Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика дистанційного навчання» для студентів спеціальності 01010401 професійна освітаСкачати 176.35 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір176.35 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Методика дистанційного навчання»

для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Методика дистанційного навчання» для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта
Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 15 від 27.12.10

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 378.14 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика дистанційного навчання» для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта (металургія). /Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 17 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Методика дистанційного навчання», наведені перелік тем для самостійного опрацювання, приклади тренувальних тестів, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта (металургія) заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.

Укладач О.П. Лучанінова, канд. пед. наук, доц.

Відповідальний за випуск В.І. Палагута, д-р філос. наук, проф.

Рецензент І. О. Аврахов, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку 06.07.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,24. Умов. друк. арк. 1,22. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУХарактеристика дисципліни
Мета викладання дисципліни «Методика дистанційного навчання» полягає в оволодінні фахівцями системою знань, умінь, що забезпечують реалізацію функцій дистанційного навчання, покладених на викладача в цілому, здійснення майбутніми фахівцями професійно-педагогічної комунікації на високому якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення студентів через вербальні, невербальні засоби комунікації з точки зору педагогічної діяльності інженера-педагога.

Завданням вивчення дисципліни «Методика дистанційного навчання» є:

- надання студентам знань теоретичних положень про методику дистанційного навчання;

- систематизація способів засвоєння, відтворення і тлумачення основних понять дистанційного навчання;

- практичне оволодіння технікою дистанційного навчання;

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

- витоки дистанційного навчання;

- сутність, види, функції, моделі дистанційного навчання;

- особливості збору, обробки, збереження, сприймання й розуміння інформації у системі дистанційного навчання;

- особливості обміну інформацією у системі дистанційного навчання;

- комунікаційні програми взаємодії у комп’ютерній мережі;

- особливості телекомунікації;

- алгоритми пошуку освітніх матеріалів мережі Інтернет;

- види, форми дистанційної освіти, вимоги до викладача;

- форми взаємодії викладача у процесі дистанційного навчання;

- труднощі, негативні наслідки впровадження комп’ютерних технологій.

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен вміти:

- моделювати процес дистанційного навчання, враховуючи його структурні елементи;

- організовувати процес прийому й передачі інформації;

- управляти процесом в системі «викладач-студент»;

- установлювати суб’єкт-суб’єктні стосунки з суб’єктом комунікації;

- використовуати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації навчально-виховного процесу;

- використовувати ресурси комп’ютерних технологій для організації навчально-виховного процесу (діалог «людина-комп’ютер-людина»).Критерії успішності: отримання позитивних оцінок на практичних заняттях, при виконанні індивідуального завдання, опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях, а також успішної здачі заліку.

Засоби діагностики успішності навчання: виступи, доповіді на практичних заняттях, а також загальна активність на лекціях і практичних заняттях, особистісна зацікавленість у навчальній дисципліні, самостійна робота студента.

Зв'язок з іншими дисциплінами: в структурі дисциплін нормативного циклу «Методика дистанційного навчання» має безпосередній зв'язок з іншими дисциплінами напряму «Професійне навчання», а саме з «Педагогікою вищої школи», «Педагогічними комунікаціями».
Робоча програма навчальної дисципліни

«Методика дистанційного навчання»

для студентів спеціальності 7.01010401 – професійна освіта (металургія)

Нормативні дані, форма навчання

Курс

Всього годин

Аудит.

годин

Лекції


Практичні (семінарські) заняття

Самост. робота

Підсумк. контроль

Заочна

6

108

12

8

4

96

залік


Тематичний план навчальної дисципліни

«Методика дистанційного навчання»

для студентів спеціальності 7.01010401 – професійна освіта (металургія)Назва теми

Кіль-сть

аудит.


годин

Лекц.

курс


(год.)

Контр.

робота


(год.)

Самост.

робота


(год.)

1.

Дистанційне навчання як специфічна риса організації навчального процесу

2

2
16

2.

Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання. Зміст дистанційного навчання

2

2
16

3.

Методика проведення занять дистанційного навчання

2

2
16

4.

Засоби дистанційного навчання. Методи дистанційного навчання

2

2
16

5.

Практичне заняття

Психологічні особливості, педагогічна культура викладача вищої школи, його взаємодія на заняттях із дистанційного навчання.2

2
16

6.


Практичне заняття

Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної роботи студентів на заняттях із дист. навчання.2

2
16

Навчальна література
1. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 1: Основніе теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2003. – 61 с.

2. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 2: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2004. – 82 с.

3. Козлакова Г.О. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід: Монографія / АПН Украіни. Ін-т вищ. Освіти. – К., 2002. – 231 с.

4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – К., 2000. – 12 с.

5. Навчально-методичний комплекс підготовки організаторів дистанційного навчання для системи післядипломної освіти / АПН Украіни. Центр. ін-т післядипломної пед. освіти; за заг. ред. В.В. Олійника. – К.: Міленіум, 2003. – 69 с.

6. Олійник В.В. дистанційне навчання в післядипломній освіті: організаційно-педагогічний аспект // Зб. наук. статей співробітників, 1999-2001 рр. / АПН Украіни. Центр. ін-т післядипломної пед. освіти. - К., 2001. – С. 8-21

7. Створення дидактичних матеріалів із дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. Зб. / П.М. Таланчук, А.Г. Шевцов, В.Т. Бажан, В.М. Генба. – Ун-т «Україна», 2001. – 48 с.

8. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений – М.: Академия, 2004. – 415 с.Зміст навчальної дисципліни ( 8 год.)
Дистанційне навчання як специфічна риса організації навчального процесу ( 2 год.)

Загальні засади дистанційного навчання. Вступ до дисципліни. Поняття дистанційного навчання (ДН). Історія розвитку ДН. Порівняння ДН з іншими видами навчання. Переваги та недоліки ДН. Психолого-педагогічні особливості дистанційної освіти. Витоки й основні віхи становлення дистанційного навчання. Інтернет та його роль у сучасному суспільстві, його чинники.


Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання. Зміст дистанційного навчання ( 2 год.)

Мотивація студентів у процесі дистанційного навчання. Нормативно-методичне забезпечення.

Принцип свідомості, активності, наочності навчання, принцип навчання на високому рівні складності, науковості, принцип колективізму та індивідуального підходу, принцип проблемності, єдності освітньої та виховної системи.
Методика проведення занять дистанційного навчання ( 2 год.)

Сутність і методологічні засади дистанційного навчання. Рушійні сили, логіка навчального процесу. Структура процесу оволодіння ЗУНами.

Приклади методики викладання дистанційного навчання в окремих закладах. Авторські та суміжні права. Поняття про авторські та суміжні права. Забезпечення дотримання авторських прав у ДН.
Засоби дистанційного навчання. Методи дистанційного навчання ( 2 год.)

Контроль якості ДН. Основні поняття теорії педагогічних вимірів та тестології. Різні психологічні бар'єри спілкування. Менеджмент організації ДН. Принципи проектування оптимальної моделі організації дистанційного навчання.

Роль самостійної роботи студентів на заняттях дистанційного навчання. Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів.

Електронний підручник.


Практичні заняття

Психологічні особливості, педагогічна культура викладача вищої школи, його взаємодія на заняттях із дистанційного навчання ( 2 год.)

Теоретичні засади дистанційного навчання. Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі на заняттях із дистанційного навчання.

Викладач дистанційного навчання та його функції. Тьютор - викладач-консультант

Сутність, складові та зміст ДН. Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяльності викладача ДН.


Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної роботи студентів на заняттях із дистанційного навчання ( 2 год.)

Теоретичн засади дистанційного навчання. Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі на заняттях із дистанційного навчання.

Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів на заняттях із дистанційного навчання у вищій школі.

Теми індивідуальних завдань

(номер роботи обирається відповідно до останньої або двох передостанніх цифр залікової книжки студента-заочника)


 1. Дистанційне навчання в системі освіти України й світу.

 2. Розвиток і сучасний стан дистанційного навчання в Україні.

 3. Характеристика принципів дистанційного навчання.

 4. Розвиток і сучасний стан дистанційного навчання в Росії.

 5. Теорія та практика дистанційного навчання.

 6. Психолого-педагогічні основи дистанційного навчання.

 7. Викладач дистанційного навчання та його функції.

 8. Принципи проектування оптимальної моделі організації дистанційного навчання.

 9. Методика використання дистанційного навчання в Києво-Могилянській академії.

 10. Методика використання дистанційного навчання в НМетАУ.

 11. Методика використання дистанційного навчання в Київському національному університеті.

 12. Методика використання дистанційного навчання у Львівському політехнічному університеті.

 13. Методика використання дистанційного навчання в Харківській інженерно-педагогічній академії.

 14. Методика використання дистанційного навчання в Харківському авіаційному інституті.

 15. Дистанційна освіта – перспективний шлях розв'язання сучасних проблем розвитку професійної освіти.

 16. Витоки дистанційного навчання.

 17. Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання у світі.

 18. Створення дистанційного (електронного)посібника.

 19. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід.

 20. Порівняльна характеристика розвитку та застосування дистанційних форм навчання в Україні та Росії.

 21. Методи дистанційного навчання.

 22. Інструментальне середовище розробки інтерактивних мультимедійних Web-тестів

 23. Конструктор комп'ютерних тестів.

 24. Віртуальний лабораторний практикум.

 25. Особливості розробки навчальних матеріалів із ДН.

 26. Застосування internet-технологій, як інструмент навчання студентів.

 27. Імітаційне моделювання в ДН.

 28. Інтернет-технології в дистанційній і відкритій освіті.

 29. Інтернет-технології в системах навчання.Індивідуальні завдання з самостійної роботи ( 96 год.)
Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання у світі, в Україні (8 год.).

Практика дистанційного навчання у світі (16 год.).

Методика дистанційного навчання у професійній педагогіці: пошуки, знахідки (16 год.).

Функції викладача-тьютора (8 год.).

Створення дистанційного посібника для потреб кафедри та студентів заочної форми навчання (16 год.).

Словник термінів із методики дистанційного навчання. Електронний глосарій із базової термінології (8 год.).

Організація самостійної навчальної роботи студентів на заняттях із дистанційного навчання (8 год.).

Досвід організації навчального процесу у вищій школі на заняттях із дистанційного навчання (16 год.).


Питання

до заліку з дисципліни «Методика дистанційного навчання»
1. Місце і роль дисципліни «Методика дистанційного навчання» у навчально-виховному процесі ВНЗ.

2. Поняття дистанційного навчання (ДН).

3. Історія розвитку ДН.

4. Переваги та недоліки ДН.

5. Психолого-педагогічні особливості дистанційної освіти.

6. Витоки й основні віхи становлення дистанційного навчання.

7. Інтернет та його роль у сучасному суспільстві, його чинники.

8. Мотивація студентів у процесі дистанційного навчання.

9. Нормативно-методичне забезпечення дисципліни.

10. Принцип навчання на високому рівні складності.

11. Принцип науковості.

12. Принцип колективізму та індивідуального підходу.

13. Принцип проблемності.

14. Принцип єдності освітньої та виховної системи.

15. Викладач дистанційного навчання та його функції.

16. Тьютор - викладач-консультант.

17. Сутність, складові та зміст ДН.

18. Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяльності викладача ДН.

19. Електронний підручник.

20. Сутність і методологічні засади дистанційного навчання.

21. Рушійні сили, логіка навчального процесу.

22. Структура процесу оволодіння ЗУНами.

23. Контроль якості ДН.

24. Основні поняття теорії педагогічних вимірів та тестології.

25. Різні психологічні бар'єри спілкування.

26. Менеджмент організації ДН.

27. Принципи проектування оптимальної моделі організації дистанційного навчання.

28. Роль самостійної роботи студентів на заняттях дистанційного навчання.

29. Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів.

30. Авторські та суміжні права.

31. Поняття про авторські та суміжні права. Забезпечення дотримання авторських прав у ДН.

32. Найвідоміші каталоги та їх адреси в мережі Інтернет.

33. Найвідоміші пошукові системи та їх адреси в мережі Інтернет.

34. Електронна бібліотека.


Індивідуальні завдання
З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеп­лення навичок самостійної роботи з літературою пропо­нується написання рефератів.

Самостійна робота є складовою підготовки протягом навчального семестру. Метою самостійного опрацювання навчального матеріалу є набуття навичок роботи з базовою і додатковою літературою, формування самостійного творчого мислення. Передбачаються наступні види роботи:

- вивчення кожної теми лекційного курсу за навчально-методичною і додатковою літературою;

- написання рефератів;

- підготовка до практичних занять;

- підготовка до контрольних робіт;

- підготовка до заліку.
Рекомендації щодо виконання реферативних робіт
Написання реферату займає важливе місце у процесі організації самостійних занять, також є засобом перевірки знань з дисципліни «Професійна педагогіка».

Реферати стимулюють до більш глибокого вивчення предмета, розвивають вміння користуватися навчальною літературою, складати бібліографію.

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури, список якої не обмежує ініціативи студента і його можливостей в використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідженні (монографії, наукові статті та ін.)

Наведені у роботі цитати повинні мати посилання на джерело, де необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, назву роботи, місто і рік видання.

Написання контрольної роботи слід починати з вибору теми. Після визначення мети роботи необхідно скласти план, який повинен мати конкретні питання. Зміст контрольної роботи обов’язково слід писати на початку роботи.

Реферати пишуться за складеним планом, який має структуру:Зміст

Вступ. У вступі необхідно дати пояснення теми, показати її актуальність, сформулювати фундаментальну проблему, якій присвячена робота, мету та завдання дослідження, провести аналіз джерел і літератури. Обсяг – 1 – 2 стор.

Основна частина містить ті проблемні питання, що розкривають тему. В основній частині слід окреслити 2 – 3 питання, формулювання яких повинна відповідати змісту контрольної роботи. Рекомендовано поділити основний матеріал на розділи, які, у свою чергу, можна поділити на підрозділи. Пам’ятайте, що вони мають закінчуватися логічними висновками.

Закінчення. У закінченні необхідно зробити загальні висновки по змісту контрольної роботи. Обсяг 1 – 2 стор.

Список вивчених і використаних у роботі джерел та літератури подається в алфавітному порядку.
Контрольні роботи
Форма атестаційного контролю –залік.

З метою закріплення знань і систематизації вивченого матеріалу запроваджуються наступні форми контролю:

- тестування і опитування на лекційних заняттях;

- перевірка і оцінювання рефератів;

- тестування і проведення контрольних робіт;

- заслуховування доповідей;

- проведення заліку.
Критерії оцінок

«Відмінно»

Відповідь базується на наявному знанні структури навчальної дисципліни, провідних категорій дисципліни, вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент грамотно відповідає на базові, а також додаткові питання, проявляючи при цьому творчі здібності й аналітичне мислення. Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і вміння використовувати додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення вивченого матеріалу.«Добре»

Відповідь базується на аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре знання структури дисципліни. Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому проявляються його вміння використовувати знання, набуті в ході практичних занять. Студент використовує першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких аспектів дисципліни.«Задовільно»

Відповідь базується на рівні репродуктивного мислення. Мають місце слабкі знання структури навчальної дисципліни. Присутні помилки при відповіді на основні питання. Незнання першоджерел і додаткової літератури. Наявність хибних тлумачень при аналізі практичних завдань. Відсутність логічно обґрунтованих висновків.«Незадовільно»

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки при відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури дисципліни.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка