Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочна форма навчанняСторінка1/13
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
З БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ
для студентів

фармацевтичного факультету

заочна форма навчання

спеціальність “Фармація”

термін навчання 4,5 роки

Львів 2012Методичні вказівки підготували:

ас. Гринчишин Н.М., доц. Кобилінська Л.І., ас. Мазур О.Є., доц. Макаренко Т.М., ас. Панасюк Н.Б., проф. Скляров О.Я., в.о.доц. Федевич Ю.М., ст.викл. Хаврона О.П.

За редакцією проф. О.Я. Склярова

Рецензент: професор кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî Â. Î. Ìóçè÷åíêî

Затверджено на засіданні методичної комісії з хімічних дисциплін та фізики фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Протокол № 3 від 20 січня 2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ

для студентів факультету заочного навчання

спеціальність “Фармація” термін навчання 4,5 роки
(розроблена на підставі типової навчальної програми 2011 р.)

1. Пояснювальна записка

Програма з біологічної хімії для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110201 “Фармація” у відповідності з освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) і освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівців та відповідно до вимог Наказу МОЗ України від 22.03.2004 №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти на 2004-2005 роки”, Наказу МОЗ України від 12.10.2004 №492 “Про внесення змін та доповнень до Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін“, Наказу МОЗ України від 07.12.2009. №930 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «провізор» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю «фармація»» та наказу МОЗ України від 08.07.2010 №542 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «провізор» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю «фармація»» з метою запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України.

Термін навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 5 років.

Згідно з навчальним планом вивчення біологічної хімії здійснюється у V-VI семестрах.Біологічна хімія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами медичної біології, неорганічної, аналітичної, фізколоїдної та органічної хімій, ботаніки, фізіології та мікробіології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами фармацевтичної хімії, фармакології, лабораторної діагностики, біотехнології, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з біохімії в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

в) вивчає біохімічні процеси в організмі в нормі та при патології й закладає основи знань про здоровий спосіб життя, профілактику та корекцію фармацевтичними препаратами порушень обміну речовин в організмі.Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни “Біологічна хімія” складається з 2-х модулів, які, у свою чергу, поділяються на 4 змістових модулів:

Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція

Змістові модулі:

1. Вступ до біохімії. Прості та складні білки. Ферменти. Загальні уявлення про обмін речовин та енергії.

2. Метаболізм вуглеводів і ліпідів та його регуляція.

Модуль 2. Біохімічні основи проліферації, міжклітинних комунікацій та фізіологічних функцій органів і тканин.

Змістові модулі:

5. Метаболізм простих та складних білків. Біохімічні аспекти молекулярної біології та генетики.

6. Молекулярні механізми дії гормонів та вітамінів.
Навчальний рік з дисципліни “Біологічна хімія” включає 6 кредити; тривалість кредиту становить З6 навчальних годин.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття;

в) самостійна робота студентів (СРС);

г) консультації.
Практичні заняття за методикою їх організації є лабораторними, бо передбачають:

- дослідження фізико-хімічних властивостей речовин;

- визначення присутності речовин в біологічних рідинах за допомогою якісних реакцій;

- дослідження біохімічних показників здорової людини;

- кількісне визначення деяких показників крові та сечі, що мають клінічне значення при діагностиці захворювань людини та інтерпретацію одержаних даних;

- вирішення ситуаційних завдань з теми, яка вивчається.

Кафедри біологічної хімії мають право вносити зміни до навчальної програми у межах до 15% залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, але мають виконувати в цілому обсяг вимог до дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

Засвоєння тем контролюється (поточний контроль) на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей; засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати наступні методи визначення рівня підготовки студентів:  • комп’ютерне тестування;

  • тестування на паперовому носії;

  • опитування за темою заняття;

  • розв’язування ситуаційних задач;

  • проведення лабораторних досліджень і трактування їх результатів;

  • контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється після їх завершення на підсумкових контрольних заняттях.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та за традиційною шкалою, прийнятою в Україні.
Структурований план підготовки з дисципліни

Біологічна хімія”
Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Вид контролю

Всього годин/

кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц.

Практ. занять
216/4

8

16

192
Модуль I

Змістових модулів – 2144/2

6

10

128

Підсумковий тестовий

контроль. Контроль практичних навичок.Модуль II


Змістових модулів – 2

72/2

2

6

64

Підсумковий тестовий

контроль. Контроль практичних навичок.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка