Методичні вказівки з культурології для студентів вищих навчальних закладівСторінка1/4
Дата конвертації02.01.2017
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство культури і туризму України

Державний методичний центр

навчальних закладів культури і мистецтв
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З КУЛЬТУРОЛОГІЇ
для студентів вищих навчальних закладів

культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації
спеціальність 5.020104 „Народна художня творчість”

Київ – 2006
Укладач:

Перець Галина Федорівна

- викладач культурології ОКЗ „Лозівське училище культури і мистецтв”

Рецензенти:

Кравченко Олександр Васильович


- доцент, кандидат історичних наук, декан кафедри культурології та менеджменту Харківської державної академії культури
Білоконь Валерій Іванович


- викладач-методист Мелітопольського училища культури

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Впровадження курсу „Культурологія” у циклі професійних дисциплін вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації за спеціальністю 5.020104 „Народна художня творчість” обумовлено великим гуманістичним потенціалом культури, його здатністю об’єднувати людей в їх прагненні до інтелектуальної довершеності, його значення для розуміння історії розвитку і змісту світової та української культури.

Програмний підхід передбачає пізнання студентами законів формування й розвитку культури як цілісної системи визначення ролі людини в культурі, суспільстві, стосунках з природою. У змістовному сенсі цієї роботи ураховано сучасні досягнення культурологічної науки та досвіду викладання культурологічних дисциплін у навчальних закладах.

Зміст культурно-історичних процесів в єднанні теоретичного та історичного підходів. Цим зумовлений зміст програми, що починається проблемами теорії культури, далі розташовано аналіз найважливіших епох в історії культури. Потім викладається історія культури України.

Основними формами вивчення курсу „Культурології” є лекції, самостійна робота, семінарські заняття. Останні є завершальним етапом освоєння програми курсу. Вони допомагають поглибити, закріпити, творчо осмислити одержані знання, здобути навички виступів перед аудиторією. Тому до кожної теми розроблено план, питання для обговорення, список рекомендованої літератури. У питаннях для обговорення акцентується увага на найзначніших проблемах культури, що сприяє успішному вивченню курсу.


З цього курсу рекомендовано користуватися такими підручниками і методичними посібниками:
 1. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України. – К., 2002.

 2. Історія української культури /За заг. ред. І.Крип’якевича. – К., 1994.

 3. Культурология. Основы теории и истории культуры. Учебное пособие/Под ред. И.Ф. Кефели. – Санкт-Петербург, «специальная Литература», 1996.

 4. Культурология/Под ред. А.Н. Марковой. – М., 2000.

 5. Культурология/Под ред. Н.Любанова. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995.

 6. Культурология: История мировой культуры. Уч. Пособие /Под ред. Марковой А.Н. – М., 1995.

 7. Культурология: Курс лекций/Под ред. А.А. Радугина. – М., 1996.

 8. Культурология: Теория и история культуры/Уч. Пособие. – М., 1996.

 9. Лалетин Д.А., Пархоменко И.Т., Культурология: экзаменационные вопросы с ответами. Практическое пособие. – Воронеж, Т.Ц. „Учитель”, 2000.

 10. Левчук Л.Т., Панченко В.І., Шинкаренко О.В. Історія світової культури. – К., „Либідь”, 1994.

 11. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. /За заг. ред. Яртися А.В. та ін. – Львів, 1994.

 12. Селичев Д.А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М.: Издательство «ПРИОР», 1998.

 13. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: курс лекцій /Бичко А.К. та ін. – К., 1992.

 14. Українська культура: Історія і сучасність. – Навч. посібник /За ред. Черепанової С.О. – Львів, 1994.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
ТЕМА 1. Поняття про феномен культури. Первісна культура та її особливості (2 години)
ПЛАН

 1. Виникнення та історична еволюція поглядів на культуру. Сучасне розуміння категорії „культура”.

 2. Загальна характеристика первісної епохи та її періодизація:

а) збиральництво та полювання – ознаки культури,

б) неолітична революція, її ознаки. 1. Характеристика первісних форм релігійних вірувань.


Терміни і поняття: культурологія, археологія, етнографія, культура, менталітет, світова культура, гуманізм.

Синкретизм, палеоліт, мезоліт, неоліт, homo sapiens, анімізм, фетишизм, магія, тотемізм, табу.Пам’ятки культури: печери Альтаміра (Іспанія), Ляско (Франція), Стоунхендж (Великобританія), менгіри, дольмени, кромлехи.
Завдання для самоконтролю

 1. У чому полягає взаємозв’язок: культура – суспільство – людина – природа? Як ви розумієте ці вислови: „Культура – це все, що створене людством” (А.В.Луначарський); „Культура – це продуктивне існування” (Б.Пастернак); „Культура – збільшення кількості потреб” (М.Волошин); „Культура – культ – розуміння” (Г.Г. Шпет); „Рятувати культуру треба перш за все від сил розпаду, лінощів, свавілля у середині нас самих же” (С.Аверінцев).

 2. Підготуйтесь до відповіді на запитання:

 • Культурна людин, хто вона?

 • Чи згодні ви з думкою академіка Б.Б.Піотровського, що „історію прийнято зображувати як сплетіння війн, завоювань, революцій, а насправді історія – це рух культури, цінностей культури”?

 1. Розповісти про періодизацію первісної епохи.

 2. Розказати про живопис та музичні форми первісного мистецтва.

 3. Які існують версії щодо появи людини у світі?

 4. Навіщо ми вивчаємо первісну культуру?


Література:

 1. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. – М., 1989.

 2. История искусства зарубежных стран // Первобытное общество. Древний Восток. Античность. – М., 1988.

 3. Любимов Л. Искусство Древнего мира. – М., 1971.

 4. Любимов Л. Искусство Древнего мира. – М., 1971.

 5. Мериманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. – Л., 1973.

 6. Першиц А.И. История первобытного общества. – М., 1982.

 7. Тейлор Э. Первобытная культура – М., 1989.

 8. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.

 9. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

 10. Угринович Д. Искусство и религия. – М., 1983.

 11. Фрезер Д.Х. Золотая ветвь. – М., 1980.


ТЕМА 2. Стародавня Месопотамія та Єгипет як колиска цивілізації (2 години)
ПЛАН

 1. Своєрідність культури народів Давньої Месопотамії:

а) виникнення міст, держави та писемності (клинопис);

б) релігія, наука, філософія в літературі. 1. Культура Стародавнього Єгипту:

а) світосприймання стародавніх єгиптян, особливості релігійного культу (боги Озиріс та Ізида);

б) наукові досягнення: медицина, математика, астрономія.

в) література та її жанри.


 1. Спільне та відмінне у культурі Єгипту та Месопотамії, їх роль у формуванні європейської культури.

СТАРОДАВНЯ МЕСОПОТАМІЯТерміни і поняття: клинопис, іригаційні системи, зіккурат, система счислення

Боги, природа: Уту (Шамаш – бог сонця, Енліль – бог повітря і землі, Іштар – богиня любові, Думузі – бог вмираючої та воскресаючої природи, Тіамат – богиня водяного хаосу).Пам’ятки культури: глиняні таблички, епос про Гільгамеша, Закони царя Хаммурапі, „Висячі сади” Навуходоносора ІІ – одне із семи „див світу”, бібліотека царя Ашшурбанапала.
СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Терміни і поняття: заупокійний культ, „Кемет”, сфінкс, ієрогліфіка, ієратичне і демотичне письмо.

Боги та поняття безсмертя.Пам’ятки культури: піраміди Хеопса, Хефрена і Мікеріна, скульптурний портрет Нефертіті роботи Тутмеса, твори „Бесіда розчарованого зі своєю душею” та „Пісня арфіста”, казки.
Завдання для самоконтролю

 1. Цивілізації великих річок, особливості існування.

 2. Канон та символ, традиції культур Сходу, приємственність культур.

 3. Головні досягнення культури Месопотамії.

 4. Філософський зміст поеми про Гільгамеша.

 5. Релігійні культи та уявлення Давніх єгиптян.

 6. Піраміди – символи Давнього Єгипту.

 7. Які галузі знань розвивались у Стародавньому Єгипті найбільш ефективно і чому?

 8. Де виникла звукобуквенна писемність?

 9. Які ви знаєте головні пам’ятники художньої культури єгиптян?


Література:

 1. Вавилоно-ассирийская культура. БСЭ. – Т.4. – С. 217-221. СИЭ. – Т.2. – С. 908-919.

 2. Древнеегипетская культура, мифология и религия. Советская историческая энциклопедия (СИЭ). – Т.5. – С.347-354.

 3. Древнеегипетская культура. БСЭ. – Т.9. – С. 34.40.

 4. Древние цивилизации Месопотамии. Древние цивилизации. – М., 1989. – с. 89-116.

 5. Древняя цивилизация Египта. Древние цивилизации. – М., 1989. – с. 36-69.

 6. Искусство Двуречья. История зарубежного искусства. – М., 1983. – с. 38-41.

 7. Искусство Древнего Египта. История зарубежного искусства. – М., 1983. – с. 28-37.

 8. Литература Древнего Двуречья. История всемирной литературы. – Т.1. – с. 82-118.

 9. Литература Древнего Египта. История Всемирной Литературы. В 9 т. – М., 1983. – Т.1. – с. 54-82.


ТЕМА 3. Культура Давньої Індії (2 години)
ПЛАН

 1. У чому полягає самобутність культури Давньої Індії?

 2. Головні релігійні вчення Давньої Індії.

 3. Поясніть сутність варно-кастового строю та його вплив на соціально-культурний розвиток Індії.


Терміни і поняття: арії, брахманізм, брахмани, буддизм, вайшьї, варни, Веди, індуїзм, карма, касти, кшатрії, „недоторкані”, нірвана, сансара, санскрит, шудри.

Будда, Брахма, Вішну, Кришна, Рама, Шива.Пам’ятки культури: Атхарваведа, Махабхарата, Рігведа, Самаведа, Яджурведа, Рамаяна, Мохенджо-Даро, ступа в Санчі, чайтья, Хараппа, Тадж-Махал.
Завдання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте особливості матеріальної, духовної, художньої культури Давньої Індії.

 2. Прослідкуйте етапи розвитку культури Давньої Індії. Впливи яких культур суттєво відзначився на культурі Індії?

 3. Які культи особливо вшановують індуси?

 4. Прослідкуйте шляхи формування індуїзму. Коли він став панівною релігією?

 5. У чому полягає філософський сенс епосу „Махабрхарата” та „Рамаяна”?

 6. Чому Давню Індію називають „Країною мудреців”?

 7. У чому полягає суть вчення Будди?


Література:

 1. Древнеиндийская литература. История всемирной литературы. – Т.1. – с. 204-252.

 2. Древнеиндийская мифология. СИЭ. – Т.5. – с. 354-357.

 3. Древнеиндийская цивилизация. Древние цивилизации. – М. – с. 218-238.

 4. Искусство древней и средневековой Индии. История зарубежного искусства. – М., 1983. – с. 113-119.

 5. Культура Древней Индии. БСЭ. – Т.10. – с. 219-220, 227, 228-231.

 6. Поэзия и проза Древнего Востока. Библиотека всемирной литературы. – М., 1973.

 7. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч. 1. – Аванта – 1997. с. 584-601.

ТЕМА 4. Особливості культур Китаю та Японії

(2 години)
ПЛАН

 1. Особливості культури Давнього Китаю.

 2. Своєрідність культури Давньої Японії.

 3. На які культи спираються релігійно-філософські вчення Давнього Китаю?

КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО КИТАЮТерміни і поняття: дао, даосизм, ієрогліфічне письмо, конфуціанство, культ предків, пагода, теорія недії, Конфуцій, Лао-Дзи, Ци-Шихуанді, у-шу, чайна церемонія.

Пам’ятки культури: Велика китайська стіна, „Книга пісень”, Велика пагода Диких Гусей, лакові, бронзові вироби, фарфор.
КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ ЯПОНІЇ

Терміни і поняття: синтоїзм, камі, самураї, танка, хокку, Кабукі, Но.

Пам’ятки культури: храмовий ансамбль Ісе (ІІІ ст.), монастир Рьоандзі, сади каменів, Хроніки „Кодзіки” і „Ніхонгі”; „Міріади пелюстків”.
Завдання для самоконтролю

 1. Розкажіть про головні релігійно-філософські системи та їх вплив на життя давньокитайського суспільства.

 2. Назвіть головні досягнення культури Давнього Китаю.

 3. Як природа впливає на розвиток і самобутність японської культури?

 4. Назвіть видатні досягнення японської культури, які підкреслюють її самобутність.

 5. Проілюструйте на прикладі культурних феноменів сталість японської традиції.


Література:

 1. Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры, конец ХYI – нач. ХХ в. – М., 1986.

 2. Древнекитайская литература. История всемирной литературы. – Т.1. – с. 143-204.

 3. Древнекитайская цивилизация. Древние цивилизации. – М., 1989. – с. 250-278.

 4. Древнеяпонская цивилизация. Древние цивилизации. М. – М., 1989. – с. 280-286.

 5. Искусство древнего и средневекового Китая. История зарубежного искусства. – М., 1983. – с. 120-128.

 6. Искусство Японии. История зарубежного искусства. – М., 1983. – с. 129-133.

 7. Иэнага Сабуро. История японской культуры. – М., 1972.

 8. Культура Древнего Китая. БСЭ. – Т.12. – с. 226-227, 228-229, 233-234, 236-239.

 9. Культура древней Японии. БСЭ. – Т.30. – с. 533, 538-539, 542-544.

 10. Мароини Фоско. Япония: образы и традиции. – М., 1980.

 11. Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие. – М., 1981.

 12. Человек и мир в японской культуре. – М., 1985.

 13. Япония: идеология, культура, литература. – М., 1989

 14. Японская литература. История всемирной литературы. – Т.2. – с. 160-190.


ТЕМА 5. Культура Античності (2 години)
ПЛАН

 1. Найважливіші досягнення грецької культури.

 2. Які етапи виділяють в історії Античності, і зокрема Давньої Греції і Давнього Риму?

 3. Розкажіть про особливості системи ідеалів культури Давньої Греції і Давнього Риму.

СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯТерміни і поняття: Античність, Афіни та Спарта – демократія і олігархія, елліни, поліс, музи, міфи, Акрополь, периптер, архітектурний ордер (дорічний, іонічний, коринфський), гімназія, академія, олімпіади, комедія, трагедія, стоїки, епікурейці.

Пам’ятки культури: Гомер „Іліада”, трагедії Софокла „Едіп-цар”, Еврипіда – „Медея”, „Федра”;Есхіла „Прометей прикутий”; комедія Аристофана „Жаби”; „Історія” Геродота.

Архітектура: Кносський палац, Афінський акрополь, Фороський маяк, храм Зевса в Олімпії, Родоський Колос, Мавзолей в Галікарнасі, храм Артеміди в Ефесі; скульптура: Афіна Парфенос, Зевс в Олімпії (скульптор Фідій); „Дискобол” (Мірона), „Венера Мілоська” (Агександра), „Вакханка” (Скопаса), „Аполон Бельведерський” (Лєохара), „Лаокон” (Агександр, Полідор, Афінодор), „Ніка Самофракійська”.
СТАРОДАВНІЙ РИМ

Терміни і поняття: етруська цивілізація, періоди: царський, республіки, імперії; „Вічне місто” – Рим, латинь, Римське право, терми, цирк, стоїцизм, кініки, ораторське мистецтво, римські цифри.

Пам’ятки культури:

Література: поезія Вергілія, Горація, Овідія; роман „Метаморфози” Апулея; сатири Ювенала, Петронія.

Архітектура: Колізей, Пантеон, Тріумфальні арки, Акведуки, базиліка.

Портретна скульптура: Цезар, Віспасіан, Нерон.
Додаткові відомості

 1. Міфи Давньої Греції: Народження Зевса. Посейдон і божества моря. Аполон і музи. Артеміда. Гермес. Нарцис. Адоніс. Ерот. Народження і виховання Деоніса. Прометей. Персей вбиває Медузу Горгону. Європа. Геракл душить змій. Геракл душить німейського лева.

 2. Давньогрецькі та Римські боги: Зевс (Юпітер) – верховний бог неба та людей; Гера (Юнона) – цариця богів, богиня шлюбу; Посейдон (Нептун) – бог моря; Гестія (Веста) – богиня домашнього вогнища; Аід (Гадес, Плутон) – бог підземного світу; Афіна (Мінерва) – богиня війни та перемоги, а також мудрості, знань, мистецтва, ремесел; Артеміда (Діана, Селена) – богиня природи, полювання; Афродіта (Венера) – богиня любові, краси та закоханих; Діоніс (Вакх, Бахус) – бог виноградарства та виноробства; Аполлон (Феб) – бог-цілитель та провісник, покровитель мистецтва; Гефест (Вулкан) – бог вогню, покровитель ковальського ремесла; Арес (Марс) – бог війни; Гермес (Меркурій) – вісник олімпійських богів, покровитель чабанів та мандрівників, бог торгівлі.

 3. Музи: Калліопа – муза епічної поезії і знань; Кліо – історії, Мельпомена – трагедії, Полігімнія – поетичних гімнів, Талія – комедії, Терпсіхора – танцю та хорового співу, Уранія – астрономії, Евтерпа – ліричних пісень, Ерато – ліричної поезії.

 4. Сім „див світу”. В уявлення античного суспільства це найбільш прославлені, визначні шедеври мистецтва: Давньоєгипетські піраміди (27 ст. до н.е.), храм Артеміди в Ефесі (близько 550 р. до н.е.); Мавзолей в Галікарнасі (середина 4 ст. до н.е.), тирасні або „висячі” сади Семіраміди” у Вавилоні (7 ст. до н.е.), статуї – Зевса в Олімпії (близько 430 р. до н.е.), Геліоса в Родосі (близько 292-280 рр. до н.е.), маяк в Олександрії (близько 280 р. до н.е.).


Завдання для самоконтролю

 1. Розкажіть про природні та соціальні передумови появи „грецького чуда”.

 2. Грецькі міфи та їх герої. Які риси людства та богів їм притаманні?

 3. Духовні та фізичні властивості людини у культурі класики.

 4. Проблема портрета у грецькому та римському мистецтві.

 5. Що означає формула, яка відобразила ставлення римлян до богів: „Даю, щоб отримувати”? Порівняйте ставлення греків до своїх богів. У чому різниця та спільне?

 6. Грецький театр та римські видовища. У чому різниця?

 7. Чому не в Греції, а в Римі виник особливий розповідний жанр – автобіографія – з традиційним заголовком „Про своє життя”?

 8. Назвіть видатних діячів філософії, літератури, архітектури, скульптури Стародавньої Греції та Риму.

 9. Розкажіть про основні філософські течії античності.


Література:

 1. Античная цивилизация. – М., 1973.

 2. Античность как тип культуры. – М., 1988.

 3. Виппер Р. Греция. Рим. В 2-х кн. – Ростов-на-Дону, 1995.

 4. Головацька К. Міфи давньої Греції. – Київ, 1991.

 5. Культура древнего мира. – Т. 1,2. – М., 1985.

 6. Культурология /Под ред. А.Н. Марковой. – М., 2000.

 7. Кун. Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – Минск, 1985.

 8. Силичев Д.А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М.: Издательство «ПРИОР», 1998.

 9. Трухина Н.Н. История Древнего Рима: Экспериментальный учебник для YI класса средних учебных заведений. – М.: МИРОС – Междунар. отношения, 1994.


ТЕМА 6. Світові релігії та їх внесок у розвиток цивілізації і культури (2 години)
ПЛАН

 1. Буддизм: виникнення, розповсюдження, вчення.

 2. Християнство:

а) витоки християнства та його рання історія;

б) тайна християнських символів;

в) православ’я,

г) католицтво;д) протестантизм.

 1. Основні принципи і характеристики ісламу.


Терміни і поняття: буддизм – нірвана, карма, тримурті, брахман, ваджра, мантри, махаона, сансара; іслам – тавхід, калімат, шаріат, мусульманин, умма, джихад; християнство – конфесія, автокефальна церква, пророк, месія, апостол, апокаліпсис, клір, папа, митрополит, послушники, ігумен, патріарх, архангел.

Пам’ятки культури: казки „Тисячі і одної ночі”, Коран, Старий та Новий заповіт, Велика мечеть в Кордові (Іспанія), ступи, чайтьї, віхари, собор Паризької Богоматері, собор у Кельні, собор Санта-Марія дель Фьоре (Флоренція), собор Святої Софії ХІ ст. (Київ); меси І.Гайдна, „Реквієм” В.А. Моцарта, „Святкова меса” Л.Бетховена, меси Ф.Шуберта, Р.Шумана, Г.Берліоза; духовні концерти М.С.Березовського та Д.С.Бортнян-ського, „Літургія” та „Всенощна” П.І. Чайковського, „Літургія Іоанна Златоуста” та „Всенощное бдение” С.В.Рахманінова.
Завдання для самоконтролю

 1. Чому релігія є одним із головних і центральних елементів культури?

 2. Прослідкуйте шляхи формування буддизму. Чи став він панівною релігією Індії?

 3. У чому полягає суть вчення Будди? Які напрямки у буддизмі відомі вам?

 4. Яка роль у суспільстві відводилася брахманам?

 5. Де і коли виник іслам?

 6. Чому іслам вважається релігійно-політичним вченням? Охарактеризуйте його основні принципи.

 7. Де, коли і за яких умов виникають перші християнські общини?

 8. Чому відбувся розкол у християнському віровченні?

Література:

 1. Древс А. Миф о Деве Марии. – М., 1999.

 2. Ирвинг В. Жизнь Магомета. – Казань, 1993.

 3. Коран: сказания, предания, притчи. – М., 1991.

 4. Мень А. История религии. – М., 1994.

 5. Учение Будды/Под ред. Мальцева Е. – М., 1991.

 6. Энциклопедия для детей. Религии мира. – Т.І., Т.ІІ. – Аванта+, 2001.


ТЕМА 7. Візантійська культура (1 година)

(самостійна письмова домашня робота)
ПЛАН

 1. У чому самобутність візантійської культури?

 2. Особливості православного християнства.

 3. Основні досягнення культури Візантії.


Пам’ятки культури: Константинополь, Іоанн Дамаскин „Джерело знань”, псалми Іоанна Златоуста, Кодекси Юстиніана, храм Софії Константинопольської, хрестово-купольні храми, мозаїки Равенни „Христос – Добрий Пастир”, ікона Володимирської Богоматері ХІІ ст.
Література:

 1. Аверинцев С.С. Поэтика древневизантийской литературы. М., 1977.

 2. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.

 3. Культура Византии. М., 1984.

 4. Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство. М., 1987.

 5. Удальцов Н.В. Византийская культура. М., 1988.


ТЕМА 8. Світло та тіні західноєвропейського середньовіччя (Y-XY ст.) (2 години)
ПЛАН

 1. Які впливи релігія та церква зробили на формування культури, освіти, науки в епоху Середньовіччя?

 2. Розкажіть про головні особливості західноєвропейської літератури Середньовіччя.

 3. Яку роль відігравали міста як центри освіти і науки в середньовічній Європі? Розкажіть про особливості їх архітектури.


Терміни і поняття: вітражі, героїчний епос, міська література, готика, греко-католицька (православна) церква, індульгенція, інквізиція, римсько-католицька церква, єресь, скрипторій, мінезингери, трубадури, ваганти, лицарство, куртуазний роман, поезія, міракль, мораліте, романський стиль, орден тамплієрів, „сміхова культура”, схоластика, окультні науки, лицарська література, університети (об’єднання).

Пам’ятки культури: 1088 р. – Болонський університет (Італія), 1160 – Сорбона (Франція), 1167 – Оксфорд, 1209 – Кембридж (Англія).

Літературні пам’ятки: роман „Тристан та Ізольда”, „Балади про Робін Гуда”, „Пісня про Роланда”, „Пісня про Нібелунгів”, Сказання про короля Артура.

Архітектурні пам’ятки: собори у Пізі, Флоренції, Оксфорді, собор у Кельні.
Завдання для самоконтролю

 1. Головні ідеї середньовічної культури Західної Європи.

 2. Церква та її роль у феодальному суспільстві.

 3. Розкажіть про головні ідеї творів „Пісня про Роланда”, „Пісня про Нібелунгів”.

 4. Ваші враження від куртуазно-лицарської літератури.

 5. Місто як центр середньовічної культури: церква, освіта, народна культура.

 6. У чому полягає змістовна, практична і конструктивна різниця між романським та готичним храмами?

 7. Що втілювали в собі церква, ратуша та площа в архітектурі середньовічного міста?

 8. Народна „сміхова культура”. Чому саме в середньовіччі вона так яскраво себе реалізувала?

 9. Перелічіть характерні ознаки „лицаря” і „прекрасної дами” середньовічної культури.


Література:

 1. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.

 2. Бойцов М., Шукуров Р. История средних веков: Экспериментальный учебник для YII класса средних учебных заведений: В 2-х ч. – Ч.2. – М.: МИРОС – Междунар. отношения, 1994.

 3. Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. М., 1988.

 4. Добиаш-Рождественская О. Культура западноевро-пейского Средневековья. М., 1987.

 5. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987.

 6. Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1986.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка