Методичний кабінет погодженоСкачати 132.69 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір132.69 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

методичної ради

методичного кабінету

управління освіти

12.09.2013162


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради 12.09.2013162

Навчальна програма з позашкільної освіти

«Юні інспектори руху»

1 рік навчання


м. Мукачево – 2013
Укладач:

Барбаш Олена Олександрівна – методист методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської радиРецензенти:

Рубець М.І. – завідувач методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Бігарій І.Д. - головний спеціаліст відділу загальної середньої та позашкільної освіти управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
За останні десятиліття на дорогах України, значно збільшилась інтенсивність тран­спортного руху. При цьому, дисципліна його учасни­ків значно знизилася, що привело до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП) за участю дітей. Тому на сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить профілак­тика дитячого травматизму на дорогах, ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху та формування навичок їх практичного використання.

Найбільш ефективнішою формою організації такої роботи є гуртки юних інспекто­рів руху на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Діяльність таких гуртків дозволяє залучати велику кількість учнів до широкої пропаганди Правил дорожнього руху, сприяє організації змістовного дозвілля школярів.

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю програмного забезпечення гурткової роботи на базі загальноосвітніх шкіл м. Мукачева. Крім того, програма, яка відповідає Положенню конкурсу-огляду загонів юних інспекторів руху, дає можливість підготувати учнів до щорічного міського конкурсу.

Основні завдання програми: • залучення широкого загалу школярів до участі у роботі, спрямованій на запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму;

 • прищеплення неповнолітнім поваги до професії працівника міліції;

 • організації змістовного дозвілля школярів та молоді;

 • виховання в учнівської молоді почуття відповідальності за збереження життя та здоров’я людей;

 • вивчення дітьми норм безпечної поведінки на вулицях і дорогах, пропаганда правил дорожнього руху;

 • навчання дітей навичкам надання першої допомоги потерпілому при дорожньо-транспортних пригодах;

 • сприяння професійному само­визначенню гуртківців;

 • підготовка до участі у конкурсі-огляді загонів юних інспекторів руху.

Програма гуртка інспекторів дорожнього руху розрахована на річний період навчання. До гуртка приймаються учні 9-16 років, які не мають медич­них протипоказань. Наповнення груп —15 осіб. Заняття прово­дяться один раз на тиждень. Загальна кількість годин - 35.

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів. Її побудовано за лінійним принципом. Програма передбачає проведення уроків, лекцій, навчально-тренувальних занять, індивідуальних занять, тренінгів, практичних занять, екскурсій тощо. Формами контролю за результативністю навчання є залікові заняття, опитування, виконання нормативів, контрольних вправ. Разом із працівниками ДАІ гуртківці беруть участь у пропа­ганді правил дорожнього руху в школах і дитячих садках, у патру­люванні на пішохідних переходах біля навчальних закладів. Члени гуртка приймають участь у міському конкурсі-огляді загонів юних інспекторів руху.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН

Основний рівень, перший рік навчання


з/п

Тема

Кількість годинразом

теорія

практика

1

Вступне слово


1

12

Правила дорожнього руху


2

23

Дорожні знаки


4

2

2

4

Дорожня розмітка


2

1

1

5

Регулювання дорожнього руху


4

2

2

6

Порядок руху, зупинка і стоянка

транспортних засобів3

2

1

7

Проїзд перехресть, залізничних переїздів, пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів


3

2

1

8

Вимоги до руху велосипедів, мопедів


4

2

2

9

Комп’ютерні програми контролю знань правил дорожнього руху


2

1

1

10

Медична допомога потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді

4

2

2

11

Підготовка агітбригади юних інспекторів руху


2

-

2

12

Пропа­ганда правил дорожнього руху в школах

і дитячих садках2

-

2

13

Патру­лювання на пішохідних переходах біля навчальних закладів (спільно з ДАІ)

2

-

2
Разом

35

19

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (1 год)

Цілі і завдання гуртка. Правила поведінки. Правила техніки безпеки праці та пожежної безпеки.


2. Правила дорожнього руху (3 год)

Правила дорожнього руху (далі — Правила), їх значення в забезпеченні порядку і безпеки до­рожнього руху. Історичний розвиток і загальна структура Правил. Загальні положення. Обов'язки учасників дорожнього руху (во­діїв, пішоходів, пасажирів) і осіб, уповноважених регулювати рух.

Порядок уведення обмежень у дорожньому русі, відповід­ність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимо­гам Правил.

Основні поняття, терміни. Обов'язки водіїв механічних транспортних засобів перед виїздом на лінію і в дорозі. Обставини, за яких водієві забороняється керувати та передавати іншим особам це право. Права водіїв транспортних засобів з увімкну­тими проблисковими маячками і (або) спеціальним звуковим сиг­налом, що виконують невідклад­не службове завдання. Обов'язки водіїв, причетних до ДТП. Обов'язки пішоходів та па­сажирів по забезпеченню безпеки руху і особистого життя; заборони для пішоходів, пасажирів.


3. Дорожні знаки (2 год)

Знаки дорожні. Значення до­рожніх знаків у загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Знаки постій­ні, дублюючі, сезонні і тимчасові.

Знаки попереджувальні. Знаки наказові. Знаки пріоритету. Знаки заборонні. Знаки інформаційно-вказівні. Знаки сервісу. Правила встановлення знаків. На­зва кожного знаку, його значення і зона дії.

Наслідки по­рушення вимог, уведених установ­леним знаком.Практичні заняття (2 год). Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій із використанням технічних засобів, макетів, стендів. Виконання програмова­них завдань.

4. Дорожня розмітка (1 год) Розмітка дорожня. Значення дорожньої розмітки в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки.

Розмітка горизонтальна. При­значення. Колір, умови застосу­вання кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Розмітка вертикальна. Призна­чення. Колір, умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Практичні заняття (1 год). Формування вміння керуватися дорожньою розміткою. Ознайом­лення з типови­ми порушеннями дорожніх знаків та дорожньої розмітки.
5. Регулювання дорожнього руху (2 год)

Засоби регулювання дорож­нього руху. Типи світлофорів. Зна­чення кожного сигналу світлофо­ру. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Значення кожного сигналу регулювальника для учасників дорожнього руху.

Дії водіїв та пішоходів у випадках, коли на перехресті суперечливі значення сигналів світлофора, ре­гулювальника, розмітки та дорож­ніх знаків.Практичні заняття (2 год). Розгляд типових дорожньо-тран­спортних ситуацій із використан­ням технічних засобів, макетів, стендів і карток програмованого контролю.
6. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів (2 год)

Початок руху. Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванні, поворотами і розворотами на пе­рехресті та поза перехрестями.

Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторії руху транспорт­них засобів перетинаються, а чер­говість руху не обумовлена прави­лами. Місця, в яких забороняється пово­рот.

Розташування транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги щодо розташування транспортних засобів на проїзній частині, поза населеними пунктами, в населе­них пунктах, на дорогах із двосто­роннім рухом, які мають три, чо­тири і більше смуг. Випадки, коли дозволяється рух по трамвайних коліях. Рух по тротуарах та пішохідних доріжках. Небезпечні наслідки не­виконання правил розташування транспортних засобів на проїзній частині.

Швидкість руху і дистанція. Обмежен­ня швидкості руху в населених пунктах, лоза населеними пунктами, на автома­гістралях для різних категорій транспорт­них засобів. Розпізнаваль­ні знаки обмеження швидкості руху. Заборони, пов'язані зі швид­кістю руху. Безпечна дистанція та інтервал між транспортними засобами, що руха­ються. Небезпеч­ні наслідки невиконання правил швидкості руху і дистанції.

Обгін та зустрічний роз'їзд. Умови, при виконанні яких до­зволяється обгін. Порядок обгону. Місця, де обгін забороняється. Небез­печні наслідки невиконання пра­вил обгону.

Зупинка й стоянка. Загальні правила виконання зупинки і стоянки, їх способи. Вимоги до водія при вимушеній зупинці і стоянці. Небезпечні на­слідки невиконання правил зупин­ки і стоянки.

Практичні заняття (1 год). Розгляд типових дорожньо-тран­спортних ситуацій. Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Усне опитування.
7. Проїзд перехресть, заліз­ничних переїздів та пі­шохідних переходів (2 год)

Види перехресть. Загальні правила проїзду перехресть. Регульовані перехрестя. Ознайомлення учнів з рухом транспортних засобів через регульовані перехрестя.

Нерегульовані перехрестя. Ознайомлення учнів з рухом транспортних засобів через нере­гульовані перехрестя. Небезпечні наслідки невиконання правил про­їзду перехресть.

Залізничний пе­реїзд. Різновиди за­лізничних переїздів. Вимоги правил без­пеки і порядок руху транспортних засобів через залізничний переїзд. Випадки, коли забороняється рух через переїзд. Дії водія при вимушеній зупин­ці на переїзді. Небезпечні наслідки невиконання правил руху через залізничний пе­реїзд.

Види пішохідних переходів і зупинок транспорту загального користування. Поря­док руху через пішохідні переходи і повз зупинки транспортних за­собів загального користування. Небезпечні наслідки невиконання правил руху через пішохідний перехід і зупинки транспортних засобів загального користування.

Практичні заняття (1 год). Розгляд типових дорожньо-тран­спортних ситуацій з використан­ням технічних засобів, макетів, стендів. Формування навичок пра­вильної орієнтації, оцінки ситуа­ції та прогнозування її розвитку. Виконання комплексних програ­мованих завдань.
8. Вимоги до руху велосипедів, мопедів (2 год)

Віковий ценз і вимоги до воді­їв велосипедів, мопедів. Технічний стан і обладнання вка­заних транспортних засобів. Розміщення транспортних засобів на проїзній частині.

Правила користування вело­сипедною доріжкою. Випадки, коли рух вказаних транспортних засобів заборо­няється.

Небезпечні наслідки невиконання додаткових вимог до руху велосипедів, мопедів.Практичні заняття (2 год). Розгляд типових дорожньо-тран­спортних ситуацій на місцевості, про­ведення відпрацювання руху на велосипеді.

Виконання вправ «Дошка», «Змійка», «Здвинуті дошки», «Подвійне коло»


9. Комп’ютерні програми контролю знань правил дорожнього руху (1 год)

Знакомство гуртківців з комп’ютерною програмою DAI – Tests.Практичні заняття (1 год). Тестування гуртківців за допомогою комп’ютерної програми DAI – Tests.
10. Медична допомога потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді (2 год)

Види ран і способи їх обробки; види пов’язок і способи їх накладення; прийоми зупинки артеріальної, венозної і капілярної кровотеч; уміти надати першу допомогу при переломах, опіках, обмороженні, шоці і непритомності; уміти робити штучне дихання і масаж серця; знати прийоми і способи транспортування потерпілого.Практичні заняття (2 год). Відпрацювання прийомів першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді.
11. Підготовка агітбригади юних інспекторів руху (3 год).
12. Пропа­ганда правил дорожнього руху в школах і дитячих садках (2 год.)

Виступи агітбригади у школах та дитячих садочках.13. Патру­лювання на пішохідних переходах біля навчальних закладів (2 год.)

Екскурсія до підрозділу ДАІ.

Разом із працівниками ДАІ гуртківці беруть участь у патру­люванні на пішохідних переходах біля навчальних закладів.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні мають знати:


 • Правила дорожнього руху, їх значення в забезпеченні порядку і безпеки до­рожнього руху;

 • обов'язки учасників дорожнього руху (во­діїв, пішоходів, пасажирів) і осіб, уповноважених регулювати рух;

 • обов'язки пішоходів та па­сажирів по забезпеченню безпеки руху і особистого життя; заборони для пішоходів, пасажирів;

 • знаки попереджувальні, заборонні, наказові, знаки пріоритету, інформаційно-вказівні, знаки сервісу;

 • значення дорожньої розмітки;

 • правила без­пеки і порядок руху транспортних засобів на перехресті, пішохідних переходах, через залізничний переїзд;

 • зна­чення кожного сигналу світлофо­ру та сигналу регулювальника для учасників дорожнього руху;

 • порядок руху, місця зупинки і стоянки транспортних засобів;

 • вимоги до руху велосипедів, мопедів;

 • прийоми першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді тощо.


Учні мають вміти:

- застосовувати набуті знання на практиці;

- виконувати фігурні вправи «Дошка», «Змійка», «Здвинуті дошки», «Подвійне коло» на велосипеді;

- надавати першу медичну допомогу потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;- здійснювати пропаганду Правил дорожнього руху серед дітей та підлітків;

- здійснювати патру­люванняі на пішохідних переходах біля навчальних закладів.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка