Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основи землевпорядкування та кадастру" для студентів денної та заочної форм навчанняСкачати 133.25 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір133.25 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.080101 – "ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

КРЕМЕНЧУК 2012

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання)

Укладач асист. Р. Г. Шиш

Рецензент к. т. н., доц. О. Г. Хохлов

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від __________

Голова методичної ради______________ проф. В. В. Костін
ЗМІСТ

Вступ..............................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни....................................................................................................................7

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання…………………………………………………………………..……..8

3 Питання до модульного контролю.......................................................................11

Список літератури......................................................................................................13ВСТУП
"Основи землевпорядкування та кадастру" як навчальна дисципліна, що є нормативною в галузевому Державному стандарті вищої освіти за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій", забезпечує формування цілісних (системних) знань, уявлень та творчого підходу до розв’язання конкретних землевпорядних завдань, а також передбачає набуття практичних навичок з формування впорядкованої достовірної інформації про господарський і правовий стан землі.

Особлива увага приділяється вивченню поняття про землеустрій і кадастр, вивченню структури землевпорядних робіт, ознайомленню з роботами з видачі Державних актів на право власності на землю, роботами з відведення земель для державних і громадських потреб, організації та планування робіт районної і землевпорядної служби.

Навчальна дисципліна "Основи землевпорядкування та кадастру" знайомить майбутніх фахівців із заходами організації території та формування технічної документації на земельні ділянки, згідно чинного законодавства.

Одержанні знання, уміння та навички студенти використовують під час державної атестації фахівців (як у випускній кваліфікаційній роботі, так і на державному іспиті).

Мета навчальної дисципліни – формування комплексних наукових знань, розвиток аналітичного мислення у розв’язані конкретних землевпорядних завдань та набуття практичних навичок з формування кадастрових даних земельних ділянок.

Загальний обсяг навчальної дисципліни – 108 годин – поділяється на аудиторну та самостійну складові навчального процесу. Викладання навчальної дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру" ведеться протягом одного семестру. На сьогодні у КрНУ імені Михайла Остроградського співвідношення часу, що відводиться на реалізацію вищевказаних складових (для денної форми навчання), поділяється таким чином: 40 % – аудиторні заняття, 60 % – самостійна робота студентів. Відповідно до такого розподілу на самостійну роботу з дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру" навчальною робочою програмою відведено: 66 годин для денної форми, 94 години для студентів заочної форми навчання.

На сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні саме самостійна робота є основною ланкою набуття студентами ґрунтовних теоретичних знань та базових практичних умінь з дисципліни.

Метою та завданням самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру" є оволодіння навчальним матеріалом в обсязі, передбаченому навчальною робочою програмою дисципліни, у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять.

Самостійна робота з дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру" за видами реалізується у такий спосіб: самостійне опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних занять та захист звіту, підготовка до практичних занять, а також виконання розрахунково-графічної роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Самостійне опрацювання лекційного матеріалу забезпечене підручниками і навчальними посібниками, перелік яких наведено у списку літератури, а також навчальними і науковими періодичними виданнями: “Основи землевпорядкування”, “Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського”, “Землевпорядкувальний вісник ” та ін.

Підготовка до практичних і лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни забезпечені відповідними методичними вказівками щодо виконання цих видів робіт. Навчальна робоча програма з дисципліни побудована за модульним принципом.

У даних методичних вказівках викладено обсяг теоретичного матеріалу з дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру" за темами для самостійного опрацювання, питаннями, що їх розкривають, та посиланням на літературні джерела, які забезпечують самопідготовку.

Самостійна робота студентів реалізується у бібліотеці університету, комп’ютерному класі кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру за графіком, а також удома з використанням ресурсів електронної бібліотеки кафедри екології.

Питання, які входять до першого і другого модуля для студентів денної форми навчання, є основою підготовки до підсумкового контролю (іспиту) для студентів денної та заочної форм навчання.

Консультації викладачів щодо проведення самостійних робіт організовані згідно з графіком консультативних занять, з яким можна ознайомитися на інформаційному стенді кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру.


1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИпор.

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

К-сть.

год.


(лекц)

К-сть.

год.


СРС

К-сть.

год.


(лекц)

К-сть.

год.


СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль 1

16

10

14

4

1

Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань

6

3

2

5

2

Підготовка документів, що посвідчують право власності або користування

4

3

1

4

3

Проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань

6

4

1

5

Модуль 2

12

6

10

4

4

Кадастрове зонування

6

3

1

5

5

Кадастрові зйомки

6

3

1

5


2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1 Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань

 1. Загальне поняття про землеустрій і кадастр. Історичні аспекти земельних відносин та землевпорядкування.

 2. Структура землевпорядних робіт. Розробка схем землевпорядкування адміністративних районів.

 3. Роботи з формування територій і встановлення меж сільських (селищних) рад.

 4. Землевпорядкування міст.

Питання для самоперевірки

1. Загальне поняття про землеустрій.

2. Кадастрова справа і її функції, завдання і зміст державного земельного кадастру в Україні.

3. Історичні аспекти земельних відносин та землевпорядкування.

4. Роль забезпечувальних робіт.

5. Геодезична основа як базова основа земельного кадастру.

6. Земельно-кадастрова інвентаризація земель.

7. Види та стадії землевпорядних робіт.

8. Поняття землевпорядного процесу.

9. Розробка схем землевпорядкування адміністративних районів.

10. Роботи з формування територій і встановлення меж сільських (селищних) рад.

11. Землевпорядкування міст.


Література: [1, с.18-28, 191-199; 2, с. 16-36; 4, с.9-15; 9, с. 283-298].

Тема 2 Підготовка документів, що посвідчують право власності або користування

 1. Роботи з видачі Державних актів на право власності на землю.

 2. Роботи з відведення земель для державних і громадських потреб.

 3. Внутрішньогосподарський землеустрій.

Питання для самоперевірки

1. Роботи з видачі Державних актів на право власності на землю.

2. Роботи з відведення земель для державних і громадських потреб.

3. Реєстрація землеволодінь, землекористувань, розпайованих і орендованих земель.

4. Опрацювання державних документів на земельну власність.

5. Внутрішньогосподарський землеустрій.Література: [1, с.18-28, 191-199; 2, с. 16-36; 4, с.9-15; 9, с. 283-298].
Тема 3 Проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань

 1. Вишукувальні роботи.

 2. Організація і планування робіт районної та землевпорядної служби

 3. Картографічне забезпечення землевпорядних робіт.

 4. Державний кадастр і його складові частини.

Питання для самоперевірки

1. Вишукувальні роботи.

2. Організація і планування робіт районної та землевпорядної служби.

3. Картографічне забезпечення землевпорядних робіт.

4. Державний кадастр і його складові частини.

5. Містобудівний кадастр.

6. Кадастр природних ресурсів.

Література: [1, с.18-28, 191-199; 2, с. 16-36; 4, с.9-15; 9, с. 283-298].
Тема 4. Кадастрове зонування


 1. Охоронні зони.

 2. Визначення меж кадастрових зон та кварталів.

 3. Встановлення кадастрових номерів.

 4. Моніторинг територій.

 5. Меліоративний кадастр.

 6. Порядок заповнення звітності за формою 6-зем.

Питання для самоперевірки

 1. Кадастрове зонування.

 2. Охоронні зони при кадастровому зонуванні.

 3. Визначення меж кадастрових зон та кварталів.

 4. Процедура економіко-планувального зонування.

 5. Встановлення кадастрових номерів (адміністративно-територіальної одиниці).

 6. Моніторинг територій.

 7. Меліоративний кадастр.

 8. Підсумкова частина земельно-облікових робіт – звітна документація.

Література: [1, с.18-28, 191-199; 2, с. 16-36; 4, с.9-15; 9, с. 283-298].

Тема 5 Кадастрові зйомки

 1. Підготовчі етапи кадастрових зйомок.

 2. Порядок проведення кадастрових зйомок.

 3. Історичні аспекти становлення кадастрових зйомок земель.

Питання для самоперевірки

  1. Кадастрові зйомки.

  2. Головні складові частини кадастрової зйомки.

  3. Підготовчий етап у кадастровій зйомці.

  4. Основні роботи, які проводяться при кадастровій зйомці.

  5. Історичні аспекти становлення кадастрових зйомок земель.

Література: [1, с.18-28, 191-199; 2, с. 16-36; 4, с.9-15; 9, с. 283-298].

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 1

1. Загальне поняття про землеустрій.

2. Кадастрова справа і її функції, завдання і зміст державного земельного кадастру в Україні.

3. Історичні аспекти земельних відносин та землевпорядкування.

4. Роботи із землеустрою на теренах України.

5. Стан вітчизняного земельного кадастру з позицій провідного досвіду.

6. Особливості земельно-реєстраційних і кадастрових систем у провідних країнах: Німеччині, Швеції, Великій Британії, Франції, США.

7. Напрямки розвитку кадастру майбутнього.

8. Роль забезпечувальних робіт.

9. Геодезична основа як базова основа земельного кадастру.

10. Земельно-кадастрова інвентаризація земель.

11. Види та стадії землевпорядних робіт.

12. Поняття землевпорядного процесу.

13. Розробка схем землевпорядкування адміністративних районів.

14. Роботи з формування територій і встановлення меж сільських (селищних) рад.

15. Землевпорядкування міст.

16. Роботи з видачі Державних актів на право власності на землю.

17. Роботи з відведення земель для державних і громадських потреб.

18. Реєстрація землеволодінь, землекористувань, орендованих земель.

19. Опрацювання державних документів на земельну власність.

20. Землевпорядна справа при побудуванні заводу.

21. Внутрішньогосподарський землеустрій.

22. Вишукувальні роботи.

23. Організація і планування робіт районної та землевпорядної служби.24. Картографічне забезпечення землевпорядних робіт.

Модуль 2

 1. Державний кадастр і його складові частини.

 2. Містобудівний кадастр.

 3. Кадастр природних ресурсів.

 4. Бонітування ґрунтів.

 5. Економічна оцінка сільськогосподарських земель.

 6. Грошова оцінка земель.

 7. Грошова оцінка сільськогосподарських земель.

 8. Основні види кадастрових обмежень.

 9. Земельний фонд України і його характеристики. Економічні категорії земель.

 10. Статистичні спостереження у землевпорядкуванні.

 11. Поняття про абсолютні, відносні та середні величини.

 12. Картографічне забезпечення кадастрових робіт.

 13. Перелік планово-картографічних матеріалів земельного кадастру.

 14. Графічний облік поточних змін, які відбуваються у складі володінь.

 15. Кадастрове зонування.

 16. Охоронні зони при кадастровому зонуванні.

 17. Визначення меж кадастрових зон та кварталів.

 18. Процедура економіко-планувального зонування.

 19. Встановлення кадастрових номерів (амін.-територіальної одиниці).

 20. Кадастрова зона – сукупність (об’єднання) кадастрових кварталів.

 21. Моніторинг територій.

 22. Меліоративний кадастр.

 23. Підсумкова частина земельно-облікових робіт – звітна документація.

 24. Порядок заповнення звітності за формою 6 – зем.

 25. Кадастрові зйомки.

 26. Головні складові частини кадастрової зйомки.

 27. Підготовчий етап у кадастровій зйомці.

 28. Основні роботи, які проводяться при кадастровій зйомці.

 29. Історичні аспекти становлення кадастрових зйомок земель.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Гнаткович Д.І. Організація і планування робіт по землевпорядкуванню. - Львів: Світ, 1992. - 216 с.

 2. Державний земельний кадастр / Держкомзем України. - К.: Т-во «Знания», 1994. - С. 1 - 27.

 3. Землеустроительное проектирование: Учеб. пособие / Под ред. С.АУдачнна. -М.: Колос, 1967. - 360 с.

 4. Лашко СП. Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторннх робіт з курсу «Основи землевпорядкування і кадастру» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 7.070904 «Землевпорядкування та кадастр». - Кременчук: Вид-во КДГП, 1998. - 32 с.

 5. Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр: Навч. підручник. Львів: Св1т, 1991. - 450 с.

 6. Сохнич А.Я., Гнаткович Д.І. Державний контроль за використанням і охороною земель: Курс лекцій. - Львів: ЛДСГІ, 1996. - 50 с.

 7. Сохнич А.Я., Гнаткович ДІ. Система моніторингу земель: Лекція. - Львів: ЛДСП, 1996. - 30 с.

 8. Гнаткович Д.И. Земельний кадастр: економіка землевикористання. - Львов: Изд-во ЛГУ, 1986. - 136 с.

 9. Земельный кодекс Украины (с изм. и доп. на 15.04.97 г.). - К.: Влад и Влада, 1997. - 87 с.

 10. Пономаренко Л.А, Гошицький В.М. Геодезичні роботи із землеустрою на тереторії України//Вкникгеодезп та картографії. -1996.-№1(5).-С. 102-107.

 11. Справочник по землеустройству / В.М.Буленок, Ю.Н.Вачин, М.Р. Гендзюк и др. Под ред. Л.Я.Новаковского. - К.: Урожай, 1983. - 288 с.

 12. Третяк А.М. Планування та формування землекористування в населених пунктах. - Кит, 1998. - 47 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи землевпорядкування та кадастру" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій" (у тому числі скорочений термін навчання)
Укладач асист. Р. Г. Шиш
Відповідальний за випуск зав. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру проф. В. В. Артамонов
Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка