Методичні вказівки до вивчення курсуСторінка1/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України


СУМСЬКИЙ державний університет

Кафедра філософії

Ф І Л О С О Ф І Я
Методичні вказівки до вивчення курсу

з рекомендованою літературою,

переліком контрольних питань

та словником основних філософських понять
Для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання

СУМИ 2007УДК 101

Рекомендовано до друку вченою радою

Сумського державного університету

(Протокол № -- від -- квітня 2007 року)

У навчально-методичному посібнику на допомогу студентам, які вивчають курс філософії за заочною формою навчання, визначені тематика курсу, дано план, ключові поняття та анотацію до вивчення кожної теми курсу філософії та відповідні методичні рекомендації. До кожного розділу також подано список рекомендованої навчально-методичної літератури та контрольні питання для визначення рівня засвоєння теми. Завершують методичний посібник загальний перелік контрольних питань до іспиту, зразки можливих тестових завдань та короткий словник філософських понять і категорій.
Укладач: Вандишев В.М. – д-р філософських наук, професор;


Рецензенти: Козинцева Т.О. – канд. філос. наук, доцент;

Артюх В.О. – канд. філос. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Вандишев В.М. – зав. кафедри філософії
І Мета і завдання вивчення курсу

Філософія як фундаментальна дисципліна у той самий час є складовою частиною широкого кола філософських дисциплін, які згідно державних стандартів вищої освіти в Україні повинні обов’язково вивчати студенти всіх факультетів та форм навчання. Адже в сучасних умовах все більше зростають вимоги до знань студентів у галузі суспільно-гуманітарної підготовки.

Філософія як складне духовне утворення і суспільно-історичне явище життя людей не завжди вкладається в однозначні визначення і характеристики. Актуальність численних проблем, які мають філософське підґрунтя, визначається тим, що для їх розв’язання потрібне наукове світобачення і світорозуміння. У формуванні останніх важлива роль відводиться викладачам філософії, їх знанням і переконанням. Студенти повинні глибоко опанувати курс філософії, чітко розуміти і орієнтуватися в складній сучасній плюралістичній філософській ситуації, зважаючи на те, що кількість філософських напрямів зростає. Останнє викликане особливостями ситуації культури постмодерну, яка має глибоке філософське підґрунтя. Саме тому плюралізм філософування підриває корені тисячоліттями існуючої філософської культури.

Філософія виступає також як важливий соціально-культурний феномен, властивий історії людства на всіх етапах її розвитку, і тому потребує ґрунтовного наукового вивчення. Оволодіння конкретно науковими знаннями також є необхідною умовою зростання рівня освіченості та культури фахівця будь-якого профілю, якщо ці знання спираються на систему філософсько-світоглядних ідей і цінностей особистості.

Ґрунтовно засвоєний навчальний курс „Філософії” сприятиме студентам у глибшому розумінні та належній систематизації знань з релігієзнавства, психології, соціології, політології, права тощо.

Метою вивчення курсу філософії є оволодіння знаннями за допомогою всіх наукових дисциплін, які вивчають буття як духовне і соціальне явище з глибоким культурологічним підґрунтям.

Завдання курсу – формування у студентів певних вмінь і навичок:


 • розуміння самого феномену філософії як явища суспільного буття;

 • ґрунтовне засвоєння основних понять дисципліни та основних напрямів філософування;

 • свідоме визначення власної світоглядної позиції, духовних інтересів та ціннісних орієнтацій;

 • розуміння сутності методології утвердження або спростування тих чи інших філософських концепцій;

 • вміння грамотно і толерантно проводити світоглядний діалог, навчитися розуміти інших людей незалежно від їх ставлення до проблем буття і пізнання.

Вивчення філософії покликане сприяти становленню у суспільстві духовного клімату взаєморозуміння, поліпшенню міжособистісних відносин та гармонізації людських стосунків у сфері комунікації та діалогу, утвердженню соціальної стабільності в суспільстві.
ІІ Міждисциплінарні зв’язки

Оволодіння філософськими категоріями, принципами та цінностями спирається на системний зв’язок з іншими навчальними предметами, зокрема з такими базовими, як релігієзнавство, логіка, етика, соціологія, історія культури, культурологія, політологія та ін.

Навчальний курс „Філософія” в СумДУ викладається студентам заочної форми навчання на ІІ курсі, незалежно від спеціальності. Базовий курс передбачає вивчення дисципліни протягом 108 годин.

ІІІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН курсу


пор ном.

Тема

1

Предмет філософії

2

Філософія Стародавнього Світу

3

Філософія середньовіччя та доби Відродження

4

Філософія Нового часу

5

Класична німецька філософія. Філософія марксизму

6

Західноєвропейська філософія ХІХ – ХХ ст.

7

Історія російської філософії

8

Історія філософської думки в Україні

9

Філософське розуміння світу. Буття, матерія, Всесвіт

10

Проблема свідомості та пізнання у сучасній філософії

11

Філософська антропологія

12

Соціальна філософія: основні поняття і напрямиІV ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

У процесі проведення лекційних занять з філософії застосовуються такі методи активного навчання: • логічні вправи;

 • тести контролю знань;

 • ситуаційні завдання;

 • друковані роздаткові матеріали.

Вивчення курсу філософії студентами здійснюється, крім лекційних занять та консультацій з викладачем, у таких формах:

 • самостійна робота з першоджерелами, конспектування першоджерел;

 • розв’язання тестових завдань;

 • складання словника незнайомих понять і висловів;

 • упорядкування інформації про зарубіжних та вітчизняних філософів і вчених, про різні школи та напрями філософування.V ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Поточний контроль рівня знань студентів з дисципліни „Філософія” для студентів заочної форми навчання, як правило, не здійснюється, оскільки відмінено контрольну роботу, яку студент писав протягом семестру.

У той самий час, звертаємо увагу студентів на необхідність самостійно і ґрунтовно готуватись до іспиту, використовуючи рекомендовану літературу, а також словники, енциклопедії та довідники з філософії, які регулярно видаються вітчизняними видавництвами.

Під час проведення іспиту можливе написання комплексної контрольної роботи, відповідь на запитання тестового завдання і, на завершення, усний контроль рівня здобутих студентом знань.Vі ЗМІСТ ТЕМ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ФІЛОСОФІЇ
Тема 1 Предмет філософії
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка