Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямівСкачати 474.21 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації16.11.2016
Розмір474.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Економічна інформатика»

для студентів напрямів

6.030502  економічна кібернетика

6.030508 – фінанси і кредит

6.030509  облік і аудит

Частина 2. Системи управління базами даних

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Економічна інформатика»

для студентів напрямів

6.030502  економічна кібернетика

6.030508 – фінанси і кредит

6.030509  облік і аудит

Частина 2. Системи управління базами даних

Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № від

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 33: 004.4
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 6.030502  економічна кібернетика, 6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509  облік і аудит. Частина 2. Системи управління базами даних / Укл. Л.М. Бандоріна, Т.О. Климкович  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 51 с.

Наведено методичні матеріали з формування базових знань про організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Призначена для студентів напрямів навчання 6.030502  економічна кібернетика, 6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509  облік і аудит заочної форми навчання.

Укладачі Л.М. Бандоріна, канд. екон. наук, доцент

Т.О. Климкович, ст. викладач

Відповідальна за випуск Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.


Рецензент К.Ф.Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)

Підписано до друку . .2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. . Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Вступ
Методи економічної інформатики дозволяють автоматизувати змістовну обробку економічних документів як у формі показників, так і в текстовій формі.

Основною задачею вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по наступних питаннях: • робота з системою табличної обробки даних MS Excel;

 • робота з системою управління базами даних MS Access;

 • робота з системою обробки тексту;

 • ознайомлення з новітніми інформаційними технологіями.

Отже, вивчення економічної інформатики має велике значення для майбутніх фахівців з напрямів «Економічна кібернетика», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит».

Microsoft Access  сама затребувана у світі база даних для операційної системи Microsoft Windows, яка призначена для розробки й розгортання багатопредметних інформаційних бізнес-систем.

Microsoft Access може з успіхом застосовуватися студентами-кібернетиками й студентами-економістами для освоєння особливостей реляційних баз даних з метою створення нескладних додатків і в той же час надає потужні інструменти розробки досвідченим програмістам. Створювані прикладні рішення при необхідності можуть легко розширюватися для реалізації нових ділових завдань і управління даними.

 1. Робоча програма дисципліни «економічна інформатика»


Частина 2. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

  1. Мета вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна «Економічна інформатика» входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навиків роботи на сучасній комп’ютерній техніці.

  1. Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни у першому семестрі студент повинен:знати:

 • загальні поняття про інформацію та її якісні характеристики;

 • способи обробки економічної інформації засобами MS Access;

вміти:

 • створювати, редагувати та керувати таблицями бази даних MS Access, створювати запити, форми та звіти;

 • виконувати обчислювальні процеси у середовищі MS Access.

Критерій успішності – отримання позитивних оцінок на іспиті.

Засоби діагностики успішності навчання – контрольна робота.

Зв'язок з іншими дисциплінами – дисципліна починає цикл підготовки бакалаврів з напряму «Економічна кібернетика». Вона є основою для вивчення дисциплін «Моделювання економіки», «Інформаційні системи і технології на підприємствах».

  1. Розподіл годин за навчальним планом

Відповідно до навчального плану на вивчення дисципліни «економічна інформатика» для студентів заочної форми навчання у другому семестрі заплановано 124 години, які розподілені за видами занять у такий спосіб:

аудиторні заняття - 28 годин;

з них:


лекції – 16 годин;

лабораторні заняття – 12 годин;

самостійна робота – 96 годин.

Підсумковий контроль – іспит.


1.4 Зміст дисципліни
Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Призначення і класифікація сучасних систем керування базами даних, тенденції розвитку. Реляційні моделі і бази даних. MS ACCESS  універсальна система управління базами даних реляційного типу.Тема 2. ГОЛОВНЕ ВІКНО ACCESS ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Стислий огляд меню ACCESS та його команд. Панелі інструментів. Налагодження панелей інструментів та основних параметрів ACCESS.

Довідкова система. Порядок отримання довідкової інформації.

Тема 3. УТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ БАЗИ ДАНИХ ACCESS

Визначення структури таблиці. Основні складові структури: назва поля, типи даних та їх характеристика. Порядок створення структури таблиці у вікні конструктора за допомогою майстра та у режимі таблиці. Порівняльний аналіз різних режимів створення структури таблиці.Тема 4. МОДИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ ТАБЛИЦІ ACCESS

Необхідність підтримки бази даних у актуальному стані. Види модифікацій структури таблиці: зміна назви поля та типу його даних, зміна послідовності полів, знищення та додавання полів таблиці.

Визначення індексу. Утворення індексу для одного поля таблиці. Складні індекси.

Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОТАБЛИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

Стисла характеристика відношень баз даних. Проектування нормалізованих баз даних. Нормальні форми відношень у реляційних базах даних.

Визначення зв’язків між таблицями. Вікно діалогу ACCESS. Схема даних. Визначення умов цілісності даних. Використання каскадних операцій (каскадна зміна та знищення даних).

Тема 6. ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ У РЕЖИМІ ТАБЛИЦЬ ACCESS

Порядок введення та збереження даних. Перегляд та редагування значень поля. Припустимі значення поля. Переміщення даних у межах таблиці. Зміна зовнішнього вигляду таблиці. Утворення нового поля у режимі таблиці. Поля, які не допускають змін даних.Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКУ ДАНИХ У БАЗІ

Огляд можливостей команди «Знайти». Опції пошуку даних. Визначення умов пошуку.

Сортування даних для організації швидкого пошуку. Використання фільтра для організації пошуку даних.

Тема 8. ВИБОРКА ДАНИХ З ТАБЛИЦЬ ACCESS ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАПИТІВ

Визначення запиту. Запит за взірцем. Використання Майстра для складання запитів. Робота у вікні конструктора запитів. Побудова умов у запитах: об’єднання критеріїв пошуку, використання логічних операторів. Використання запитів для обчислення значень поля, зміна умов вибірки при обчисленні.

Багатотабличні запити в ACCESS. Запити у зв’язаних таблицях з відношенням «один до одного», запити у зв’язаних таблицях з відношенням «один до багатьох». Використання логічних функцій у багатотабличних запитах.

Означення зовнішнього з’єднання. Побудова зовнішніх зв’язків. Зміна типу зв’язку між таблицями.

Підсумкові запити у ACCESS. Означення умов вибірки у підсумкових запитах, обчислення суми, максимального та середнього значень поля, групування полів запиту, використання виразів у підсумкових запитах.

Тема 9. ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ

Призначення форм, характеристика альтернативних засобів утворення форм: побудова форм за допомогою майстра, робота у режимі конструктора форм.

Розширення засобів введення даних, спеціальні засоби організації введення даних: утворення списку, розміщення прапорців та вимикачів.

Тема 10. ПОБУДОВА ЗВІТІВ У ACCESS

Утворення звітів. Використання майстра звітів. Робота у вікні конструктора звітів. Групування даних у звітах. Організація друку форм і звітів.  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка