Методичні вказівки з дисципліниСкачати 89.66 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір89.66 Kb.


Методичні вказівки з дисципліни «ТМіМ»

до самостійної та індивідуальної роботи студентів

Планування, організація та контроль СРС

Викладачі кафедри ТПЗ розглядають СРС, як активну пізнавальну творчу діяльність студентів, що присутня в будь-якому виді навчальних занять: лекціях, практичних заняттях, лабораторних роботах, виконанні курсових проектів та робіт і їх захист тощо.Планування СРС

На підставі робочих навчальних планів спеціальностей та вимог кваліфікаційної характеристик спеціаліста, на кафедрі розроблені НП та РНП з дисципліни «ТМ і матеріалознавство».

В кожному триместрі на підставі РНПД складаються та затверджуються в установлені терміни робочі плани дисциплін.
Організація СРС

На кафедрі в установлені терміни складають кожного триместру розклад занять, графіки консультацій студентів стаціонарної форми навчання, розклад установчої сесії студентів заочної форми навчання (ЗФН), графіки приїзду студентів ЗФН на захист контрольних робіт, розклад екзаменаційних сесій з прізвищами асистентів на екзаменах. Кожного року організовується проведення олімпіади з дисципліни “ ТМ і матеріалознавство”.

Викладачі на першій лекції знайомлять студентів з організацією навчального процесу з “ ТМ і матеріалознавство ” за КМС, дають перелік небхідної літератури, зміст та кількість завдань для самостійної роботи. На лабораторному занятті проводиться за розробленими тестами або комплектами завдань вхідний контроль знань студентів з дисциплін, що забезпечує дану.

Викладачами кафедри з допомогою студентів виготовлено біля 8 демонстраційних макетів та більше ніж 50 плакатів.


Забезпеченість НМ та ІМЛ дисциплін кафедри

Дисципліна “ ТМ і матеріалознавство ” забезпечена НМ та ІМЛ на українській мові.

Розроблені комплекти задач з кожної теми “ ТМ і матеріалознавство ”.

На методичному семінарі в січні-лютому кожного навчального року проводиться аналіз забезпечення навчально-методичною (НМ) та інструктивно-методичною (ІН) літературою дисциплін кафедри та виконання плану видання НМ і ІМЛ за попередній рік.

На кафедрі доц. Шиліною О.П. розроблений дистанційний курс з “ ТКМ та матеріалознавство ” (розділ «Матеріалознавство» ).
Форми СРС, що використовуються на кафедрі

На кафедрі використовуються наступні форми СРС:

– вивчення навчального матеріалу з дисципліні “ ТМ і матеріалознавство ”.

(підготовка конспектів, реалізація теоретичних знань для розв’язання практичних задач, самостійна проробка монографій та наукової періодики тощо); • контрольних робіт;

– підготовка, виконання та захист лабораторних робіт;

підготовка рефератів, доповідей на наукові семінари та конференції;

– підготовка до колоквіуму, контрольної роботи, заліку, екзамену;

– участь в щорічній олімпіаді ВНТУ з дисципліни “ ТМ і матеріалознавство ”.

.
Контроль СРС

Оцінювання результатів СРС потребує від викладача систематичного та об’єктивного контролю знань, умінь і навичок студентів. Цьому сприяє організація вивчення дисципліни “ ТМ і матеріалознавство ”. за КМС яка використовується на кафедрі у відповідності з “Положення про організацію НП ”.

Знання студентів реалізуються в бальні оцінки на: колоквіумах; контрольних роботах; виконанні та захисті КР. РГЗ та РГР; вхідному контролі; диспутах та діалогах з студентами; предметних олімпіадах.

Зміст задач на контрольних роботах, захистах РГЗ та РГР передбачає різницю в швидкості індивідуальної роботи студентів та рівень їх підготовки з дисципліни.

На екзаменах з теоретичної механіки використовуються задачі, які є типовими для даного профілю майбутнього спеціаліста.

Екзамен з дисципліни “ ТМ і матеріалознавство ” проводяться в усній формі. Викладачі оцінюють знання студентів за розробленими та затвердженими на засіданні кафедри критеріями.

Для стимулюванні СРС на кафедрі використовуються бали із фонду ініціативи роботи студентів на лекційних, лабораторних заняттях тощо. Переможцям предметних олімпіад в академічних групах нараховуються додаткові бали (20 б.) і зараховуються усі бали, що набрали студенти на олімпіаді ВНТУ з дисципліни“ ТМ і матеріалознавство ”. Заохоченням до навчання студентів, активної самостійної роботи є отримання позитивної оцінки за результатами навчання в триместрі за КМС, а моральним стимулом для підвищення якості навчання студентів –ректорські контрольні роботи.
Контроль за організацією і проведенням самостійної роботи студентів

При вивченні дисципліни “ ТМ і матеріалознавство ”. контроль за організацією СРС здійснюється: • відвідуванням занять викладачів завідувачем кафедри;

 • взаємовідвідуваннями викладачів;

 • перевіркою журналів викладачів;

 • перевіркою конспектів лекцій студентів;

 • перевіркою виконання викладачами графіків консультацій;

 • перевіркою термінів проведення контрольних заходів за КМС (колоквіуми, контрольні роботи, РГР, тощо);

 • заслуховуванням результатів навчання студентів після закінчення кожного модуля і триместру на засіданнях кафедри;

 • аналізом на засіданнях кафедри здачі студентами екзаменів з дисципліни.

Результати контролю записуються у відповідні журнали та протоколи засідання кафедри.

Контроль за СРС направлений на розвиток здатності студента до самоконтролю і самоосвіти, визначенням здатності студента до систематичної самостійної роботи, розвитком умінь студента користуватися підручниками, посібниками,періодичними виданнями, Інтернетом тощо.

При проведенні контролю на кафедрі дотримуються таких вимог:


 • оперативність отриманих результатів;

 • охоплення значної частини студентів;

 • об'єктивності контролю на базі критеріїв;

 • регулярності контролю;

 • розвиток у студентів вміння логічно і послідовно викладати свої знання;

 • забезпечення самостійності відповіді.

При викладанні дисципліни “ ТМ і матеріалознавство ” викладачі на першому занятті з метою виявлення шкільного рівня підготовки проводять нульовий контроль (експрес-контроль), причому в більшості випадків в усній формі з використанням методики “снігової кулі”. Підсумки контролю обговорюються на кафедрі і плануються заходи щодо підвищення рівня знань студентів.

Вхідний контроль проводиться в письмовій формі за розробленими комплектами задач. Студенти, що показали незадовільні результати визиваються на консультації, що проводить викладач за графіком.

Поточний контроль в вигляді колоквіумів, контрольних робіт, здачі та захистом лабораторних робіт дозволяє за результатами підсумкових модулів провести оцінювання СРС в групі. Підсумки поточного контролю викладач аналізує в групі, вказує шляхи студентам для поліпшення якості навчання. Крім того, результати обговорюються на засіданні кафедри і при необхідності повідомляються батькам студентів.

Бали поточного і підсумкового контролю викладач заносить у журнал. Ця інформація завжди доступна студентам, що робить оцінювання знань, умінь і навичок студентів більш об'єктивним.


Рейтингова оцінка знань студентів за семестр

На першому лекційному занятті викладач дисципліни “ ТМ і матеріалознавство” знайомить студентів з організацією вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою, з трудомісткістю дисципліни ТД у 100 балів, трудомісткістю модулів, їх кількістю в триместрах та оцінюванням знань, умінь і навичок студентів з окремих видів (колоквіум, виконання і захист лабораторних робіт, аудиторні контрольні роботи, активна робота студентів на заняттях) та в цілому. Сумарна кількість балів, що отримує студент з дисципліни складає його бальну оцінку з ТМ та матеріалознавства за триместр (БОД).


Індивідуальні завдання

Студенти з дисципліни “ ТМ і матеріалознавство ”за напрямом підготовки бакалавра 6.050504 «Зварювання», в розділі ТМ виконують пять лабораторних робіт, а в розділі «Матеріалознавство» виконують шість лабораторних робіт та індивідуальне завдання

Роботи виконуються на аркушах розмірами 210´297 мм; заповнюється тільки одна сторона аркуша. Перша сторінка РГР – титульний лист – виконується у відповідності з стандартом 2.105 – 68 чорнилом чи пастою креслярським шрифтом або друкується. На наступних сторінках креслиться штамп (2.106 -68). Умова та розв‘язок задачі приводяться з необхідними поясненнями та докладними розрахунками. Аркуші номеруються, починаючи з титульного аркуша, але на титульній сторінці номер не проставляється. Аркуші складаються та скріплюються з лівої сторони. Об‘єм завдання від 2 до 6 сторінок.

Тематика завдань для самостійної роботи
Напрям підготовки ─ 6.050504 «Зварювання»
Модуль 2

Приклад завдання

Вибрати сталь для виготовлення валів діаметром 50 мм для двох редукторів. За розрахунком сталь для одного з валів повинна мати межу текучості не менше 350 МПа, а для другого – не нижче 500 МПа.

Указати: склад та марку вибраних сталей, рекомендований режим термічної обробки, структуру після кожної операції термічної обробки, механічні властивості готових виробів.

Чи можна використовувати вуглецеву сталь звичайної якості для виготовлення валів заданого перерізу і чому?
Література

Базова


1. Кузін О. А., Металознавство та термічна обробка металів / О. А. Кузін, Р. А. Яцюк. - Львів : Афіша, 2002. – 304 с.

2. Металознавство: підручник / О. М. Бялік, В. С. Черненко [та iн.]; - 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2002. – 384 с.

3. Практикум по технологии конструкционных материалов и материаловедению : / под общей ред. С. С. Некрасова. – М.: Агропромиздат, 1991. – 105 с.

4. Лахтин Ю .М. Материаловедение : учебник / Ю. М Лахтин, В. П. Леонтьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1980. – 493 с.

5. Пахолюк А. П. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали : посібник / А. П. Пахолюк, О. А. Пахолюк. – Львів : Світ, 2005. – 172 с., іл.

6. Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : підручник / В. В. Попович, В. В. Попович. – Львів : Світ, 2006. – 624 с.7. Матеріалознавство : підручник / С. С. Дяченко, І. В. Дощечкіна, А. О. Мовлян, E. I. Плешаков; за ред. проф. С. С. Дяченко. – Харків : ХНАДУ, 2007. - 440 с.

8. Українсько-російський словник з матеріалознавства : у трьох книгах. Кн. 3 / упоряд. : Є. Л. Шведков, Т. Г. Куценок. - К. : Либiдь, 1995. - 152 с.

9. Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із застосуванням комп'ютерних технологій навчання: підручник / Ю.М. Таран, Є. П. Калінушкін, В. З. Куцова [та iн.]; під ред. Ю. М. Тарана – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2002. - 360 с.

10. Колачев Б. А. Металознавство і термічна обробка кольорових металів і сплавів : підручник для вузів / Б. А. Колачев, В. І. Елагін, В. А. Ліванов. - М. : "МИСИС", 1999. - 416 с.

11. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: навчальний посібник / В. В. Хільчевський, С. Є. Кондратюк, В. О. Степаненко [та iн.]. - К. : Либідь, 2002. - 328 с.

12. Технология конструкционных материалов. / Под ред. А. М. Дальского – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. –448 с.

13. Клименко В. М., Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 97 с.

14. В. М. Клименко, О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук Технологія конструкційних матеріалів. / Частина друга. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 154 с.

15. Шиліна О. П., Клименко В. М. Практикум з конструкційних матеріалів. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001 – 109 с.

Допоміжна 1. Гуляев А. П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1977. – 647 с.

 2. Материаловедение. / Б. Н. Арзамасов, И. И. Сидорин, Г. Ф. Косолапов и др. / Под общ. ред. Б. Н. Арзамасова – М.: Машиностроение, 1986. – 384 с.

 3. Технология металлов./ Б. В. Кнорозов, Л. Ф. Усова, А. В. Третьяков и др. М.: Металлургия, 1974. – 648 с.

 4. Худокормова Р. Н., Пантелеенко Ф. И. Материаловедение: Лаб. практикум: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Л. С. Ляховича – Минск: Вышэйш. шк., 1988. – 224 с.

 5. Сологуб М. А., Рожнецький І. О., Некоз О. І. та ін. Технологія конструкційних матеріалів / За ред. М. А. Сологуба. - К.: Вища школа., 2002. - 374 с.

 6. Горбунов Б. И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. – М.: Машиностроение, 1980. – 263 с.

 7. Литейное производство. / Под ред. И. Б. Куманина М., Машиностроение, 1971. – 316 с.

 8. Общая металлургия. / В. Г. Воскобойников, Ф. П. Еднерхо, В. А. Кудрин, А. М. Якушев М.: металлургия, 1973 – 424 с.

 9. Охрименко Я. М. Технология кузнечно-штамповочного производства. М.: 1966. – 599 с.

 10. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: Учебник для строит. спец. техникумов. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Высшая школа. - 168с.

 11. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. / Под ред. акад. Б.Е.Патона. М.: Машиностроение, 1974. - 768с.

Викладач Савуляк В. І.

”_____” _______________ 2015 р.
Затверджено на засіданні кафедри ТПЗ

Протокол №1 від 31 серпня 2015 р.Зав. кафедри Савуляк В.І.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка