Методичні вказівки щодо самостійної роботи курсантів під час підготовки до семінарського заняттяСкачати 477.12 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.01.2017
Розмір477.12 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
Юридичний факультет
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Історія держави та права зарубіжних країн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права

доктор юридичних наук, доцент
Шумна Л.П.

" " 201ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з курсу «Історія держави та права зарубіжних країн»


(для курсантів та студентів 2 курсу денної форми навчання підготовки фахівців

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

зі спеціальності 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

Підготував: ст. викладач кафедри

к. ю. н., Олійник В.С.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри


" " 201 Протокол №

Чернігів 2016Тема 3. Рабовласницька держава і право. Стародавня Греція і Стародавній Рим.
Завдання та методичні вказівки

щодо самостійної роботи курсантів під час підготовки до семінарського заняття

 1. Вивчити 1-7 навчальні питання теми згідно конспекту лекцій.

 2. При необхідності доповнити конспект лекції навчальним матеріалом згідно контрольних запитань.

 3. Самостійно опрацювати перше, друге, п’яте, шосте та сьоме навчальні питання теми за допомогою рекомендованої літератури згідно контрольних запитань, наведених нижче.

 4. Підготувати реферат.


План проведення семінарського заняття:

 1. Перевірка виконання домашніх завдань.

 2. Обговорення навчальних питань.

 3. Виступи з рефератами.Питання для обговорення на семінарському занятті:

1.Особливості виникнення держави і права в Афінах. Державний та суспільний лад. Закони Драконта. Реформи Тезея, Солона та Клісфена. Суд та процес. Правова система. Джерела Афінського права.

2. Особливості державного і суспільного ладу Стародавньої Спарти.

3. Виникнення Риму. Суспільний та державний лад часів рексів. Реформа Сервія Тулія.

4. Державний лад Римської республіки. Римське право ранньої республіки. Закони XII таблиць.

5. Криза республіки. Реформи Гракхів.

6. Суспільний і державний лад Риму період принципату. Класичне римське право (пізня республіка і принципат)

7. Домінат. Реформи Диоклетіана та Костянтина.


Реферати:

1. Особливості розвитку грецьких полісів у гомерівський, класичний та елліністичний періоди.

2. Соціальна спрямованість реформ Солона.

3. Судова система афінського полісу.

4. Реформи Сервія Тулія.

5. Магістратури у Стародавньому Римі: їх види та компетенція.

6. Зміни в державному ладі періоду домінату.

7. Порівняльна характеристика джерел права періоду Республіки та Імперії.

8. Загальна характеристика кодифікації Юстиніана.
Практичні завдання і теми для самостійних досліджень

1.Відмінність античних держав від стародавньосхідних.

2. Історія розвитку державно – правових інститутів Стародавньої Греції.

3. Соціальна спрямованість реформ Солона.

4. Функції Народних зборів на різних етапах розвитку старогрецької державності

5. Демократичність устрою Афінської державності.

6. Держава і право Стародавнього Риму:

а) Державний та суспільний лад;

б) Судові органи та правова система;

7. Виникнення Риму:

а) Суспільство та державний лад часів рексів;

б) реформа Сервія Туллія;

8. Державний лад римської республіки:

а) Криза республіки. Реформи Гракхів;

б) Диктатура Сулли. Диктатура Цезаря;

9. Суспільний та державний лад Риму в період принципату та домінанту. Реформи Діоклетіана та Костянтина.

10. Римське право ранньої республіки. Закони ХІІ таблиць.
Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте особливості виникнення держави і права в Стародавніх Афінах.

2. Охарактеризуйте державний та суспільний лад Стародавніх Афін.

3. Дайте правову характеристику Законів Драконта.

4. Розкрийте зміст реформ Тезея, Солона та Клісфена.

5. Охарактеризуйте суд та процес в Стародавніх Афінах.

6.Дайте характеристику правової системи Стародавніх Афін.

7. Назвіть джерела Афінського права та розкрийте його основні риси.

8. Розкрийте особливості державного та суспільного ладу Стародавньої Спарти.

9. Розкрийте особливості процесу виникнення Стародавнього Риму.

10. Охарактеризуйте суспільний та державний лад Стародавнього Риму часів рексів.

11. Дайте характеристику реформи Сервія Туллія.

12. Охарактеризуйте державний лад Римської республіки.

13. Охарактеризуйте римське право ранньої республіки.

14. Дайте правову характеристику Законів XII таблиць.

15. Визначте причини кризи республіки.

16. Дайте характеристику реформ Гракхів.

17. Дайте характеристику суспільного і державного ладу Стародавнього Риму часів принципату.

18. Охарактеризуйте класичне римське право ( пізня республіка і принципат)

19. Охарактеризуйте  суспільний   і   державний   лад Стародавнього Риму часів домінату.

20. Дайте характеристику реформ Диоклетіана.

21. Дайте характеристику реформ Костянтина.
Рекомендована література:
Основна:

1.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2012 – 616 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

3. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.


Додаткова:

1. Бартошек М. Римское право.Понятия,термины,определения / М. Бартошек -М., Юридическая литература., 1989 – 448 с.

2. Галанза П. Н. Государство и право Древнего Рима / П. Н. Галанза - М., Изд-во МГУ., 1963 – 124 с.

3. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права / Б. С. Громаков - М., 1986 – 80 с.

4. Косарев А. И. Римское право / А. И. Косарев - М., Юридическая лит - ра., 1986 – 158 с.

5. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления и общая характеристика / Перетерский И. С. - М., Госюриздат., 1956 – 131 с.

6. Шишова И. А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции / И. А. Шишова - Л., Наука., 1991 – 224 с.

7. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Крашенинниковой Н. А. и Жидкова О. А. - М.: Изд-во НОРМА., 1996 – 480 с.

8. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2004 – 616 с.

9. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. / Федоров К. Г. - К.: Вища шк., 1994 – 464 с.

10.Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права / Черниловский 3. М. - М.: Юристъ, 1996 – 570 с.

11. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.

12. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. М. Хома - К. : «Каравела»., Львів: «Новий Світ – 2000», «Магнолія плюс», 2004. – 480 с.

13. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.
Тема 4. Феодальні держави Західної Європи. Держава і право франків. Феодальна держава і право Німеччини.
Завдання та методичні вказівки

щодо самостійної роботи курсантів під час підготовки до семінарського заняття

1. Вивчити 1-4 навчальні питання теми згідно конспекту лекцій.

2. При необхідності доповнити конспект лекції навчальним матеріалом згідно контрольних запитань.

3. Самостійно опрацювати третє та четверте навчальні питання теми за допомогою рекомендованої літератури згідно контрольних запитань, наведених нижче.

4. Підготувати реферат.
План проведення семінарського заняття:

1.Перевірка виконання домашніх завдань.

2.Обговорення навчальних питань.

3.Виступи з рефератами.

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Утворення феодальної держави у франків. Феодальний порядок та суспільний лад. Форми власності. Судові органи. Реформа Карла Мартела. Імперія Карла Великого (768-814р.р.). «Салічна правда» франків.

2. Особливості утворення і розвитку феодальної держави і права у Німеччині. «Золота Булла» 1356 р. Державний та суспільний лад. Реформація.

3. Станово-представницька і абсолютна монархія у Німеччині. «Просвічений» абсолютизм в Прусії і Австрії - держава Фрідріха ІІ та Іосіфа ІІ.

4. Кампіляції звичаєвого права – «Саксонське зерцало» та «Швабське зерцало». «Кароліна».
Реферати:

1. Поняття «середньовіччя» та загальна характеристика держави та права цього періоду.

2. «Салічна правда» - пам’ятка ранньофеодального права франків.
Практичні завдання і теми для самостійних досліджень

1.Поняття та характерні риси епохи феодалізму.

2.Загальна характеристика дофеодальних держав.

3.Утворення держави франків. Правління Хлодвіга І.

4.Держава франків періоду правління Карла Мартелла.

5.Розпад імперії франків. Верденський договір 843 р.


Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняття феодалізму, розкрийте його основні риси та визначте чим він відрізняється від рабовласницького строю.

 2. Визначте етапи феодалізму в Європі.

 3. Розкрийте зміст процесу утворення дофеодальної держави у франків.

 4. Охарактеризуйте феодальний порядок та суспільний лад франків.

 5. Визначте та охарактеризуйте форми власності франків.

 6. Визначте судові органи франків та дайте характеристику їх діяльності.

 7. Дайте характеристику реформи Карла Мартелла.

 8. Розкрийте порядок виникнення, причини занепаду та охарактеризуйте імперію Карла Великого.

 9. Дайте характеристику «Салічної правди»

Розкрийте особливості утворення феодальної держави і права у Німеччині.

 1. Охарактеризуйте розвиток феодальної держави і права у Німеччині.

 2. Охарактеризуйте «Золоту Буллу» 1356 р.

 3. Дайте характеристику державного ладу феодальної Німеччини.

 4. Дайте характеристику суспільного ладу Німеччини.

 5. Дайте визначення поняття «реформація», розкрийте її суть та наслідки.

 6. Дайте характеристику станово – представницької монархії у Німеччині.

 7. Розкрийте зміст поняття «освічений абсолютизм».

 8. Дайте характеристику держав Фрідріха ІІ та Іосіфа ІІ.

 9. Розкрийте поняття «кампіляції звичаєвого права».

 10. Дайте характеристику «Саксонського зерцала».

 11. Дайте характеристику «Швабського зерцала».

 12. Дайте характеристику «Кароліни».Рекомендована література:
Основна:

1.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2012 – 616 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

3. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.


Додаткова:

1. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. М. Хома - К. : «Каравела»., Львів: «Новий Світ – 2000», «Магнолія плюс», 2004. – 480 с.

2. Гуревич А.Я.Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе: Уч. пособие / А. Я. Гуревич – М.: Высшая школа., 1970 – 327 с.

3. История средних веков - В 2 томах., 2 – е изд., перераб., / Под ред. С. Д. Сказкина - М.: Высшая школа., 1977., т 1 – 471 с.

4. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма / А. И. Неусыхин -М.: Наука., 1974 – 537 с.

5. Галанза П.Н.Феодальное государство и право Франции / П. Н. Галанза -М., Московский университет., 1963 – 64 с.6. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В. Г. Графский - М., 2001 - 744 с.

7. История средних веков / Под ред. Н.Ф. Колесницкого 2-е изд. испр. и доп.- М.: Просвещение, 1986. — 575 с.

8. Корсунский А. Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Европе: Уч. – метод. пособие., вып. 2., / А. Р. Корсунский - М.: Изд – во МГУ., 1973 – 186 с.

9. Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма: Избр. труды / А. И. Неусыхин - М., Наука., 1974 – 538 с.

10. Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права / Черниловский 3. М. - М.: Юристъ, 1996 – 570 с.

11. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / О. О. Шевченко – К.: Вентурі, 1995. – 230 с.

Тема 6. Держава і право феодальної Франції і Англії.
Завдання та методичні вказівки

щодо самостійної роботи курсантів під час підготовки до семінарського заняття

1.Самостійно опрацювати 1 - 3 навчальні питання теми за допомогою рекомендованої літератури згідно контрольних запитань, наведених нижче.

2.Підготувати реферат.
План проведення семінарського заняття:

1.Перевірка виконання домашніх завдань.

2.Обговорення навчальних питань.

3.Виступи з рефератами.

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Боротьба королівської влади за централізацію держави. Реформи Людовіка ІX.

2. Виникнення і розвиток станово-представницької монархії. «Великий березневий ордонанс». Генеральні штати. Формування станів феодального суспільства у Франції. Феодальна ієрархія. Абсолютна монархія. Реформи Ришельє. Криза абсолютизму. Джерела права феодальної Франції.

3. Завоювання Британії англо-саксами. Формування феодальних відносин. Зміни у суспільному і державному ладі Англії після норманського завоювання. «Велика Хартія вільностей» 1215 р. Виникнення парламенту. Місцеві органи самоуправління. Еволюція судової системи. Виникнення суду присяжних. Особливості абсолютної монархії в Англії. Джерела права.


Реферати:

1. Генеральні Штати як станово – представницький орган феодальної Франції.

2. Особливості французького абсолютизму. Діяльність кардинала Рішелє.

Англійський станово – представницький орган та його боротьба за обмеження права корони.

3. «Велика Хартія вільностей» та її історична роль у конституційному розвитку Англії.
Практичні завдання і теми для самостійних досліджень

1.Утворення Франції. Особливості її розвитку в період феодальної роздробленості.

2.Загальна характеристика «Кутюмів Бовезі»

3.Характеристика державного розвитку Англії в період абсолютної монархії.

4.Правова система феодальної Англії.

Питання для самоконтролю:

1.Охарактеризуйте процес боротьби королівської влади за централізацію Франції.

2.Дайте характеристику реформ Людовіка IX.

3.Охарактеризуйте процес виникнення і розвитку станово – представницької монархії у Франції.

4.Поясніть в чому полягала суть Великого березневого ордонансу та дайте характеристику станово – представницького органу феодальної Франції – Генеральних Штатів.

5.Охарактеризуйте процес формування станів феодального суспільства у Франції.

6. Дайте характеристику феодальної ієрархії у Франції.

7. Розкрийте особливості абсолютної монархії у Франції.

8. Дайте характеристику реформ Рішелє.

9. Розкрийте в чому полягала криза абсолютизму у Франції.

10.Визначте та охарактеризуйте джерела права феодальної Франції.

11.Дайте характеристику процесу формування феодальних відносин в Британії після завоювання англо – саксами.

12.Розкрийте відмінності феодалізації на континенті та в Англії.

13.Охарактеризуйте зміни які відбулися в суспільному і державному ладі Англії після норманського завоювання.

14.Дайте характеристику Великої Хартії Вільностей 1215 р.

15.Дайте визначення парламенту, розкрийте хронологію його виникнення в феодальній Англії та охарактеризуйте його.

16.Дайте характеристику органів місцевого самоуправління феодальної Англії.

17.Визначте особливості англійського абсолютизму.

18.Визначте причини збереження англійського парламенту в період абсолютизму.

19.Розкрийте процес еволюції судової системи в феодальній Англії.

20.Розкрийте хронологію виникнення суду присяжних в феодальній Англії та охарактеризуйте його.

21.Визначте джерела права та охарактеризуйте право феодальної Англії.Рекомендована література:
Основна:

1.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2012 – 616 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

3. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.


Додаткова:

1. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. М. Хома - К. : «Каравела»., Львів: «Новий Світ – 2000», «Магнолія плюс», 2004. – 480 с.

2. Галанза П. Н. Феодальное государство и право / П. Н. Галанза - М.: Изд – во МГУ., 1963 – 220 с.

3. История государства и права зарубежных стран: Рабовладельческое и феодальное государство и право. / Под. ред. П. Н. Галанзы и Б. С. Громакова - М.: Юридическая литература., 1980 – 550 с.

4. Мортон А. Л. История Англии / А. Л. Мортон - М.: Иностранная литература, 1950 - 276 с.

5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З. М. Черниловского. - М., ¨Юридическая литература¨., 1984 - 472 с.

6. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / О. О. Шевченко – К.: Вентурі, 1995. – 230 с.

7. Джеджула К. О. Історія Франції: Підручник., / К. О. Джеджула – К.: Радянська школа., 1954 – 655 с.

8. Альдебер Жак, Бендер Йохан и др. История Европы. / Пер. с франц. Минск, М.: Просвещение, Вышэйшая школа - 1996. - 384 с.

9. А.З. Манфред, В.М. Далин, В.В. Загладин, С.Н. Павлова, С.Д. Сказкин История Франции. В 3 – х томах – М., Наука., Т.1 – 1973 – 361 с.

10. История инквизиции в средние века: Перевод с французского. Т. 1 / Ли Г.-Ч.; Под ред.: С.Г. Лозинский; Пер.: А.В. Башкиров. – С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1911. – 627 с.

11. Право в средневековом мире / Отв. ред.: Варьяш О. - М.: Изд-во ИВИ РАН, 1996. - 269 c.

12. Титов Ю. П. Проблемы истории абсолютизма. Сборник научных трудов / Ю.П. Титов. - М.: ВЮЗИ, 1983. - 392с.

Тема 9. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії (середина XVII – XIX ст.ст).
Завдання та методичні вказівки

щодо самостійної роботи курсантів під час підготовки до семінарського заняття

1.Самостійно опрацювати 1 - 4 навчальні питання теми за допомогою рекомендованої літератури згідно контрольних запитань, наведених нижче.

2.Підготувати реферат.
План проведення семінарського заняття:

1.Перевірка виконання домашніх завдань.

2.Обговорення навчальних питань.

3.Виступи з рефератами.

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Передумови революції у Англії. «Криваве» законодавство. Основні етапи і особливості англійської революції. Класи і партії у революції. «Петиція про право» 1628 р.

2. Протекторат Кромвеля. «Інструмент управління»

3. Реставрація монархії. «Славетна революція» 1688 р. Виникнення Кабінету міністрів. Розвиток державного ладу Англії XVIIІ ст. “Habeas Corpus Act” 1679 р. «Біль про права» 1689 р. «Акт про престолонаслідування» 1701 р.

4. Виборча реформа 1832 та 1867 р.р. Консервативна і ліберальна партії. Поява лейбористської партії. Особливості англо – саксонської системи права.
Реферати:


 1. «Habeas corpus act».

 2. Протекторат О. Кромвеля.

 3. Англійська колоніальна політика.


Практичні завдання і теми для самостійних досліджень

1.Особливості процесу капіталізації Англії.

2.Відмінності між вігами і торі.

3.Структура англійського парламенту.

4.Джерела англійського права нового періоду.

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте передумови революції в Англії.

2. Дайте характеристику «Кривавого» законодавства.

3. Визначте особливості англійської революції.

4. Назвіть основні етапи англійської революції та охарактеризуйте їх.

5. Назвіть основні класи і партії у революції, охарактеризуйте їх.

6. Дайте характеристику «Петиції про право» 1628 р.

7. Дайте характеристику протекторату Кромвеля.

8. Охарактеризуйте «Інструмент управління»

9. Розкрийте історію виникнення Кабінету міністрів в Англії та охарактеризуйте його діяльність .

10. Дайте характеристику розвитку державного ладу Англії у XVIII ст.

11. Дайте характеристику ‘’Habeas Corpus Act’’ 1679 р.

12. Дайте характеристику «Біля про права» 1689 р.

13. Дайте характеристику «Акта про престолонаслідування» 1701 р.

14. Дайте характеристику виборчої реформи 1832 р.

15. Дайте характеристику виборчої реформи 1867 р.

16. Охарактеризуйте діяльність консервативної, ліберальної та лейбористської партії в Англії.

17. Розкрийте особливості англо - саксонської системи праваРекомендована література:
Основна:

1.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2012 – 616 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

3. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.


Додаткова:

1. Анцилотти Д. Курс международного права / Анцилотти Д - М., Изд-во «Иностранная лит - ра», 1961 - 447 с.

2. История буржуазного конституционализма XIX в. / Грацианский П.С., Егоров С.А., Кизяковский В.В., Козлова Н.Ю., и др.; Редкол.: Графский В.Г., Мамут Л.С., Нерсесянц В.С. (Отв. ред.) - М.: Наука, 1986. - 279 c.

3. Английская судебная система. Перевод с английского / Уолкер Р.; Пер.: Апарова Т.В.; Отв. ред. и предисл.: Решетников Ф.М. - М.: Юрид. лит., 1980. - 631 c.

4. Харвей Дж., Худ К. Британское государство / Пер. Л.А. Ветвинского и Т.Л. Ветвинской. - М.: Изд-во "Иностранная лит - ра", 1961 - 500с.

5. Хилл, К. Английская революция : пер. с англ. / К. Хилл ; под ред. В. Ф. Семенова ; пер. Ш. А. Богина. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1947. – 184 с.

6. Поршнев Б.Ф - Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII века / Б. Ф. Поршнев – М.: Наука., 1970 – 388 с.

7. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. М. Хома - К. : «Каравела»., Львів: «Новий Світ – 2000», «Магнолія плюс», 2004. – 480 с.

8. Английская буржуазная революция XVII века / Под редакцией академика Е. А. Косминского и кандидата исторических наук Я. А. Левицкого. - М.: Издательство Академии наук СССР, Т. І - 1954 - 494 с., Т. II. – 1954 - 384 с.

9. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / О. О. Шевченко – К.: Вентурі, 1995. – 230 с.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка