Методичні вказівки з дисципліни «Адміністративне право України» для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»Скачати 465.19 Kb.
Дата конвертації14.11.2016
Розмір465.19 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з дисципліни
«Адміністративне право України»

для студентів спеціальності – 6.050200 «Менеджмент організацій»

заочної форми навчання

2009

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні кафедри менеджменту і господарського права

Протокол № _ від _ . _ . 2009 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально-


видавничої ради ДонНТУ

Протокол № від . .2009 р.

УДК 342.9 (076.5)
Методичні вказівки з дисципліни «Адміністративне право України» розраховані для судентів спеціальності – 6.050200 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання. Представлені методичні вказівки містять рекомендації до вивчення курсу «Адміністративне право України», вимоги до знань та умінь студентів, критерії оцінки знань студентів при складанні іспиту та критерії оцінювання індивідуальної контрольної роботи, плани лекцій, методичні рекомендації до виконання контрольної роботи, завдання індивідуальної контрольної роботи, приклади розв’язання ситуаційних задач, питання для підготовки до іспиту, список рекомендованих нормативно-правових актів та учбової літератури, а також зразки оформлення титульного аркушу індивідуальної контрольної роботи та списку використаної літератури.
Методичні вказівки з дисципліни «Адміністративне право України» для студентів спеціальності – 6.050200 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання / Укл. Леонов О.Л., Михайлова Н.С. – Донецьк: ДонНТУ. – 2009. – 36 с.

Укладачі – Леонов О.Л., к.і.н., доцент кафедри менеджменту і господарського права

Михайлова Н.С., асистент кафедри менеджменту і господарського права
Рецензент – Пенькова І.В., д.е.н., професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності

Відповідальний за випуск – Амоша О.І., акад., д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту і господарського праваЗМІСТ
1. Мета і завдання курсу 5

2. Рекомендації до вивчення курсу «Адміністративне право України» 6

3. Вимоги до знань та умінь студентів 7

4. Критерії оцінки знань студентів при складанні іспиту з навчальної дисципліни «Адміністративне право України» 8

5. Критерії оцінки виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни «Адміністративне право» 9

6. Плани лекцій 10

7. Плани практичних занять 20

8. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу «Адміністративне право України» 24

9. Завдання для контрольної роботи 25

10. Приклади розв’язання ситуаційних задач 31

11. Питання для підготовки до іспиту 34

12. Список рекомендованих нормативно-правових актів 37

13. Рекомендована література 41

14. Додатки 42МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
Адміністративне право України є однією з основних, базових галузей публічного українського права, нормами якого регулюються суспільні відносини управлінського характеру, що складаються переважно у сфері державного управління в процессі функціонування виконавчої влади, у сфері місцевого самоврядування, а також в процесі здійснення внутрішньо системної управлінської діяльності іншими державними формуваннями.

Адміністративне право є також однією з фундаментальних юридичних дисциплін, яка складається з двох частин – Загальної і Особливої і є необхідною при підготовці студентів спеціальності – 6.050200 «Менеджмент організацій». Вона передбачає вивчення значного комплексу теоретичних положень та правових інститутів, великого масиву нормативно правових актів, що містять норми адміністративного права і визначають правовий статус багатьох суб’єктів управлінських стосунків, а також засвоєння широкого діапазону суспільних відносин управлінського характеру з урахуванням їх різнобічного адміністративно-правового регулювання.

Вивчення курсу передбачає оволодіння певним інструментарієм науки адміністративного права, з’ясування суті, форм і методів державного управління, системи виконавчої влади і її функцій, проблем адміністративного примушення в державному управлінні і відповідальності, державного керівництва економікою, управління соціально-культурним будівництвом, адміністративно-політичною діяльністю і міжгалузевим державним управлінням.

Курс «Адміністративне право України» є спеціальним курсом, який вивчається студентами денної та заочної форми навчання, та складається з лекційного курсу, практичних занять та самостійної роботи студентів.

Метою вивчення курсу «Адміністративне право» є засвоєння студентами знань теоретичних засад та загальних положень адміністративного права, забезпечення можливості їх практичного використання та застосування, придбання практичних навиків щодо розв'язання ситуаційних задач та завдань з адміністративного права.

Завдання курсу «Адміністративне право України»: • Вивчити загальні засади адміністративного права України;

 • Визначити суть, ознаки, та принципи державного управління;

 • Проаналізувати сучасне законодавство України стосовно адміністративного права;

 • Вивчити механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин;

 • Визначити коло суб’єктів адміністративного права та їх правовий статус;

 • Розкрити методи державного управління;

 • Визначити поняття адміністративного примусу та його властивостей;

 • Розкрити основні засади адміністративного процесу та адміністративних проваджень;

 • Визначити основні засади державного управління в окремих галузях і сферах суспільного життя.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням навчального плану та програми з курсу «Адміністративне право України» і передбачають дати студентам не тільки теоретичні знання права, але й практичні навички самостійної роботи з законодавчими і нормативними актами, навчальною літературою, вміння вирішення ситуацій, які виникають у сфері адміністративного права.

Участь студентів в лекціях має велике значення для вивчення адміністративного права. На лекціях учбовий матеріал курсу розглядається з урахуванням нових наукових публікацій і змін в адміністративному законодавстві. Під час лекції викладач дає методичні поради по вивченню складних питань адміністративного права, які полегшать їх опрацювання в ході самостійної роботи студентів над учбовим матеріалом.

Самостійна робота студентів (СРС) по вивченню курсу адміністративного права є основною формою оволодіння програмним учбовим матеріалом у вільний від обов'язкових аудиторних занять час.

Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути до максимально повного і чіткого з’ясування проблем, що вивчаються, розуміти діалектику їх розвитку, відмінності в трактуванні розглядуваних положень, здатними робити порівняльний аналіз питань, що висвітлюються у відповідних розділах різних підручників і в спеціальній літературі.

Для полегшення самостійної роботи студентів і ефективної підготовки до підсумкового контролю до кожної теми лекцій наведено список рекомендованої літератури, а на прикінці методичних вказівок – надається перелік рекомендованих нормативних актів та навчальних посібників для опрацювання.

Слід підкреслити, що у зв’язку із динамічністю законодавчого процесу в Україні, робота студентів з вивчення адміністративного права буде мати належний ефект при використанні Інтернету, а також електронної бази нормативних актів «Ліга-Закон», офіційного сайту Верховної Ради України та інших джерел, які дають можливість оперативно отримувати інформацію про нові закони, підзаконні акти та внесення змін і доповнень до існуючих.ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ
Студенти мають знати:


 • категорії, що розкривають зміст адміністративного права;

 • суть адміністративного права, його зв'язок з державним управлінням;

 • систему виконавчої влади, правове положення суб'єктів, які її здійснюють;

 • форми і методи державного управління;

 • поняття і види адміністративного примушення і адміністративної відповідальності;

 • поняття і принципи адміністративного процесу, його структуру;

 • способи забезпечення законності в державному управлінні і спеціальні адміністративно-правові режими;

 • особливості міжгалузевого державного управління.


Студенти повинні вміти:


 • орієнтуватися в законодавчих та нормативних актах стосовно адміністративного права;

 • тлумачити чинне законодавство;

 • кваліфіковано застосовувати правові норми при розв’язанні практичних задач;

 • правильно використовувати в практичній діяльності методи державного управління.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ СКЛАДАННІ ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Відповідаючи на білет, студент повинен показати знання програми навчального матеріалу, уміння пояснювати основні поняття, виділяти їх спільні і відмінні риси, порівнювати та аналізувати різні точки зору з проблемних питань, ясно викладати думки з поставлених питань.

З метою якісної оцінки рівня знань студента при складанні іспиту з навчальної дисципліни «Адміністративне право» використовуються «Критерії оцінки рівня знань студентів», які містять основні вимоги до оцінки, а саме:

Оцінку «відмінно» отримує студент, якщо він:

- грамотно, повно, обґрунтовано, з посиланням на діючі нормативно-правові акти, відповів на всі запропоновані питання;

- показав глибокі і повні знання курсу;

- вільно володіє матеріалом;

- уміє аргументовано викладати сутність питань і застосовувати набуті теоретичні правові знання при розв'язанні практичних завдань.

Оцінку «добре» отримує студент, якщо він:

- засвоїв матеріал курсу;

- уміє аргументовано викладати сутність питань і застосовувати правові знання для правильної оцінки конкретних ситуацій;

- але не повно відповів на всі запропоновані питання або допустив несуттєві помилки.

Оцінку «задовільно» отримує студент, якщо він:

- відповів на більшу половину запропонованих питань або частково відповів на питання, але без посилання на діюче законодавство;

- допустив суттєві помилки;

- нездатний правильно застосовувати правові знання для оцінки конкретних ситуацій.

Така оцінка виставляється також і у випадку недостатньо чіткої та послідовної відповіді на запитання.

Оцінку «незадовільно» отримує студент, який:

- не розкрив зміст запропонованих питань або допустив суттєві помилки, пов’язані з недостатнім знанням матеріалу курсу;

- не володіє нормативним матеріалом, юридичною термінологією;

- відповідь носить безсистемний характер.КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Індивідуальна контрольна робота оцінюється за двохбальною системою: «зараховано» або «не зараховано». Якщо робота не зарахована, вона повертається студенту з вимогою допрацювати її або виконати знов.

Оцінку «зараховано» отримує студент, якщо він: • грамотно, повно, обґрунтовано, з посиланням на діючі нормативно-правові акти, відповів на всі запропоновані питання;

 • показав глибокі і повні знання курсу «Адміністративне право»;

 • провів юридичний аналіз фактичних обставин з посиланням на конкретні статті нормативних актів;

 • запропонував заходи по вдосконаленню існуючого законодавства по опрацьованій темі;

 • при виконанні роботи врахував всі вимоги до її написання.

Оцінку «не зараховано» отримує студент, якщо він:

 • не розкрив або не повністю розкрив зміст запропонованих питань або допустив суттєві помилки, пов’язані з недостатнім знанням матеріалу курсу;

 • не використовував при відповіді на питання нормативний матеріал та не посилався на нормативні акти, чи не указав використану літературу;

 • відповідь носить безсистемний характер;

 • не провів юридичний аналіз фактичних обставин з посиланням на конкретні статті нормативних актів;

 • не запропонував заходи по вдосконаленню існуючого законодавства по опрацьованій темі;

 • не дотримувався вимог до написання контрольної роботи.ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України.

План:


 1. Поняття адміністративного права як галузі права, як галузі законодавства, як юридичної науки та як навчальної дисципліни.

 2. Місце адміністративного права України в правовій системі України. Співвідношення адміністративного права України з іншими правовими галузями.

 3. Предмет адміністративного права України.

 4. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин та його особливості.

 5. Основні напрямки розвитку адміністративного права на сучасному етапі.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 2. Сутність, ознаки та принципи державного управління.
План:


 1. Поняття управління.Соціальне управління та його різновидності.

 2. Суть державного управління як різновид соціального управління та як однієї з основних форм державної діяльності.

 3. Характерні риси та зміст державного управління.

 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади. Державне управління як форма реалізації виконавчої влади.

 5. Адміністративне право як основний правовий засіб реалізації виконавчої влади та здійснення державного управління.

 6. Поняття та система принципів державного управління. Основні (конституційні) та похідні (організаційно-правові) принципи державного управління.

 7. Орієнтовні напрямки удосконалення державного управління відповідно до адміністративної реформи.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 3. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.

План:


 1. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його структура.

 2. Основні складові елементи механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.

 3. Поняття та характерні ознаки адміністративно-правових норм. Структура адміністративно-правових норм, їх гіпотеза, диспозиція і санкція.

 4. Класифікація адміністративно-правових норм, їх види та форми реалізації.

 5. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин. Структура адміністративно-правових відносин. Характеристика складових елементів таких відносин.

 6. Класифікація адміністративно-правових відносин.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 4. Поняття суб'єктів адміністративного права та їх система. Фізичні особи та об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.
План:


 1. Поняття суб'єктів адміністративного права та їх система.

 2. Громадяни як суб'єкти адміністративного права. Адміністративна правоздатність та дієздатність громадян.

 3. Громадяни України, іноземці та біженці як суб'єкти адміністративного права.

 4. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян. Легалізація об’єднань громадян та їх відповідальність.

 5. Адміністративно-правовий статус політичних партій.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 5. Органи публічної влади, державні службовці, органи місцевого самоврядування та інші суб'єкти адміністративного права.

План:


 1. Президент України як субєкт адміністративного права. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

 2. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права: їх поняття, ознаки та класифікація. Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади, його структура, порядок формування та повноваження.

 3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади: їх система та повноваження.

 4. Поняття, ознаки та принципи державної служби в Україні, її організація та нормативно-правове регулювання. Адміністративно-правовий статус державних службовців, їх види та класифікація.

 5. Категорії та ранги посад державних службовців. Проходження державної служби (прийняття на державну службу, службова кар'єра та припинення служби).

 6. Проблеми удосконалення державної служби в Україні.

 7. Поняття, принципи та нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні. Система органів місцевого самоврядування. їх структура та повноваження. Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади.

 8. Інші суб'єкти адміністративного права та їх правовий статус.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 6. Форми державного управління.
План:


 1. Поняття та види форм державного управління.

 2. Правові та неправові форми державного управління.

 3. Форми правотворчої та правозастосувальної діяльності органів виконавчої влади.

 4. Організаційні заходи та матеріально-технічні операції як допоміжні форми державного управління.

 5. Поняття, ознаки та класифікація правових актів управління. Нормативні та індивідуальні управлінські акти.

 6. Адміністративно-правовий договір: поняття, ознаки та зміст.

 7. Дія управлінських актів та порядок їх оприлюднення.

 8. Вимоги до управлінських актів.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 7. Методи державного управління.
План:


 1. Поняття, властивості та значення методів державного управління. Їх трансформація в умовах становлення в Україні демократичного суспільства.

 2. Види методів державного управління як організаційно-правових способів здійснення виконавчої влади.

 3. Переконання та примус.

 4. Основні та допоміжні методи державного управління.

 5. Метод переконання як один із основних, універсальних методів державного управління.

 6. Адміністративні та економічні методи управління - як способи прямого та непрямого впливу на волю і поведінку учасників управлінських стосунків.

 7. Інші методи державного управління, зокрема: організаційні, стимулюючі морально-психологічні, методи субординації, координації та ін.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 8. Адміністративний примус.
План:


 1. Поняття адміністративного примусу та його властивості. Класифікація заходів адміністративного примусу.

 2. Загальна характеристика заходів адміністративного попередження, припинення та стягнення.

 3. Заходи адміністративного попередження як заходи профілактики та запобігання різних правопорушень, їх різновиди та ха­рактеристика.

 4. Адміністративний нагляд (загальний та спеціальний) як важливий захід адміністративного примусу і спосіб державного управління.

 5. Заходи адміністративного припинення, їх особливості, призначення та класифікація. Характеристика окремих заходів адміністративного припинення.

 6. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Адміністративно-відновлювальні заходи.

 7. Адміністративні правопорушення.

 8. Адміністративна відповідальність та порядок притягнення до неї. Дисциплінарна відповідальність в державному управлінні.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 9. Адміністративний процес.
План:


 1. Поняття, властивості та зміст адміністративного процесу.

 2. Місце адміністративного процесу серед інших юридичних процесуальних форм.

 3. Принципи адміністративного процесу.

 4. Адміністративно-процесуальні норми та їх джерела.

 5. Адміністративно-процесуальні відносини, їх особливості та структура.

 6. Стадії адміністративного процесу.

 7. Структура адміністративного процесу.

 8. Поняття та призначення адміністративної юстиції.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 10. Адміністративні проваджений.
План:


 1. Поняття адміністративного провадження та його співвідношення з адміністративним процесом.

 2. Види адміністративних проваджень.

 3. Провадження за зверненнями громадян.

 4. Дисциплінарне провадження.

 5. Провадження в справах про адміністративні проступки та його основні положення.

 6. Провадження щодо застосування заходів адміністративного попередження та адміністративного припинення.

 7. Документоведення, контрольно-наглядове, дозвільно-реєстраційне та інші види адміністративних проваджень.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 11. Способи забезпечення законності і дисципліни у сфері державного управління. Види контролю та нагляду. Адміністративно-правові режими.

План:


 1. Поняття та суть законності і дисципліни в сфері державного управління. Їх основні засади. Система способів забезпечення законності та дисципліни в сфері державного управління в процесі здійснення виконавчої влади.

 2. Контроль та його види як способи забезпечення законності та дисципліни в сфері державного управління. Види державного контролю. Контроль з боку органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого, самоврядування.

 3. Судовий контроль та форми його прояву.

 4. Нагляд як спосіб забезпечення законності і дисципліни в сфері державного управління. Адміністративний нагляд та його види. Прокурорський нагляд та його призначення.

 5. Форми реагування органів прокуратури на виявлені порушення законності в сфері виконавчої влади.

 6. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни в сфері державного управління.

 7. Адміністративна юстиція як важлива форма захисту прав і свобод громадян та інших суб'єктів права у сфері виконавчої влади.

 8. Адміністративно-правові режими. Їх види та призначення.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 12. Основи державного управління в сфері економіки.
План:


 1. Поняття та складові економіки як сфери управлінського впливу держави.

 2. Правова основа та об'єкти управлінського впливу в сфері економіки.

 3. Органи державної влади та місцевого самоврядування як суб'єкти управління в сфері економіки. Їх роль та повноваження.

 4. Органи виконавчої влади, які безпосередньо здійснюють державне управління в окремих галузях економіки. Їх структура та адміністративно-правовий статус.

 5. Форми та методи управлінського впливу держави на економічні процеси в країні та їх трансформація в умовах переходу до ринкової економіки.

 6. Зміст економічної політики держави на сучасному етапі розвитку українського суспільства та основні напрями удосконалення економічних процесів в Україні в умовах ринкових відносин.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 13. Основи державного управління в соціально-культурній сфері.

План:


 1. Загальна характеристика змісту державного управління в сфері соціально-культурного будівництва. Основні галузі цієї сфери.

 2. Правова основа змісту управлінської діяльності в сфері соціально-культурного будівництва.

 3. Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування в забезпеченні проведення державної політики в сфері соціально-культурного будівництва.

 4. Форми та методи державного управління у сфері соціально-культурного будівництва та їх особливості.

 5. Специфіка державного управління в окремих галузях соціально-культурної сфери; система органів виконавчої влади в цих галузях та їх повноваження.

 6. Управління окремими галузями соціально-культурної сфери, зокрема: управління освітою і наукою, культурою, охороною здоров'я та соціальним забезпеченням.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 14. Основи державного управління в сфері адміністративно-політичного будівництва.

План:


 1. Загальна характеристика державного управління адміністративно-політичною сферою. Система галузей, що відносяться до цієї сфери.

 2. Правова основа державного управління в сфері адміністративно-політичного будівництва.

 3. Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері адміністративно-політичного будівництва. Особливості державного управління в даній сфері.

 4. Органи виконавчої влади, що здійснюють безпосереднє управління в сфері адміністративно-політичного будівництва.

 5. Управління окремими галузями сфери адміністративно-політичного будівництва, у т.ч. обороною, національною безпекою, внутрішніми справами, юстицією, митним контролем, охороною державного кордону, зовнішніми відносинами з іншими державами.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
Тема 15. Основи адміністративно-правового регулювання в сфері міжгалузевого управління.
План:


 1. Поняття та зміст міжгалузевої сфери як об'єкта адміністративно-правового регулювання.

 2. Правова основа управлінської діяльності в міжгалузевій сфері.

 3. Загальна характеристика повноважень органів державної влади в сфері міжгалузевого управління.

 4. Органи виконавчої влади, що безпосередньо здійснюють управління в цій сфері, особливості форм та методів їх управлінської діяльності.

 5. Надвідомчі функції органів виконавчої влади, що безпосередньо здійснюють управління в цій сфері.

 6. Особливості міжгалузевого управління в окремих сферах, зокрема: в сфері фінансів і кредиту, статистики та обліку, стандартизації, технічного регулювання та споживчої політики, сфери праці та підприємницької діяльності та ін.


Рекомендована література:

50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61 .
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Державне управління, виконавча влада та адміністративне право.

План: 1. Державне управління як форма реалізації виконавчої влади.

 2. Адміністративне право як основний правовий засіб реалізації виконавчої влади та здійснення державного управління. Поняття адміністративного права як галузі права, як галузі законодавства, як юридичної науки та як навчальної дисципліни.

 3. Місце адміністративного права України в правовій системі України.

 4. Предмет адміністративного права України. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин та його особливості.


Контрольні питання:

 1. Охарактеризуйте управлінську систему і її компоненти.

 2. Охарактеризуйте соціальне управління і його види.

 3. Охарактеризуйте державне управління, назвіть його ознаки, принципи і функції.

 4. Охарактеризуйте виконавчу владу як вид державної влади.

 5. Як співвідносяться державне управління і місцеве самоврядування?

 6. Як відбувалося формування і розвиток адміністративного права?


Тема 2. Адміністративно - правові норми, відносини, законодавство.
План:


 1. Поняття та характерні ознаки адміністративно-правових норм. Структура адміністративно-правових норм, їх гіпотеза, диспозиція і санкція.

 2. Класифікація адміністративно-правових норм, їх види та форми реалізації.

 3. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин. Структура і класифікація адміністративно-правових відносин.

 4. Адміністративне законодавство. Характеристика змісту, структури. Значення кодифікованих джерел адміністративного права.


Контрольні питання:

 1. По яких критеріях можна класифікувати норми адміністративного права?

 2. Назвіть особливості способів реалізації адміністративно-правових норм.

 3. Що може виступати як джерела адміністративного права?

 4. Назвіть особливості адміністративно-правових відносин?

 5. По яких критеріях можна класифікувати адміністративно-правові відносини?

 6. Охарактеризуйте суб'єктів та об'єкти адміністративно-правових відносин?


Тема 3. Органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, державні службовці як суб'єкти адміністративного права.
План:


 1. Система органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Їх правовий статус та повноваження.

 2. Поняття, ознаки та принципи державної служби в Україні. Види державної служби.

 3. Адміністративно-правовий статус державних службовців, їх види та класифікація. Категорії та ранги посад державних службовців.

 4. Проходження державної служби (прийняття на державну службу, службова кар'єра та припинення служби).


Контрольні питання:

 1. Перерахуйте види органів виконавчої влади в Україні, грунтуючись на аналізі відповідних нормативно-правових актів.

 2. Розкрійте вміст принципів побудови системи органів виконавчої влади в Україні.

 3. Які повноваження Президент України здійснює в області державного управління?

 4. Який склад і порядок формування Кабінету Міністрів України? Проаналізуйте повноваження Кабінету Міністрів України. Які правові акти може приймати Кабінет Міністрів України?

 5. Охарактеризуйте систему, основні функції і повноваження центральних органів виконавчої влади України, грунтуючись на відповідних нормативно-правових актах.

 6. Охарактеризуйте систему, порядок формування, основні задачі і повноваження місцевих органів виконавчої влади України.

 7. Перерахуйте ознаки державного службовця. Які вимоги пред'являються до поступаючих на державну службу?


Тема 4. Форми і методи державного управління. Сутність і види адміністративного примусу. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність.

План:


 1. Поняття та види форм державного управління.

 2. Види методів державного управління як організаційно-правових способів здійснення виконавчої влади.

 3. Переконання та примус. Сутність, види, значення адміністративного примусу.

 4. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.

 5. Адміністративне правопорушення, його склад.

 6. Система та види адміністративних стягнень.

 7. Загальні правила й строки притягнення до адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.


Контрольні питання:

 1. Назвіть основні ознаки “адміністративного договору”. Класифікуйте “адміністративні договори” по видах.

 2. Назвіть ознаки та класифікуйте правовий акт управління. Охарактеризуйте механізм видання і дії правового акту управління. Охарактеризуйте методи переконання, примусу і заохочення.

 3. Назвіть особливості адміністративного примусу.

 4. Які органи (посадовці) правомочні здійснювати адміністративне затримання громадян і які терміни адміністративного затримання? До якого виду заходів адміністративного примусу воно відноситься?

 5. Назвіть відмінні ознаки адміністративної відповідальності. Як співвідноситься адміністративна, кримінальна і дисциплінарна відповідальність?

 6. Які види адміністративних стягнень встановлені в законодавстві? По яких критеріях можна класифікувати адміністративні стягнення?

 7. Назвіть ознаки та склад адміністративного правопорушення.


Тема 5. Способи забезпечення законності і дисципліни у сфері державного управління. Види контролю та нагляду. Адміністративно-правові режими.
План:


 1. Способи забазпечення законності й дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика.

 2. Контроль з боку законодавчої влади.

 3. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів та представницьких органів місцевого самоврядування.

 4. Судовий контроль.

 5. Прокурорський нагляд.

 6. Громадський контроль.

 7. Поняття та види адміністративно-правових режимів.


Контрольні питання:

 1. У чому полягають контрольні повноваження Президента України у області організації і функціонування державного управління?

 2. Які основні напрями діяльності Уповноваженого з прав людини в Україні з метою забезпечення законності у сфері організації і діяльності органів державного управління?

 3. Розкрійте значення і суть судового контролю за діяльністю органів виконавчої влади.

 4. Розкрійте суть прокурорського нагляду у сфері державного управління і місцевого самоврядування.

 5. Які адміністративно-правові режими передбачає законодавство України і яке їх призначення?

 6. У чому полягає правомірне обмеження адміністративно-правового статусу громадян в умовах надзвичайного положення.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИНЕ ПРАВО»
Метою індивідуальної контрольної роботи є перевірка засвоєння студентами матеріалу курсу «Фінансове право» та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань. Під час написання контрольної роботи студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питання завдання, використовуючи відповідні нормативні акти.

Контрольна робота виконується за одним із запропонованих варіантів. Варіант обирається на підставі останньої цифри заліково-екзаменаційної книжки. У разі, якщо остання цифра заліково-екзаменаційної книжки – нуль, студент обирає варіант №10.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань.

Відповідаючи на питання контрольної роботи, студенти повинні:

- визначити, до якої теми курсу фінансового права вона належить;

- опрацювати відповідні розділи підручників та необхідні нормативні акти;

- зробити самостійний аналіз теоретичного питання з посиланням на відповідну літературу і нормативні акти;

- виявити в запропонованих питаннях неврегульовані моменти чинним законодавством та запропонувати заходи по його вдосконаленню.

Механічне списування підручника чи матеріалу з періодичних видань не допускається. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими, з аналізом не лише можливих порушень чинного фінансового законодавства, а й з визначенням наслідків таких порушень, а також запропонування заходів по вдосконаленню чинного законодавства.

Цифрові дані, таблиці, зразки документів та інший матеріал, який стосує­ться аналізованого питання контрольної роботи, бажано подати у додатках до контрольної роботи.

Титульний аркуш роботи рекомендується оформити за зразком, поданим у Додатку № 1.

До роботи слід обов'язково додати список фактично використаної автором літератури відповідно до встановлених вимог, які пред'являються до оформлення літератури (Додаток № 2).

Обсяг виконуваної роботи повинен скласти не менше 24 сторінок учнівського зошиту (12 аркушів), сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куту. Перша сторінка контрольної роботи повинна містити план роботи.

Контрольна робота повинна надійти на кафедру для реєстрації не пізніш ніж за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії. Вона є обов’язковою для допуску до підсумкового контролю (екзамену).

Контрольна робота, яка не відповідає поставленим вимогам, повертається для повторного виконання.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ВАРІАНТ №1


  1. Державне управління і виконавча влада.

  2. Управління використанням і охороною природних ресурсів.


Задача 1.

На Ігнатову за хуліганство в суспільному місці і образу працівників парку передані матеріали в суд. У Ігнатової двоє неповнолітніх дітей у віці 13 і 15 років. Зробіть юридичний аналіз ситуації. Яке рішення повинен винести суд?


Задача 2.

Які із запропонованих нижче засобів є заходами адміністративного стягнення? 1. Адміністративна комісія оштрафувала Н. за порушення громадського порядку. 2. Д. був викликаний в РВВС для з'ясування обставин здійсненого їм правопорушення. 3. У. позбавили посвідчення водія за порушення правил дорожнього руху.


ВАРІАНТ №2


 1. Функції та форми державного управління.

 2. Правові засади державного управління економікою.


Задача 1.

Адміністративна комісія при виконкомі міської Ради своєю ухвалою притягала до відповідальності Р. за те, що він двічі з’явився на роботі в нетверезому стані, і наклала на нього стягнення: 15 діб виправних робіт з відрахуванням 20 відсотків зарплати. Напишіть висновок про правомірність ухвали.Задача 2.

За участь в несанкціонованому мітингу Вітягин і шістнадцятилітній Зорін притягнуті начальником РВВС до відповідальності. До Вітягина застасован адміністративний арешт на 15 діб, а Зорін оштрафований. Проаналізуйте ситуацію, напишіть висновок про правомірність даних заходів.


ВАРІАНТ № 3


 1. Методи державного управління. Адміністративний примус, його види.

 2. Управління освітою.


Задача 1.

Директор підприємства, розташованого в м. Маріуполі, наказав скинути частину забруднених стічних вод в Азовське море. Аналіз підтвердив, що кількість шкідливих речовин в стічних водах перевищує допустиму норму в три рази. Зробіть адміністративно - правовий аналіз ситуації.


Задача 2.

14-літнього школяра Мамаєва начальник РВВС оштрафував за розпивання спиртних напоїв в суспільному місці. Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації. Чи правомірна дія начальника РВВС? Напишіть, як би ви поступили на його місці?


ВАРІАНТ 4


 1. Адміністративно-процесуальна діяльність. Адміністративна юрисдикція і адміністративна юстиція.

 2. Управління обороною.


Задача 1.

Батьки неповнолітнього Серьогіна, відзначаючи день його народження, довели декілька його однокласників до стану сп'яніння. Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації.


Задача 2.

Парубок посварився з дівчиною. Бажаючи помститися, він викликав до неї додому по черзі спочатку швидку допомогу, потім міліцію і пожежників. Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації.


ВАРІАНТ № 5


 1. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права.

 2. Управління національною безпекою.


Задача 1.

Ерофєєв і Павлюк в робочий час розпивали горілку на території заводу. Не дивлячись на сп'яніння, майстер Демьянов допустив їх до роботи. Чи можна привернути їх всіх до адміністративної відповідальності? Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації.


Задача 2.

П., Д., Є. випивають за здоров'я Д. і вельми досягли успіху в цьому занятті. За появу в міському парку в стані глибокого алкогольного сп'яніння одержали по 10 діб адміністративного арешту. Зробіть юридичний аналіз ситуації.


ВАРІАНТ № 6


 1. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

 2. Управління внутрішніми справами.


Задача 1.

Студент Анісимов при русі потягу виплигнув з вагону. Міліціонер запропонував Анісимову пройти з ним у відділення міліції. Анісимов не підкорявся його вимозі. Зробіть юридичний аналіз ситуації.


Задача 2.

Майстер цеху Петров під час обідньої перерви, побачив, як декілька робітників сусіднього цеху розпивають спиртні напої, але не вжив заходів до усунення їх від роботи. Чи можна привернути майстра Петрова до адміністративної відповідальності? Зробіть юридичний аналіз ситуації.


ВАРІАНТ № 7


 1. Адміністративна відповідальність.

 2. Управління промисловістю.


Задача 1.

Громадянка Ермакова на шостому місяці вагітності, яка будуче присутньою на демонстрації, виражала гучне несхвалення діям міліції. Міліціонери стали поступово відтісняти демонстрантів від будівлі Ради, біля якого проходила демонстрація. Вихопивши у одного з демонстрантів прапор, Ермакова почала бити міліціонерів держаком прапора. Міліціонери застосували сльозоточивий газ. Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації.


Задача 2.

Під час чергування міліціонер, проходячи мимо автобусної зупинки, помітив Савенко, що знаходився протягом з років в розшуку. Савенко, побачивши міліціонера, спробував сховатися в натовпі. Міліціонер зробив попереджувальний постріл в повітря і зажадав зупинитися. Савенко на це не реагував, і міліціонер ранив його в плече. Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації.


ВАРІАНТ № 8


 1. Дисциплінарна відповідальність в державному управлінні.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: сутність, структура, значення.Задача 1.

На заводі по виробництву білково-вітамінних концентратів вийшли з ладу очисні споруди. Стічні води затопили ділянку лісу розміром 0,7 га, на якому утворився осад хімічних речовин. Начальник відділу охорони і захисту лісу управління лісового господарства області Гуляєв склав протокол і виніс ухвалу про накладення на директора заводу штрафу. Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації.


Задача 2.

21 березня адміністративна комісія винесла ухвалу про накладення на Іванова штрафу у розмірі 300 гривень. Іванов вирішив щомісячно виплачувати штраф так, щоб було менш відчутно для сімейного бюджету. 8 квітня в день зарплати Іванов перший раз сплатив 10 гривень. 8 травня - 5 гривень, 8 червня - 7 гривень, 8 липня - 10 гривень. Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації.


ВАРІАНТ № 9


 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: сутність, структура, значення.

 2. Контроль і нагляд в державному управлінні.


Задача 1.

Шофер сільради протягом двох днів самовільно використовував в корисливих цілях закріплену за ним автомашину. Голова сільради своїм розпорядженням наклав на нього штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Шофер подав скаргу до суду. Чи є адміністративною провиною дії шофера? Винесіть ухвалу про розгляд скарги про накладення адміністративного стягнення.


Задача 2.

Адміністративна комісія при виконкомі райради, одержала 7 серпня протокол з райвідділу внутрішніх справ про здійснення Николаєвим 20 травня дрібного хуліганства, розглянула його 29 серпня і оштрафувала. Чи були допущені порушення, і які? Напишіть висновок.


ВАРІАНТ № 10


 1. Законність у сфері державного управління. Способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні.

 2. Управління фінансами.


Задача 1.

Батурін подає 24 лютого скаргу в РВВС на громадянина Антіпова, обвинувативши його у тому, що він систематично порушує тишу після 24 години. На підставі скарги в міліції складений протокол про здійснення Антіповим адміністративного правопорушення. Потім 2 березня протокол відправлений до адміністративної комісії, яка через 8 днів розглянула справу і винесла ухвалу про накладення штрафу на Антіпова. Вважаючи, що необгрунтовано притягали до адміністративної відповідальності, Антіпов подає скаргу в райвиконком. 5 квітня за скаргою винесена ухвала. Які стадії адміністративного виробництва представлені в цій ситуації. Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації.


Задача 2.

Нефедов і Коротков розпивали спиртні напої в парку. Двірник і двоє перехожих спробували їх затримати, але Нефедов і Коротков проявили їм злісну непокору. Тоді двірник викликав працівників міліції і ними був складений протокол про адміністративне правопорушення. Як слід кваліфікувати дії Нефедова і Короткова?ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ
Задача 1

15 осіб хочуть створити релігійне товариство і подають заяву про реєстрацію статуту у виконком районної Ради. Виконком відмовляє в реєстрації статуту, мотивуючи тим, що два члени товариства ще не досягли 18-річного віку. Які умови необхідні для реєстрації релігійного товариства, чи допущені тут порушення?Розв’язання задачі

При розв’язанні представленої задачі необхідно керуватись нормами Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 року. Частина 1 статті 14 зазначеного закону містить наступне:

для одержання релігійною громадою правоздатності юридичної особи громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут (положення) на реєстрацію до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а у Республіці Крим — до Уряду Республіки Крим. Крім цього, необхідно зазначити, що згідно статті 12 цього ж закону, статут (положення) релігійної організації повинен містити відомості про:

1) вид релігійної організації, її віросповідну приналежність і місцезнаходження;

2) місце релігійної організації в організаційній структурі релігійного об’єднання;

3) майновий стан релігійної організації;

4) права релігійної організації на заснування підприємств, засобів масової інформації, інших релігійних організацій, створення навчальних закладів;

5) порядок внесення змін і доповнень до статуту (положення)

релігійної організації;

6) порядок вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності релігійної організації.

Статут (положення) може містити й інші відомості, пов’язані з особливостями діяльності даної релігійної організації.

Статут (положення) релігійної організації не повинен суперечити чинному законодавству.

Документи, які визначають віросповідну діяльність, вирішують інші внутрішні питання релігійної організації, не підлягають реєстрації в державних органах.

Виходячи з норм вище зазначеного закону, можна зробити висновок щодо правомірності відмови виконкому в реєстрації статуту релігійного товариства. Інша справа, що відмова повинна надаватися в письмовому вигляді та містити зазначення мотивації відмови.Задача 2

Які з нижче перерахованих засобів є заходами адміністративного стягнення: 1. Н. був притягнутий до виправних робіт на 5 місяців за рішенням міського суду унаслідок адміністративного правопорушення;

 2. Т. був позбавлений на 3 роки права на полювання унаслідок систематичного порушення правил полювання;

 3. СООО «Фаворит» одержало попередження за розповсюдження шкідливих організмів унаслідок порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського призначення.


Розв’язання задачі

Для того, щоб визначитись с правильною відповіддю в данному завданні, насамперед необхідно керуватись статтею 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУ про АП), яка містить види адміністративних стягнень. Згідно зазначеної статті за вчинення правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягненя:

1) попередження;

2) штраф;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт.

Таким чином, на підставі ст. 24 КУ про АП, кожна з перерахованих ситуацій є заходом адміністративного стягнення, однак необхідно приділити особливу увагу ситуації №1. В ній зазначається, що Н. був притягнутий до виправних робіт на 5 місяців, однак згідно статті 31 КУ про АП виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в доход держави. Виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновок, що Н. був притягнутий до виправних робіт на 5 місяців неправомірно.Задача 3

Чи можна притягнути до адміністративної відповідальності громадянку Р., яка під час польоту Київ-Донецьк, користувалася на повітряному судні мобільним телефоном, не дивлячись на повідомлення про заборону користування? (ст.112 попередження або штраф від 1 до 3-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); (для міжнародних перельотів – штраф від 10 до 30 необл. мін. доходів громадян).Розв’язання задачі

Вирішення данної ситуації потребує звернення до статті 112 «Порушення правил поведінки на повітряному судні» КУ про АП, яка говорить наступне:

невиконання особами, які перебувають на повітряному судні, розпоряджень командира судна -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; порушення правил фотографування, кінозйомки і користування засобами радіозв’язку з борту повітряного судна -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи з норм чинного законодавства, можна зробити висновок, що дії громодянки Р. тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


 1. Загальне поняття управління, його види.

 2. Поняття, завдання, характерні ознаки і принципи державного управління.

 3. Концепція адміністративної реформи в Україні - програма удосконалення державного управління.

 4. Поняття, структура, предмет і метод адміністративного права.

 5. Джерела адміністративного права.

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: сутність, структура, значення.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України: сутність, структура, значення.

 8. Механізм адміністративно - правового регулювання суспільних відносин.

 9. Поняття, структура, класифікація адміністративно-правових норм.

 10. Реалізація адміністративно-правових норм (поняття, значення, способи,

особливості).

 1. Поняття і види адміністративно-правових відносин.

 2. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями.

 3. Поняття і види суб'єктів адміністративного права.

 4. Адміністративно-правовий статус Президента України.

 5. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права.

 6. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного

права.

 1. Державні службовці як суб'єкт адміністративного права.

 2. Фізичні особи як суб'єкти адміністративного права.

 3. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян.

 4. Підприємства й установи як суб'єкти адміністративного права.

 5. Функції державного управління, їх види.

 6. Поняття і види форм державного управління.

 7. Поняття, ознаки, види актів державного управління та вимоги, що ставляться до них.

 8. Поняття, призначення, особливості та види методів державного

управління.

 1. Сутність, ознаки, призначення, види адміністративного примусу.

 2. Поняття і характеристика заходів адміністративного запобігання

(попередження), заходів припинення адміністративних правопорушень

та адміністративних стягнень. 1. Поняття, ознаки, особливості адміністративного правопорушення.

Відмінність адмінправопорушення від злочину, дисциплінарного

проступку, цивільно-правовіх деліктів. 1. Поняття, ознаки, види складів адміністративних правопорушень.

 2. Структура складу адміністративного правопорушення та

характеристика його елементів.

 1. Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Ознаки

адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів

юридичної відповідальності. 1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.

 2. Поняття, види і характеристика адміністративних стягнень.

 3. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.

 4. Поняття, ознаки, принципи адміністративного процесу.

 5. Поняття і види суб'єктів адміністративного процесу.

 6. Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії).

 7. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення та його стадії.

 8. Адміністративне затримання, особовий догляд, догляд речей і документів та їх оскарження.

 9. Адміністративне правопорушення в галузі трудових прав і охорони праці та відповідальність за їх вчинення.

 10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я населення та відповідальність за їх вчинення.

 11. Адміністративні правопорушення, які посягають на власність та відповідальність за їх вчинення.

 12. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів

 13. Адміністративні правопорушення в галузі охорони пам'яток історії і культури та відповідальність за їх вчинення.

 14. Адміністративні правопорушення в промисловості та будівництві та відповідальність за їх вчинення.

 15. Адміністративні правопорушення в галузі використання електричної та теплової енергії та відповідальність за їх вчинення.

 16. Адміністративна відповідальність за адмінпорушення в сільському господарстві та порушення ветеринарно-санітарних правил.

 17. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі дорожнього господарства та зв'язку і відповідальність за їх вчинення.

 18. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і відповідальність за їх вчинення.

 19. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації і відповідальність за їх вчинення.

 20. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку і відповідальність за їх вчинення.

 21. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління та відповідальність за їх вчинення.

 22. Органи, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 23. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 24. Поняття режиму законності та дисципліни в державному управлінні.

 25. Способи забезпечення законності в державному управлінні: загальна характеристика.

 26. Контроль як засіб забезпечення законності в державному управлінні, види контролю.

 27. Нагляд як засіб забезпечення законності в державному управлінні та його види.

 28. Звернення громадян як засіб забезпечення законності в державному управлінні.

 29. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки: об'єкт, суб'єкти, основні напрямки.

 30. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності. Адміністративні правопорушення в галузі підприємницької та фінансової діяльності.

 31. Управління державною і регіональною власністю.

 32. Управління промисловістю.

 33. Управління сільським господарством.

 34. Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством.

 35. У правління комунікаціями.

 36. Управління використанням і охороною природних ресурсів.

 37. Управління фінансами.

 38. У правління обороною.

 39. Управління безпекою.

 40. Управління закордонними справами.

 41. Управління юстицією.

 42. Управління внутрішніми справами.

 43. Управління в галузях соціально-культурної сфери.

 44. Управління освітою і наукою.

 45. Державне управління в галузі праці та соціального захисту населення.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ


 1. Конституція України від 28.06.96. Закон №254к/96-ВР // ВВР України, 1996, N30 (23.07.96), ст. 141.

 2. Закон України від 8 грудня 2004 р. «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-ІV// ВВР України. 2004. N2 ст.44.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84. № 8073-Х // ВВР УРСР, 1984, N 51, ст. 1122.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року №2747-ІV// ВВР України, 2005. N 35-36, 37, ст.446.

 5. Повітряний кодекс України. - від 04.05.93. № 1367-ХП // ВВР України, 1993, N 25 (22.06.93), ст. 274.

 6. Митний кодекс України. - від 11.07.02. № 92-ІУ // Урядовий кур'єр, 2002. 08. 14.08.2002 N 148: Офіційний вісник України, 2002. N 31 (16.08.2002). ст. 1444: ВВР України: 2002. N 38-39 (27.09.2002). ст. 288.

 7. Закон України "Про громадянство України" від 18.01.01 №2235-111 // Урядовий кур'єр, 2001. 03. 01.03.2001 N 39: ВВРУ. 2001. 13 (30.03.2001). ст. 65.

 8. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.99. №586-XIV //Офіційний вісник України. 1999. N 18 (21.05.99). ст. 774: ВВРУ, 1999. N20-21 (28.05.99). ст. 190.

 9. Закон України "Про державну службу" від 16.12.93. № 3723 // ВВР України. 1993. N 52 (28.12.93), ст. 490.

 10. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97. №: 280/97-ВР // ВВР України. 1997, N 24. ст. 170.

 11. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.01. №2493-111 // Урядовий кур'єр. 04.07.2001 N 116; ВВРУ. 2001. N33 (17.08.2001). ст. 175.

 12. Закон України "Про об’єднання громадян" від 16.06.92. № 2460-ХИ // ВВР України, 1992. N 34 (25.08.92). ст. 504

 13. Закон України "Про органи самоорганізіції населення" від 11.07.01. №2625-111 // Офіційний вісник України, 2001 N 32. ст. 1449: ВВРУ. 2001, N48 (30.11.2001), ст. 254.

 14. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 04.02.94. № 3929-ХІІ // ВВР України, 1994, N 23 (07.06.94). ст. 161.

 15. Закон України "Про біженців" від 21.06.01. № 2557-111 // Урядовий кур'єр, 2001, 09, 12.09.2001 N 164; ВВРУ, 2001, N 47 (23.11.2001), ст. 250.

 16. Закон України "Про імміграцію" від 07.06.01. № 2491-III // Урядовий кур'єр. 2001,07. 07.07.2001, N 119; ВВРУ, 2001. N 41 (12.1 0.2001), ст. 197.

 17. Закон України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.01. № 2365-ІV // Урядовий кур'єр. 2001, 04. 28.04.2001 N 77; Офіційний вісник України. 2001, N 17 (11.05.2001), ст. 728; ВВРУ, 2001.14 23 (08.06.2001), ст. 118.

 18. Закон України "Про освіту" від 23.05.91. № 1060-ХІІ // ВВР УРСР, 1991, N34(20.08.91). ст. 451.

 19. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.02 № 2984-111 // Офіційний вісник України, 2002, N 8 (07.03.2002), ст. 327.

 20. Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.98. № 103/98-ВР//ВВРУ, 1998. N32. ст. 215.

 21. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99. № 651-XIV //Офіційний вісник України. 1999. N 23 (25.06.99). ст. 1033; ВВРУ. 1999. N28(16.07.99), ст. 230.

 22. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00. №1841-111 // ВВРУ. 2000, N 46 (17.11.2000). ст. 393.

 23. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.01 № 2628-Ш // ВВРУ, 2001. N49 (07.12.2001). ст. 259.

 24. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.03. №933-ІV // Урядовий кур'єр, 2003, 09, 10.09.2003 N 168: ВВРУ. 2003. N 45 (07.11.2003). ст. 358.

 25. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96. № 393/96-ВР // ВВР України, 1996, N47(19.11.96). ст. 256.

 26. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 01.12.94. № 264/94-ВР 7 ВВР України. 1994. N52 (27.12.94), ст. 455.

 27. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 05.10.95. № 356/95-ВР // ВВР України, 1995, N 34 (22.08.95). ст. 266.

 28. Закон України "Про виконавче провадження'' від 21.04.99. № 606-ХІV // ВВР України, 1999, N 24 (18.06.99). ст. 207.

 29. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16.03.00. № 1550-Ш // ВВРУ, 2000, N 23 (09.06.2000), ст. 176.

 30. Закон України "Про судоустрій України" від 07.02.02 № 3018-111 // ВВРУ, 2002. N 27-28 (12.07.2002), ст. 180.

 31. Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.02. № 964-1V // ВВРУ, 2003, N 39 (26.09.2003) ст. 351.

 32. Закон України "Про Військову службу нравопорядку у Збройних Силах України" від 07.03.02. № 3076-Ш // ВВРУ 2002, N 32 (09.08.2002). ст. 225.

 33. Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.01 № 2408 111 // Офіційний вісник України, 2001, N24 (29.06.2001). ст. 1057; ВВРУ, 2001, N31 (03.08.2001), ст. 145.

 34. Закон України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки'" від 11.07.01. № 2623-111 // ВВРУ. 2001, N 48 (30.1 1.2001). ст. 253.

 35. Закон України "Про державну прикордонну службу України" від 03.04.03. № 661-IV // Офіційний вісник України, 2003. N 17 (08.05.2003). ст. 740: ВВРУ. 2003. N 27 (04.07.2003). ст. 208.

 36. Закон України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.0 1 №2344-111 // Урядовий кур'єр, 2001, 06, 13.06.2001 N 103.

 37. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони» від 05.03.1998р. - // ВВР. 1998, №35, ст. 237.

 38. Закон Україн "Про прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.2000 р.

 39. Закон України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1996р. // ВВРУ. 1994, № 10, ст. 45.

 40. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: указ Президента України від 22.07.1998р. №810/98.

 41. Адміністративна реформа в Україні: документи і матеріали. - Український правовий часопис, випуск №4, 1999.

 42. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Адміністрацію Президента України"- від 19.02.1997 р.

 43. Указ Президента України "Про систему центральних органів виконавчої влади" від 15.12.1999 р. № 1573/99 // Урядовий кур'єр від 17.12.99., №237.

 44. Указ Президента України "Про склад Кабінету Міністрів України" від 15.12.1999 р. 1537/99//Урядовий кур'єр від 17.12.99., №237.

 45. Указ Президента України "Про Адміністрацію Президента України" від 14.12.1996 р. № 1220 // Урядовий кур'єр від 19.12.96. №238-239.

 46. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" від 10.06.1997 р. № 507/97 // Урядовий кур'єр від 12. 06.97 № 107-105.

 47. Указ Президента України "Про Комплексну програму підготовки державних службовців" від 9.11.2000р. № 1212/2000.

 48. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України" від 1 7.10.2000 р. №1 138/2000 // Офіційний вісник України - 2000 - № 43 ст. 1774.

 49. Про прикордонний режим - постанова КМУ від 27.07.1998 №1147 // Урядовий кур'єр від 20.08.98. № 159-160.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). - К.: Юрид. думка, 2004. Т. 1. Загальна частина. - 584 с.

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова) та ін. - К.: Юрид. думка, 2005. Т. 2. Особлива частина. - 624 с.

 2. Адміністративне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. - К.: Істина, 2007. - 216 с.

 3. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - Одеса: «Юридична література», 2003. - 896 с.

 4. Ведєрніков Ю.А. Шкарупа В.К. Адміністративне право Укра­їни: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 336 с.

 5. Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України: Навч. посіб. - К., 2004. - 300 с.

 6. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-прак­тичний коментар / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової. - X.: Одиссей, 2005. - 552 с.

 7. Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. - 4 изд. - X.: Одиссей, 2003. - 880 с.

 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - К.: Атіка, 2002. - 189 с.

 9. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право Украї­ни. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.

 10. Масьондз С.О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навч. посіб. - К.: Прецедент, 2006. - 176 с.

 11. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посіб. /За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.


Додатки
Додаток 1.
Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний технічний університет

Кафедра менеджменту та господарського права


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Адміністративне право»

студента МП-02 а з

Іванова П.С

Залікова книжка №1247

Лектор: к.і.н., доцент

Леонов О.Л.

Керівник практичних занять:

ас. Михайлова Н.С.


Донецьк – 2009


Додаток 2.

Зразок оформлення списку літератури до контрольної роботи


Список використаної літератури
Підручники
1. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право Украї­ни. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.
Нормативно-правові акти


 1. Конституція України від 28.06.96. Закон №254к/96-ВР // ВВР України, 1996, N30 (23.07.96), ст. 141.

 2. Закон України від 8 грудня 2004 р. «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-ІV// ВВР України. 2004. N2 ст.44.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84. № 8073-Х // ВВР УРСР, 1984, N 51, ст. 1122.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року №2747-ІV// ВВР України, 2005. N 35-36, 37, ст.446.

 5. Повітряний кодекс України. - від 04.05.93. № 1367-ХП // ВВР України, 1993, N 25 (22.06.93), ст. 274.

 6. Митний кодекс України. - від 11.07.02. № 92-ІУ // Урядовий кур'єр, 2002. 08. 14.08.2002 N 148: Офіційний вісник України, 2002. N 31 (16.08.2002). ст. 1444: ВВР України: 2002. N 38-39 (27.09.2002). ст. 288.

 7. Закон України "Про громадянство України" від 18.01.01 №2235-111 // Урядовий кур'єр, 2001. 03. 01.03.2001 N 39: ВВРУ. 2001. 13 (30.03.2001). ст. 65.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки

з навчальної дисципліни

«Адміністративне право України»


для студентів спеціальності – 6.050200 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання

Укладачі: Леонов Олег ЛеонидовичМихайлова Наталія СергіївнаБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка