Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «Охорона праці»Сторінка6/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6

Бланк повідомлення про наслідки нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом

Найменування підприємства

__________________________ ______________________________

дата та номер відправлення (найменування організації,

__________________________ ______________________________

прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________

її керівника чи особи, яким

_______________________________

надсилається повідомлення, адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про наслідки нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, що стався "____"______________200___р.

з______________________________________________________________

(професія, прізвище, ім'я, по батькові потерпілого)

(акт за формою Н-1 або НТ про нещасний випадок від "___"________200__№_____)

1. Діагноз за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Наслідок нещасного випадку_______________________________________________

(потерпілий одужав, переведений на

__________________________________________________________________________

легшу роботу, установлено інвалідність I, II, III групи, помер)

4. Тривалість виконання потерпілим легшої роботи, робочих днів ________________________________________________________

5. Звільнено (за листком непрацездатності) від роботи

з "___"_________________200____р. по "____"_______________200___р.

тривалість непрацездатності тимчасової непрацездатності, робочих днів

____________

6. Витрати підприємства внаслідок нещасного випадку:

6.1. Сума відшкодування витрат за листком непрацездатності Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, гривень26 _________________________

6.2. Сума штрафу, що сплачена підприємством за нещасний випадок або його приховання, гривень27 __________________________

6.3. Вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним випадком (аварією) устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд,28___________________________________

гривень

6.4. Інші витрати, гривень29 _________________________________________________

6.5. Сумарні витрати, гривень30

__________________________________________________________________________

Роботодавець __________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Головний бухгалтер__________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

(печатка)

Додаток 4Світлові характеристики ламп

Тип лампи розжарювання

Напруга живлення 220 В

Тип газорозрядної лампи

Напруга живлення 220 В

Світловий потік, лм

Світлова віддача, лм/Вт

Світловий потік, лм

Світлова віддача, лм/Вт

1

2

3

4

5

6

В-15

105

7,0

ЛДС-20

820

41

В-20

220

8,0

ЛД-20

920

46

Г-40

400

10,0

ЛБ-20

1180

58

К-40

460

11,5

ЛДС-30

1450

48,8

Г-60

715

11,9

ЛД-30

1640

54,5

БК-100

1450

14,5

ЛБ-30

2100

70,5

Г-150

2000

13,3

ЛДС-40

2100

52,5

Г-200

2800

14,0

ЛД-40

2340

58,5

Г-300

4600

15,4

ЛБ-40

3000

75

Г-500

8300

16,6

ЛДС-80

3560

44,5

Г-750

13200

17,5

ЛД-80

4070

50,8

Г-1000

18600

18,6

ЛБ-80

5220

65,3

Додаток 5

Коефіцієнт використання η задля різних типів ламп

Сполучення коефіцієнтів відбиття →

Лампи розжарювання

Газорозрядні лампи

Індекс

приміщення i

ρстелі

70

70

50

30

0

70

70

50

30

0

ρстін

60

50

30

10

0

50

50

30

10

0

ρпідлоги

30

10

10

10

0

30

10

10

10

0

0,5

24

22

20

17

16

30

30

23

20

18

0,6

34

32

26

23

21

37

36

30

27

26

0.7

42

39

34

30

29

42

40

33

31

29

0,8

46

44

38

34

33

45

43

37

34

33

0,9

49

47

41

37

36

47

45

40

37

35

1,0

51

49

43

39

37

49

47

41

40

38

1,1

53

40

45

41

39

54

50

43

42

40

1,25

56

52

47

43

41

55

53

47

44

42

1,5

60

55

50

46

44

59

56

50

48

45

1,75

63

58

53

48

46

62

56

53

50

48

2

66

60

55

54

49

67

60

56

53

50

2,25

68

62

57

53

54

69

62

57

54

52

2,5

70

64

59

55

53

71

63

59

57

53

3

73

66

62

58

56

73

66

60

58

56

3,5

76

68

64

61

59

75

67

61

59

57

4

78

70

66

62

60

77

69

63

61

58

5

81

73

69

64

62

79

70

66

63

60

Додаток 6

Коефіцієнт запасу

Освітлювальні прилади

Коефіцієнт запасу для

ламп розжарювання

газорозрядних ламп

Прожектори та інші освітлювальні прилади із посиленням світла 5 та більше

1,5

1,7

Світильники

1,3

1,5

Навчальне видання
Методичні вказівки і контрольні завдання до курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.0921.15 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")

Укладач: Абракітов Володимир Едуардович

Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2003, поз. 133

Підп. до друку. 19.04.03 Формат 60 х 84 1/16

Папір офісний. Друк на ризографі

Обл.- вид. арк. 1,8. Тираж 100 прим. Зам. №


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ,

61002, м. Харків, вул. Революції,12

1 Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада), стаж роботи – загальний, у тому числі на цьому підприємстві, за професією, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного огляду, професійного добору. Наслідки нещасного випадку. У разі групових нещасних випадків зазначаються відомості окремо щодо кожного потерпілого. Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, сімейні відносини, рід занять. Ці відомості можуть бути викладені у формі таблиці. Відомості про членів сім'ї зазначаються тільки у разі нещасних випадків із смертельним наслідком.

2 У стислій характеристиці об'єкта, дільниці та місця, де стався нещасний випадок (аварія), наводяться відомості про проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта (устаткування) до настання нещасного випадку (аварії). Описується стан об'єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед нещасним випадком (аварією), а також дається висновок про їх відповідність нормативним вимогам. Зазначаються аналогічні нещасні випадки (аварії), якщо вони раніше мали місце на підприємстві. Описується організація на підприємстві роботи з охорони праці та її недоліки (зазначаються тільки у разі нещасних випадків із смертельним наслідком та групових). Якщо нещасний випадок стався через аварію, до цього розділу акта додатково вносять такі дані: категорія аварії, обсяги втрати продукції (у натуральному виразі та в гривнях), розмір загальної шкоди, заподіяної аварією (в гривнях).

3 Описуються всі події, що відбувалися, та роботи, що проводилися до настання нещасного випадку (аварії), зазначається, як проходив процес праці з початку зміни, хто керував роботами і які давав вказівки, дії потерпілого (потерпілих) та інших осіб, пов'язані з нещасним випадком (аварією). Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які впливали на потерпілого, зазначається конкретно машина, інструмент, устаткування, експлуатація яких призвела до нещасного випадку, наявність небезпечних умов і небезпечні дії потерпілого або інших осіб, характер аварії. Перелічуються заходи, вжиті відповідно до плану ліквідації наслідків нещасного випадку, аварії (якщо вона мала місце), надзвичайної ситуації або плану локалізації аварійних ситуацій.

4 Наводяться основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення гранично допустимих норм впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, невідповідність та недостатність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту встановленим вимогам тощо (якщо ці причини вплинули на подію).

Після кожної причини зазначається, які конкретно вимоги законодавчих і нормативно-правових актів з питань охорони праці та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, інструкцій з безпечного ведення робіт, посадових інструкцій були порушені (із зазначенням відповідних статей, розділів, пунктів тощо). Зазначаються узагальнені результати перевірки стану охорони праці на цьому підприємстві, проведеної органами державного нагляду за охороною праці та іншими організаціями (зазначаються тільки у разі нещасних випадків із смертельним наслідком та групових).5 План заходів щодо усунення причин нещасних випадків (аварій) повинен включати: заходи щодо усунення безпосередніх причин нещасного випадку і запобігання подібним випадкам; заходи щодо ліквідації наслідків аварії (у разі необхідності). Ці заходи можуть бути викладені у формі таблиці або перелічені у тексті із зазначенням термінів і відповідальних за їх виконання.

6 У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі потерпілий, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії). Перелічуються конкретні порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, параграфів та пунктів). У разі коли порушення допущено працівниками іншого підприємства або сторонньою особою, цей факт обов'язково зазначається в цьому пункті. Наприкінці розділу викладаються пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, унаслідок дій або бездіяльності яких стався нещасний випадок (аварія). У висновку зазначається, що: нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом; підлягає (не підлягає) обліку; складається акт за формою Н-1 або НТ.

Наприкінці акта робиться запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими або членами їх сімей, розгляд на місці питань надання соціальної і матеріальної допомоги, роз'яснення потерпілим та членам їх сімей прав відповідно до законодавства.7 Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих, галузевих і спеціально розроблених класифікаторів. Коди зазначаються в клітинках з правого боку сторінки акта. Кодування актів за формою Н-1 є обов'язковим.

8 У першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами. У другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок,

9 Кодується відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

10 Кодується адреса підприємства відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

11 Кодується відповідно до загального міжгалузевого класифікатора "Система позначення органів державного управління (СПОДУ) 1.74-ОО1”.

12 Назва цеху, дільниці кодується відповідно до галузевого класифікатора (кодифікатора), а якщо його немає, зазначається назва цеху, дільниці відповідно до затвердженого Переліку підрозділів підприємства.

13 Стать кодується так: 1 - чоловіча, 2 - жіноча,

14 Зазначається число, місяць і рік народження, а кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного випадку.

15 Професія (посада), розряд (клас) записуються І кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (ДК-003-95). У разі коди потерпілий має кілька професій, зазначається та, під час роботи за якою стався нещасний випадок.

16 Заповнюється відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці. У разі невиконання будь-якої позиції навпроти неї ставляться нулі

17 Заповнюється відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ. Кодування здійснюється, як і в пункті 1, шестизначними кодами - число, місяць, рік.

18 Під час опису обставин нещасного випадку дасться стисла характеристика умов пращ та дій потерпілого, викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням випадку, описується, як проходив процес пращ, а також зазначається, хто керував роботою або організував її.

19 Заповнюється і кодується відповідно до класифікатора [19].

20 Заповнюється відповідно до ГОСТ 12.0-003 „Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація" [1]. Шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора № 6 МОЗ.

21 Причини нещасного випадку, зазначаються і кодуються три причини нещасного випадку. Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою.

22 Зазначається діагноз за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу. Кодується згідно з фермою № 23-ТН „Звіт про причини тимчасової непрацездатності"*

23 У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння кодується - 1. Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого

24 Зазначаються посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, які допустили порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку. У разі коли порушений допущено працівниками іншого підприємства або

сторонньою особою, цей факт обов'язково фіксується. Законодавчі та інші нормативне-правові акти про охорону пращ кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.25 Зазначається кожний захід окремо. Не слід вносити до цього пункту заходи із накладення стягнень.

26 Заповнюється у разі здійснення підприємством виплат потерпілому за листком непрацездатності, на суму яких зменшується страховий внесок підприємства до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

27 Заповнюється згідно з пунктом 3 Інструкції щодо застосування положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці.

28 наводиться загальна вартість усього зіпсованого устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд. При груповому нещасному випадку для кожного з потерпілих ця сума визначається шляхом ділення загальної вартості на кількість потерпілих.

29 Наводиться загальна сума коштів, витрачена підприємством на врятування потерпілого, поховання померлого, розслідування нещасного випадку, проведення експертизи, а також на транспортні засоби, засоби зв'язку тощо.

30 Заповнюється шляхом додавання сум, зазначених у підпунктах 6.1 – 6.4.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка