Методичні вказівки по складанню реферату з дисципліни «Основи енергетичного використання низькосортного палива»Скачати 100.6 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір100.6 Kb.


271 0,4 п.л.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

з виконання самостійної роботи


з дисципліни «Основи енергетичного використання низькосортного палива»
Галузь знань – 0513 «Хімічна технологія та інженерія»

Напрямок підготовки – 6.015301 «Хімічна технологія»

Спеціалізація – «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів»
Розглянуто на засіданні кафедри

хімічної технології палива

протокол №5 від 25.01.2011р

Затверджено

на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 2 від 21.03.11р.Донецьк – 2011

УДК 628.474.37
Методичні вказівки з виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи енергетичного використання низькосортного палива»/ Кіпря О.В., Дедовець І.Г., Бутузова Л.Ф. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 7c.


Наведено структуру курсу, методичні вказівки по складанню реферату з дисципліни «Основи енергетичного використання низькосортного палива», перелік основної та додаткової літератури по курсу.

Укладачі: О.В.Кіпря, доцент

І.Г.Дедовець, доцент

Л.Ф.Бутузова, професор

Рецензент

Відповідальний за випуск Л.Ф.Бутузова, зав. кафедрою ХТП

вступ

Дисципліна «Основи енергетичного використання низькосортного палива» надає студентам – хімікам – технологам відомості з технологій переробки горючих копалин, кваліфікованому використанню органічного палива, конструкціях промислових печей, котельних та енергосилових установок.

Робоча програма складена у відповідності до «Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 0513 – «Хімічна технологія та інженерія», затвердженої Міністерством освіти України, кваліфікаційної характеристики спеціаліста та навчального плану спеціальності 6.015301 «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів», затверджених Вченою радою факультету та ректором університету.

1.Мета та задачі дисципліни, її місце у навчальному процесі

1.1.Мета викладання дисципліни

Розвиток паливно-енергетичного комплексу країни буде базуватися на використанні, в основному, органічного палива, насамперед вугілля, горючих газів та низькосортних видів палива.

Метою викладання дисципліни є поглиблення підготовки спеціаліста з питань енерготехнології хімічних виробництв та спеціальної підготовки з питань раціонального та ефективного використання органічного палива.
1.2.Задачі вивчення дисципліни

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні: • ЗНАТИ основні науково-технічні проблеми й перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України; основні види органічного палива,методи визначення їх властивостей,сучасні методи ефективного використання палива та вторинних паливних ресурсів;кінетику й термодинаміку гомогенних,гетерогенних та ланцюгових реакцій; конструкції основних типів технологічного устаткування,контрольно-вимірювальних приладів та засобів керування процесами використання органічного палива; методи інженерних розрахунків,пов’язаних з проектуванням технологічних процесів і устаткування для вироблення теплової енергії; методи забезпечення екологічності й безпеки процесів одержання та утилізації теплової енергії; методи термодинамічного аналізу тепловиділяючих,тепловикористовуючих і теплосилових установок; методи складання теплових балансів хімічних апаратів та установок; методи розрахунку теплових установок; методи добору насосів,газо- та повітродувок для здійснення процесів тепловикористання; методи добору та розрахунку апаратури для підготовки води,очищення стоків та газових викидів.

 • ВМІТИ ВИКОРИСТОВУВАТИ:

методики інженерних розрахунків параметрів технологічних процесів,обладнання та устаткування; знання методів конструювання й проектування типових та нестандартних видів обладнання і установок; методи контролю,відповідне обладнання та прилади контролю процесів; методи та прийоми експлуатації устаткування й установок для забезпечення ефективного використання палива та вторинних енергоресурсів; пропозиції та заходи для інтенсифікації виробництва,підвищення якості продукції,запобігання виробничого травматизму,аварійних ситуацій та шкідливих викидів.


2.Об’єм,структура і структурно-логічна схема дисципліни

2.1.Розподіл годин за темами та видами занять

№зп

Найменування тем

Кількість годин

аудиторних занятьЛекції

СРС

1

Вступ. Види палива. Напрямки енергетичного та технологічного використання палива.

2

2

2

Органічне паливо, горіння та його розрахунки

8

10

3

Промислові печі

2

4

4

Котельні установки

2

4

5

Вторинні енергетичні ресурси

2

4

6

Брикетування твердих горючих копалин.

4

4

7

Газифікація твердих горючих копалин.

4

4

8

Здобуття рідких продуктів із твердих горючих копалин.

4

4

9

Здобуття бездимного палива, паливно-плавильних матеріалів та вуглецевих відновлювачів.

4

4
Разом

32

402.2.Структурно-логічна схема дисципліни

Ця дисципліна доповнює й поглиблює зміст дисциплін “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” і “Енерготехнологія хімічних виробництв”3.Тематичний зміст дисципліни
Тема1. Вступ. Паливно-енергетичний комплекс України, паливно-енергетичний баланс,

Енергетичне паливо. Загальна класифікація палива. Стан і перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу, техніко-економічні та екологічні проблеми. Основні родовища палива в Україні. Вторинні енергоресурси.

Лекція-2 години.

Тема2. Органічне паливо, горіння та його розрахунки. Види, властивості. Елементний склад, технічна характеристика, класифікації твердих, рідких та газових видів палива.

Теплота згоряння, визначення, перерахунки на різні маси палива, умовне паливо.

Розрахунок процесу горіння. Коефіцієнт надлишку повітря. Тепловий баланс печі. Спалювання твердого та пилоподібного палива. Основні конструкції топок. Спалювання в киплячому шарі. Спалювання водно-вугільної суміші. Спалювання рідкого та газоподібного палива. Конструкції форсунок та пальників. Безполум’яне спалення.

Коефіцієнт корисної дії топки, показники економічності топок: питомий недопал хімічний, механічний. Охорона навколишнього середовища від шкідливих викидів при згорянні палива.

Лекції – 8 годин.
Тема 3. Промислові печі. Класифікація промислових печей. Основні конструктивні елементи промислових печей.

Лекція – 2 години.Тема 4. Котельні установки.

Котельні установки: енергетичні,виробничі,опалювальні.

Паровий котел,елементи,будова сучасного котла. Технологічна схема котельної установки, працюючої на твердому паливі. Особливості експлуатації котельної установки.

Лекція – 2 години.


Тема 5. Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР)

Класифікація та характеристика ВЕР: паливних (горючих),теплових та надлишкового тиску. Способи використання ВЕР: рекуператори, регенератори, котли-утилізатори, конструкції, розрахунки. Установка сухого гасіння коксу.

Лекція – 2 години
Тема 6. Брикетування твердих горючих копалин. Гіпотези брикетування. Технологія брикетування без зв’язуючих речовин. Брикетування зі зв’язуючими речовинами. Конструкції пресів для брикетування.

Лекції – 4 години.


Тема 7. Газифікація твердих горючих копалин. Види генераторних газів. Конструкції газових генераторів. Підземна газифікація вугільних пластів.

Лекції – 4 години.


Тема 8. Здобування рідких продуктів із твердих горючих копалин. Здобування рідких продуктів із твердих горючих копалин. Гідрогенізація. Здобування вуглеводнів із CO та H2. Синтез Фішера-Тропша.

Лекції – 4 години.


Тема 9. Здобуття бездимного палива та паливно-плавильних матеріалів. Здобування вуглецевих відновлювачів та коксу для недоменних цілей.

Лекції – 4 години.4.Самостійна робота студентів.
Самостійною роботою студентів є:

- присутність на усіх видах аудиторних занять та ведення конспекту лекцій;

- вивчення лекційного матеріалу за конспектом та рекомендованою літературою;

- виконання та захист за графіком домашніх завдань-рефератів.

Реферат на одну з тем дисципліни студенти складають протягом семестру і захищають згідно з графіком, встановленим викладачем. Тема реферату видається кожному студенту на першому занятті. У рефераті, що складають студенти на основі літературних джерел, мають бути наведені основні технологічні схеми, апаратурне оформлення процесів та їх описання. Об’єм реферату складає 15–20 аркушів. Результати виконання реферату враховуються при складанні заліку з дисципліни. Рекомендовані теми рефератів і література наведені нижче.
Рекомендовані теми рефератів

1. Особливості підготовки та спалювання низькосортного палива

2. Світовий досвід боротьби зі шкідливими викидами при спалюванні палива

3. Факельно-шарове спалювання палива

4. Досвід спалювання водно-вугільної суміші в Україні і в Росії

5. Досвід експлуатації котлоагрегатів з киплячим шаром в Донбасі

6. Конструкції та досвід експлуатації котлів з киплячим шаром за кордоном.

7. Конструктивне виконання елементів топочних пристроїв для спалювання в киплячому шарі

8. Автоматизація топок для спалювання в киплячому шарі

9. Утилізація відходів від спалювання високозольного вугілля

10. Експлуатація топок з циркуляцією твердої фази високої концентрації

11. Переробка побутового сміття

12. Перетворення теплової енергії в механічну

13. Досвід експлуатації брикетних фабрик в Україні

14. Зневоднення і сушіння продуктів збагачення

15. Реконструкція топок сушильних установок вуглезбагачувальних фабрик

16. Виробництво технічного вуглецю

17. Непаливне використання вугілля

18. Газифікація вугілля в плазмі

19. Сучасний стан підземної газифікація вугільних пластів в Росії

20. Світовий досвід підземної газифікації вугільних пластів

21. Енерготехнологічна переробка твердих горючих копалин

22. Виробництво вуглеграфітових матеріалів

23. Електрохімічні генератори на паливних елементах

24. Піроліз вугілля в плазмі

25. Досвід переробки горючих сланців в країнах Прибалтики5.Навчально-методичні матеріали з дисципліни
5.1.Основна література


 1. Белосельский Б.С., Барышев В.И. Низкосортные энергетические топлива. М.: Энергоатомиздат, 1989. – 136 с.

 2. В.А.Рубан,Д.А.Цикарев. Горение и газификация низкосортного твердого топлива. – М.: Недра, 1993. - 159 c.

 3. Глущенко И.М. Химическая технология горючих ископаемых. - К.: Вища школа, 1985. – 447с.

 4. Саранчук В.И., Збыковский Е.И. , Власов Г.А. Основы переработки горючих ископаемых. Часть I, - Донецк: Східний видавничий дім, 2003 – 292 с.

 5. Саранчук В.І., Ошовський В.В., Власов Г.О. Хімія і фізика горючих копалин. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2003 – 204 с.

 6. Крохин В.Н., Брикетирование углей. – М.: Недра, 1974. – 216 с.

 7. Кубин М. Сжигание твердого топлива в кипящем слое. М.: Энергоатомиздат, 1991–144с.

 8. Вискин Ж.В., Шелудченко В.И., Иванов А.И. и др. Сжигание угля в кипящем слое и утилизация его отходов. – Донецк: Новый мир, 1997 – 284с.

 9. Перегудов В.В. Теплотехника и теплотехническое оборудование. – М.: Стройиздат, 1990. – 336 с.

 10. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. – М.: Академия, 2007 – 432 с.
  1. Додаткова література
    1. А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Витт и др. Теплотехника М.:Энергоатомиздат, 1991–244 с.

    2. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. М.: Энергоатомиздат,1987.– 328с.

3. Костюк А.Г., Фролов В.В. Турбины тепловых и атомных электрических станций. М.: МЭИ, 2001-488с.

4. Розенгарт Ю.И. Вторичные энергетические ресурсы черной металлургии и их использование. - К.: Вища шк., 1988. - 328 с.5. Соколов Б.А. Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности. М.: Академия, 2008 – 128с.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка