Методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових І дипломних робіт для студентів заочної форми навчання та другої вищої освітиСкачати 280.26 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір280.26 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А.В. Ковалевська,

Н.І. Склярук

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНИХ, КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ

(для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти

спеціальностей

6.050100 - "Економіка підприємства",

6.050100 - "Облік і аудит",

6.050200 - "Менеджмент організацій")

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових і дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти спеціальностей 6.050100 - "Економіка підприємства", 6.050100 - "Облік і аудит", 6.050200 - "Менеджмент організацій") / Укл.: Ковалевська А.В., Склярук Н.І.. - Харків: ХНАМГ, 2008. – 28 с.

Укладачі: А.В. Ковалевська,

Н.І. Склярук


Рецензент: д. е. н, проф. А.Є.Ачкасов


Рекомендовано кафедрою «Економіка і управління в будівництві і міському господарстві», протокол № 5 від 7.02.2008р.

ЗМІСТ1 Загальні вимоги ...........................................................................................

4

2 Нумерація сторінок ......................................................................................

6

3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів ................................

6

4 Ілюстрації .....................................................................................................

7

5 Таблиці .........................................................................................................

9

6 Переліки .......................................................................................................

11

7 Примітки ......................................................................................................

12

8 Формули й рівняння ....................................................................................

13

9 Посилання ....................................................................................................

14

10 Титульний аркуш .......................................................................................

15

11 Аркуш завдання .........................................................................................

15

12 Реферат .......................................................................................................

16

13 Зміст ...........................................................................................................

16

14 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів .

16

15 Перелік посилань .......................................................................................

16

16 Додатки ......................................................................................................

17

Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша до дипломної роботи ..............................................................................................................

20


Додаток Б Приклад оформлення аркуша завдання до дипломної роботи ..

21

Додаток В Приклад складання реферату до курсової роботи ......................

23

Додаток Г Приклад оформлення змісту ........................................................

24

Додаток Д Приклади оформлення переліку посилань ..................................

25

Метою цих методичних вказівок є розробка рекомендацій щодо оформлення курсових і дипломних, контрольних робіт (проектів), що дозволить наблизити форму написання таких робіт до державних стандартів України.

Основою розробки рекомендацій є ДСТУ 3008-95.
1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ


  1. Текст оформляють на аркушах формату А4 (210х297 мм). При необхідності можна використати папір формату А3 (297х420 мм).

  2. Текст друкують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одній стороні аркуша білого паперу.

При машинописному способі текст друкують через півтора інтервали.

При машинному – до 40 рядків на сторінці при рівномірному її заповненні.

Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.


  1. Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

  2. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

  3. Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

  4. Друкарські помилки, описки й графічні неточності, що виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним або ручним способом.

  5. Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні імена наводять мовою оригіналу. Можна транслювати власні імена й наводити назви організацій в перекладі мовою роботи з доданням (при першому згадуванні) оригінальної назви.

  6. Скорочення слів і словосполучень в роботі – відповідно до діючих стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

  7. Структурні елементи "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів.

  8. Розділи й підрозділи повинні мати заголовки. Пункти й підпункти можуть мати заголовки.

  9. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розміщувати в середині рядка й друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

  10. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

  11. Абзацний відступ повинен бути однаковим до всього тексту та дорівнювати п'яти знакам.

  12. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовках розділу не допускаються.

  1. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути:

 • при машинописному способі – не менше трьох інтервалів;

 • при машинному способі – не менше двох рядків.

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою ж, як у тексті.

  1. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

  2. Оформлення тексту, рисунків і таблиць при машинному способі їх виконання повинно відповідати вимогам діючого стандарту з урахуванням можливостей комп'ютерної техніки.

2 Нумерація сторінок


2.1 Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації стосовно всього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

2.2 Титульний аркуш включають в загальну нумерацію сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

2.3 Рисунки й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок.
3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів
3.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами.

3.2 Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

3.3 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, 2.4 і т.д.

3.4 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу й підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу й порядкового номера пункту, відокремлених крапкою.

Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2, 2.1.3 і т.д.

3.5 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту й порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою. Після номера підпункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 2.1.3.1 і т.д.

3.6 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.


4 ІлюстРації
4.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання.

4.2 Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно, подаючи їх в роботі, дотримуватися вимог діючого законодавства про авторські права.

4.3 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, що наводяться в роботі, повинні відповідати вимогам стандартів "Єдиної системи конструкторської документації" і "Єдиної системи програмної документації".

4.4 Фотознімки розміром менше формату А4 повинні бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

4.5 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підпис під рисунком).

Ілюстрацію позначають словом "Рисунок ___", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад,

"Рисунок 3.1 – Схема розміщення".

4.6 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених в додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад,

Рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

4.7 Якщо робота містить тільки одну ілюстрацію, її нумерують відповідно до вимог 4.6.

4.8 Якщо ілюстрація не вміщається на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, під ними вказують:

"Рисунок ___, аркуш ___".Наприклад,

на першій сторінці – "Рисунок 3.1 – Схема розміщення"

на другій сторінці – "Рисунок 3.1, аркуш 2"

на третій сторінці – "Рисунок 3.1, аркуш 3"

4.9 Приклад оформлення ілюстрації (рисунка, графіка, діаграми) наведено на рис.4.1.

Рисунок 4.1 – Життєвий цикл товару (бізнесу)

4.10 Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, принтер). Ілюстрації повинні бути зроблені за допомогою ЕОМ.
5 ТАБЛИЦІ
5.1 Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до рис. 5.1.


Рисунок 5.1 – Приклад оформлення таблиці

5.2 Горизонтальні й вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю ліворуч, праворуч і знизу, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює використання таблицею.

5.3 Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

5.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, наведених в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад,

Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

5.5 Якщо в тексті одна таблиця, її нумерують відповідно до вимог 5.4.

5.6 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

5.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою, або поряд, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик.

При розділенні таблиці на частини допускається її головку або боковик замінювати відповідно до номерів граф або рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи та/або рядки першої частини таблиці.

Слово "Таблиця ___" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами праворуч пишуть з номером таблиці:

"Продовження таблиці ____".

5.8 Заголовки граф таблиці друкують з великих літер, а підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком.

5.9 Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

5.10 Зразок оформлення таблиці наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Факторний аналіз обсягу товарного випуску

В тис. грн.

Найме-нування виробу

Товарний випуск

Абсолютне відхилення фактичного обсягу товарного випуску від планового

за планом

за плановими цінами та фактичним обсягом виробництва

фак-тично

усього

у тому числі за рахунок зміни

обсягу випуску

оптової

ціни


1

2

3

4

5

6

7

А

В

С14.4

6

518.24

5.7


4.5

19

5.795


4.32

4.6

-0.205


-0.68

3.84

-0.3


-0.5

0.76

0.095


-0.18

Усього

25.4

28.44

29.115

3.715

3.04

0.675

6 ПЕРЕЛІКИ


6.1 Переліки, при необхідності, можуть бути наведені всередині пунктів і підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

6.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити маленьку літеру українського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, – дефіс (перший рівень деталізації).Приклад

З огляду на конкурентність ринку можна виділити чотири типи ринків:

- досконалої конкуренції;

- монополія;

- олігополія;

- монополістична конкуренція.

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

Трудові ресурси поділяються на такі групи:

а) промислово-виробничий персонал:


 1. робітники;

 2. керівники;

 3. спеціалісти;

 4. службовці;

б) непромисловий персонал.

6.3 Перелік першого рівня деталізації друкують маленькими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місцерозташування переліку першого рівня.


7 ПРИМІТКИ
7.1 Примітки розміщують в роботі при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

7.2 Примітки розміщують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, до яких вони відносяться.

7.3 Одну примітку не нумерують.

Слово "Примітка" друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку наводять текст примітки.Приклад

Примітка. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

7.4 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку й з нового рядка з абзацу після номеру примітки з великої літери наводять текст примітки.Приклад

Примітки:

1. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________


8 ФОРМУЛИ Й РІВНЯННЯ
8.1 Формули й рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище й нижче кожної формули або рівняння потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

8.2 Формули й рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених в додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках біля правого берега аркуша.

8.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули або рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі або рівнянні.

Пояснення значень кожного символу і числового коефіцієнту слід надавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацного відступу словом "де" без двокрапки.

Приклад

Річну суму амортизаційних відрахувань (А) розраховують за формулою:


, (3.1)
де Бзв – балансова вартість основних фондів на початок звітного періоду;

Nа – норма амортизаційних відрахувань, %.


8.4 Переносити формули й рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, що виконуються, при цьому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення використовують знак "х".

8.5 Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують відповідно до вимог 8.2.

8.6 Формули, що слідують одна за одною, й не розділені текстом, відокремлюють комою.
Приклад

9 ПОСИЛАННЯ


9.1 Посилання в тексті на джерела слід вказувати порядковим номером за переліком посилань, відокремленим двома квадратними дужками, наприклад,

"... в роботах [1-7] ... ".

9.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, таблиці, формули, рівняння, додатки вказують їх номери.

При посиланнях слід писати:

"... в розділі 4 ..."

"... дивись 2.1 ..."

"... за 3.3.4 ..."

"... відповідно 2.3.4.1 ..."

"... на рис. 1.3 ..." або "... на рисунку 1.3 ..."

"... в таблиці 3.2 ..."

"... (див. табл. 3.2) ..."

"... за формулою (3.1) ..."

"... в рівняннях (1.23) – (1.25) ..."

"... в додатку Б ..."


10 ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
10.1 Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і є основним джерелом інформації. Номер сторінки на титульному аркуші не вказують.

10.2 Вимоги до оформлення титульного аркуша подано в додатку А.


11 АРКУШ ЗАВДАННЯ
11.1 Аркуш завдання видають студенту на кафедрі під час написання дипломної роботи.

11.2 Завдання на дипломну роботу розміщують безпосередньо після титульного аркуша, і воно містить таку інформацію: назву ВНЗ; назву факультету і випускаючої кафедри; назву спеціальності; гриф затвердження; прізвище, ім’я та по батькові автора (повністю); повну назву дипломної роботи; номер і дату наказу, що затверджує тему роботи; термін складання роботи; перелік вихідних даних (форми бухгалтерської і статистичної звітності, планово-економічна та інша документація, що використовувалась при написанні роботи); зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік розділів і підрозділів роботи); перелік графічного матеріалу; підпис консультантів роботи і дату видачі завдання; календарний план виконання роботи; підпис керівника і автора.

11.3 Приклад оформлення аркуша завдання наведений в додатку Б.

12 РЕФЕРАТ


12.1 Структурний елемент "РЕФЕРАТ" розміщують безпосередньо після титульного аркуша та аркуша завдання (при наявності) і перед структурним елементом "ЗМІСТ".

12.2 Структурний елемент "РЕФЕРАТ" має бути поданий двома мовами – українською і іноземною. Кожен з варіантів наводиться на окремому аркуші. Відповідно реферат займає 3 і 4 сторінку письмової роботи, але сторінки не нумерують.

12.3 Приклад складання реферату поданий у додатку В. Обсяг тексту реферату повинен становити не більше 1500 знаків.
13 ЗМІСТ
13.1 Приклад оформлення змісту наведений у додатку Г.
14 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


14.1 Перелік повинен бути розташованим стовпцем. Ліворуч в алфавітному порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.
15 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
15.1 Перелік джерел, на які посилаються в основній частині роботи, повинен бути наведений в кінці тексту роботи, після структурного елемента "ВИСНОВКИ", починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту повинні бути посилання.

15.2 Бібліографічний опис в переліку посилань наводять в порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Допускається оформлення переліку посилань в алфавітному порядку (на першому місці розміщують законодавчі, нормативні акти, положення, інструкції тощо). Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

15.3 Бібліографічні описи посилань в переліку наводять відповідно до діючих стандартів з бібліотечної та видавницької справи (приклад оформлення переліку посилань наведений в додатку Д).
16 ДОДАТКИ
16.1 Додатки слід оформляти як продовження роботи на її наступних сторінках, розміщуючи в порядку появлення посилань на них в тексті роботи.

16.2 Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху маленькими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком маленькими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово "Додаток ___" і велика літера, що означає додаток.

16.3 Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Один додаток позначується як додаток А.

16.4 Додатки повинні мати загальну з останньою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

16.5 При необхідності текст додатку може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти й підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог 3.

При цьому перед кожним номером проставляють позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад,

А.2 – другий розділ додатку А

Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатку Г

Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатку Д і т.д.

16.6 Ілюстрації, таблиці, формули й рівняння, які є в додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад,

рисунок Г.3 – третій рисунок додатку Г

таблиця А.2 – друга таблиця додатку А

формула (А.1) – перша формула додатку А

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

При посиланнях в тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати:

"... на рисунку А.2..."

"... в таблиці Б.3 ..." або "... в табл.Б.3 ..."

"... за формулою (В.1) ..."

"... в рівнянні Г.2 ..."

16.7 Переліки й примітки в тексті додатку оформляють і нумерують відповідно до вимог 6 і 7.

16.8 Джерела, що використовуються тільки в тексті додатку, повинні розглядатися незалежно від згадуваних в основній частині роботи, і мають бути перелічені в кінці кожного додатку в переліку посилань.

Правила складання переліку посилань повинні бути аналогічними прийнятим в основній частині роботи.

16.9 Якщо в роботі як додаток використовується документ, який має самостійне значення і оформляється відповідно до вимог до документу даного виду, його копію розміщують в роботі без змін в оригіналі.

Перед копією документу розміщують аркуш, на якому посередині друкують слово "ДОДАТОК___" і його назву (при наявності), в правому верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документу нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи (не зважаючи на власну нумерацію сторінок документу).

Додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша до дипломної роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківська національна академія міського господарства

Кафедра "Економіки і управління в будівництві і міському господарстві"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи на тему:


Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства (на прикладі ВАТ „Харківобленерго”)

Студент групи ЕП _____________ (Мурашко Н.А.)

(підпис)
Керівник проекту ______________ (Іванов П.Д.)
Консультанти:

охорона праці _____________ ( Пашков В.І.)


Зав. кафедри _____________ (Ачкасов А.Є.)

2008 р.


Додаток Б

Приклад оформлення аркуша завдання до дипломної роботи


Харківська національна академія міського господарстваФакультет __ФПО і ЗН______ Кафедра ЕУБ та МГ

Спеціальність Економіка підприємства
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри ЕУБ та МГ

________________А.Є. Ачкасов

"___"_________________2008 р.


З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ


Студентці Мурашко Надії Андріївні___________________________________

(прізвище,ім’я, по батькові)

1. Тема роботи Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства (на прикладі ВАТ „Харківобленерго”)_____________________________________
Затверджена наказом по академії від "___"__________2008 р. № __________
2. Термін здачі студентом закінченої роботи "10" травня 2008 р.
3. Вихідні дані до роботи Теоретичні та практичні розробки вітчизняних і зарубіжних авторів, законодавство України, періодичні видання, статистичні дані, фінансова та статистична звітність підприємства, внутрішня документація
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) 1. Теоретико-методологічні основи дослідження ефективності діяльності підприємства. Основні показники та напрями підвищення ефективності діяльності підприємства. 2. Динаміка показників ефективності діяльності підприємства та факторів, що їх обумовлюють. Порівняльний аналіз показників ефективності діяльності підприємства. 3. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства і план організаційно-економічних заходів щодо їх мобілізації .
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень, плакатів) Класифікація показників оцінки ефективності діяльності підприємства. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємства. Динаміка основних економічних показників діяльності ВАТ „Харківобленерго”. Модель управління ефективністю діяльністю підприємства. Наслідки впровадження резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. Розташування робочих місць і схема евакуації при пожежі.

6. Консультанти з роботи із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються
Розділ

Консультант

Позначення консультанта про виконання розділу

дата

підпис

Охорона праці

В.І. Пашков

7.05.087. Дата видачі завдання "10" лютого 2008 р.

Керівник роботи _____________________

(підпис)


Завдання прийняв до виконання _____________________

(підпис студента-дипломника)


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Но-мер п/п

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка.

1

Вивчення техніко-економічної характеристики ВАТ „Харківобленерго”

11.02 – 26.02.08 р.

Виконано

2

Обґрунтування вибору й вивчення суті теми диплому і завдань для її розкриття

27.02 – 06.03.08 р.

Виконано

3

Вивчення літературних джерел за темою дипломної роботи

07.03 – 25.03.08 р.

Виконано

4

Підготовка першого розділу роботи на основі аналізу літературних джерел

26.03 – 02.04.08 р.

Виконано

5

Оформлення другого розділу роботи – техніко-економічний аналіз підприємства

03.04 – 18.04.08 р.

Виконано

6

Робота над розділом пропозицій та рекомендацій. Математичні обчислення по наданих рекомендаціях.

19.04 – 26.04.08 р.

Виконано

7

Оформлення графічної частини роботи та висновків

27.04 – 03.05.08 р.

Виконано

8

Подання роботи на підпис керівнику

04.05 – 08.05.08 р.

Виконано

9

Подання роботи на підпис зав. кафедрою

09.05.08 р.

Виконано

10

Подання роботи на рецензування

10.05.08 р.

Виконано

Студент-дипломник ___________________

(підпис)

Керівник роботи ___________________

(підпис)

Додаток В

Приклад складання реферату до курсової роботи
РЕФЕРАТ
Курсоваа робота: 35 с., 5 рис., 2 табл., 2 додатки, 36 джерел.

Об'єкт дослідження – товариство з обмеженою відповідальністю "АЯКС".

Мета дослідження – проаналізувати теоретичні підходи до визначення ймовірності банкрутства підприємства й оцінити кількісну характеристику такого показника для підприємства, що досліджується.

Методи дослідження - аналіз, теорія ймовірності, статистичний метод.

Проведено аналіз існуючих методів щодо визначення ймовірності банкрутства, теоретичні аспекти запобігання причин банкрутства на підприємстві. Розглянуто стратегії антикризового управління, та форми санації підприємства. У розрахунковій частині запропоновано оцінити ймовірність банкрутства підприємства за допомогою "Z – рахунку Альтмана" на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "АЯКС".

Запропонований метод може використовуватися на підприємствах будь-якої форми власності, з різними обсягами виробництва й організаційними структурами управління.

БАНКРУТСТВО, ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, САНАЦІЯ, ЙМОВІРНІСТЬ БАНКРУТСТВА, ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА.

Додаток Г

Приклад оформлення змісту
ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів................

Вступ.........…………………………………………………………………………...

1 Сутність грошового потоку підприємства й принципи його

оптимізації..................………………………………..…………………………...


  1. Економічна сутність грошових потоків…....................................................

1.1.1 Основні поняття.....................................................................................

1.1.2 Класифікація грошових потоків…………………………………..........  1. Процес управління грошовими потоками підприємства.......……………....

  2. Методи оптимізації грошових потоків........…………………………………

2 Аналіз і планування грошових потоків........………………………….………..

2.1 Аналіз фінансових потоків підприємства.....………………………………...

2.2 Планування надходжень та витрат ....................................................…..…...

3 Модель руху грошових потоків у сфері туризму.............………………………

3.1 Особливості організації фінансових стосунків у туризмі...........…………...

3.2 Використання прогнозів про наявність грошових коштів...……………….

3.3 Горизонт планування й часові інтервали руху грошових коштів………...

4 Охорона праці……………………………………………………………………..

Висновки.……………………………………………………………………….…....

Перелік посилань...........................……………………………………………........

Додаток А...............................................................................................................

Додаток Б................................................................................................................

Додаток В................................................................................................................

Додаток Д

Приклади оформлення переліку посилань
Таблиця Д.1 - Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку посилань

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 430 с.

Афанасьєв В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых калькуляторах. – М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с.

Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. – К.: Техніка, 1991. – 265 с.

Чотири автори

Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов / Под ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.

П'ять і більше авторів

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю. и др. – М.: Экономика, 1981. – 62 с.

Колективний автор

Составление библиографического описания: Краткие правила / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И. Ленина. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во "Кн. палата", 1991. – 224 с.

Багатотомні видання

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.

Перекладні видання

Гроссе Э.,Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.

Стандарти

ГОСТ 7.1 – 94. Библиографическое описание документа. Общин требования и правила составления. – Взамін ГОСТ 7.1 – 76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 с.

Збірки наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.

Продовження таблиці Д.11

2

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации: мультиресурсных систем обслуживания / Маликов А.З., Константинов С.Н; Науч. произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". – Киев, 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 – Ук 96 // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов, № 2, 1996.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обсуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. – Рига, 1989. – 11 с Деп.. в ВИНИТИ 8.12.89 г., № 7305 – В 89.

Складові частини книги,

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металургия, 1979. – С.141-148.

збірника,

Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело. – 1976. – С. 3-16.

журналу,

Маликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. – 1992. - № 6. – С. 34-38.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер. Физ.–техн. И мат. Наук. – 1986. – Т.7, № 6. – С. 79-83.

енциклопедії

Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. – 3-е изд. – И., 1988. – Т.30. – С.72.

Тези доповідей

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. Конф. «Локальные вычислительные сети» (ЛОКСЕТЬ 88). – Том 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1988. – С. 149-153.

Дисертації

Улус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис. канд. техн. наук: 05.05.04. – М., 1982. – 212 с.

Продовження таблиці Д.11

2

Автореферати дисертацій

Полікарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис. д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 35 с.

Препринти

Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки. – К.: 1976. – 37 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76).

Звіт про науково-дослідну роботу

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. ин-т пищ. пром-ти. – ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. – М., 1981. – 90 с.

Авторські свідоцтва

А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата нориентированных деталей типа валов / В.С. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). - № 330585/25; Заявлено 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Еюл. № 12. – 2 с.

А.с. № 1626362. Украина. Линейный импульсный модулятор / В.Г. Петров (Украина). – 4 с ил.; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Microfilming sysyem with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США); McGraw-Hill Inc. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. – 3 с.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Пліоцен – современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И. М. Громова, Г.И. Барановой. – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1981. – 456 с.

Інструкції

типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 / М-во энергетики и электрификации СССР. – М., 1986. – 43 с.

Навчальне видання

Методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових і дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти спеціальностей 6.050100 - "Економіка підприємства", 6.050100 - "Облік і аудит", 6.050200 - "Менеджмент організацій")

Укладачі: Алла Володимирівна КОВАЛЕВСЬКА,

Наталія Іванівна СКЛЯРУК

Редактор: М.З. Аляб'євПлан 2008, поз. 107м


__________________________________________________________________

Підп.до друку 10.09.08 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк.арк. 1,3 Обл.-вид.арк. 1,7.

Замовл. №__________ Тираж 200 прим.__________________________________________________________________
61002, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка