Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «Охорона праці»Сторінка2/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.3. Удосконалення знань, навичок, умінь з дисципліни „Охорона праці”


Студент підтверджує свою підготовленість до самостійної виробничої діяльності в області охорони праці шляхом самостійної розробки глави "Охорона праці" у дипломному проекті і захисті його перед Державною екзаменаційною комісією.

У главі "Охорона праці" дипломного проекту на основі аналізу умов праці на об'єкті відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* виявляються небезпечні й шкідливі виробничі фактори, що можуть проявитися при недотриманні необхідних заходів безпеки [15]. Потім оцінюються здійснювані на об'єкті заходи щодо колективного й індивідуального захисту працюючих від виявлених студентом потенційних небезпек і шкідливостей з погляду дотримання вимог нормативних документів. Результатом такої оцінки є заходи, намічувані студентом з підвищення безпеки і поліпшення умов праці на об'єкті. Один-два із запропонованих заходів обґрунтовують розрахунком. Обрані інженерні рішення з охорони праці доповідаються при захисті дипломного проекту.

Після закінчення Академії, обіймаючи різні посади, у всіх сферах діяльності її випускнику постійно приходиться займатися різними питаннями охорони праці.

2. Програма курсу „Охорона праці”

2.1. Загальні вказівки


При викладенні дисципліни „Охорона праці” застосовується модульна система організації навчального процесу як одна з найбільш передових і сучасних технологій навчання. Згідно з такою системою загальна кількість навчального матеріалу дисципліни, що підлягає вивченню, поділена на окремі модулі, кожний з яких являє собою самостійну тему або коло взаємозв’язаних між собою тем. Задля сумісності з традиційною системою організації навчального процесу прийнята саме така розбивка на модулі, при якій кожний з них в більшій своїй частині збігається з окремим розділом типової програми дисципліни, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Кожний модуль детальніше розбивається на блоки. Блоки можуть бути нерівнозначні за обсягом між собою.

Кожний блок включає в себе декілька ключових питань схожої тематики, що підлягають детальному вивченню. Для зручності пошуку вони мають посиланням на відповідні літературні джерела. Загальна кількість екзаменаційних питань – 100 шт.


2.2. Питання для самопідготовки студентів (згідно з програмою курсу)

Модуль І . Правові й організаційні питання охорони праці

Блок 1.1. Законодавча та нормативна база України в галузі охорони праці


 1. Негативний вплив на людину небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища. Актуальність питань охорони праці в Україні [Конспект лекцій] [11, с. 5-12].

 2. Поняття «охорона праці» (відповідно до діючого Закону України про охорону праці від 18.12.2002 р). Законодавство України в галузі охорони праці (загальні поняття) [12, с. 3, 255].

 3. Законодавство України в галузі охорони праці. Система законодавчих та підзаконних актів, що його складає. Санітарне та технічне нормування [12, с.3, 255], [11, с. 17, с. 33-35].

 4. Основні принципи державної політики України в області охорони праці.[12, с.4, 256 , [11, с.19-20].

 5. Гарантії прав громадян в області охорони праці в Україні [12, с.23-28, 285-290], [11, с. 20-21].

 6. Види відповідальності за порушення вимог охорони праці [12, с. 29, 291], [21], [13, с.15-16] , [11, с.37-38].

Блок 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці


 1. Органи контролю, нагляду і управління охороною праці в Україні [12], [11, с.40-41; 68-74].

 2. Організація служби охорони праці на підприємстві. Функції служби охорони праці [12, с.47-67, 311-329], [11, с.42-52].

Блок 1.3. Навчання з питань охорони праці


 1. Організація навчання працюючих вимогам охорони праці [7, 12, с. 159-193, 424-458, [11, с.53-60].

 2. Види інструктажів з охорони праці [7, 12, с. 159-193, 424-458] [плакат в ауд. 202] , [11], с.61-67.

Блок 1.4. Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві


 1. Нещасні випадки. Визначення. Класифікація [19].

 2. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням [19].

 3. Методика підрахунку матеріальних наслідків нещасних випадків [13, с.37-41].

 4. Розслідування нещасних випадків [19].

 5. Документальне оформлення нещасного випадку. Акт за формою Н-5. Вимоги до заповнення актів Н-5, кількість екземплярів. Звітність про нещасний випадок [19].

 6. Акт за формою Н-1. В яких випадках він складається? Вимоги до заповнення актів Н-1, календарний строк їхнього оформлення, необхідні підписи, кількість екземплярів, та ін. [19].

 7. Склад комісії при розслідуванні нещасних випадків [19].

 8. Спеціальне розслідування нещасних випадків [19].

 9. Склад комісії при спеціальному розслідуванні нещасних випадків [19].

Модуль 2. Основи безпечності виробничих процесів та виробничого обладнання

Блок 2.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів


 1. Класифікація причин виробничого травматизму [13, с.32].

 2. Небезпечний виробничий фактор; шкідливий виробничий фактор (визначення) [1 , [11, с.12-14].

 3. Небезпечні й шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* (класифікація) [13,додатки]; [1], [11, с.12-14].

 4. Вимоги безпеки при провадженні робіт по збиранню і змісту території поблизу будинків, при провадженні робіт по збиранню і змісту будинків і нежилих приміщень, по сміттєзбиранню - і снігоприбіранню, а також експлуатації інженерних мереж і систем будинку [18].

 5. Основні вимоги безпеки в будівництві [23].

 6. Поняття про робочу зону [9].

 7. Тимчасові та постійні робочі місця [9].

 8. Енерговитрати людини в процесі діяльності. Категорії важкості праці відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 [11, с.101-107].

 9. Організація санітарно-побутового обслуговування працюючих [13, с.108-114].

 10. Небезпечні зони на будівельному майданчику [13].

 11. Відбиття питань охорони праці в проектній документації на будівництво. Загальномайданчикові, технологічні та спеціальні питання охорони праці в проектах виробництва робіт [13].

 12. Надання долікарняної допомоги при ураженні електричним струмом та інших різновидах уражень. Реанімація постраждалих.

Блок 2.1. Електробезпека


 1. Шкода організмові людини від ураження електричним струмом. Різновиди електричних травм.

 2. Електричний опір людини [13,с.146-147 , [11, с.259-266].

 3. Види електричних мереж. Заходи щодо захисту електроустановок у мережах обох видів. [21, с.180-182], [13,с.154 , [11, с. 265-274].

 4. Види включення людини в електричний ланцюг. Їхня порівняльна небезпека [21, с.180-182], [13,с.154].

 5. Крокова напруга [21, с.180-182], [13,с.154] , [11, с.274-275].

 6. Небезпечні значення сили струму, що проходить скрізь тіло людини [11, с. 259].

 7. Захисне заземлення. [21, с.180-182], [13,с.154] , [11, с. 281-283].

 8. Захисне занулення. [21, с.180-182], [13, с.154] , [11, с.284-285].

 9. Захисне відключення електроустановок. [21, с.180-182], [13, с.154] , [11, с.285-287].

 10. Класифікація приміщень і видів робіт з небезпеки ураження електричним струмом [21, с.180-182], [13, с. 154] , [11, с.263].

 11. Малі напруги [21, с.180-182], [13, с.154] , [11, с.278-280].

 12. Допустимий опір ізоляції дроту ліній електропередачі, [11, с. 276].

 13. Охоронні зони ліній електропередачі та зв’язку [6] , [11, с. 278].

 14. Захист від блискавки. Зони захисту різних типів; характеристики грозової діяльності [22].

Модуль 2.Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Блок 3.1. Повітря робочої зони


 1. Мікроклімат робочої зони (визначення згідно з ДСН 3.3.6.042-99) [9]; [21, с. 33-36]; [13, с. 51-60].

 2. Нормування параметрів мікроклімату відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 [9].

 3. Оптимальні метеорологічні умови. [9].

 4. Допустимі метеорологічні умови. [9].

 5. Параметри мікроклімату. Засоби їхнього виміру [9]; [21, с. 33-36]; [13, с. 51-60], [11, с. 109].

 6. Теплообмін і терморегуляція людини [21, с. 33-36], [13, с. 51-60], [11, с. 102-105].

 7. Нормалізація параметрів мікроклімату. Засоби захисту працюючих від несприятливих метеорологічних умов. [21, с. 33-36], [13, с. 51-60] , [11, с.107-110].

 8. Вплив шкідливих речовин на організм людини. [11, с.11-113].

 9. Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони [21, с. 33-36]; [3].

 10. Ступінь небезпеки хімічної речовини [21, с. 33-36] , [11, с.114-116].

 11. Класифікація шкідливих речовин за ступенем небезпеки і за характером впливу на організм людини [21, с. 33-36], [11, с.114-116].

 12. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини [21, с. 33-36]; [1].

 13. Методи виміру концентрацій шкідливих речовин [21, с. 33-36], [стенд в ауд. 202].

Блок 3.2. Вентиляція виробничих приміщень. Визначення вентиляції та її види. Організація повітрообміну в приміщеннях


 1. Засоби захисту працюючих від шкідливих речовин [21, с. 33-36].

 2. Види вентиляції виробничих приміщень, галузь застосування [11, с. 118-129].

 3. Вентиляція виробничих приміщень. Методи розрахунку [11, с. 118-129].

Блок 3.3.Шум, ультразвук та інфразвук


 1. Фізичні характеристики шуму[21, с. 87-90], [13, с. 84-90], [8] , [11, с.164-168].

 2. Нормування шуму [21, с. 87-90], [13, с. 84-90], [8].

 3. Рівень звуку та рівень звукового тиску як нормативні (але не еквівалентні між собою) поняття, що характеризують шум [21, с. 87-90], [13, с. 84-90] , [11, с.162-163].

 4. Засоби захисту працюючих від шуму[21, с.87-90], [13, с.84-90].

 5. Вібрація. Класифікація; фізичні характеристики, нормування. Методи захисту від виробничої вібрації [ 4].

Блок 3.3. Освітлення виробничих приміщень


 1. Класифікація видів і систем освітлення [21, с.66-67], [13, с.77-83] , [11, с.133-134].

 2. Природне освітлення. Особливості нормування згідно СНиП II-4-79. [21,с.66-67], [13,с.77-83], [24].

 3. Розрахунок природного освітлення [24].

 4. Одиниці, в яких нормується освітлення [21, с.66-67], [13, с.77-83], [24].

 5. Різниця в нормуванні штучного та природного освітлення [21,с.66-67], [13,с.77-83], [24].

 6. Коефіцієнт природної освітленості: фактичний і нормативний [21,с.66-67], [13,с.77-83] , [24].

 7. Нормування штучного освітлення згідно СНиП II-4-79. [21,с.66-67], [13,с.77-83], [24].

 8. Класифікація розрядів та підрозрядів штучного освітлення [24].

 9. Розрахунок штучного освітлення за методом коефіцієнта використання [21,с.66-67], [13,с.77-83].

 10. Індекс приміщення як одна з його характеристик, що застосується при світлотехнічних розрахунках [21,с.66-67], [13,с.77-83].

 11. Розрахунок штучного прожекторного освітлення (зовнішніх територій).

Модуль 4. Основи пожежної безпеки

Блок 4.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки.


 1. Пожежа (визначення). Небезпечні фактори, пов’язані з пожежею [11, с.297].

 2. Умови, необхідні для виникнення вогню [21], [13, с.237].

 3. Горіння і його види [21, с.180-182].

Блок 4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів


 1. Пальні системи [13, с. 236-237].

 2. Особливості горіння рідин [13, с. 238].

 3. Горіння пило- і газоповітряних сумішей [13, с. 237-238].

 4. Класифікація матеріалів за умовами їхньої горючості [21, с.217].

 5. Класифікація будинків і споруджень по ступеню вогнестійкості [13, с. 244-247].

Блок 4.2. Пожежна та вибухова небезпечність об`єкта


 1. Класифікація виробництв за групами пожежної та вибухової небезпеки [21, с. 219], [11, с.309-311].

 2. Вогнестійкість будинків і споруд. Межа вогнестійкості; ступінь вогнестійкості [13, с. 244-247] , [11, с.317-318].

 3. Евакуація людей з будинків у випадку пожежі [21], [13, с.273-275].

 4. Пожежна сигналізація і зв'язок [13, с. 279-283].

Блок 4.3. Система пожежного захисту


 1. Водопостачання для пожежних потреб.[21, с.258].

 2. Спринклерні установки пожежегасіння. [13, с. 259].

 3. Дренчерні установки пожежегасіння. [13, с. 260].

 4. Застосування води для пожежегасіння.[21], [13].

 5. Застосування хімічної піни для пожежегасіння. Вогнегасники типу ОХП.

 6. Застосування повітряно-механічної піни для пожежегасіння. Вогнегасники типу ОВП.

 7. Застосування вуглекислоти для пожежегасіння. Вогнегасники типу ОУ.

 8. Застосування вуглекислотно - брометилових сумішей для пожежегасіння. Вогнегасники типу ОУБ.

 9. Застосування порошків для пожежегасіння. Вогнегасники типу ОП.

Блок 4.3. Система організаційно-технічних заходів пожежної безпеки


 1. Обов`язки державних органів, керівників підприємств, громадян щодо забезпечення пожежної безпеки. Навчання з питань пожежної безпеки: в закладах освіти, та населення. Використання засобів наочної агітації.

 2. Державний пожежний нагляд. Види пожежної охорони. Пожежно-технічні комісії на підприємствах. Контроль стану пожежної безпеки на підприємстві.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка