності медичної допомоги.

 5. Стандарти якості медичної допомоги стосовно клініко-статистичних груп, нозологічних форм.

 6. Стандарти медичних технологій. Застосування клінічних протоколів.

 7. Медико-економічні стандарти.

 8. Проміжні та довгострокові показники якості медичної допомоги.

 9. Значення ліцензування та акредитації медичних закладів для забезпечення належної якості медичної допомоги.

Самостійна робота на занятті:

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних завдань із методики оцінки виконання стандартів результату діяльності медичних закладів, проводить аналіз та робить висновки.Література:

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 444 – 472.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 251 – 255, 465 - 476.

 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 174 – 183.

 4. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 192 – 206.

 5. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 254 - 264.

 6. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Під ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 236 – 241.

 7. Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування: Навч. Посібник. – Львів, 1999. – 128 – 159.

 8. Текст лекції.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства

протокол №___ від "___"________20__ р.

Зав. кафедри, д. мед. н., професор ________________О.З. ДЕЦИК
Методична вказівка для студентів до практичного заняття

з соціальної медицини і організації охорони здоров’я на тему:

Організація роботи санітарно-епідеміологічних закладів.

Взаємодія санітарно-епідеміологічних станцій і

лікувально-профілактичних закладів

Місце проведення заняття – навчальні класи кафедри


Курс – 5 факультет – медичний кількість годин – 2

Актуальність теми: Держава піклується про безпечне для життя і здоров’я довкілля, гарантоване Конституцією. З цією метою в Україні створені та функціонують державні органи санітарно-епідеміологічного нагляду. Діяльність медико-профілактичної та лікувально-профілактичної галузей системи охорони здоров’я тісно взаємопов’язана, а тому кожному лікареві слід знати основи організації роботи закладів санітарно-епідеміологічної служби.

Мета заняття: вивчивши основні напрямки діяльності санітарно-епідеміологічних органів, кожний студент повинен:

ЗНАТИ: місце і роль санітарно-епідеміологічної служби в системі охорони здоров’я України, правові засади її діяльності, типи, структуру, зміст і методи роботи санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС) та їх зв’язок з медичними закладами, розподіл функцій між ними.

ВМІТИ: проаналізувати діяльність СЕС та її структурних підрозділів.

Матеріал для самостійної доаудиторної підготовки студентів:

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції, повторити з курсу медичного правознавства правові засади здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні та основи екологічного права.Основні питання теми:

 1. Місце і роль санітарно-епідеміологічної служби у системі охорони здоров’я, правові засади її діяльності.

 2. Організація санітарно-епідеміологічної служби в Україні.

 3. Типи і категорії санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС), їх структура, управління.

 4. Основні напрямки діяльності СЕС. Організація запобіжного та поточного санітарного нагляду.

 5. Методи роботи лікарів СЕС. Відповідальність і заходи для припинення порушень санітарного законодавства.

 6. Взаємодія СЕС із лікувально-профілактичними закладами та розподіл функцій між ними.

 7. Види адміністративно-правових актів щодо здійснення санепіднагляду, порядок їх застосування.

Самостійна робота на занятті:

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних завдань із методики обчислення та аналізу показників діяльності СЕС та її структурних підрозділів, проводить аналіз і робить висновки.Література:

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 202 – 231.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 532 – 569.

 3. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 291 – 302.

 4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 217 - 231.

 5. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 205 – 216.

 6. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю.В.Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – 274 – 290 с.

 7. Текст лекції.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства

протокол №___ від "___"________20__ р.

Зав. кафедри, д. мед. н., професор ________________О.З. ДЕЦИК
Методична вказівка для студентів до практичного заняття

з соціальної медицини і організації охорони здоров’я на тему:

методи та засоби гігієнічного виховання населення

Місце проведення заняття – навчальні класи кафедри.


Курс – 5 факультет – медичний кількість навчальних годин – 2

Актуальність теми: гігієнічне виховання населення є невід’ємною складовою частиною роботи всіх лікувально-профілактичних і медико-профілактичних закладів, обов’язком кожного медичного працівника. Санітарна просвіта тісно пов’язана із загальним рівнем освіти та культури і сприяє формуванню здорового способу життя, збереженню та зміцненню здоров’я населення.

Мета заняття: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен:

ЗНАТИ: організаційно-структурну систему закладів санітарної просвіти, їх завдання, основні методи і засоби проведення санітарно-гігієнічного виховання населення, напрямки і види профілактики.

ВМІТИ: методично правильно скласти конспект лекції (бесіди).

Матеріали для самостійної доаудиторної підготовки студентів:

З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно повторити чинники, що впливають на здоров’я населення, в т.ч. визначення способу життя, проробити рекомендовану літературу та матеріал лекції.Основні питання теми:

 1. Значення формування здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров’я населення.

 2. Провідні чинники способу життя, які впливають на стан здоров¢я населення.

 3. Напрямки формування здорового способу життя.

 4. Заклади охорони здоров¢я, відомства та служби, які беруть участь у формуванні здорового способу життя.

 5. Завдання та зміст роботи центрів здоров’я, їх взаємодія з закладами охорони здоров’я.

 6. Основні напрямки медико-гігієнічного навчання в різних закладах охорони здоров¢я.

 7. Методи та засоби медико-гігієнічного навчання та виховання населення, їх особливості.

 8. Розробка анкет для вивчення різних чинників, які впливають на стан здоров’я населення.

Самостійна робота на занятті:

Студенти вивчають структуру і функції Центру здоров’я, плани та програми санітарно-освітньої роботи серед різних груп населення, виконують індивідуальне завдання – вибирають тему, складають план та тези лекції (бесіди).Література:

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 124 – 142.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 261 – 264.

 3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 232 – 237.

 4. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 234 – 240.

 5. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю.В.Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 299 – 302.

 6. Текст лекції.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства

протокол №___ від "___"________20__ р.

Зав. кафедри, д. мед. н., професор ________________О.З. ДЕЦИК
Методична вказівка для студентів до практичного заняття

з соціальної медицини і організації охорони здоров’я на тему:

методика прийняття управлінських рішень. управління персоналом

Місце проведення заняття – навчальні класи кафедри

Курс – 5 факультет – медичний кількість навчальних годин – 4


Актуальність теми: Практична діяльність лікаря пов’язана з постійною необхідністю приймати рішення, від яких залежить здоров’я та життя людини. Тому не тільки організатор охорони здоров’я, а й кожен лікар повинні знати технологію прийняття і оформлення управлінського рішення.

Мета заняття: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен:

ЗНАТИ: визначення, закони та принципи управління, процес управління і фактори, які його визначають, види управлінської інформації, функції керівника медичного закладу, методи і способи управління, види управлінських рішень, технологію їх прийняття та оформлення, організаційні форми регулювання і контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я.

ВМІТИ: на основі інформації визначити симптоми проблемності конкретної ситуації, її причини, керовані чинники, прийняти та оформити рішення.

Матеріали для самостійної доаудиторної підготовки студентів:

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно: проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції; повторити показники здоров’я населення, чинники, що на них впливають, показники діяльності закладів охорони здоров’я.Основні питання теми:

 1. Теоретичні основи управління. Особливості управління охороною здоров’я як системою.

 2. Процес управління і фактори, які визначають його якість.

 3. Методи управління закладами і кадрами охорони здоров'я. Функції керівника медичного закладу. Типи управління.

 4. Інформація, що використовується в управлінні закладами охорони здоров'я.

 5. Технологія і стадії вироблення управлінського рішення. Види і оформлення управлінських рішень.

 6. Форми, методи, підходи до планування діяльності закладів охорони здоров’я в сучасних умовах.

 7. Основи управління персоналом.

Самостійна робота на занятті:

Після перевірки вихідного рівня знань, студент отримує ситуаційну задачу, на підставі якої повинен обробити і проаналізувати інформацію, виявити проблему, її складові і причини, прийняти рішення та оформити його.Література:

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 498 – 520.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 570 – 598.

 3. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 265 – 276.

 4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 238 – 264.

 5. Текст лекції.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка