Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503Скачати 349.69 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.01.2017
Розмір349.69 Kb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування

машин» для студентів напряму 6.050503 –

машинобудування

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 29. 01.2013

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 625.115.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 6.050503 – машинобудування / Укл. Т.А. Скрипочка. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 30 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин», наведені перелік тем, зміст дисципліни, її основні поняття, опис процедури самостійної роботи студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури.

Призначена для студентів напряму 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.

Укладач Т.А. Скрипочка, канд. фіз.-мат. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц.

Рецензент А.М. Селегей, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)
Підписано до друку 04.02.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,76. Умов. друк. арк. 1,73. Тираж 100 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………….…………....

4

1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН»…………………………….…..……….

5


2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………...…………….

6

2.1 Лекційний курс…………………………………………..……………..

6

2.2 Практичні роботи……………………………………………...………..

8

2.3 Контрольна робота…………….………………………………………..

8

3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ…………..………..

8

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ………………………………….………

10


4.1 Структура та зміст контрольної роботи …………………...…………

11

4.2 Розрахунок технічного обслуговування

(ТО) рухомого складу (РС) …………………………………………....


14


5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ………………………………………………… ……………..…………

21


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .…..…………………………………….....

30


ВСТУП
Навчальна дисципліна «Експлуатація та обслуговування машин» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно орієнтованих.

Мета вивчення дисципліни – підготувати студентів в області теорії надійності, загальних основ експлуатації і технічного обслуговування машин для забезпечення високого технічного рівня, безпеки та максимальної ефективності їх виробничого використання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинензнати:

- особливості конструкцій різноманітного парку спеціалізованих автотранспортних засобів різного призначення;

- основні показники експлуатаційної надійності машини та конструктивно-технологічні фактори, що їх обумовлюють;

- об’єм та регламент проведення технічного обслуговування машин;

- загальні основи експлуатації.

вміти:

- розраховувати основні показники надійності машини;

- проводити діагностування технічного стану машини та прогнозувати її стан;

- виконувати загальні основи експлуатації, які забезпечують високий технічний рівень та ефективність використання машини.Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольної роботи у письмовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для виконання письмової контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів напряму «Машинобудування». Їй передує вивчення дисциплін:

1. Конструкції КГТЗ.

2. Двигуни КГТЗ.

3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи.


Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни:

1. Технічна діагностика колісних та гусеничних транспортних засобів.
 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ

«Експлуатація та обслуговування машин»
Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занять


Розподіл навчальних годин

Всього

СЕМЕСТР

9

Всього годин за навчальним планом

108
у тому числіАудиторні заняття

16

16

з них: • лекції

12

12

 • лабораторні заняття • практичні заняття

4

4

 • семінариСамостійна робота

92
Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1

9

Виконання курсової роботиПідсумковий контроль (екзамен)
Залік, контрольна робота 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекційний курс

№№

з/п


Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Надійність, довговічність та технічна готовність автомобіля.

Основні фактори, що обумовлюють вплив на надійність та довговічність автомобіля.

Основні поняття та визначення. Основні показники, які характеризують надійність автомобіля. Показники ефективності використання автомобіля.

Зміна технічного стану автомобіля в процесі його експлуатації. Зношення деталей автомобіля. Методи кількісної оцінки зношення деталей автомобіля. Закономірності зношення деталей в сполученнях.


2

2

Вплив якості експлуатаційних матеріалів на надійність та довговічність машин.

Вплив умов експлуатації на надійність рухомого складу.

Мастила, що застосовуються для двигуна, трансмісії та система їх очищення. Паливо для карбюраторних та дизельних двигунів. Способи його очищення. Вода та охолоджуючі рідини.

Дорожні покриття. Їх тип та стан. Величина та тривалість дорожніх схилів. Інтенсивність прямого та зустрічного руху. Кліматичні умови та їх вплив на показники надійності рухомого складу.


2

3

Сутність діагностування технічного стану машин та його фізичні основи.

Планово-запобіжна система технічного обслуговування машин.

Основні завдання діагностування. Прогнозування залишкового ресурсу основних вузлів та машини в цілому. Алгоритми ресурсного та заявочного діагностування. Методи діагностування технічного стану машини.

Система технічного обслуговування автомобілів. Склад основних робіт технічного обслуговування рухомого складу. Обґрунтування раціональних режимів технічного обслуговування автомобілів.


2

4

Технічне обслуговування двигуна.

Технічне обслуговування ходової частини. Обслуговування гальмівної системи. Обслуговування рульового керування.

2

5

Організація зберігання рухомого складу.

Способи зберігання рухомого складу та типи стоянок. Розміщення автомобілів та причепів в зоні зберігання.2

6

Методи організації технологічного процесу технічного обслуговування та експлуатаційного ремонту автомобілів.

Методи організації виробництва по технічному обслуговуванню і експлуатаційному ремонті автомобілів. Методи технічного обслуговування автомобілів. Вибір методу обслуговування.2

2.2 Практичні роботи

№№

з/п


Тема заняття та його зміст

Тривалість (годин)

1

Технічне обслуговування електрообладнання.

Розглядається методика технічного обслуговування агрегатів електрообладнання рухомого складу.2

2

Планування технічних обслуговувань та поточних ремонтів автомобілів.

Розглядається методика розрахунків визначення кількості ремонтно-обслуговуючих дій на існуючий рухомий склад.2

2.3 Контрольна робота

№№

з/п


Тема контрольної роботи та її зміст

1

Розрахунок технічного обслуговування (ТО) рухомого складу (РС) 1. САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ

9 семестр

Тема 1. Вплив конструктивно-технологічних факторів на надійність та довговічність автомобіля

Конструктивні фактори, що впливають на показники надійності. Технологічні фактори, що обумовлюють вплив на показники довговічності автомобіля.Тема 2. Вплив якості водіння, технічного обслуговування, ремонту та зберігання на надійність машин

Вплив якості водіння на довговічність машини. Вплив технічного обслуговування на надійність машини в умовах експлуатації. Особливості зберігання машин.Тема 3. Зовнішній догляд за автомобілем

Миття та сушка автомобіля. Механізовані та автоматизовані мийні установки. Механізація процесів очищення грязевідстійників.Тема 4. Особливості експлуатації автомобілів в зимовий період

Особливості експлуатації автомобілів в зимовий період. Способи полегшеного запуску двигуна в зимовий період. Застосування рідин, які замерзають при низькій температурі.Тема 5. Транспортування, зберігання та роздача мастил, запасних частин та технічних матеріалів

Транспортування, зберігання та видача мастил. Транспортування, зберігання і видача палива. Транспортування, зберігання та видача запасних частин і технічних матеріалів.Тема 6. Технологічне обладнання потокових ліній і постів технічного обслуговування автомобілів

Типи основного обладнання та його коротка характеристика. Обладнання потокових ліній та постів з технічного діагностування.Тема 7. Технічне обслуговування механізмів силової передачі автомобіля

Розглядається методика технічного обслуговування коробки передач та розподільної коробки, карданної передачі, головної передачі.Тема 8. Технічне обслуговування ходової частини та механізмів керування машин

Обслуговування кривошипно-шатунного механізму. Обслуговування газорозподільного механізму. Обслуговування системи охолодження та мащення.Тема 9. Розрахунок оптимальної кількості запасних частин

Розглядається методика визначення оптимальної кількості запасних частин. 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Контрольна робота є заключною частиною дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» і її метою є поглиблення та закріплення знань з теорії надійності, загальних основ експлуатації і технічного обслуговування машин. В процесі виконання контрольної роботи студент повинен провести розрахунки показників роботи рухомого складу.

Автомобільна промисловість поставляє в народне господарство досконалий рухомий склад, конструкція якого має високу надійність, однак внаслідок ускладнення конструкції рухомого складу необхідно застосування все більш складних технічних засобів обслуговування автомобілів, в першу чергу, діагностичних, а також вдосконалення технологій і організації робіт. Інтенсивне зростання автомобільного парку вимагає різкого підвищення при обслуговуванні та ремонті рухомого складу, а ускладнення конструкції – підвищення кваліфікації ремонтно-обслуговуючого персоналу. Трудові та матеріальні витрати на технічне утримання рухомого складу складають значну частину загальних витрат на автомобільному транспорті. Наявні до теперішнього часу простої рухомого складу через технічно несправний стан складають значні втрати в народному господарстві, і їх зниження становить більшу частину для працівників автотранспортних підприємств. Ці втрати можуть значно знизитися завдяки широкій механізації й автоматизації виробничих процесів, а також вдосконалення організації та управління виробництвом.

Контрольна робота розвиває у студентів здібність творчо підходити до вирішення поставлених питань і критично оцінювати отримані результати. Рішення, які прийняті в роботі, повинні бути обґрунтовані необхідними розрахунками й довідковими матеріалами.

4.1 Структура та зміст контрольної роботи

Студенти, які навчаються за напрямом 6.050503 – колісні та гусеничні транспортні засоби, виконують контрольну роботу, мета якої – закріпити знання, отримані при вивченні дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» та ряду загальнотехнічних й спеціальних дисциплін, та навчитися застосовувати їх при розрахунках основних показників надійності машини, при проведенні діагностування технічного стану машини та прогнозуванні її стану, при виконанні загальних основ експлуатації, які забезпечують високий технічний рівень та ефективність використання машини; отримати та розвивати досвід самостійної роботи зі спеціальною та довідковою літературою, складання розрахунково-пояснювальної записки, а також вміння захищати прийняті в роботі конструктивні та технічні рішення.

Рішення, які приймаються в контрольній роботі, повинні бути обґрунтовані необхідними розрахунками та довідковими матеріалами. Для оцінки отриманих результатів та їх аналізу студент повинен вибрати транспортний засіб-аналог.

Контрольна робота складається з розв'язання задачі розрахунку технічного обслуговування (ТО) рухомого складу (РС) і включає визначення річної програми по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів для автотранспортного підприємства, розрахунок технічного обслуговування рухомого складу за рік, визначення загальної трудомісткості технічних дій рухомого складу та визначення кількості ремонтних робітників.

Студент виконує контрольну роботу відповідно варіанту індивідуальних завдань, який визначає викладач.

4.1.1 Склад контрольної роботи

- Вихідні дані для розрахунку та порівняння.

- Визначення річної програми по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів для автотранспортного підприємства.

- Розрахунок технічного обслуговування рухомого складу на рік.

- Визначення загальної трудомісткості технічних дій рухомого складу.

- Визначення кількості ремонтних робітників та складання графіка технічного обслуговування автомобілів.

Студент повинен взяти з таблиці дані у відповідності до свого особистого номера (шифру) и першими шістьома буквами українського алфавіту, які слід розташувати під шифром, наприклад,

Шифр – 2 7 2 1 5 2

Букви – а б в г д є

З кожного вертикального стовпчика таблиці 4.1, позначеного знизу буквою, треба взяти тільки одне число, що знаходиться у тому горизонтальному рядку, номер якого співпадає з номером букви.

Роботи, виконані з порушенням цих вказівок, не зараховуються.


Завдання: На підприємстві, розташованому в помірно холодному кліматі, працюють автомобілі 4 марок. Марка автомобіля та кількість АТЗ вибираються з таблиці 4.1, в залежності від шифру залікової книжки. Вихідні дані по цих марках автомобілів наведені в таблиці 4.2. Потрібно:

 1. Визначити річну програму по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів для автотранспортного підприємства.

 2. Розрахувати технічне обслуговування рухомого складу на рік.

 3. Визначити загальну трудомісткість технічних дій рухомого складу.

 4. Визначити кількість ремонтних робітників.

Категорія умов експлуатації – II,

Клімат – помірно-холодний,

Кількість днів на рік – 255,

Річний фонд часу – ,

Процент трудомісткості – =20%.

Приймаємо: , , , .Таблиця 4.1 – Варіанти індивідуальних завдань


№ з/п

Марка автомобіля

Кількість АТЗ певної марки марки на автотранспортному підприємстві, А

1.

МАЗ 5549

2

2

11

1

2.

ГАЗ 3307

4

25

2

4

3.

ГАЗ 31029

2

7

9

8

4.

КрАЗ-260

12

1

4

3

5.

МАЗ-5335

3

10

8

7

6.

КамАЗ-5320

4

4

2

3

7.

ГАЗ-53А

5

12

15

4

8.

КамАЗ-5315

2

3

10

2

9.

ЗІЛ-130

8

7

20

10

0.

МАЗ-54331

5

6

3

11в

г

д

є

Таблиця 4.2 – Вихідні дані по марках автомобілів
Марка моделі рухомого засобу

Середньодобовий перебіг Lсд

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію (αт)

Періодичність ТО, км

Трудомісткість технічного обслуговування, (люд/год)

ТО-1ТО-2ЩОТО-1ТО-2ТРМАЗ 5549

180

0,82

4000

16000

0,64

3,50

13,7

6,3

ГАЗ 3307

95

0,80

4000

16000

0,45

1,90

11,2

3,2

ГАЗ 31029

180

0,82

5000

20000

0,80

2,50

10,5

3,0

КрАЗ-260

160

0,82

2500

10500

0,45

3,70

16,1

6,8

МАЗ-5335

320

0,85

4000

16000

0,40

4,60

11,0

6,3

КамАЗ-5320

300

0,79

4000

16000

0,50

3,40

14,5

8,5

ГАЗ-53А

120

0,80

2500

12500

0,42

2,20

9,1

3,8

КамАЗ-5315

200

0,81

4000

12000

0,67

2,29

9,98

6,7

ЗІЛ-130

95

0,78

2500

10500

0,45

2,50

10,6

4,0

МАЗ-54331

220

0,83

8000

24000

0,40

4,50

10,8

5,24
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка