Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація інформаційного бізнесу» для студентів напряму 020105 документознавствоСторінка1/7
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Організація інформаційного бізнесу»

для студентів напряму 6.020105 – документознавство

та інформаційна діяльність

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол №1 від 31.01. 2012

Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 658.52

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація інформаційного бізнесу" для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність / Укл.: Л.М. Савчук, Т.М. Краплина. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 57 с.

Представлена мета й завдання вивчення дисципліни "Організація інформаційного бізнесу", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи.

Призначена для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання.

Укладачі: Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.

Т.М. Краплина, ст. викладач

Відповідальна за випуск Л. М. Бандоріна, канд. екон. наук, доц.

Рецензент О. Г. Шатохін, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)
Підписано до друку 25.09.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 3,35. Умов. друк. арк. 3,31. Тираж 100 пр. Замовлення № 127.


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4
Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП


Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових знань та придбання ними навичок, необхідних для здійснення діяльності з організації бізнесу в інформаційній сфері економіки.

Завданням вивчення дисципліни "Організація інформаційного бізнесу" є надання знань з питань: • визначення та сутності інформаційного бізнесу;

 • функцій та особливостей інформаційного бізнесу;

 • законів розвитку інформаційного виробництва;

 • організаційних форм інформаційного бізнесу та напрямків його розвитку;

 • правових засад підприємництва в інформаційній сфері;

 • технології організації власної справи;

 • визначення стратегічних потреб в інформаційних продуктах та послугах;

 • планування підприємницької діяльності та розробки бізнес-плану;

 • організації презентації фірми.

Вивчення дисципліни "Організація інформаційного бізнесу" базується на загальних знаннях з дисциплін "Організація та управління діяльністю інформаційних установ", "Інформаційний менеджмент", "Маркетинг інформаційних продуктів і послуг" і є основою для подальшого засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін; містить оглядові лекції з найбільш важливих розділів дисципліни, самостійну роботу з підручниками та навчальними посібниками, виконання контрольної роботи та складання заліку.

1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ

Усього

СЕМЕСТР

Х
Всього годин за навчальним планом

81

81
у тому числі


Аудиторні заняття

12

12
З них:


 • лекції

8

8
 • лабораторні заняття


 • практичні заняття

4

4
 • семінари


Самостійна робота

69

69
Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1

1
Підсумковий контроль
Залік2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Лекційний курс – 8 годин

№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Інформаційна економіка

Інформаційна сфера економіки та її структура. Класифікація видів інформаційної діяльності. Концепція інформаційного суспільства та роль держави в його формуванні. Огляд інформаційної політики промислово-розвинутих країн світу. Інформаційна політика України

Література [1, 4, С. 21-103]


1

2

Інформаційний бізнес та господарське середовище Сутність інформаційного бізнесу. Інформаційні продукти і послуги. Функції інформаційного бізнесу. Модель інформаційного бізнесу. Особливості інформаційного бізнесу.

Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва. Основні принципи управління інформаційним виробництвом. Технологія формування і використання інформаційних ресурсів в інформаційному виробництві

Література [4, С. 143-211]


1

3

Організаційні форми інформаційного бізнесу та його розвиток

Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу. Венчурний бізнес в інформаційній сфері. Критерії оцінювання організаційних форм інформаційного бізнесу. Основні напрямки удосконалення інформаційного бізнесу.

Література [4, С. 252-289]


1

4

Правові засади підприємництва в інформаційній сфері

Визначення, основні умови і принципи підприємництва. Види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми бізнесу. Засновники інформаційної фірми, їх функції. Установчі документи. Державна реєстрація підприємництва

Література [3, 4, С. 289-308]


2

5

Технологія організації власної справи

Варіанти входження у світ бізнесу. Пошук ніші. Визначення стратегічних потреб в інформаційних продуктах та послугах. Вибір юридичної форми бізнесу. Вибір стратегії поведінки та засобів реалізації підприємницької ідеї. Ціновий вибір. Вибір збутової поведінки.

Франчайзинг, як спосіб організації власної справи. Франчайзинг в інформаційному бізнесі.

Купівля існуючого бізнесу, переваги та види. Теоретичні засади оцінки бізнесу. Методи оцінювання вартості фірми. Купівля, злиття і поглинання в інформаційному бізнесі.

Література [4, С. 308-405; 5, С. 17-105]


2

6

Основи планування підприємницької діяльності

Бізнес-план та його функціональні ролі. Зміст і структура бізнес-плану. Послідовність складання бізнес-плану, вимоги і правила щодо його оформлення.

Організація презентації фірми. Типи презентацій та особливості їх організації. Методи підвищення ефективності презентації. Наочні матеріали у проведенні презентації.

Література [4, С. 405-449]1

Практичні заняття – 4 години№№

занять


Назва заняття

Трива­лість (годин)

1.

Аналіз та обговорення законів та нормативно-правових актів України з питань інформатизації.

2

2.

Розробка бізнес-плану інформаційно-обчислювальної фірми

2  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка