Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Основи проектування систем автоматизації» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямомСкачати 417.4 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.12.2016
Розмір417.4 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни

«Основи проектування систем автоматизації»

для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Дніпропетровськ НМетАУ 20101. Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)
денна форма

заочна

форма


Усього годин за навчальним планом

144

144

у тому числі:

Аудиторні заняття

56

24


з них:

лекції

40

12


лабораторні роботи

-

-

практичні заняття

16

12

семінарські заняття

-

-

Самостійна робота


88

120

у тому числі при :

підготовці до аудиторних занять


28

12


підготовці до модульних контрольних робіт

27

-


виконанні курсових проектів (робіт)

-

-

виконанні індивідуальних завдань

12

24

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

21

84

Підсумковий контроль


диф.

залік


залік Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна "Основи проектування систем автоматизації" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проектування сучасних АСУ ТП, розробки текстової та графічної проектної документації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинензнати:

вміти:

  • висувати комплекс вимог до АСУ ТП (Складати технічне завдання на проектування АСУ ТП);

  • читати та разробляти основні схеми та креслення з АСУ ТП;

  • складати текстові документи з АСУ ТП;

  • компонувати управляючі обчислювальні комплекси (УОК).

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті індивідуального завдання та складанні контрольної роботи у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань, комплект описів систем автоматизації технологічних процесів, що є вихідною інформацією для виконання індивідуального завдання з проектування технічного забезпечення АСУ ТП.

Зв’язок з іншими курсами – Дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів напряму “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Їй передує вивчення дисциплін “Мікропроцесорна техніка”, “Технічні засоби автоматизації” та модуля “Побудова алгоритмів програм АСУ ТП” дисципліни “Програмування мікроконтролерів”.

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни “Автоматизація технологічних процесів”.Зміст дисципліни

№№

тем


Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин),

література1

Загальні відомості про АСУ ТП

Визначення АСУ ТП. Докорінні відмінності АСУ ТП від інших систем автоматизації. Цілі створення АСУ ТП і їх призначення. Інформаційні та керуючі функції АСУТП. Класифікація АСУ ТП. Склад АСУ ТП і загальна характеристика видів забезпечення.
4г.

самост.


роботи

[1,3]

2

Передпроектні роботи зі створення АСУ ТП

Методи дослідження передпроектних ситуацій. Техніко-економічне обґрунтування створення АСУ ТП. Основні вимоги до систем автоматизації. Початкові матеріали і зміст технічного завдання на створення АСУ ТП.1 г. лекц.

4 г.

самост.


роботи

[1,7]

3

Проектування функціональної частини систем і організаційної структури АСУ ТП

Функціональна структура АСУ ТП, особливості її розробки. Функціональні схеми систем автоматизації, їх зміст і правила виконання.

Організаційна структура АСУ ТП.


1 г. лекц.

4 г.

самост.


роботи

[1,4]

4

Проектування інформаційного (ІО) забезпечення АСУ ТП

Склад інформаційного забезпечення: вхідні і вихідні дані і документи систем, масиви даних, класифікатори. Особливості розробки ІО.1 г. лекц.

4 г.

самост.


роботи

[1]

5

Проектне компонування об'єктно-орієнтованих апаратурно-програмних комплексів на базі індустріальних комп’ютерів

Переваги проектного компонування. Основні етапи проектного компонування. Особливості функціонального і конструктивного компонування. Основи побудови та функціонування мікропроцесорних управляючих обчислювальних комплексів (МП УОК).

Зовнішні інтерфейси.


4 г. лекц.

16 г.

самост.


роботи

[3,4,5]
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка