Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів заочної форми навчанняСкачати 422.01 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір422.01 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника коледжу

з навчальної роботи

______________Ю.О.Пироженко

„____“________________2011 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

для студентів заочної форми навчання

дисципліни НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

Галузь знань: 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура
Спеціальність: 5.07010301 Технічне обслуговування повітряних суден і двигунівКременчук

2011 р.

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни „Нарисна геометрія та інженерна графіка “ складені на основі галузевого стандарту підготовки молодшого спеціаліста і навчального плану спеціальності: 5.07010301 Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів


Укладач ______________Н.В.Миленька викладач вищої категорії, викладач-методист

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи обговорено і схвалено на засіданні циклової комісії загальнотехнічних дисциплін

Протокол № ____ від „____“ _________2011 р.

Голова циклової комісії

_________ Н.П.Головіна

„ _____ “ _________2011 р.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом.. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота – це планова робота студентів, яка виконується за завданням викладача, під методичним керівництвом, але без його безпосередньої участі. Викладач лише організує пізнавальну діяльність, а студенти самі здійснюють пізнання. Ніякі знання, не підкріплені самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням спеціаліста.

Для успішного виконання самостійної роботи потрібно забезпечити ряд умов: розуміти мотив навчального процесу та обсяг самостійної роботи, мати чітке розуміння умови навчальних завдань, знати алгоритм та строки її виконання, критерії оцінювання, види і форми контролю, вимоги щодо звітності та джерела інформації.

При виконанні завдань самостійної роботи студентам рекомендується підсилювати теоретичні положення, якщо це можливо, геометричним змістом з плоским або просторовим зображенням. Це дає можливість уявити сутність завдання, а значить зрозуміти і запам’ятати. Особливу увагу необхідно приділяти термінології, починати виконання завдань з назви понять, їх суті, позначення, залежності, визначення і лише потім застосування та розв’язання.

Мета:

Вивчення, закріплення, розширення та поглиблення знань, умінь і навичок, а і формування навичок самостійної роботи взагалі, виховання здібностей приймати на себе відповідальність, самостійно розв’язувати проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід з критичної ситуації та інше.

Графічна підготовка студентів вищих технічних закладів освіти є основою та запорукою успішного вивчення спеціальних дисциплін на старших курсах та в наступній практичній роботі за фахом, бо креслюнок є мовою техніки.

Щоб побудувати креслення необхідно відповісти на два питання:

- як побудувати зображення? (цим займається нарисна геометрія);

- як оформити креслення? (цим займається інженерна графіка, основу якої складають стандарти СКД – система конструкторської документації).

Таким чином – це комплексна дисципліна, яка входить в число базових дисциплін, які складають основу інженерної освіти.

В результаті виконання самостійної роботи студент повинен

ЗНАТИ:


 • основні відомості про державні стандарти;

 • засоби графічного вирішення задач геометричного моделювання

об'єктів трьохвимірного простору;

 • основні положення стандартів ЄСКД (Єдиної системи конструкторської документації) необхідні для читання креслень

ВМІТИ:

 • читати креслення складальної одиниці (встановити призначення, устрій та принцип дії вузла за зображенням і текстом у "Руководстве по технической эксплуатации"; розуміти взаємне розташування деталей та способи їх з'єднання між собою, а також їх призначення і взаємодію);

 • читати прості кінематичні, гідравлічні, пневматичні, електричні схеми, використовуючи відповідні стандарти, що надають умовні графічні позначення на схемах.2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п/п

Найменування модулів, розділів, тем

Всього

Заочна форма

Аудит.

год.


Самост.

год.


1

Модуль 1 Нарисна геометрія

42

6

36
Тема 1.1. Проекціювання точки та прямої

12

1

11
Тема 1.2 Проекціювання геометричних тіл та їх перетин

18

3

15
Тема 1.3. Проекційне креслення

12

2

10

2

Модуль 2 Інженерна графіка

66

12

54
Розділ 1 Оформлення креслень. З′єднання та передачі .

25

5

20
Тема 2.1 Оформлення конструкторської документації

7

1

6
Тема 2.2 Креслення з'єднань і передач

18

4

14
Розділ 2 Креслення деталей та складальних одиниць. Схеми

39

5

34
Тема 2.3 Креслення деталей

7

1

6
Тема 2.4 Креслення складальних одиниць

14

2

12
Тема 2.5 Схеми

14

1

13
Тема 2.6 Загальні відомості про розробку креслень засобами комп’ютерної графіки

4

1

3

ЗАЛІК

2

2
ВСЬОГО

108

18

90


3 ЗМІСТ МОДУЛІВ, РОЗДІЛІВ, ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1 Нарисна геометрія

Тема 1.1. Проекціювання точки, прямої

Предмет нарисної геометрії та комп'ютерної графіки. Методи проекціювання: центральне та паралельне. Координатний метод: прямокутні проекції і аксонометрія. Проекції точки. Проекції прямої. Проекції площини.Тема 1.2 Проекціювання геометричних тіл та їх перетин

Основні поняття про прості геометричні тіла та їх елементи. Проекції геометричних тіл. Аксонометричні проекції геометричних тіл: стандарт на виконання та практичні методи побудови. Перетин геометричних тіл.Тема 1.3. Проекційне креслення

Стандарт на види зображень: основні положення, види, розрізи, перетини , виносні елементи, умовності і спрощення. Стандарт на графічні позначення матеріалів та нанесення їх на креслення.Модуль 2 Інженерна графіка

Розділ 1 Оформлення креслень. З′єднання та передачі

Тема 2.1. Оформлення конструкторської документації

Комплекс стандартів системи конструкторської документації. Конструкторські документи. Стандарти на оформлення креслень: формати креслень, основний напис, типи ліній, масштаби, шрифти, нанесення розмірів.Тема 2.2 Креслення з′єднань і передач

Рознімні з'єднання: різьбові, шпонкові, шліцьові, штифтові. Стандартні кріпильні нарізні деталі. Стандартні нарізні деталі з'єднання трубопроводів. Не рознімні з'єднання: зварні, заклепкові, паяні, клеєні та отримані зшиванням.

Передачі: призначення, класифікація. Зубчасті передачі та їх елементи.

Розділ 2 Креслення деталей та складальних одиниць. Схеми

Тема 2.3 Креслення деталей

Загальні вимоги до креслень деталей. Загальні правила нанесення розмірів на кресленнях деталей. Позначення конструкційних матеріалів на кресленнях. Поняття про ескізи та їх виконання.Тема 2.4 Креслення складальних одиниць

Креслення загального виду. Складальні креслення: склад та алгоритм виконання. Умовності та спрощення та складальних кресленнях. Нанесення розмірів, номерів позицій. Специфікація.Тема 2.5 Схеми

Схеми: загальні поняття, класифікація. Схеми кінематичні , гідравлічні, пневматичні, електричні: правила виконання.Тема 2.6 Загальні відомості про розробку креслень засобами комп’ютерної графіки

Поняття про комп'ютерну графіку та галузі її застосування. Основи графічного подання інформації. Формування креслень.


4 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Складові самостійного вивчення дисципліни

1.1. Лекції. Згідно з планом заочного навчання з даної дисципліни передбачено лекції, які можуть бути установчими, які читають в період до початку вивчення дисципліни, або обзорними, які читають перед заліком з дисципліни, висвітлюючи найбільш складний матеріал курсу.

1.2. Самостійне освоєння теоретичного курсу дисципліни. Вивчення курсу рекомендовано вести послідовно за темами. Ознайомившись зі змістом теми, особливостями розташування матеріалу в підручнику, необхідно приступити до першого читання, при цьому треба отримати загальне уявлення про питання, які розглядаються. Після цього детально вивчають матеріал, засвоюючи постановки завдань і теоретичних положень, уважному розбору і аналізу виконання практичних завдань.

1.3. Виконання контрольного завдання. В процесі курсу студент виконує комплекс графічних робіт, метою якого є активізація самостійної роботи, надбання навичок виконання та читання креслень, закріплення знань та самоконтроль вивченого курсу. Перед початком виконання креслення необхідно відповісти на запитання самоконтролю знань, включаючи і запитання з попередніх тем. При виконанні завдань необхідно постійно користуватися стандартами, положення і вимоги яких є обов′язковими.

1.4 Консультації. Якщо при вивченні курсу або виконанні контрольного завдання виникають ускладнення, студенту необхідно звернутися за консультацією для викладача, який веде даний курс.

1.5 Контроль знань.1.5.1 Комплекс графічних робіт (КГР). Після перевірки КГР викладачем, у разі зауважень, студент повинен усунути недоліки виконання роботи і повторно подати КГР на перевірку. Після позитивної оцінки викладача робота залишається у викладача до заліку в період екзаменаційної сесії.

1.5.2 Залік. Залік проводиться у другому семестрі.

2. Оформлення контрольного завдання

2.1. Студент повинен самостійно розв’язати індивідуальні домашні завдання свого варіанта, який відповідає останній цифрі номеру залікової книжки студента.

2.2. Креслення виконується на аркушах паперу для креслення згідно вимог і положень стандартів на оформлення:

- формати ГОСТ 2.301-68;

- масштаби ГОСТ 2.302-68;

- лінії ГОСТ 2.303-68.

- шрифти креслярські ГОСТ 2.304-81;

- зображення – види , розрізи, перетини ГОСТ2.305-68;

- позначення графічні матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях

ГОСТ 2.306-68;

- нанесення розмірів і граничних відхилень ГОСТ 2.307-68;

- аксонометричні проекції ГОСТ 2.317-69.

2.3. Загальний зміст контрольного завдання (КГР)
4.1 Нарисна геометрія

Графічна робота 1. 1 Проекції геометричних тіл

Графічна робота 1.2 Проекції моделі

Графічна робота 1.3 Проекції деталі

Графічна робота 1.4 Побудова розрізів


  1. Інженерна графіка

Розділ 1 Оформлення креслень, з′єднання та передачі

Графічна робота 2.1 Вал

Графічна робота 2.2 Різьбові з′єднання

Графічна робота 2.3 Передача зубчастаРозділ 2 Креслення деталей та складальних одиниць. Схеми

Графічна робота 3.1 Складальне креслення

Графічна робота 3.2 Специфікація

Графічна робота 3.3 Деталювання складального креслення

Графічна робота 3.4 Читання складального креслення

5 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Загальні методичні вказівки до оформлення графічних робіт


 1. Графічні роботи виконуються на форматі А3, на якому виконують внутрішню рамку, а в правому нижньому куті розміщують основний напис 1. Основний напис виконують за ГОСТ 2.104-68, в графах якого вказують:

 • у графі 1 назву виробу, починаючи з іменника;

 • у графі 2 позначення документа за ГОСТ 2.202-80. На кресленнях КГР виконувати напис «Графічна робота №…»

 • у графі 3 позначення матеріалу деталей, але цю графу заповнюють лише на кресленнях деталей;

 • у графі 6 – масштаб;

 • у графі 9 напис типу «КЛК НАУ ТМз-11»;

 • у графі 11 прізвище студента та викладача;

 • у графі 12 підпис студента і у графі 13 дата виконання креслення. 1. Лінії зв’язку допускається не виконувати

 2. Увага! Осьові і центрові лінії – обов’язкові !

К О М П Л Е К С Г Р А Ф І Ч Н И Х Р О Б І Т ( К Г Р )

Модуль 1 Нарисна геометрія

До модуля виконується чотири графічні роботи (епюри)
Методичні вказівки:

 1. Графічні роботи 1.1, 1.2, 1.3 виконуються на форматі А3 за наданим зразком.

 2. Основний напис та елементи виконання виконуються згідно вимог положень відповідних стандартів.

3. Зображення на фронтальній площині проекцій приймається на креслюнку за головне, тому предмет розташовують відносно фронтальної площини проекцій так, щоб зображення на ній надавало найповніше уявлення про форму і розміри предмета. (ГОСТ 2.305-68).

4. Нанести розміри, приділивши увагу положенням ГОСТ 2.307-68:

- загальна кількість розмірів на креслюнку повинна бути мінімальною, але достатньою для виготовлення і контролю виробу;


 • не дозволяється повторювати розміри того самого елемента на різних зображеннях;

- розмірні лінії треба розташовувати за контуром зображення;

- відстань між розмірною лінією і паралельною до неї лінією контуру, або між двома паралельними розмірними лініями повинно бути в границі 6...10 мм.;

- не припустимо використання лінії контуру, осьових, центрових та виносних, як розмірної лінії;

- розміри одного і того ж конструктивного елемента (паза, виступу, отвору і т.і.) потрібно групувати в однім місці на тому зображенні, яке надає найбільш повне уявлення про геометричну форму елемента;

- умовні знаки, які використовуються при нанесенні розмірів:Графічна робота 1.1 «Проекції геометричних тіл»

Завдання

Виконайте комплексне креслення геометричних тіл в масштабі 1:1з нанесенням розмірів згідно основних положень відповідного стандарту. Накресліть прямокутну ізометрію згідно вимог стандарту на аксонометричні проекції. Заповніть основний напис.

Зразок креслення на рис. 1


Рис.1

Г р а ф і ч н і р о б о т и 1.2; 1.3; в и к о н у ю т ь с я з а з р а з к о м

Графічна робота 1.2 «Проекції моделі»

Завдання

За наданою прямокутною ізометрією виконати в масштабі 1:1: • надану аксонометричну проекцію без нанесення на ній розмірів;

 • комплексне креслення з позначенням невидимого контуру і нанесенням розмірів.


Методичні вказівки:


 1. При виконанні комплексного креслення базуватися на основних положеннях нарисної геометрії. При цьому напрям погляду обирається за зразком. 1. Відстань між моделлю і площинами проекцій обирати довільно.

 2. Робота виконується за індивідуальним варіантом.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка