Методичнi вказiвкиСкачати 409.79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір409.79 Kb.
  1   2   3
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Iвано-Франкiвський національний медичний університет

Кафедра гігієни та екології

М. I. Мiзюк, З. Б. Суслик, С. І. Галаган, Н. А. Крутікова, В. В. Дерпак,

М. Є. Йонда, І. С. Загайкевич, В. І. Мельник, Л. С. Гречух,

Я. О. Єремчук, М. П. Погорілий

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

З «ГІГІЄНИ З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ»

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТIВ

1 КУРСУ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦІЯ»

Iвано-Франкiвськ - 2013

УДК 613.07
Методичнi вказiвки з гігієни з основами екології для самостiйної роботи студентiв 1 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Фармація» / М. I. Мiзюк, З. Б. Суслик, С. I. Галаган, Н. А. Крутікова, В. В. Дерпак, М. Є. Йонда, І. С. Загайкевич, В. І. Мельник, Л. С. Гречух, Я. О. Єремчук, М. П. Погорілий / За ред. проф. М. І. Мізюка.- Iвано-Франкiвськ: IФНМУ, 2013.- 13 с.

Висвiтленi теми для самостiйної роботи студентiв (аудиторної та позааудиторної) з гігієни з основами екології самостiйної роботи студентiв 1 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Фармація» згiдно з типовою програмою та навчальними планами для студентiв медичного коледжу. Кожна тема включає актуальнiсть, мету заняття, питання для самопiдготовки, завдання для перевiрки засвоєння навчального матерiалу, еталони правильних вiдповiдей, об’єм самостiйної роботи на заняттi, основну та додаткову лiтературу.

Наведена тематика позааудиторної самостiй­ної роботи студентiв.
Для студентiв медичного коледжу.
Методичнi вказiвки затвердженi цикловою методичною комiсiєю Iвано-Франкiвського національного медичного університету 18.01.2013 р., протокол № 5.
ТЕМА № 1

Вступне заняття. Екологія, основні терміни та поняття.

Біосфера, екологічні системи.

Схеми кругообігу поживних речовин.
Актуальність теми: стиль сучасного людського буття хибний, і його неодмінно треба змінити, якщо ми хочемо зберегти життя на нашій планеті. Людина своєю діяльністю порушила еволюційно встановлений ритм і відпрацьовані напрями процесів біосфери - надскладної природної системи. Тому час рятувати природне середовище, зберігати й «ремонтувати» свій дім, що колись був чудовий, а нині почав розвалюватися з нашої вини. Поставлене завдання може бути вирішене лише за однієї умови: всі люди зобов'язані глибоко оволодіти комплексною інтегральною наукою про довкілля.
Мета заняття: оволодіти екологічними законами взаємодії популяції людей з навколишнім середовищем, функціонування екосистем і біосфери.
Питання для самопідготовки:


 1. Екологія як наука та навчальна дисципліна.

 2. Визначення понять: біосфера, екосистема, біогеоценоз, ноосфера.

 3. Структура природного середовища.

 4. Основні екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні).

 5. Загальні властивості біосфери, її склад і функціонування.

 6. Кругообіг речовин та енергії в біосфері: організм та середовище, великий кругообіг речовин та енергії, вплив антропогенного фактора на кругообіг.

 7. Біогеохімічний кругообіг речовин (вуглецю, азоту, фосфору, кисню, водню, сірки).

 8. Поняття екологічної піраміди та її види.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу

 1. Які ви знаєте структурні підрозділи екології?

 2. Що таке біосфера, екосистема, біогеоценоз, агроценоз, екологічний фактор, екологічна валентність, гомеостаз, трофічний ланцюг, популяції, екологічна піраміда?

 3. В чому полягає вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу?

 4. Природно-антропогенна система та її основні компоненти.

 5. Роль біогеохімічного кругообігу речовин та енергії в природі.


Самостійна робота на занятті

Завдання 1. Ознайомитись зі схемою структурних підрозділів екології, дати визначення кожному з них.

Завдання 2. На основі вивчення структури природно-антропогенної геосистеми: 1. Скласти перелік сфер, які входять до складу абіоти. Дати письмове визначення кожному із компонентів.

2. Скласти перелік сфер, які входять до складу біоти. Дати письмове визначення кожному із компонентів.

Завдання 3. Побудувати екологічну піраміду згідно умови задачі. Ознайомитись з кругообігами речовин у природі та видами екологічних пірамід.
Література

Основна:


 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995. – с. 10-32, 56-64, 67-72, 82-96.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник.-К.: Либідь, 2005. – с. 6-38, 44-51, 53-110.

 3. Лекційний матеріал.


Додаткова:

 1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

 2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

 3. Чайка В.Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002. – 408 с.

 4. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я.І. Бедрій, В.С. Джигерей, А.І. Сидисюк та ін.. – Львів, 2000. – 238с.


ТЕМА № 2

МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ

НА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛІЙ ДО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Обстеження повітряного басейну на прилеглій до промислового підприємства території полягає у визначенні концентрації шкідливих компонентів в атмосферному повітрі і в порівнянні одержаних фактичних результатів з розрахунковими даними загазованості та з гранично допустимими концентраціями (ГДК). Фармацевт повинен бути обізнаний з питань контролю за станом повітряного басейну підприємств, в тому числі і фармацевтичних.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

 1. Методика обстеження повітряного басейну на прилеглій до промислового підприємства території.

 2. Вибір об’єкта обстеження.

 3. Вибір точок та місця їх розташування для відбору проб повітря .

 4. Методика відбору проб повітря для визначення шкідливих компонентів в приземному шарі атмосфери.

 5. Побудова графіка загазованості.

 6. Методика очистки максимального значення приземної концентрації шкідливої речовини Cm (мг/м3), безрозмірної (9) та зведеної (с) концентрації.

 7. Заходи щодо зниження викидів в повітряний басейн.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Яким чином проводять вибір місця розташування точок для відбору проб повітря?

 2. Від чого залежить вибір шкідливих компонентів, на які аналізують проби повітря?

 3. Скільки разів на день здійснюють відбір проб?

 4. Напишіть формули для визначення максимального значення приземної концентрації шкідливої речовини.


САМОСТІЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТЯ

 1. Розв’язати ситуаційну задачу.

 2. Користуючись графіками з попереднього заняття, розрахувати максимальну концентрацію шкідливих компонентів в приземному шарі атмосфери.

 3. Обчислити безрозмірну та зведену концентрацію.

 4. Визначити індекс загазованості.

 5. На основі отриманих результатів зробити висновок і рекомендації.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Нейко Є. М., Глушко Л. В., Мізюк М. І. Основи екології: Посібник для практичних занять. – Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2010. – С.56-61.Додаткова

1. Кирпатовский И. П. Охрана природы: Справочник для работников нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлености. – М.: Химия, 1980. - 376 с.

2. Кузнецов И. Е., Троицкая Т. М. Защита воздушного басейна от загрязнения вредными веществами химических преприятий. – М.: Химия. 1979. - 344 с.

3. ОНД-86. Методика рассчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах преприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - 90с.

4. Эльтерман В. М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях. – М.: Химия, 1985. – 160 с.

ТЕМА № 3

МЕТОДИКА ГIГIЄНIЧНОЇ ОЦIНКИ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ОСВIТЛЕННЯ ПРИМIЩЕНЬ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Фармацевт повинен знати фiзiологiчний вплив на органiзм природного освiтлення, його роль у формуваннi емоцiйного стану людини, в попередженнi багатьох захворювань, особливо у дитячому вiцi, його вплив на працездатнiсть, на санiтарний стан примiщень. Фармацевт повинен вмiти оцiнити умови природного освiтлення житлових i виробничих примiщень, а також примiщень навчальних, дитячих та лiкувальних закладiв.

Серед причин розвитку короткозоростi велику роль вiдiграє незадовiльний режим напруженої зорової роботи в умовах штучного освiтлення i недостатнiй рiвень штучного освiтлення. Фармацевт повинен володiти простими методами оцiнки рiвня штучного освiтлення, вмiти давати рекомендацiї, спрямованi на покращення умов для зорової роботи i застосування тих чи iнших свiтильникiв в залежностi вiд призначення примiщення.

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодiти навичками гiгiєнiчної оцiнки природного та штучного освiтлення примiщень.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Гiгiєнiчне значення природного освiтлення примiщень.

2. Фактори, що впливають на природне освiтлення примiщень.

3. Гiгiєнiчнi вимоги до природного освiтлення примiщень.

4. Методи оцiнки природного освiтлення примiщень (описовий, світлотехнічний (КПО), геометричний (СК, кут падiння, кут отвору, коефiцiєнт глибини закладання).

5. Гiгiєнiчнi вимоги до штучного освiтлення примiщень.

6. Джерела штучного освiтлення та їх порiвняльна характеристика.

7. Гiгiєнiчнi нормативи освiтленостi за рахунок загального та мiсцевого освiтлення (навчальні кімнати, житловi приміщення, палати).

8. Методи оцiнки штучного освiтлення примiщень (описовий, свiтлотехнiчний за допомогою люксметра, розрахунковий метод “ват”).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Площа приміщення хіміка-аналітика становить 14 м2. Якою повинна бути площа заскленої поверхнi вiкна, щоб забезпечити нормальний рiвень освiтленостi природним свiтлом?

2. Вiкна торгового залу аптеки орiєнтованi на пiвнiч. Площа пiдлоги 36 м2, є три вiкна, площа шибок кожного з них - 3 м2. Розрахуйте свiтловий коефiцiєнт i дайте йому оцiнку.

3. Користуючись розрахунковим методом, визначте рiвень освiтлення в кiмнатi, де живете, i дайте гiгiєнiчну оцінку рівня штучного освiтлення.ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВIДПОВIДЕЙ

1. 2,8 м2 або 2,3 м2

2. 1 : 4, відповідає гігієнічним вимогам.

САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

1. Дати характеристику природного освiтлення навчальної лабораторiї на основi вiзуального обстеження (згiдно схеми).

2. Дати характеристику природного освiтлення навчальної лабораторiї, використовуючи геометричний метод дослiдження (ширина простiнкiв мiж вiкнами, висота пiдвiконня, вiддаль вiд верхньої рами вiкна до стелi, свiтловий коефiцiєнт, кути падiння та отвору, коєфiцiєнт глибини закладання.

3. Оцiнити природне освiтлення навчальної лабораторiї свiтлотехнiчним методом (КПО).

4. Вимiряти рiвень освiтленостi на робочих мiсцях за допомогою люксметра.

5. Визначити рiвень штучної освiтленостi в примiщеннi за методом “Ват”.

6. Враховуючи призначення примiщення, порiвняти одержанi данi з гiгiєнiчними нормативами i скласти висновок про природне та штучне освiтлення навчальної лабораторiї. Розробити рекомендацiї, спрямованi на покращення умов освiтлення.
ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Мізюк М.І. Гігієна. Підручник. – К.: Здоров’я, 2002. – С. 116-121.

2. Мізюк М.І. Гігієна. Посібник для практичних занять. – К.: Здоров’я, 2002.–С.75-89.
ТЕМА № 4

МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕНЬ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Мiкроклiмат житлової кiмнати, навчальної кімнати, лiкарняної палати, виробничого примiщення постiйно впливає на органiзм людини, її тепловiдчуття, самопочуття, працездатнiсть та здоров’я. Численнi захворювання (простуднi, iнфекцiйнi, гострi i хронiчнi) можна попередити, створивши комфортнi умови мiкроклiмату в примiщеннях. Фармацевт повинен вміти оцінити параметри мікроклімату, дати рекомендації щодо його оптимізації.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодiти методикою визначення параметрiв мiкроклiмату i вмiти давати гiгiєнiчну оцiнку цим показникам.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Фактори, якi визначають мiкроклiмат примiщень.

2. Фізіологічні механізми теплообміну і терморегуляції організму. Шляхи віддачі тепла з організму.

3. Гiгiєнiчне значення температури повiтря та радiацiйної температури примiщень.

4. Гiгiєнiчне значення вологостi повiтря. Абсолютна, вiдносна та максимальна вологiсть повiтря.

5. Гiгiєнiчне значення швидкості руху повітря, його вплив на теплообмін.

6. Гiгiєнiчнi вимоги до мiкроклiмату примiщень рiзного призначення (лiкарнянi палати, операцiйнi, палати для недоношених дiтей, житловi кiмнати).

7. Методика iнструментального дослiдження температури, вологостi, швидкостi руху повiтря. Прилади для визначення параметрів мiкроклiмату.

8. Системи опалення, їх загальні характеристики, переваги та недоліки.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Вiд яких факторiв мiкроклiмату залежить тепловiддача людини шляхом конвекцiї?

2. Розрахуйте вiдносну вологiсть повiтря в палатi терапевтичного вiддiлення i оцiнiть умови мiкроклiмату, якщо вiдомо, що температура повiтря +20 оС (максимальна вологість при цій температурі – 17,54 мм рт. ст.), абсолютна вологiсть повiтря 12,36 мм рт. ст.

3. В центрi палати сухий термометр аспiрацiйного психрометра показав температуру +20о С, вологий +16,5 оС (максимальна вологість при цій температурі – 14,08). Атмосферний тиск становить 745 мм рт. ст., швидкiсть руху повiтря - 0,1 м/с. Оцiнiть стан мiкроклiмату палати.


САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

1. Вивчити температурний режим в навчальнiй лабораторiї.

2. Визначити вiдносну вологiсть повiтря в навчальнiй лабораторiї за допомогою аспiрацiйного психрометра.

3. Визначити швидкiсть руху повiтря в навчальнiй лабораторiї за допомогою кататермометра та крильчатого анемометра.

Одержанi данi порiвняти з гiгiєнiчними нормативами i скласти гiгiєнiчний висновок з рекомендацiями щодо оптимiзацiї мiкроклiмату в навчальнiй лабораторiї.
ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Мізюк М.І. Гігієна. Підручник. – К.: Здоров’я, 2002. – С. 129-133.

2. Мізюк М.І. Гігієна. Посібник для практичних занять. – К.: Здоров’я, 2002. – С. 13-38.
Додаткова

1. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник / Є.Г. Гончарук, Ю.І Кундієв, В. Г. Бардов та ін.; За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища шк., 1995. – С. 118-137.

2. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. посібник. - К.: Здоров’я, 1999. - С. 296-302.

3. Габович Р. Д., Познанский С. С., Шахбазян Г. Х. Гигиена.- 3-е изд., перераб. и доп.- Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1983.- С. 36-40, 121-123.

4. Пивоваров Ю.П., Гоева О.Э., Величко А.А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. – М.: Медицина, 1983. – С. 93-99.

5. Общая гигиена: Руководство к практическим занятиям / Под ред. И.И. Даценко. – Львов: Вища школа, 1988. – С. 14-36.

6. Румянцев Г.И., Вишневская Е.П., Козлова Г.Х. Гигиена. – 3-е изд., перераб.и доп. – Киев: Вища школа, Главное изд-во, 1983. – С. 5-10.

7. Новожилов Г. Н., Ломов О. П. Гигиеническая оценка микроклимата. - Л.: Медицина, 1987. - 112 с.ТЕМА № 5

МЕТОДИКА ГIГIЄНIЧНОЇ ОЦIНКИ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Вода є одним з найважливіших елементів навколишнього середовища, необхідним для життя людини, тварин і рослин. Крiм того, вона вiдiграє важливу роль у розповсюдженнi кишкових iнфекцiй, гельмiнтозiв, карiєсу зубiв, флюорозу, отруєння нiтратами та iнших захворювань, пов’язаних з впливом водного фактора.МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодiти методикою гiгiєнiчної оцiнки якостi води (водопровiдної, колодязьної).ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Значення води в життi i дiяльностi людини (фiзiологiчне, гiгiєнiчне, оздоровче, лiкувальне, народногосподарське).

2. Норми питного водопостачання.

3. Епiдемiологiчне значення води.

4. Гiгiєнiчнi вимоги до якостi питної води (органолептичнi, мікробіологічні, паразитологічні, токсикологічні, показники фізіологічної повноцінності). ДсанПіН

№ 383 “Вода питна”.

5. Гiгiєнiчнi показники колодязьної води.

6. Методика гiгiєнiчної оцiнки якостi питної води.ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Результати дослідження води з мережі централізованого водопостачання такі: каламутність – 0,4 мг/дм3, запах - 1 бал, присмак - 3 бали, мінералізація загальна – 760 мг/дм3, залізо - 1,3 мг/дм3, фтор - 0,5 мг/дм3, загальне мікробне число – 30 КУО, бактерії групи кишкової палочки – 1, патогенні мікроорганізми - не виявлено. Порівняйте результати аналізу з вимогами ДсанПіНу і дайте гігієнічну оцінку, порекомендуйте необхідні методи кондиціонування.

2. У населеному пунктi М. сiльського типу за лiто було декiлька випадкiв дизентерiї. Жителi користуються водою iз шахтних колодязiв. Бiльшiсть колодязiв мають навiс, дерев’яне цямриння, бетонованi кiльця, забiр води з них здiйснюється iндивiдуальними вiдрами. Глибина колодязiв вiд 4 до 7 м. Аналiз води одного iз них: колiрнiсть – 40о, смак i запах - 2 бали, мiкробне число - 600, колi-індекс - 20. Дайте гiгiєнiчну оцiнку якостi води i джерела водопостачання. Чи може в даному населеному пунктi вода бути причиною дизентерiї?

САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

Ознайомитись з протоколом обстеження джерела водопостачання i лабораторного аналiзу води та виконати такi завдання:

1. Звернути увагу на джерело водопостачання, дату, мiсце та час взяття проби води, оцiнити результати обстеження водного джерела.

2. Оцiнити результати лабораторного аналiзу води i порiвняти їх з гiгiєнiчними нормативами за органолептичними показниками, хiмiчним складом, мiкробiологiчними показниками.

3. Скласти гiгiєнiчний висновок, в якому оцінити якiсть води за всіма групами показникiв. Встановити придатнiсть води для пиття, а у випадку її непридатностi порекомендувати необхідні методи кондиціонування.

ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Мізюк М.І. Гігієна. Підручник. – К.: Здоров’я, 2002. – С. 72-86.

2. Мізюк М.І. Гігієна. Посібник для практичних занять. – К.: Здоров’я, 2002. – С. 95-108.

3. Бардов В. Г. Гігієна та екологія. Підручник. /За редакцією В. Г. Бардова.- Вінниця: Нова Книга, 2006. - С. 181-191, 195-209.

4. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. посібник.- К.: Здоров’я, 1999.- С. 150-190, 209-220.

5. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / Під ред. І.І. Даценко. Львів: Видавництво “Світ”. 2001. – С. 104-128

6. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни: Підручник / Є.Г. Гончарук, Ю.І. Кундієв, В.Г. Бардов та ін.; За ред., Є.Г.Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 127-129.

Д о д а т к о в а

1. Габович Р. Д., Познанский С. С., Шахбазян Г. Х. Гигиена.- 3-е изд., перераб. и доп.- Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1983.- С. 57-73.


ТЕМА № 6

МЕТОДИКА АДЕКВАТНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Знання основних принципiв рацiонального харчування лiкарю потрiбне для того, щоб умiти оцiнювати харчування окремих людей з врахуванням їх вiку, статi, умов працi, побуту, стану здоров’я. Фармацевт повинен вмiти давати поради щодо лiквiдацiї недолiкiв в харчуваннi окремих людей та організованих колективів, пропагувати рацiональне харчування серед населення.МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вмiти визначати добовi енерговитрати i потребу органiзму в основних харчових та бiологiчно активних речовинах для рiзних груп населення.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Основнi функцiї харчування.

2. Умови, що забезпечують рацiональне харчування.

3. Методи вивчення енергетичних витрат органiзму: пряма i непряма калориметрiя, табличний та розрахунковий метод.

4. Фiзiологiчнi норми харчування населення (1992 року).

5. Фiзiолого-гiгiєнiчне значення окремих харчових та бiологiчно активних речовин (бiлкiв, жирiв, вуглеводiв, вiтамiнiв, мiнеральних речовин).

6. Методика визначення потреби органiзму в окремих харчових речовинах.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Які параметри людини необхідно знати для визначення ВОО табличним методом?

2. Вкажіть групу інтенсивності праці хірурга і розрахуйте його добові енерговитрати, якщо ВОО становить 1380 ккал.

3. В добовому харчовому раціоні студента міститься 72 г білків, 58 г жирів, 382 г вуглеводів. Оцініть збалансованість раціону студента за основними харчовими речовинами.ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВIДПОВIДЕЙ

1. 3 група, 2622 ккал.

2. Співідношення б:ж:в становить 1:0,8:5,3.

3. Раціон не збалансований.САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

1. Визначити витрати енергiї на основний обмiн органiзму згiдно ситуацiйної задачi.

2. Визначити загальнi добовi енергетичнi витрати органiзму за допомогою коефiцiєнта фiзичної активностi (КФА).

3. Визначити потребу органiзму в бiлках ( в т. ч. тваринних), жирах (в т. ч. рослинних), вуглеводах (в т. ч. цукру), вiтамiнах (А, гр. В, С), мiнеральних речовинах (кальцiї, фосфорi та iн.).ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Мізюк М. І. Гігієна. Підручник. – К.: Здоров’я, 2002. – С. 97-109.

2. Матеріали лекції.

Д о д а т к о в а

1. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. посібник.- К.: Здоров’я, 1999. - С. 310-339.

2. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник / Є. Г. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Г. Бардов та ін.; За ред. Є. Г. Гончарука. – К.: Вища шк., 1995. – С. 440-442, 445-453.

3. Габович Р. Д., Познанский С. С., Шахбазян Г. Х. Гигиена.- 3-е изд., перераб. и доп.- Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1983. - С. 136-155.

4. Петровский К. С., Ванханен В. Д. Гигиена питания: Учебник.- М.: Медицина, 1981. - С. 35-157.

5. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии различных групп населения // Вопросы питания. - 1992. - № 2. - С. 6-15.


ТЕМА № 7

ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (Семінар)

АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Науково-технiчний прогрес створює багато проблем, зокрема, пред’являє пiдвищенi вимоги до людини та її здоров’я. На формування здорового способу життя впливає специфiка мiкросоцiального оточення людини, сiмейно-побутовi умови, навколишнє середовище. Провiдними факторами в формуваннi здорового способу життя є: психоемоцiйний, гiподинамiя, харчування, режим працi та вiдпочинку, пияцтво i алкоголiзм, курiння, наркоманiя тощо. Перед фармацевтами стоїть завдання щодо формування у населення здорового способу життя.МЕТА ЗАНЯТТЯ

Систематизувати та закрiпити знання студентiв з актуальних питань пропаганди здорового способу життя.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

Скласти реферат на одну iз запропонованих тем. Пiдготуватись до участi в обговореннi проблеми здорового способу життя.Теми рефератiв:

1. Спосіб життя і здоров’я населення.

2. Харчування як соціально-гігієнічна проблема і його роль в збереженні здоров’я населення.

3. Фізіолого-гігієнічна оцінка вегетаріанського харчування.

4. Сучасні уявлення про лікування голодом та його практичне застосування.

5. Роздільне харчування (фізіолого-гігієнічні аспекти).

6. Гігієнічні проблеми використання барвників, антиокислювачів, емульгаторів, ароматизаторів та інших добавок у харчові продукти.

7. Харчові алергії у дорослих та у дитячому віці.

8. Гігієнічна характеристика «продуктів моря» та їх використання у харчуванні людини.

9. Значення якості харчових продуктів у життєдіяльності людини. Харчування і проблема довголіття.

10. Холестериновий обмін, його роль у патології осіб похилого віку.

11. Синтетична їжа як нова гігієнічна проблема.

12. Роль фізичної активності в профілактиці захворювань.

13. Основні принципи загартування організму (методи загартування сонячним теплом, водою і повітрям).

14. Роль режиму праці і відпочинку в збереженні здоров’я населення. Режим праці та відпочинку студентів.

15. Роль лазні в зміцненні здоров’я.

16. Спосіб життя і шкідливі звички. Роль алкоголю в порушенні здоров’я населення. Методи антиалкогольної пропаганди.

17. Роль паління тютюну і вживання наркотиків у порушенні здоров’я населення. Методи антитютюнової пропаганди.

18. Спосіб життя і старіння. Таємниці довголіття.

19. Фактори ризику у розвитку серцево-судинної патології.

20. Психогігієна дитячого, підліткового та юнацького віку.

21. Причини погіршення стану здоров’я населення України.

22. Демографічна та медична ситуація в Україні.

ЗМIСТ ЗАНЯТТЯ

Заняття має дискусiйний характер: доповiдi студентiв активно обговорюються i оцiнюються учасниками обговорення.ЛIТЕРАТУРА

1. Петровский К. С. Гигиена и профилактика болезней // Гигиена и санитария.- 1983.- № 12.- С. 4-5.

2. Лаврова М. Г., Поспелова Л. Н. Формирование здорового образа жизни - важнейшая задача высшей школы // Гигиена и санитария.- 1987. - № 10. - С. 48-50.

3. Литвинова Л. И., Лахно Е. С. Гигиена загородного отдыха населения. - Киев: Здоров’я, 1980.- 144 с.

4. Чеботарев Д. Ф. Долголетие.- М.: Знание, 1970.- 75 с.

5. Беляев И. И. Очерки психогигиены.- М.: Медицина, 1973.- 213 с,

6. Федотов Д. Д. О сохранении психического здоровья.- М.: Медицина, 1975.- 95 с.

7. Литвинова Л. И., Рытенко Г. М. Как надо отдыхать.- Киев: Здоров’я, 1983. - 40 с.

8. Бойко А.Ф. Не ждите первого звонка (Основы здорового образа жизни) // Физкультура и спорт, 1990.

9. Кафаров К. А., Бирюков А. А. Бани и здоровье.- М.: Медицина, 1982.

10. Попова Е. Б. и др. Распространенность курения среди различных групп населения и вопросы гигиенического воспитания // Гигиена и санитария.- 1985.- № 3.

11. Позднякова Р. Э. Новы подходы к антитабачной пропаганде среди учащихся ПТУ // Гигиена и санитария.- 1986. - № 9.- С. 45.

12. Кузнецов И. В. Жилищно-бытовые условия и оценка выполнения требований гигиены жителями Новокуйбышевска // Гигиена и санитария.- 1983.- №

13. Дмитриев М. Т. и др. Гигиеническая оценка органических веществ в табачном дыме // Гигиена и санитария. - 1983. - № 8. - 7-10.

14. Королева Л. В. Роль санитарного просвещения в антиалкогольном воспитании населения // Гигиена и санитария. - 1987. - № 4. - С. 47.

15. Лисицын Ю. П. и др. Трезвый образ жизни как основа преодоления пьянства и алкоголизма. - Советское здравоохранение. - 1987.- № 3. - С. 37.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка