Методичні вказівки «Спеціальна психологія та дефектологія»Скачати 495.66 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.12.2016
Розмір495.66 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту УкраїниОдеський національний університет

імені І. І. Мечникова


Інститут інноваційної та післядипломної освіти

Н.В. Кантарьова


Методичні вказівки

«Спеціальна психологія та дефектологія»
для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальність 6.030102 «Психологія»


2011
Методичні вказівки «Спеціальна психологія та дефектологія»для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальність 6.030102 «Психологія».

Укладач:

Н. В. Кантарьова,

кандидат психологічних наук


Рецензенти:

О.М. Моховіков,

кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної психології

Інституту інноваційної та післядипломної освіти
О.Ю. Донец,

кандидат медичних наук, ст. викладач кафедри клінічної психології

Інституту інноваційної та післядипломної освіти

Затверджено до друку Вченою радою Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Протокол № 3 від 30.09. 2009 р.
© Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011

З М І С Т


Цільова настанова до курсу «Спеціальна психологія та дефектологія».....................................................................................................

4


Тематичний план вивчення дисципліни.........................................................

6

Лекція №1. Основні принципи спеціальної психології.................................

8

Лекція №2. Класифікація порушень розвитку...............................................

10

Лекція №3. Особливості психологічної діагностики дітей з порушеннями розвитку..............................................................................................................

12


Лекція№4. Психологія дітей із слуховими порушеннями............................

13

Лекція№5. Психологія дітей із зоровими порушеннями...............................

15

Лекція №6. Психологія дітей з розумовою відсталістю................................

17

Питання до проміжного модулю.....................................................................

18

Лекція№7. Психологія дітей із затримкою психічного розвитку.................

19

Лекція № 8. Психологія дітей з мовними порушеннями..............................

21

Лекція№ 9. Психологія дітей з аутизмом.........................................................

22

Лекція№ 10. Психологія дітей з дитячим церебральним паралічем.............

23

Лекція№ 11. Психологія дітей та підлітків з розладами соціального функціонування..................................................................................................

25


Лекція№ 12. Особливості психологічного втручання у роботі з дітьми з порушеннями розвитку та їх батьками............................................................

26


Питання до підсумкового модулю...................................................................

27

Контрольні питання...........................................................................................

28

Завдання для практичної та індивідуальної роботи.......................................

29

Питання до іспиту з предмету «Спеціальна психологія та дефектологія»...

Теми контрольних робіт....................................................................................

Література............................................................................................................


30

32

33
Цільова настанова до курсу

«Спеціальна психологія та дефектологія»
Вивчення курсу "Спеціальна психологія та дефектологія" ведеться відповідно плану підготовки кадрів за фахом "психологія" денної та заочної форм навчання. Програма дисципліни будується на засадах міждисциплінарних зв'язків з курсами: «Клінічна психологія», «Вікова психологія», «Нейропсихологія».

Навчальний курс «Спеціальна психологія» формує професійний підхід до роботи з дітьми, які мають порушення розвитку різної міри важкості; знайомить з основними методами дослідження психічних процесів і особистісних властивостей дітей зі «спеціальними потребами»; закладає підґрунтя професійного світогляду, гуманного відношення до дітей з проблемами в розвитку.Мета курсу: сформувати у студентів цілісне уявлення про можливі порушення розвитку дітей, способи їх психологічної діагностики, корекції, профілактики порушень.

Завдання курсу: теоретична підготовка студентів; ознайомлення із закономірностями розвитку і проявами психічних процесів у дітей з обмеженими можливостями; формування вмінь і навиків діагностики, профілактики і корекції порушень розвитку.

Придбані знання в області спеціальної психології та дефектології являються фундаментальними і необхідними для розуміння психічної діяльності дорослої людини, як то особливості розумового розвитку, когнітивних процесів, особистості, а також природи слухових, мовних, зорових порушень.Вимоги до знань і вмінь студентів

Після закінчення даної дисципліни студент повинен мати теоретичні знання про предмет, завдання, методи, про історію розвитку спеціальної психології та її основні напрями, про специфіку прояв порушень розвитку в дитячому віці, а також про способи їх діагностики і корекції.

Студенти повинні знати основні принципи і поняття спеціальної психології, специфіки розвитку дітей з різними видами порушень розвитку, вміти використовувати знання на практиці.

Вивчення дисципліни «Спеціальна психологія та дефектологія» здійснюється в рамках лекційно-семінарської системи і передбачає:

— лекційний курс

семінарські заняття

— практичні заняття

Підсумковий контроль знань по навчальній дисципліні

Форма контролю знань студентів заочної форми навчання – іспит.

Форма контролю знань студентів очної форми навчання – багатобальна система оцінки знань згідно модульній системі організації навчального процесу.

Підсумкова оцінка складається з таких елементів:  1. Поточний контроль знань студентів за вивченим матеріалом, який здійснюється у вигляді виконання самостійних робіт або опиту.

  2. Проміжний контроль, який здійснюється на основі активності студентів на семінарах. Оцінка за активність на семінарах складається з презентації і виконання творчих завдань.

  3. Контроль рубежу, який здійснюється у формі тестування.

Тематичний план вивчення дисципліни

 

 

Кредити укр.

Кредити
EСTS


залікові модулі

Загальна к-сть
годин


Обсяг годин


Назва навчальної

Аудиторні години

Самостійна
робота

п\п

дисципліни

Загальн.к-ть

Лекційні

Практичні

Лабораторні
   
Назва теми

Аудиторні години

Самостійна
робота


Лекції

Семінари

4 курс дв

1 курс дв

4 курс дв

1 курс дв
МОДУЛЬ I.

1

Основні принципи спеціальної психології.

4

2

2

12

Класифікація порушень розвитку.

4

2

2

1

3

Особливості психологічної діагностики дітей з порушеннями розвитку.

2

1

1

0,5

4

Психологія дітей із слуховими порушеннями.

2

1

1

0,5


5

Психологія дітей із зоровими порушеннями.

2

1

1

0,5

6

Психологія дітей з розумовою відсталістю.

2

1

1

0,5

МОДУЛЬ II.

7

Психологія дітей із затримкою психічного розвитку.

2

1

1

0,58

Психологія дітей з мовними порушеннями.

4

2

2

1

9

Психологія дітей з аутизмом.

2

1

1

0.5

10

Психологія дітей з дитячим церебральним паралічем.

2

1

1

0,5


11

Психологія дітей та підлітків з розладами соціального функціонування.

2

1

1

0,5

12

Особливості психологічного втручання у роботі з дітьми з порушеннями розвитку та їх батьками.

4

2

2

1
Всього годин

32

16

16

8

Підсумковий контроль
4.1.10.

Спецпсихологія та дефектологія ОЧН

2

3

2

108

48

28

20

 60

4.1.10.

Спецпсихологія та дефектологія ЗАОЧН

2

3

108

14

8

6

 

94

Організаційно-методичні вказівки
Викладання курсу «Спеціальна психологія та дефектологія» здійснюється на основі навчальної програми. Програма передбачає використання модульної технології навчання. Кредитний модуль включає лекції, індивідуальну та самостійну роботу студентів. Одним із найважливіших видів занять є лекції та самостійна робота. Лекції дають систематизовану систему знать з дисципліни, а самостійна робота переслідує мету поширення та поглиблення теоретичних знань студентів.

Контроль засвоєння матеріалу студентами пропонується на тематичному оцінюванні, яке здійснюється у вигляді часткової та підсумкової атестації.Шкала оцінювання
90-100 балів зараховано (відмінно А)

75-89 балів – зараховано (добре ВС)

60-74 бала – зараховано (задовільно DC)

35-59 балів – не зараховано (незадовільно з можливістю повторного складання FX)

1-34 бала – не зараховано (незадовільно, з обов’язковим повторним

курсом F)
Лекція №1. Основні принципи спеціальної психології

Поняття: спеціальна психологія, ретардація, акселерація, асинхронія, олігофренопсихологія, тифлопсихологія, сурдопсихологія, логопедія, симптом, синдром, дизонтогенез, нормальний розвиток, порушення розвитку.

Спеціальна психологія – це галузь психології, що виникла на базі клінічної психології, вона тісно пов'язана з психологією розвитку, патопсихологією, нейропсихологією, педагогікою, медициною. Розділами спеціальної психології є: тифлопсихологія, олігофренопсихологія, сурдопсихологія, логопсихологія.Об'єкт спеціальної психології – основному діти, підлітки і дорослі з відхиленнями фізичного або психічного розвитку. Предмет – закономірності порушень розвитку та їх прояв.

Поняття нормального та порушеного розвитку

Дизонтогенез – порушення індивідуального розвитку організму переважно на ранніх етапах розвитку.

Види дизонтогеній: ретардація; акселерація; асинхронія.

Основні умови, необхідні для нормального розвитку дитини.

Порушення можуть бути викликані двома групами чинників: Біологічними чинниками:

1) хромосомно-генетичні відхилення (спадкового характеру і ті, що виникли в результаті генних мутацій),

2) патологічне протікання пологової діяльності, мозкові травми в цей період;

3) мозкові травми і важкі інфекційні і токсико-дистрофічні захворювання, перенесені дитиною в ранньому віці;

4) хронічні захворювання (серцево-судинні захворювання, астма, діабет, туберкульоз та ін.), що почалися в ранньому і дошкільному віці;

5) інфекційні й вірусні захворювання матері під час вагітності (краснуха, токсоплазмоз, грип);

6) ендокринні і соматичні захворювання матері;

7) несумісність за резус-фактором;

8) токсикоз матері під час вагітності;

9) венеричні захворювання (гонорея, сифіліс);

10) алкоголізм і наркоманія батьків;

11) біохімічні чинники (неправильне харчування, радіація, екологічне забруднення навколишнього середовища).

Функціональними (соціальними) чинниками:

1) конфлікти в сім'ї,

2) неправильне виховання дитини,

3) попадання в стресові, фруструючі ситуації;

4) педагогічна занедбаність, недостатня турбота про дитину в дитячих будинках.

Сенситивні періоди: пренатальний, натальний, постнатальний.Питання для обговорення

1. Назвіть цілі та завдання спеціальної психології.

2. Дайте характеристику напрямів спеціальній психології.

3. Назвіть сенситивні періоди розвитку.

4. Охарактеризуйте три основні напрями дизонтогенеза: ретардація, асинхронія, акселерація.

5. Назвіть патогенні чинники порушень розвитку.Завдання для практичної та індивідуальної роботи

1. Обговорення умов, що забезпечують нормальний психічний розвиток дитини.Література

  1. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1983.

  2. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. — М.,

1985.

  1. Усанова О. Н. Специальная психология. М., 1990.


Лекція № 2. Класифікація порушень розвитку

Поняття: загальні і специфічні порушення; первинні, вторинні і третинні порушення, компенсація, зона найближчого розвитку, комплексні порушення розвитку.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка