Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030403 "Міжнародні економічні відносини"Сторінка8/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір2.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Завдання 7.

На основі приведених даних необхідно оцінити два портфеля, які складаються із двох проектів та розрахувати: 1. рентабельність проектів А і Б;

 2. рентабельність портфелів в цілому;

 3. коефіцієнт переваги.

Таблиця 5Проект

Портфель А

Витрати, гр. од.(ВА)

Прибуток, гр. од.(ПА)

Рентабельність

А)1.

24000

37000
2.

18000

32500
∑ оцінка портфеля


Проект

Портфель Б

Витрати, гр. од.(ВБ)

Прибуток,

гр. од.(ПБ)Рентабельність

Б)1.

41000

59600
2.

32000

52300
∑ оцінка портфеляЗавдання 8.

Інноваційний проект передбачає випуск щорічного інформаційно – аналітичного бюлетеня для потенційних інвесторів. Було проведено попереднє маркетингове дослідження, яке показало кількість можливих передплатників.


Таблиця 6
Кількість обстежених

Частка бажаючих здійснювати передплату, %

Банки

150

60

Інвестиційні компанії

210

70

Інформаційно – аналітичні фірми

15

50

Точність результатів обстеження – 20%.

Техніко – економічне обґрунтування проекту включає наступні характеристики проекту: • типографські втирати на номер – 4,5 тис. грн..;

 • тираж – 650 екз.;

 • ціна номеру – 8 грн.

Визначте міру ризику збитковості цього проекту.
Завдання 9.

АТ “АвтоКРАЗ” переходить на широке застосування лазерної технології зварювання сталевих листів. Для проектування і виготовлення лазерного обладнання було вирішено звернутися в ЦКБ КМЗ чи КБ ВОМЗ. Щоб віддати перевагу одній із цих організацій. Необхідно визначити, чому дорівнює коефіцієнт фактичної результативності роботи кожної із них. Для цього аналізуються дані бухгалтерської звітності за остання 3 роки.

Таблиця 7

Фінансові ресурси організацій (тис. грн.)

Назва організації

Об’єми ризикових інвестицій

Незавершені (перехідні) роботи

2000

2001

2002

Н1

Н2

ЦКБ КМЗ

18 300

18404

18506

18206

10102

КБ ВОМЗ

15 700

15780

15820

11202

9352

Таблиця 8Об’єми витрат по незавершеним темам (тис. грн.)

Назва організації

Індекси незавершених тем

Тема А

Тема В

Тема С

Тема Д

Тема К

Тема Р

ЦКБ КМЗ

7302

11216

15021

-

-

-

КБ ВОМЗ

-

-

-

7430

8020

8140

Необхідно визначити найбільш результативну організацію для виконання замовлення АТ “АвтоКРАЗ”.
Завдання 10.

З метою зменшення ризику отримання недостатньо надійних результатів при виконання замовлень на проектування і виготовлення лазерного обладнання для зварювання сталевих листів АТ “АвтоКРАЗ” організовує виконання замовлення на основі конкурсу. До розробки лазерного обладнання залучаються ЦКБ КМЗ з очікуваним коефіцієнтом r1 = 0.6 і КБ ВОМЗ з коефіцієнтом результативності r2 = 0.5. Необхідно визначити ймовірність шансу досягнення позитивних результатів за підсумками конкурсного виконання робіт, щоб вийшло Р( ri) = 0,9.


Завдання 11.

Таблиця 9Розподіл доходності інноваційних проектів X і Y:

Проект X

Ймовірність, %

5

10

60

20

5

Дохідність, %

-20

-10

5

15

20

Проект Y

Ймовірність, %

20

20

30

20

10

Дохідність, %

-5

0

5

10

15

Необхідно знайти очікуваний рівень дохідності для проектів X і Y, стандартну похибку і оцінити ризикованість інновацій.
Завдання 12.

Очікувана дохідність інноваційного проекту складає 30%, стандартна похибка – 10%. Визначіть: 1. Яка ймовірність того, що проект буде беззбитковим?

 2. Яка ймовірність того, що дохідність перевищить 50%?

 3. Яка ймовірність того, що дохідність перевищить 20%?Методичні вказівки для виконання навчальних завдань

 • При наявності декількох варіантів проекту найбільш ефективний вибирається за мінімумом так званих приведених витрат:

де Сі витрати виробництва; Ен – норматив ефективності капітальних вкладень; Кі – інвестиції з розглядуваного проекту.

У плановій економіці розмір Ен встановлюється централізовано. У ринковій економіці фірми мають можливість встановлювати даний показник на рівні ставки відсотка (і), або як норматив рентабельності інвестицій (Rn). Тобто, формула приведених витрат може мати вигляд:

 • Для того, щоб оцінити два портфелі А та Б потрібно розрахувати їх рентабельність та коефіцієнти переваги:

- рентабельність портфелю А в цілому:

;

ПА – прибуток по портфелю А (грн.);

ВА – витрати по портфелю А (грн.).

- рентабельність портфелю Б в цілому:

ПБ – прибуток по портфелю Б (грн.);

ВБ – витрати по портфелю Б (грн.).

- на основі показників рентабельності розраховується коефіцієнт переваги Кn:

 • Ймовірне значення доходності за проектами визначається якri - i–й можливий результат інновації;

piймовірність iго результату;

n – число можливих результатів.

Кількісною оцінкою ризику тієї чи іншої інновації є варіація (var):Також для оцінки ризику використовується показник середнього лінійного відхилення (σ), який називається дисперсією:Відносне лінійне відхилення оцінюється при допомозі показника стандартного відхилення (γ):При аналізі результатів інноваційної діяльності використовуються статистичні таблиці стандартного нормального розподілу, за якими виходячи з коефіцієнта Ζ оцінюється ймовірність того, що результат інновації буде не гірше деякого критичного рівня, який визначається ін новатором чи інвестором.Фактична діяльність науково – технічної діяльності конкретної організації визначається за формулою:де R – індекси незавершених тем;Qі – об’єми ризикоінвестицій;

Н1, Н2 – незавершені перехідні роботи.

Міра ризику оцінюється як математичне очікування:де Мр – міра ризику;Мо – найбільш очікуваний результат (математичне очікування);

хі – розмір втрат в ході і – го спостереження;

рі – ймовірність виникнення втрат в результаті і – го спостереження;

vі – число випадків спостережу вальних результатів.

В випадку, якщо в конкурсному виконанні варіантів робіт беруть участь три науково – технічних організації, то ймовірність отримати позитивні результати оцінюється за формулою:Р( ri)= Р(r1)+ Р(r2)+ Р(r3)–Р(r r2) - Р (r1 r3) - Р (r r2) + Р (r1 r2 r3)

де r – очікуваний коефіцієнт результативності.Тестові завдання для перевірки та самоконтролю знань

Виберіть одну чи декілька вірних відповідей із запропонованих альтернатив на слідуючі запитання:


 1. Інноваційний процес – це:

а) послідовні стадії проведення наукових досліджень з метою розробки інноваційного продукту;

б) послідовний ланцюг подій по розробці нових продуктів та технологій;

в) процес перетворення наукового знання в конкретний об’єкт;

г) послідовний ланцюг подій в ході яких інновація дозріває від ідеї до конкретного продукту чи послуги і поширюється при практичному використанні.
 1. В якій послідовності виконуються стадії інноваційного процесу?

а) теоретичні дослідження, прикладні дослідження, дослідне виробництво, пробний маркетинг, масове виробництво, споживання;

б) виникнення ідеї, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, технологічні розробки, дослідне виробництво, дослідно-конструкторські розробки, масове виробництво, споживання;

в) виникнення ідеї, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, експериментальні розробки, виробництво, дифузія, старіння, зняття з виробництва;

г) теоретичні дослідження, прикладні дослідження, дослідне виробництво, пробний маркетинг, комерціалізація, зняття з виробництва.
 1. Модель, яка описує інноваційний процес як комплексну систему в якій елементи процесу утворюють підсистеми, що знаходяться в тісному і послідовному зв’язку – це:

а) кібернетична;

б) модель інноваційного ланцюга;

в) модель співробітництва або взаємодії;

г) модель Бомена ;

ґ) модель Барраса.


 1. На якому з етапів життєвого циклу інновації з’являється найбільше винаходів?

а) прикладні НДР;

б) фундаментальні НДР;

в) дослідно-конструкторські роботи;

г) виготовлення, випробовування дослідного зразка;

ґ) розробка конструкторської документації на нові зразки.
5. Які стадії дослідно-конструкторських робіт супроводжуються найбільшими матеріальними витратами?

а) ескізно-технічне проектування;

б) розробка проекту за результатами НДР;

в) коректування технічної документації до і після освоєння виробництва інновації;

г) розробка робочої конструкторської документації на дослідні зразки, їх виготовлення і випробовування.

ґ) збут. 1. Який етап інноваційного процесу характеризують наступні результати: “Визначення кількісних характеристик нових методів засобом розробки технічних завдань на дослідно-конструкторські роботи, технічних інновацій”?

а) етап 1(пошукові НДР);

б) етап 2 (прикладні НДР);

в) етап 3 (ДКР);

г) етап 4 (освоєння виробництва нової продукції і комерціалізація інновацій).
 1. Який етап інноваційного процесу характеризують наступні результати: “Створення дослідних зразків нової продукції, коректування і передача відпрацьованої технічної документації”?

а) етап 1(пошукові НДР);

б) етап 2 (прикладні НДР);

в) етап 3 (ДКР);

г) етап 4 (освоєння виробництва нової продукції і комерціалізація інновацій).
 1. Який етап інноваційного процесу характеризують наступні результати: “Повна окупність інвестицій в процесі реалізації, отримання доходів”?

а) етап 1(пошукові НДР);

б) етап 2 (прикладні НДР);

в) етап 3 (ДКР);

г) етап 4 (освоєння виробництва нової продукції і комерціалізація інновацій).
 1. Яка точка на схемі життєвого циклу інновації ( див. рис. 18) характеризує динаміку дифузії інновації?

а) 1;

б) 2. 1. Яка точка на схемі життєвого циклу інновації ( див. рис. 18) характеризує момент початку повернення інвестицій?

а) 1;

б) 2. 1. Інноваційний проект – це:

а) кошторисна документація з впровадження нововведень;

б) комплекс документально засвідчених інженерних заходів спрямованих на створення сприятливих умов для впровадження інновацій;

в) комплекс документів, що визначають цілі і міроприємства з приводу організації інноваційних процесів в просторі і часі;

г) бізнес – план впровадження результатів НДДКР.
 1. До основних елементів інноваційного проекту відносять:

а) місію, кошторис, виконавців, якість, комплекс інноваційних міроприємств;

б) цілі і задачі, інноваційні міроприємства, організацію виконання, показники проекту;

в) бізнес ідеї, кошторис, виконавців, якість, комплекс інноваційних міроприємств, час;

г) місію, ресурси, час, якість, виконавці, конструкторські бюро.
 1. Оцінка науково-технічного рівня проекту, можливостей його використання і ефективності – це:

а) діагностика;

б) екстраполяція;

в) експертиза;

г) ранжування.
 1. Відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату інноваційних витрат – це:

а) період окупності;

б) норма рентабельності;

в) індекс рентабельності;

г)чиста приведена вартість.
 1. Експертиза має послідовні рівні її проведення – це:

а) ранжування, розгляд і відбір, аналіз, коректування;

б) розгляд і відбір, аналіз, коректування, відхилення;

в) розгляд і відбір, ранжування, коректування;

г) конкурс, відбір, аналіз, відсіювання, рекомендації.

Тема 6. Система фінансового забезпечення інвестування інновацій

План практичного заняття


 1. Сутність системи фінансування інноваційних програм.

 2. Цілі та принципи організації фінансування.

 3. Класифікація джерел фінансування інновацій.

 4. Особливості міжнародного фінансування інновацій.

 5. Міжнародні інвестиційно – інноваційні фонди.

 6. Зарубіжний досвід регулювання інвестицій в інновації.

 7. Іноземні інвестиції та правовий режим їх регулювання в Україні.Питання для самостійного вивчення теми


 1. Напрямки венчурного фінансування в ЄС.

 2. Інституційні форми фінансування інвестиційної діяльності.

 3. Розвиток міжнародного лізингу.

 4. Особливості фінансування НДДКР за рахунок іноземних грантів.

 5. Міжнародна науково – технічна допомога розвитку інноваційної діяльності в Україні.Навчальні завдання
Завдання 1.
Завдання 1.

З метою виробництва нової продукції підприємство вирішило взяти в оренду необхідне устаткування терміном на 5 років на умовах фінансового лізингу.

Вартість обладнання 120 тис. грн. Для фінансування угоди лізингодавець бере банківський кредит на 5 років у сумі 140 тис. грн. під 30% річних зі щорічним погашенням відсотків. Річна норма амортизації – 20%, розмір щорічної маржі лізингодавця - 2,5%. Періодичність виплати лізингових платежів – щорічна.

Необхідно: 1. Розрахувати лізингові платежі;

 2. Дослідити, які відбудуться зміни в задачі, якщо це буде операційний лізинг.


Завдання 2.

Чи доцільна реалізація інноваційного проекту за умов, що дисконтна ставка дорівнює 10%, а податок на прибуток 30%.

Таблиця 10

Показники

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Інвестиції, тис. грн.

750

810

560

-

-

-

Прибуток, тис. грн.

-

-

910

1080

1500

1800

Амортизаційні відрахування, тис грн.

-

-

100

100

100

100

Використовуючи дані таблиці, розрахуйте термін окупності інвестицій
Завдання 3.

Обґрунтувати доцільність закупки нового обладнання в кредит.

Розрахувати:

а) коефіцієнт кредитного впливу;

б) ціну здачі обладнання замовникові;

в) народногосподарські витрати на купівлю імпортного обладнання;

г) економічний ефект та коефіцієнт економічної ефективності від імпорту обладнання.
Таблиця 11

№ п/п

Показники

Умови кредитування

1.

Вартість нової високопродуктивної технологічної лінії, млн. у.о.

8

2.

Авансові платежі готівкою, %

15

3.

Період повернення кредиту, років

5

4.

Річна відсоткова ставка, %

7

5.

Норма амортизаційних відрахувань від вартості технологічної лінії, %

10


6.

Нормативна рентабельність

0,15

7.

Множник для визначення кредитного впливу

0,824

8.

Коефіцієнт витрат

2

9.

Збільшення випуску продукції за рахунок введення нового обладнання

2Методичні вказівки для виконання навчальних завдань


 • Коефіцієнт кредитного впливу обчислюється за формулою:

де - qап – розмір авансових платежів готівкою за імпортне обладнання, %;m – множник, визначений за умов отримання прибутку на рік від тих коштів, що вивільняються в результаті розстрочки платежу за імпорт обладнання.

де - ΔВ – збільшення річного обсягу товарної (нормативної чистої) продукції під час експлуатації імпортного обладнання);ΔС – зниження річних поточних витрат виробництва за рахунок економії сировини. Матеріалів, палива, енергії і заробітної плати;

ΔК – зменшення середньорічної вартості обігових коштів за рахунок економії матеріальних і трудових ресурсів;

рн – нормативна рентабельність;

рам – норма амортизаційних відрахувань від вартості імпортного обладнання. %.

Народногосподарські витрати на купівлю імпортного обладнання:де Цв валютна вартість обладнання, у. о.;kв – коефіцієнт перерахунку валюти;

kкр – коефіцієнт кредитного впливу.

Економічний ефект від імпорту обладнання:Коефіцієнт ефективності імпорту:
Тестові завдання для перевірки та самоконтролю знань

Виберіть одну чи декілька вірних відповідей із запропонованих альтернатив на слідуючі запитання:


 1. Які з перелічених нижче джерел в інновації відносяться до власних:

а) прибуток;

б) акціонерний капітал;

в) кредити;

г) амортизація;

ґ)процентні позики;

д) благодійні внески;

е) безвідсоткові позики.


 1. Які з перелічених нижче джерел в інновації відносяться до залучених:

а) прибуток;

б) акціонерний капітал;

в) кредити;

г) амортизація;

ґ)процентні позики;

д) благодійні внески;

е) безвідсоткові позики.


 1. Фінансовими називають інвестиції:

а) які фінансуються за рахунок фінансових засобів підприємства;

б) які використовуються для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;

в) спрямовані на вдосконалення активної частини основних фондів;

г) вкладені в нематеріальні активи підприємства;

ґ) використовують залучені кошти.


 1. Інвестиційна діяльність підприємств може здійснюватися за рахунок:

а) власних фінансових ресурсів;

б) позикових фінансових засобів;

в) залучених фінансових засобів;

г) бюджетних інвестиційних асигнувань;

ґ) безкоштовних і добродійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян;

д) усі відповіді правильні.
 1. Позичкові джерела формування інвестиційних ресурсів -це:

а) довгострокові кредити банку;

б) безповоротно надані засоби на цільове інвестування;

в) емісія акцій підприємства;

г) страхова сума відшкодування збитків, зумовлених втратою майна;

г) усі відповіді правильні.


 1. Період окупності інвестицій характеризує:

а) ступінь покриття поточних зобов'язань за рахунок поточних активів;

б) рівень прибутковості інвестицій;

в) термін, за який інвестиції цілком окупляться;

г) правильні відповіді «а» і «в»;

ґ) усі відповіді неправильні.


 1. Розмір грошового потоку по реальних інвестиціях обчислюється як:

а) сума валового прибутку й амортизаційних відрахувань від вартості матеріальних активів;

б) різниця між теперішньою вартістю грошових потоків і розміром прибутку, що виплачується інвестору;

в) розмір прибутку, що його планує одержати інвестор;

г) сума чистого прибутку й амортизаційних відрахувань;

ґ) правильної відповіді немає.


 1. Відтворювальна структура інвестицій — це співвідношення довгострокових витрат на:

а) форми лише простого відтворення основних фондів;

б) форми лише розширеного відтворення основних фондів;

в) простого і розширеного відтворення основних фондів;

г) правильні відповіді «б» і «в»;

ґ) усі відповіді правильні.


 1. Фінансові інвестиції — це:

а) укладення, що фінансуються за рахунок фінансових засобів підприємства;

б) укладення капіталу в дохідні види фондових інструментів;

в) укладення, спрямовані на вдосконалення активної частини основних фондів;

г) укладення капіталу в нематеріальні активи підприємства;

ґ) укладення, що фінансуються за рахунок залучених коштів

д) казначейські зобов'язання.

Тема 7. Методологія системної оцінки ефективності інновацій та інноваційної діяльності

План практичного заняття


 1. Поняття оцінки ефективності інноваційних проектів.

 2. Основні принципи оцінки інноваційного проекту.

 3. Види ефекту від реалізації інновацій.

 4. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація.

 5. Ефективність заходів зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Метод функціонально-вартісного аналізу (ФВА).Питання для самостійного вивчення теми


  1. Поєднання науково – технічного аналізу проекту з комерційним, фінансово – економічним і соціальним.

  2. Роль екологічного аналізу проекту в умовах техноглобалізму.

  3. Аналіз ефективності інноваційної діяльності на різних стадіях інноваційного процесу.

  4. Рекомендації ЮНІДО щодо оцінки ефективності інноваційної діяльностіНавчальні завдання

Завдання 1.

Запропоновані до впровадження три винаходи. Визначте, який з них найрентабельніший, якщо відомо, що інвестиції: по першому винаходу становлять 356,5 грн., по другому – 685,0 грн., по третьому – 1100 грн. Очікуваний прибуток: по першому винаходу становить 470,5 грн., по другому – 8800,0 грн., по третьому – 1700 грн.


Завдання 2.

Підприємство передбачає реалізувати інноваційно – інвестиційний проект вартістю 300 тис. грн., практичне здійснення якого спрямоване на виробництво нового виду продукції. Очікуються такі грошові потоки: 1 рік – 38 тис. грн., 2 рік – 40 тис. грн.. з рік – 58 тис. грн., 4 рік – 52,5 тис. грн. Необхідно визначити чистий приведений дохід та термін окупності інвестицій за умови, що дисконтна ставка дорівнює 8%.


Завдання 3.

На підприємстві застосована нова технологічна лінія. Завдяки її використанню валові витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість) зменшились з 3200 до 2950 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 3400 грн. Нову автоматизовану лінію розраховано на випуск 180 тис. од. продукції щорічно. На її придбання і введення в дію вкладено 74050 тис. грн. інвестицій.

Визначити рівень рентабельності нової технологічної лінії.
Завдання 4.

Визначити рівень рентабельності інноваційного проекту та термін окупності інвестицій виходячи з даних: обсяг інвестицій в інноваційний проект становить 1100 тис. грн. ( на перший рік припадає 1200тис. грн., на другий – 2850тис. грн.). Грошові потоки, починаючи з другого року реалізації проекту, становитимуть 1900 тис. грн., у наступні роки – відповідно 700, 900, 1100, 1150. Дисконтована ставка – 10%.


Завдання 5.

Прийняти рішення про доцільність застосування запланованого винаходу на підприємстві., для чого необхідно визначити: 1. витрати на виготовлення;

 2. питоме використання раніше застосовуваних агрегатів та нових;

 3. річний економічний ефект.

Таблиця 12

Показники

Ум. позначення

Агрегат МК – 12

(застосов.)Агрегат МК – 14

(новий)


1. Собівартість виготовлення агрегату, тис. грн.

С

21

24

2. Капітальні витрати, тис. грн.

К

0.7

0.8

3.Річний обсяг випуску агрегатів, тис. шт..

Vр

100

100

4. Потреба в агрегатах на річну програму, тис. шт.

А

4

3

5. Питомі витрати на агрегат

Вn

0.23

0.15

6. Коефіцієнт ефективності

Еn

0.15

0.15


Завдання 6.

Визначити річний економічний ефект від використання раціоналізаторської пропозиції, яка дозволить збільшити виробництво продукції з 75 до 85%. При технології, що застосовувалася раніше, собівартість продукції (транзисторів) становила 18 грн./ шт., а питомі вкладення 0,75 грн./ шт. Річний обсяг виробів – 1800 шт.


Завдання 7.

Провести оцінку ефективності нововведень. Розрахунки звести у табл. 10.Вихідні дані:

 • витрати у споживача при експлуатації старої техніки Зо – 100 грн.;

 • витрати виробництва (без амортизації) у споживача при експлуатації нової техніки – З1 = 25;

 • амортизація по новій техніці – А = 0,1;

 • витрати на науково–технічні розробки – Zнтр = 58000грн.

Таблиця 13

Показники
Роки

1

2

3

4

51. Кількість продукції, шт.

Nі

190

280

560

300

140
2. Термін служби обладнання до морального зносу, років

t0

5

4

3

2

1
3.Ціна виробництва, грн.

Цн

210

210

210

210

210
4.Нормативна ефективність

Еі

0,15

0,1875

0,247

0,375

0,75
5. Ціна продажу, грн.

Цп

250

250

250

250

250
6. Ціна лімітна, грн.

Цл7.Верхня границя ціни, грн.

Цв8. Рейтинг виробника

γ9.Річний економічний ефект

Еі10.Ефект народногосподарський

Ен/г11. Рейтинг споживача

Rі12. Економічний потенціал

Ентр13. Коефіцієнт ефективності розробки

Кер
Завдання 8.

Дати оцінку варіантам науково-технічних розробок нового технологічного обладнання.

Визначити оптимальний варіант за критерієм ефективності.

Витрати на науково-технічну розробку по варіанту А становлять 16 тис. грн., варіанту В – 19 тис. грн.


Таблиця 14

Рік виробництва обладнання

Річний економічний ефект з урахуванням морального зносу, грн..

Прогнозований обсяг виробництва нового обладнання, од.

Варіант А

Варіант В

Варіант А

Варіант В

1

436

397

25

40

2

405

354

50

75

3

377

299

75

105

4

295

215

115

130

5

121

178

115

120


Завдання 9.

Обґрунтувати доцільність впровадження у виробництво нової техніки, яка потребує більших витрат при виготовленні ніж попередня, але в свою чергу має вищу продуктивність, довший термін служби, менші експлуатаційні витрати і капітальні вкладення споживача.

Визначіть річний економічний ефект на розрахунковий рік виробництва нової машини та обґрунтувати прийняте рішення.

Таблиця 15№ п/п

Показники

Умов. позн.

Одиниця

Базова машина

Нова машина

1.

Річний обсяг випуску продукції

А

шт.

-

1150

2.

Собівартість машини

С

грн.

480

690

3,

Питомі капіталовкладення

К

грн.

380

570

4.

Продуктивність машини

В

тис. м3

28

40

5.

Термін служби

Тс

років

6

12

6

Річні поточні витрати з експлуатації без урахування реновації)

І΄1, І΄2

грн.

3200

4850

7.

Супутні капіталовкладення споживача

К΄1, К΄2

грн.

200

220

8.

Коефіцієнт ефективності

Ен
0,15

0,15


Завдання 10.

Проектний інститут розробляє технологічний процес (потокової лінії) з переробки сільськогосподарської сировини. Вартість проектних робіт становить 72 тис. грн., які мають бути освоєні протягом двох років: 42 тис. грн. – першого року і 30 тис. грн. – другого.

Виготовлення технічних засобів триватиме рік. Вартість обладнання 80 тис. грн., а монтажу – 15 тис. грн., який також має бути виконаний протягом року.
Завдання 11.

У виробництво впроваджується новий зварювальний агрегат. Необхідно визначити економічний ефект від впровадження агрегату з врахуванням чинника часу та питомих капіталовкладень.

Таблиця 16

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

Результати, грн.

15000

15200

15800

16400

17100

21300

Витрати, грн.

950

3180

8900

13200

18750

21050

Коефіцієнт дискон- тування 10%

0,9091

0,8264

0,7513

0,683

0,6209

0,5645


Завдання 12.

Визначіть термін окупності найбільш ефективного за даним критерієм проекту.

Таблиця 17
Доходи

Одночасні витрати

Поточні витрати

Диск%

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

1 проект

220

320

320

250

60

60

100

100

100

25

2 проект

260

400

500

180

220

300

90

110

110

30


Завдання 13.

Визначіть індекс доходності найбільш ефективного за даним критерієм проекту.

Таблиця 18
Доходи

Одночасні витрати

Поточні витрати

Диск %

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

1 проект

220

320

320

250

60

60

100

100

100

25

2 проект

260

400

500

180

220

300

90

110

110

30


Завдання 14.

На основі аналізу техніко – економічних показників необхідно вирішити:Таблиця 19

№ п/п

Показники

Одиниці

Види машин

А

Б

В

1.

Вартість нової машини

грн.

1300

1500

2100

2.

Продуктивність машин у першому циклі експлуатації:

 1. нової машини;

 2. старої, капітально відремонтованої машини;

 3. старої капітально відремонтованої і модернізованої машини.

тис. у. о

90
70

85


120
100

110


180
150

120


3.

Тривалість ремонтного циклу:

 1. нової машини;

 2. старої, капітально відремонтованої машини;

 3. старої капітально відремонтованої і модернізованої машини.

роки

3,5
2,8

3

3
2,6

2,5

4
3


3,8

4.

Втрати, пов’язані з недоамортизацією старої машини у випадку її заміни

грн.

320


220


380


5.

Вартість капітального ремонту

грн.

320

540

480

6.

Вартість капітального ремонту з модернізацією

грн.

450


640

760

7.

Собівартість одиниці продукції виготовленої на:

 1. нової машини;

 2. старої, капітально відремонтованої машини;

 3. старої капітально відремонтованої і модернізованої машини.

грн. за 1 тис. у. о

1250
1260

1265


1280
1285

1290


1400
1450

1460


Для прийняття рішення необхідно визначити:

а) коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт;

б) коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт з модернізацією.


Завдання 15.

Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу щорічно переробляти 0,8 т. сировини і виробляти 180 тис. банок консервованої продукції за ціною 2,2 грн. за банку. Собівартість продукції 108 за банку. Супутні капіталовкладення становлять 950 грн. щорічно. Термін експлуатації потокової лінії становить 5 років.

Обчисліть економічний ефект від використання нової технології.
Методичні вказівки для виконання навчальних завдань


 • Механізм управління інноваційним процесом передбачає оцінку ефективності нововведення з трьох сторін:

  1. із народногосподарської позиції;

  2. із позиції підприємства – ін новатора;

  3. із позиції підприємства – споживача.

Для проведення народногосподарської оцінки нововведення використовується такий показник як критерій економічного потенціалу науково – технічної розробки:

де Еі – річний економічний ефект одиниці нової продукції, в і – му році розрахований у сфері споживання;Nі – кількість нової продукції, що виготовляється в і – му році;

t – період корисної експлуатації нового виробу;

n – рік випуску нового виробу;

Zнтр – витрати на науково – технічні розробки.

В загальному вигляді народногосподарську ефективність розробки можна визначити через коефіцієнт ефективності науково – технічної розробки:Цей коефіцієнт являє собою міру ефективності інновації і чим нижче він 1, тим вищу ефективність він показує.

При оцінці нововведення здійснюється процес ціноутворення, який передбачає розрахунок верхньої та нижньої межі ціни.

Нижня ціна – це ціна при якій виробнику продукції рівно вигідно здійснювати виробництво нової продукції чи старої, тобто виробник не отримує додаткових вигод від використання інновації:де Сп – проектна собівартість нового виробу;Rо – мінімальний рівень рентабельності в даній галузі для даної групи товарів.

Верхня межа ціни являє собою такий її рівень, при якому споживачеві рівно вигідно здійснювати споживання нової продукції чи її старого зразка:де Зо – приведені витрати на одиницю продукції у споживача при використанні старої продукції;З1 – витрати на виготовлення одиниці продукції при експлуатації інновації у споживача без врахування витрат на амортизацію;

Ені – своєрідний норматив ефективності в і – му році. Що враховує моральний знос продукції;

А – норма амортизації на реновацію по новому виду продукції.

Нижня межа ціни не враховує витрати на науково – технічну розробку в зв’язку з чим виникає необхідність розрахунку граничної ціни:Співвідношення верхньої і граничної ціни визначає рейтинг нововведення для підприємства ін новатора:Чим вище одиниці цей показник, тим вищий рейтинг нововведення він виражає.

Ефективність інновації з позиції споживача:

де Цп – продажна ціна нового виробу.

Рейтинг нововведення для споживача:

Враховуючи той факт, що річний економічний ефект визначається з врахуванням фактора морального зносу, то настає момент, коли Еі може набувати від’ємного значення. В цьому випадку виникає необхідність перегляду попередньої ціни:де rn-1 – рейтинг нововведення в попередньому році. • Для прийняття рішення про доцільність застосування запланованого винаходу на підприємстві необхідно:

 • обчислити приведені витрати на виготовлення нового та старого виробу: З1 = С1 + Ен∙К1;

З2 = С2 + Ен∙К2

 • питоме використання раніше застосовуваних виробів та нових: m1 = А1 / Q;

m2 = А2 / Q

де А1, А2 .річний обсяг випуску відповідно старого та нового виробу , тис. шт.Q - потреба в агрегатах на річну програму, тис. шт.

 • річний економічний ефект від використання винаходу:

Ер = [(З1 m1 / m2) + (С1 - С2)/ m2] / А2

де C1, C2 - собівартість виготовлення старого та нового виробу, тис. грн.


Економічна ефективність витрат на капітальний ремонт обладнання визначаться за формулою:

де Rівитрати на і- й капітальний ремонт машини;Sе – сума перевищення експлуатаційних витрат щодо відремонтованої машини порівняно з новою;

Kн – балансова вартість нової машини;

α та β коефіцієнти, що показують відповідно відношення продуктивності капітально відремонтованої машини до продуктивності нової машини на першому циклі її експлуатації до першого капітального ремонту;

S – втрати від недоамортизації нової машини.

Економічна ефективність витрат на капітальний ремонт і модернізацію обладнання визначаться за формулою:де М – витрати на модернізацію виробничого обладнання.

При цьому для обчислення коефіцієнтів α та β, а також величини Sе потрібно брати відповідні показники модернізованої і старої техніки.

Тестові завдання для перевірки та самоконтролю знань

Виберіть одну чи декілька вірних відповідей із запропонованих альтернатив на слідуючі запитання:


 1. Для одержання позитивних результатів під час проведення розрахунків ефективності інноваційного проекту є необхідним:

а) узгодження в розрахунках за часом грошових потоків;

б) урахування масштабу проекту;

в) вибір моменту для дисконтування;

г) установлення обсягу витрат і вигод проекту;

ґ) визначення складності проекту.


 1. Що є нижньою межею доходності інноваційного проекту?

а) ціна капіталу;

б) ціна власного капіталу;

в) ціна залученого капіталу.


 1. Основними факторами, які визначають норму прибутку для ін новатора, є:

а) ціна капіталу, внутрішні потреби виробництва;

б) ставка банківських депозитів, ціна залученого капіталу, умови галузевої і міжгалузевої конкуренції;

в) альтернативні вкладення коштів і їх доходність;

г) рівень ризику.
 1. Індекс рентабельності – це:

а) очікуваний рівень прибутковості;

б) рівень прибутковості, що дорівнює безризиковій ставці;

в) рівень прибутковості, що дорівнює чистому приведеному доходу проекту;

г) відношення приведених доходів до приведених витрат;

ґ) правильної відповіді не має.


 1. Інноваційний проект є економічно ефективним, якщо індекс рентабельності інновацій:

а) дорівнює 0;

б) більший 0, але менший 1;

в) дорівнює 1;

г) більший 1.
 1. Які показники ефективності інноваційного проекту не враховують чинник часу:

а) норма прибутку;

б) період окупності;

в) внутрішня норма доходності;

г) індекс рентабельності.
 1. Якщо індекс рентабельності інновацій дорівнює одиниці. То інтегральний ефект:

а) менший 0;

б) дорівнює 0;

в) більший 0.


 1. Для розрахунку коефіцієнта дисконтування використовуються дані про:

а) дохідність альтернативних проектів;

б) рівень премії за ризик;

в) рівень інфляції;

г) відсоткова ставка по валютному депозиту.
 1. Розрахуйте точку беззбитковості (в цілих числах). Загальні витрати 800 грн. , умовно – постійні витрати 500 грн., виручка від реалізації 3500 грн.:

а) 11; б) 18; в) 13; г) 8.


 1. При обґрунтуванні економічної ефективності інноваційного проекту, згідно розрахунків, отримані економічні показники, що приведені нижче. Розрахунок якого показника (яких показників), на ваш погляд, необхідно перевірити ще раз?

а) чиста поточна вартість проекту – 154 тис. грн.;

б) термін окупності – 3 роки;

в) період реалізації – 4 роки;

г) дисконт 10%;

ґ) внутрішня норма доходності – 18%;

д) індекс доходності – 18%;

е) індекс доходності – 1,56;

є) середньорічна норма рентабельності інвестицій – 21%;

ж) жодні показники не викликають сумнівів.


 1. При обґрунтуванні економічної ефективності інноваційного проекту, згідно розрахунків, отримані економічні показники, що приведені нижче. Розрахунок якого показника (яких показників), на ваш погляд, необхідно перевірити ще раз?

а) чиста поточна вартість проекту – 278 тис. грн.;

б) термін окупності – 3 роки;

в) період реалізації – 4 роки;

г) дисконт 12%;

ґ) внутрішня норма доходності – 17%;

д) індекс доходності – 1,68;

е) середньорічна норма рентабельності інвестицій – 17%;

є) жодні показники не викликають сумнівів.

Тема 8. Міжнародні проблеми оцінки, реєстрації і захисту інтелектуальної власності

План практичного заняття

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка