Методичні вказівки І завдання до контрольних робіт з мікробіології з основами імунології за кредитно-модульноюСторінка7/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Поточний контроль

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті у формі:

індивідуального усного опитування за теоретичними питаннями на основі рекомендованої літератури, які включені до методичних розробок із відповідних тем;

вирішення комплексних ситуаційних задач, визначення та описування властивостей мікроорганізмів, їх таксономічного положення, створення схем діагностики інфекційних захворювань, аналіз та інтерпретація результатів досліджень, складання планів профілактичних заходів та інших завдань;

тестових завдань з однією чи декількома правильними відповідями;

контролю оволодіння практичними навичками;

письмових контрольних робіт.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою, які конвертуються у бали, залежно від кількості тем у модулі, таким чином:Традиційна оцінка

Конвертація у бали

Модуль 1

Модуль 2


“5”

8

13

“4”

6

10

“3”

4

7

“2”

0

0

Примітка – Модуль 1: при засвоєнні теми на практичних заняттях за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” – 8 балів, “4” – 6 балів, “3” – 4 балів, “2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120, в яку входить контрольна робота, оцінювання контрольної роботи “5”-72 – 80; “4”- 52 – 71; “3” – 40 – 51;”2” - 0-39.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність та контрольну роботу він набрав не менше 60 балів (4х5+40=60).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав не менше 50 балів з 80.
Примітка- Модуль 2: при засвоєнні теми 1 -27 за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” – 13 балів, “4” – 10 балів, “3” – 7 балів, “2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність та контрольну роботу він набрав не менше 61 балу (7х3+40=61).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав не менше 50 балів з 80.

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модулю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі та додавання балів за контрольну роботу і дорівнює 120 балам.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі з додаванням мінімальної суми балів, що студент може отримати за контрольну роботу.Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модулю 1, вираховується шляхом множення кількості балів (20), що відповідають оцінці «5», на кількість тем (2) та додавання балів за виконану контрольну роботу (передбачено 80 балів) і дорівнює 120 (20х 2 + 80) балам.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модулю 1, є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю й вираховується шляхом множення кількості балів (4), що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі (5) і становить 20; плюс сума балів, що відповідає оцінці 3 за контрольну роботу -40 разом (20 +40=60 ) балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модулю 2, вираховується шляхом множення кількості балів (20), що відповідають оцінці «5», на кількість тем (3) та додавання балів за контрольну роботу , що відповідає оцінці 5 і дорівнює 120 (20х2+80) балам.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модулю 2, є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю й вираховується шляхом множення кількості балів (7), що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі (3)та контрольної роботи і становить 61 (7х3+40=61) бал.
Підсумковий контроль

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які повністю відвідали всі аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною програмою, виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну навчальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який не відвідав частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, передбачених робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до визначеного терміну.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, письмової відповіді на контрольні запитання.

Підсумковий модульний контроль здійснюється в 3 етапи:І етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки студентів. Кожному студенту пропонуються 50 тестових завдань. Правильно розв’язане тестове завдання оцінюється в 1 бал;

ІІ етап - індивідуальна контрольна письмова робота, яка містить 4 контрольних запитання. Правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 5 балів;

ІІІ етап - перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі визначення та описування мікропрепаратів із загальної та спеціальної мікробіології, постановки, обліку та інтерпретації результатів серологічних реакцій, первинної обробки клінічного матеріалу, вибору систем для індикації та ідентифікації вірусів Студент отримує 2 завдання. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами підсумкового модульного контролю – 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених робочою навчальною програмою.

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -200, в тому числі за поточну навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.

Оцінка з навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія тому числі мікрофлора ротової порожнини" виставляється лише студентам, яким зараховані обидва модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна.Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових студентських конференціях та інше.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Мікробіологія з основами імунології: підручник, Данилейченко В.В., Федечко Й.М., Корнійчук О.П. - Львів, 2009.- 391с.

 2. Борисов Л.Б. - Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.— М.: «МИА», 2005.-734с.

 3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник для студ. мед. вузов / под ред. А.А. Воробьева. - М.: Медицинское информационное агенство, 2004. – 691 с.

 4. Медицинская и санитарная микробиология: учебное пособие / А.А. Воробьев.- М.: Академия, 2003. – 236 с.

 5. Воробьев А.А., А.С. Быков, Е.П. Пашков, А.М. Рыбакова. Микробиология. Для студентов фармацевтических институтов. М., Медицина, 1994. -288с.

 6. Медична мікробіологія,вірусологія, імунологія/ за ред. В.П. Широбокова.- Вінниця, Нова Книга, 2011.- 951с.

 7. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применения. Перевод с англ. М., Мир, 2002.- 590 с.

 8. Елинов Н.П., Заикина Н.А., Соколова И.П. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии. М.,1988.-207 с.

 9. Климнюк С.І, Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. - Практична мікробіологія.- Тернопіль, „Укрмедкнига", 2004.- 440 с.

 10. Коротяев А.Й., Бабичев С.А. Микробиология. С-Пет-рг., 1998.- 580 с.

 11. Кочемасова З.Н.,С.А. Ефремова., А.М. Рыбакова. Санитарная микробиология и вирусология. М., Медицина. 1987. -352 с.

 12. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія: Підручник.- В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.С. Снітинська та ін.- Львів, 2002.- 345с.

 13. Медицинская микробиология. Под общ. ред. Покровского В.И., Поздеева О. Л. М., 1998. -1183 с.

 14. Посібник з медичної вірусології. За ред. Гирина В.М. К. Здоров'я. 1995.- 386с.

 15. Пяткін К.Д., Ю.С. Кривошеїн. Мікробіологія з вірусологією та імунологією. К., 1992.- 432 с.

 16. Ройт А. Основы иммунологии. М, Мир. 1991. -327 с.

 17. Тимаков В.Д., В.С. Левашов., Л.Б. Борисов. Микробиология. М.,1983.-512 с.

 18. David J.Hentes, PhD. Microbiology & Immunology: an illustrated review with questions and explanations. – 2hd ed. – Boston: Little, Brown and Company, 1995. - P1 – 19,28-29.

 19. Medical microbiology F.H. Kayser, K.A. Bieiz, J.Eckert, R.M.Zinkernagel Thieme, 2005.

 20. Nester E., Robert E., Nester M. Microbiology. A human perspective. – Dubuque, Wm.C.Brown Publishers, 1995.-P.101-102, 122-124, 242, 370.

 21. Kobayashi, Michael A.Pfaller Medical microbiology.-3 rd ed.- St.Lois: Mosby, 1998. – P.80-127,144-145.

 22. Topley &Wilson’s Principles of bacteriology, virology and immunity. – 8th ed. – Philadelphia Hamilton: B.C.Decker Inc, 1992. – Vol.3. – P.309 – 395, 437-449.1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка