Методика формування англомовної лексичної компетенції учнівСкачати 69.35 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір69.35 Kb.
ІІІ курс

Практичне заняття № 3 бТема: "Методика формування англомовної лексичної компетенції учнів"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів лексичної компетенції.
Завдання:

 • Ознайомтеся з метою і змістом формування в учнів мовної лексичної компетенції.

 • Вивчіть термінологію з проблеми.

 • Навчіться:

 • робити аналіз лексичних одиниць AM з урахуванням їх методичної типології;

 • визначати ефективні способи семантизації ЛО;

 • підбирати і складати вправи для автоматизації дій учнів з ЛО активного словника;

 • підбирати і складати вправи для автоматизації дій учнів з ЛО пасивного і потенціального словників;

 • добирати матеріал для проведення лексичної зарядки;

 • планувати і проводити фрагменти уроків з формування лексичної компетенції.


Зміст теми

Поняття мовної лексичної компетенції. Роль лексичних навичок у мовленнєвій діяльності. Основна мета формування лексичної компетенції-формування лексичних навичок у рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності. Основні характеристики рецептивних і продуктивних лексичних навичок.

Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. Лексична одиниця. Лексичний мінімум і критерії його відбору. Основні етапи формування лексичної навички. Способи семантизації. Основні типи і види вправ для автоматизації дій учнів з новими RO активного словника. Основні типи і види вправ для автоматизації дій учнів з ЛО пасивного і потенціального словників.

Методика формування лексичної компетенції учнів на різних етапах навчання.

Роль і місце засобів навчання у процесі формування лексичних навичок.
Базова термінологія

адаптація лексичних завдань

активний словниковий запас

безперекладний спосіб

значення слів

критерії відбору лексики

лексична вправа

лексична гра

лексичний запас

лексична компетенція

лексичний мінімум

лексична навичка

лексична одиниця

навчати лексики комунікативне

ознайомлення з лексичним явищем

пасивний словниковий запас

перекладний спосіб

потенціальний словниковий запас

семантичне поле

способи семантизації лексики


adaptation of vocabulary tasks

active vocabulary

a direct way

the meaning of a word

criteria for selecting vocabulary

vocabulary task

vocabulary game

vocabulary/lexis

lexical competence

vocabulary minimum

vocabulary skill

lexical unit

to teach vocabulary communicatively

vocabulary presentation technique

passive vocabulary

a translation way

potential vocabulary

semantic field

ways of presenting vocabularyПитання для опрацювання

1. Мета і зміст формування лексичної мовної компетенції учнів у початковій, основній і старшій школі. • Конспект лекції.

 • Методика... 2002. - С.92-94.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2-12 класи//English Language and Culture. - № 29-30.

 • Основы методики преподавания иностранных языков/Под ред. В.А. Бухбин-дера, В. Штраусса. - К.: Вища школа, 1986. - С. 59-64.

Опрацювавши вказані джерела, сформулюйте мету навчання лексики у школі; дайте характеристику рецептивної та репродуктивної лексичної навички; визначте поняття "лексична одиниця", "шкільний граматичний мінімум", "активний і пасивний лексичний мінімум", "реальний і потенціальний словник"; випишіть з чинної програми вимоги до оволодіння лексикою по класах.

2. Процес навчання нових лексичних одиниць активного лексичного мінімуму. • Конспект лекції.

 • Методика... 2002. - С. 95-103.

 • Ізмайлова С.І. Віршовані матеріали для закріплення лексичних та граматичних навичок учнів на уроках англійської мови/іноземні мови. -1999. - № 4.- С. 63-64.

 • Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. - М.: Русский язык, 1977.-С. 133-143.

 • Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь/Лноземні мови. - 1999. - № 3. - С.З.

 • Карпова В.М. Використання буквених ігор в навчанні англійської мови// Іноземні мови. - 1998. - №4. - С.34-40.

 • In-Service Development Course for English Language Teachers/ Resource Pack (photocopiable materials), Part 1. - K.: Ленвіт, 2002. - HO4 "Ways of Presenting Vocabulary".

Опрацювавши вказану літературу, назвіть способи семантизації лексики та поясніть, чим зумовлений вибір того чи іншого способу; назвіть труднощі засвоєння різних ЛО та способи їх подолання; випишіть основні типи і види вправ для оволодіння ЛО активного мінімуму; наведіть приклади різних видів вправ англійською мовою.

3. Автоматизація дій учнів з лексичними одиницями пасивного та потенціального словників. • Конспект лекції.

 • Методика... 2002. - С. 103-105.

 • Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1991. - С. 95-99.

Опрацювавши вказані джерела, назвіть вправи, які сприяють оволодінню пасивним та потенціальним словниками; наведіть приклади вправ англійською мовою.

4. Використання технічних засобів у навчанні лексики. • Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие /Е.И. Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько и др. - Минск: Вышэйшая школа, 2001.-С. 283-303.

Випишіть приклади завдань, спрямованих на формування лексичної компетенції учнів.
Практичні завдання

1. Ознайомтеся з фрагментами уроків з навчання лексичного матеріалу.

2. Будьте готові продемонструвати їх на практичних заняттях.

3. На основі поданих фрагментів запропонуйте власні фрагменти:

а) для навчання активного лексичного матеріалу на початковому ступені за темою "Одяг";

б) для формування потенціального словника учнів 10 класу (Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Александрова Л.Г. Англійська мова: Підручникдля 10 класу середньої школи. - Освіта, 1997. - Вправи 79, 80, С. 23-24).4. Будьте готові продемонструвати власні фрагменти уроків на практичних заняттях.
Додаткова література

 • Волкова Г.К. Організація навчання учнів мовної здогадки про значення стали словосполучень англійської мови // Методика викладання іноземних мов. -1992 -Вип.20.-С.110-113.

 • Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. - М АРКТИ-ГЛОССА, 2000. - С. 55-107.

 • Григорьева Л.Н., Коростелев B.C. Организация процесса формирования лексичеcких навыков говорения с использованием условно-речевых упражнений // Коммуникативность обучения - в практику школы. - М.: Просвещение, 1985. - С. 55-63

 • Зимняя И.А. Педагогическая психология. -М.: Логос, 2001. -С. 166-191. Карпова В.М. Використання буквених ігор в навчанні англійської мови // Інозе» мови. - 1998. - №4. - С. 34-40.

 • КовбаскжТ.М., Гнусина Б.Я. Поэтапное становление навыка понимания незнака мых производных слов при чтении // ИЯШ. - 1975. - № 5. - С.54-55.

 • Колкер Я.М., Устинова E.G., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. -М.: Академия, 2000. -С.150-155.

 • Куклина С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на этапе формирования навыков иноязычного общения // ИЯШ. - 1998. - № 5. - С. 11 -17.

 • Ладо Р. Обучение иностранному языку (научный подход) // Методика преподавания иностранных языков за рубежом. - М.: Прогресс, 1967. - С.52 -84.

 • Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие / Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф. и др. - Минск: Вышэйшая школа, 2001.-С. 12-29.

 • Никитенко З.Н. Технология обучения лексике в курсе английского языка для детей 6-ти лет в 1 классе средней школы // ИЯШ. - 1991. - №4. - С.52-59. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції. - К.: ІЗМН, 1996. - 312 с.

 • Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / Сост. Леонтьев А.А.-М.: Рус. язык, 1991.-С. 274-282.

 • Основы методики преподавания иностранных языков / Под ред. В.А.Бухбиндера, В.Штраусса. - К.: Вища школа, 1986. -С. 159-179.

 • Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования: 5-11 классы. - М.: Просвещение, 2000. - С. 66-79.

 • Побединская С.Е. Некоторые приемы формирования потенциального словаря учащихся при обучении английскому языку // ИЯШ. - 1984. - №5. - С.94-98. Побєдинська С.Є., Лук'янова ГЛ. З досвіду навчання учнів старших класів розуміння лексики радіо і газет з використанням звукової опори // Методика викладання іноземних мов. - 1992. - Вип.20. - С.68-71.

 • Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях. - М.: Просвещение, 2000. - С. 160-163.

 • Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1991. -С.89-101. Ростовцева В.М. Использование ситуаций при презентации лексики // ИЯШ. -1990. -№4. -С.35-38.

 • Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. -М.: Еврошкола, 2001. - С. 5-33.

 • Шамов А.Н. Обучение лексической стороне иноязычной речи в 7 классе// ИЯШ. -1988. -№4. -С.49-59.

 • Шацкий В.Н., Коростелев B.C. Методика функционального формирования лексических навыков говорения // Коммуникативность обучения - в практику школы. -М.: Просвещение, 1985. -С.46-54.

 • Allen V.E. Techniques in Teaching Vocabulary. - Oxford Univ.Press, 1983. - 136 p.

 • Bolitho R. Discover English. - Oxford: Heinemann, 1995. - 122 p.

 • Morgan J., Rinvolucri M. Vocabulary. - Oxford Univ.Press, 1986. - 126 p.

 • Ur P. A Course in Language Teaching. -Cambridge Univ.Press, 1996. - P. 60-75. In-Service Curriculum and Development Course for English Language Teachers: Trainer's Guide. - K.: Ленвіт, 2002. - P. 128-147.

 • Статті з журналу "Іноземні мови".

 • Статті з журналу "Іноземні мови в навчальних закладах".

Статті з журналу "Иностранные языки в школе".


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка