Методичні вказівки до вивчення окремих тем, контрольне завдання за варіантамиСторінка1/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України


РОБОЧА ПРОГРАМА,

MЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» для

студентів спеціальності 6.050104


Дніпропетровськ НМетАУ 2007

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА,

MЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» для

студентів спеціальності 6.050104
Затверджено

на засіданні Вченої Ради академії

Протокол № від

Дніпропетровськ НМетАУ 2007

УДК 336.7(477)

Робоча програма, методичні вказівки та контрольне завдання

з дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів спеціальності

6.050104/ Укл.: Н.П.Козенкова -Дніпропетровськ: НМетАУ,

2007. – 40 с.

В роботі наведено програму курсу, методичні вказівки до

вивчення окремих тем, контрольне завдання за варіантами.

Призначено для студентів спеціальності 6.050104 –

фінанси.


Друкується в авторській редакції.


Відповідальний за випуск К.Ф.Ковальчук, д-р екон.наук, проф.
Рецензент Л.М.Богачова, канд.екон.наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку_______Формат__________Папір_________

Друк_________Обл.вид.л.________Умов.друк.л._________

Тираж_______екз. Замовлення №____________

© Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

Редакціно-видавничий відділ


ВСТУП

Фінансова система держави забезпечує нормальне існування, функціонування і розвиток її економіки. Основою цієї системи є фінансовий ринок, що виступає у якості механізму за допомогою якого відбувається перерозподіл капіталів і спрямування коштів у сфери найбільш ефективного їх використання. Переміщення і перерозподіл коштів на фінансовому ринку найчастіше відбувається за допомогою спеціальних інститутів - фінансових посередників (банків, інвестиційних фондів, страхових компаній та ін.) та фінансової інфраструктури (біржі, торгівельно-інформаційні системи, депозитарії та реєстратори).

Рівень розвитку фінансового ринку обумовлюється рівнем накопичення, господарськими традиціями, розмірами суспільного багатства та благополуччя нації тощо. Розвинені фінансові ринки відображають стійке економічне зростання, відносно однорідний розвиток галузей та регіонів, низькі темпи інфляції, розумні режими оподаткування, стабільну законодавчу базу, сприятливий політичний клімат у країні та певний баланс фінансово-економічних інтересів у суспільстві.

Для нормального функціонування економіки постійно необ­хідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами. Мобілізація та розміщення ресурсів виконується як за допомогою бюджету, що мобілізує ресурси через податки і розміщує їх відповідно до потреб уряду; так і за допомогою фінансового ринку, що мобілізує заощадження на добровільних засадах і надає позики чи інвестиції, реагуючи на ринкову ситуацію.

Дисципліна «Фінансовий ринок» є нормативною для підготовки спеціалістів за фахом «Фінанси». Дисципліна має теоретич­но-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити знання стосовно орга­нізації функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин та управ­ління ним; у прикладному - сформувати навички проведення операцій на фінансовому ринку. Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати сутність та значення фінансового ринку в сфері економічних відносин, взаємозв’язок між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливості обміну різних видів фінансових інструментів, видів, форм і методів регулювання фінансового ринку.


1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Відповідно до навчального плану дисципліну «Фінансовий ринок» вивчають студенти спеціальності "Фінанси" усіх форм навчання.

Загальний обсяг дисципліни - 108 академічних годин, із яких аудиторні заняття для заочної форми навчання складають 16 годин, в тому числі - 8 годин лекцій та 8 годин практичних занять, самостійна робота - 92 годин. Робоча навчальна програма з дисципліни "Фінансовий ринок" із вказівкою тем, які викладаються на аудиторних заняттях, наведена у розділі 3. Запорукою успішного оволодіння дисципліною є самостійна робота студентів. Самостійну роботу потрібно вести систематично, за визначеним планом, що складений самим студентом.

Вивчати теми рекомендується в такій послідовності:

1) ознайомлення зі змістом теми за програмою;

2) уважне читання конспекту лекцій і відповідних глав навчальної літератури;

3) конспектування матеріалу, який вивчається;

4) виконання контрольного завдання.

Контрольне завдання повинно бути виконано і оформлено відповідно до установлених правил. Методичні вказівки до вибору варіанту конт­рольного завдання та його виконання наведені у розділі 5. Після отримання перевіреного контрольного завдання від викладача потрібно врахувати всі вказані ним зауваження і внести необхідні ви­правлення.


2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нижче наводяться нормативні матеріали і навчальні посібники, необхідні і достатні для вивчення дисципліни.
Нормативні документи

1. Конституція України // Закони України: В 12 т.- Т.10.

2. Закон України “Про власність” від 7.02.1991 р. за №697-ХП // Закони України: В 12 т.- Т.1.

3. Закон України “Про Підприємництво” від 7.02.1991 р. за №698-ХП // Закони України: В 12 т.- Т.1.

4. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. за №1576-ХП // Закони України: В 12 т.- Т.2.

5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20.03.1991 р. за №872-ХП // Закони України: В 12 т.- Т.1.

6. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. за №887-ХП // Закони України: В 12 т.- Т.1.

7. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.1991 р. за №1201-ХП // Закони України: В 12 т.- Т.2.

8. Закон України “Про приватизаційні цінні папери” від 6.03.1992 р. за №2174-ХП // Закони України: В 12 т.- Т.3.

9. Закон України “Про заставу” від 2.10.1992 р. за №2654-ХП // Закони України: В 12 т.- Т.1.

10. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р. за №448/96-ВР // Закони України: В 12 т.- Т.11.

11. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1998 р. за №710/ВР // Урядовий кур’єр.-1997. – 12 грудня.

12. Закон України “Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. за №2664-III ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 485-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.104 N 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110 )// www.nau.kiev.ua/ nau10 / ukr/show.php?uid=1087.807.0

13. Концепція розвитку і функціонування фондового ринку в Україні/ Постанова ВРУ від 22.09.1995 №342/95-ВР // Відомості ВРУ.- 1995. - №33.

Про застосування векселів в господарському обороті: Постанова ВРУ від 17.06.1992 №2470-ХП // Відомості ВРУ.- 1992. - №35.

14. Концепція функціонування та розвитку ринку капіталів в Україні.- К.: УФБ, 1993.

15. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України // Урядовий кур’єр.- 1995.- 23 вересня.

16. Положення "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компаніїї". Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. // Урядовий кур’єр.- 1994.- 21 лютого.

17. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку//Фінанси України.- 1996.- №5.

18. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компаніїї. Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. // Урядовий кур’єр.- 1994.- 21 лютого.

19. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.99., №679-XIV // Голос України.-1999 (22.06.99).-№ 112.

20. Про біржові торги банківськими металами: Постанова Національного банку від 23.03.99., № 133 // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

21. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. - К.: КОО т-ва "Знання", 1998. - 371с.

22. Банківські операції. Підручник// А.М. Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.: За ред д-ра економічних наук, професора А.М.Мороза. –: КНЕУ, 2000. – 384 с.

23. Банківська енциклопедія / Савлук М.І, Поддєрьогін А.М., Пересада А.А., Олекієнко Н.Д., Лазапенко І.Н./ Під.ред. Мороза А.М..- К.: ЕЛЬТОН.-1993-330с.

24. Грідчіна М.В., Захожай В.Б., Осіпчук Л.Л., Ходаківська В.П. та ін. Фінанси: теоретичні основи. – Київ.: МАУП, 2002.- 280с.

25. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций / Межрегиональная академия управления персоналом. - К., 1999. -112с.

26. Костирко Л.А., Пащенко Т. В. Рынок финансовых услуг: Учебное пособие. / Восточноукраинский гос. ун-т. — Луганск: Изд-во ВУГУ, 1999.-178с.

27. Маслова С.О., Опалов О.А., Фінансовий ринок. – Київ.: “Каравела”, Львів.: “Новий світ- 2000”. – 2002.- 304с.

28. Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Недбаєва С.М. Фінансові послуги України: Енциклопедичний довідник.- Київ: Укрбланковидав, 2001, Т. 1-6.

29. Ходаківська В.П., Данілов О.Д.. Ринок фінансових послуг.- Ірпінь.: АДПСУ.- 2001.- 512 с.

30. Шелудько В.Н. Фінансовий ринок. - К.: КНЕУ, 2001.- 315с.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

31. Анна Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков. - М.: ИНФРА-М, 1996.-173с.

32. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник / Київ. нац. екон. ун-т. - К.: КНЕУ, 1998. - 150с.

33. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.- М.: Финансы и статистика, 1995.-С.67-73.

34. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Підручник/ Пер. з англ. [С.Панчишина та ін.]; Наук. редакція пер. С.Панчишина. - К.: Основи, 1998. - 963 с.

35. Оскольський В.В. Фондовий ринок України. - К.: Либідь, 1994.-С.35-44.

36. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник / Під ред. проф. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1993. – С.71-93.

37. Уткин Э.А. Новые финансовые инструменты рынка.-М.: Дебет-Кредит, 1997.

38. Фокин А.В., Фокин А.А. Международный финансовый рынок в Internet. -К.: ЧП "Компания "Актуальна освіта", 2000. - 82с.
З. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ

ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл навчальних годин із дисципліни "Фінансовий ринок" для студентів заочної форми навчання між темами і видами занять наведено в таблиці 3.1. Нижче наведено робочу програму дисципліни та методичні вказівки до вивчення окремих тем дисципліни. Указана кількість годин включає час як на аудиторну, так і на самостійну роботу.

Таблиця 3.1.

Зміст дисципліни «Фінансовий ринок»

Найменування тем


Кількість годин,

ра­зом


Лекції,

годин


Практичні заняття,

годин


Самостійна

робота,


годин

Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

2

1

-

1

Регулювання фінансового ринку

6

1

-

5

Фінансові посередники

8

1

-

7

Ризик та ціна капіталу

10

-

-

10

Ринок капіталів

14

2

4

8

Ринок похідних фінансових інструментів

16

2

4

10

Грошовий ринок та ринок банківських позичок

14

-

-

14

Валютний ринок

14

-

-

14

Фондова біржа та фондові операції

14

1

-

13

Міжнародний фінансовий ринок

10

-

-

10

РАЗОМ:

108

8

8

92
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка