Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030403 "Міжнародні економічні відносини"



Сторінка7/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір2.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Практична значимість інноватики як області наукового знання полягає в:

а) передбаченні перспектив довгострокового техніко-економічного розвитку;

б) впливі на динаміку виробництва в різних фазах ділових циклів;

в) сприянні підйому ділових циклів;

г) передбаченні перспектив довгострокового техніко-економічного розвитку, вплив на динаміку виробництва в різних фазах ділових циклів, сприяння підйому ділової активності;

д) передбаченні перспектив довгострокового техніко-економічного розвитку і сприяння підйому ділової активності.


 1. Термін “інновація” вперше впровадив:

а) Ф. Ніксон;

б) Й. Шумпетер;

в) П. Друкер;

г) Н.Д. Кондратьєв;

д) В. Хартман.


 1. Що розумів Й. Шумпетер під нововведеннями?

а) винаходи;

б) нові технології;

в) нові комбінації факторів виробництва;

г) нову техніку;

ґ) нові ринки збуту;

д) нові вироби.



 1. Інновації, що виникають внаслідок адаптації нововведень до вимог ринку називають:

а) базисними;

б) поліпшуючими;

в) псевдоінноваціями;

 1. Чи є термін “нововведення” синонімом англійського слова an innovation (інновація)?

а) так;

б) ні.


Відповідь обґрунтуйте.


 1. Процес виведення нововведення на ринок позначається терміном:

а) ініціація;

б) рутинізація;

в) дифузія;

г) комерціалізація;

ґ) збут.


 1. Чим визначається інноваційна позиція держави?

а) інноваційним потенціалом;

б) інвестиційним кліматом;

в) технічними характеристиками інновацій;

г) економічними характеристиками інновацій;

ґ) маркетинговими характеристиками інновацій.


 1. Національна інноваційна система це:

а) інноваційний клімат країни, що визначається її природно – географічними, демографічними та економічними факторами;

б) потоки технологій та інформації, що визначаються урядовою політикою окремо взятої країни;

в) сукупність інститутів, що обумовлюють та забезпечують розвиток і поширення інновацій у межах конкретної держави і мають міцні національні корені, традиції, політичні і культурні особливості;

ґ) комплексні характеристики адаптивності інноваційних та виробничих компаній, університетів, дослідницьких лабораторій, технологічних концернів, технопарків й бізнес-інкубаторів до інновацій в рамках окремої держави.

Тема 2. Механізм державного регулювання науково – технічного розвитку міжнародного співробітництва

План практичного заняття


 1. Роль держави в здійсненні міжнародного інноваційного підприємництва.

 2. Методи державної підтримки інноваційної діяльності.

 3. Поняття державної науково – технічної програми (ДНТП), види ДНТП.

 4. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності.

 5. Міждержавні угоди про науково – технічне співробітництво України.



Питання для самостійного вивчення теми
Балансовий метод


 1. Обмеженість ринкових механізмів регулювання міжнародного інноваційного підприємництва.

 2. Функції державних органів в інноваційній сфері.

 3. Державні пріоритети в сфері науки і технологій.

 4. Світова практика державного регулювання інноваційної сфери: рівні і форми.

 5. Світова практика державних стратегій регулювання інноваційної діяльності.

 6. Характеристика механізму державної підтримки інноваційної діяльності в США.

 7. Характеристика механізму державної підтримки інноваційної діяльності в Японії.

 8. Характеристика механізму державної підтримки інноваційної діяльності країн Євросоюзу.



Навчальні завдання

Завдання 1.

Охарактеризуйте фінансово – кредитні інструменти і важелі державної підтримки інноваційної сфери на прикладі Франції.


Завдання 2.

Визначіть характерні риси сучасної податкової політики щодо інноваторів. Розділіть їх на ті, що сприяють інноваційній діяльності, та ті, що її гальмують.


Завдання 3.

Охарактеризуйте основні законодавчі акти, які регулюють інноваційну діяльність в Україні. Порівняйте їх із законодавчими актами будь-якої країни ближнього та дальнього зарубіжжя (за вибором).


Завдання 4.

Опишіть особливості державних науково –технічних програм в Японії та США. Приведіть алгоритми їх розробки.


Завдання 5.

Охарактеризуйте механізм розробки науково - технічних програм в колишньому СРСР та порівняйте його із сучасним механізмом в Україні.



Тестові завдання для перевірки та самоконтролю знань

Виберіть одну чи декілька вірних відповідей із запропонованих альтернатив на слідуючі запитання:
1. Науково – технічна дипломатія включає:

а) бізнес – етикет проведення переговорів дипломатичними працівниками щодо укладання міжнародних договорів в сфері науково – технічного співробітництва;

б) систему заходів та інститутів сприяння науково – технічного співробітництва і захисту інтересів держави на міжнародній арені;

в) розробку державних пріоритетів науково – технічної політики на міжнародному інноваційному ринку.


2. Непрямі методи державного регулювання інноваційної діяльності включають:

а) податкові пільги;

б) механізми кредитування;

в) розробку законодавчої бази;

г) патентно – ліцензійний механізм;

ґ) підтримку малого інноваційного бізнесу;

д) розвиток інноваційної інфраструктури;

е) кредитні механізми.


4. За рівнем і формами державного регулювання інноваційних процесів виділяють стратегії:

а) ринкові, жорстко централізовані, трансформаційні;

б) стимулюючі, протекціоністські, обмежуючі;

в) активного втручання, децентралізованого регулювання, змішані;

г) замкнуті, відкриті, селективного розвитку.
5. Державна політика регулювання інноваційних процесів в Великій Британії є:

а) децентралізованою;

б) централізованою;

в) змішаною.


6. Державна науково – технічна програма це:

а) крупний інноваційний проект загальнодержавного значення, спрямований на вирішення певних наукових та науково – технічних завдань;

б) головний план розвитку науково – технічної сфери держави;

в) пріоритети науково –технічної сфери держави із визначеними напрямками їх практичної реалізації.


7. Головним завданням якої держави є перетворення країни із “імітатора” і “раціоналізатора” в “творця” технологій:

а) Швеції;

б) Сінгапуру;

в) Мексики;

г) Японії;

ґ) Росії;

д) Польщі.

Тема 3. Типологія організаційних форм інноваційної діяльності та області їх функціонування



План практичного заняття

 1. Середовище міжнародного інноваційного підприємництва.

 2. Характеристика факторів впливу на інноваційний розвиток держав.

 3. Організаційні структури інноваційного менеджменту.

 4. Особливості організації венчурного бізнесу.

 5. Сфери функціонування фірм, орієнтованих на життєвий цикл продукту.

 6. Механізм функціонування технопарків та технополісів.

 7. Роль фінансово – промислових груп та холдингів в МІМ.



Питання для самостійного вивчення теми


 1. Проблеми створення сприятливого середовища для інноваційної діяльності.

 2. Організація венчурного підприємництва в США.

 3. Історія розвитку технопарків в колишньому СРСР.

 4. Нормативно – правова база інноваційних структур в Україні.

 5. Японський досвід розвитку організаційних форм інноваційної діяльності.

 6. Характеристика територіальних науково – промислових комплексів.

 7. Інтеграційні і синергетичні процеси в інноваційній інфраструктурі.


Навчальні завдання

Завдання 1.

Визначте до якого типу інноваційного підприємства відноситься фірма, яка характеризується наступним чином: “Об’єднання “Бісмарк”, зайняте масовим випуском виробів, володіє великими ресурсами, має 20 – тисячний колектив. В плановому порядку переходить на нові моделі”.


Завдання 2.

Визначте до якого типу відноситься підприємство, яке характеризується наступним чином: “Фірма “Сократ - 1” – мале підприємство з 50 працівниками, зайняте наданням наукоємких послуг (консультаційна діяльність, програмування, підготовка кадрів)”.


Завдання 3.

Визначте до якого типу інноваційного підприємства відноситься фірма, яка характеризується наступним чином: “Компанія “Екшен” – середня організація з 2000 колективом, випускає широкий спектр наукоємкої оригінальної продукції малими партіями, постійно шукає ніші”.


Завдання 4.

Самостійно оберіть країну та дослідіть її інноваційну інфраструктуру. Визначте базові елементи інноваційної інфраструктури країни, приведіть їх приклади.



Тестові завдання для перевірки та самоконтролю знань

Виберіть одну чи декілька вірних відповідей із запропонованих альтернатив на слідуючі запитання:

 1. Який тип інноваційної поведінки описується як “масове виробництво нового продукту з випереджанням конкурентів за рахунок серійності виробництва і ефекту масштабу”?

а ) віолентний;

б) патієнтний;

в) експлерентний;

г) комутантний.




 1. Який тип інноваційної поведінки з переліку приведеного в питанні 1, описується як “пристосування до вузьких сегментів ринку (ніш) шляхом спеціалізованого виробництва нової продукції з унікальними властивостями”?




 1. Який тип інноваційної поведінки з переліку приведеного в питанні 1, описується як “вихід на ринок з радикально новим продуктом і захоплення частини ринку”?




 1. Який тип інноваційної поведінки з переліку приведеного в питанні 1, описується як “пристосування до умов місцевого ринку, заповнення вільних ринкових ніш, імітація новинок”?




 1. Як співвідноситься між собою група класифікацій підприємств “віоленти” – за Раменським Л.Г. (за типом конкуренції в рослинному світі) та за Фрізенвінкелем Х. (тваринний світ):

а ) сіра миша;

б) гордий лев, могутній слон, неповороткий бегемот;

в) хитра лисиця;

г) перша ластівка.




 1. Як співвідноситься між собою група класифікацій підприємств “патієнти” – за Раменським Л.Г. (за типом конкуренції в рослинному світі) та за Фрізенвінкелем Х. (тваринний світ). Перелік можливих варіантів класифікації приведений в питанні 5.




 1. Як співвідноситься між собою група класифікацій підприємств “експлеренти” – за Раменським Л.Г. (за типом конкуренції в рослинному світі) та за Фрізенвінкелем Х. (тваринний світ). Перелік можливих варіантів класифікації приведений в питанні 5.

 2. Як співвідноситься між собою група класифікацій підприємств “комутанти” – за Раменським Л.Г. (за типом конкуренції в рослинному світі) та за Фрізенвінкелем Х. (тваринний світ). Перелік можливих варіантів класифікації приведений в питанні 5.




 1. Які функції можна віднести до підприємств – віолентам?

а) фундаментальна наука, пошукові НДР, планові розробки нової продукції;

б) спеціалізоване виробництво диференційованих товарів для сегментів ринку;

в) організація системи гарантійного обслуговування;

г) масове і крупно серійне виробництво стандартної продукції;

ґ) розробка і вихід на ринок з піонерними радикальними продуктовими новаціями;

д) імітація новинок і пропозиція їх сегменту ринку з низьким платіжним попитом;

е) робота з стандартизації продукції, організація систем якості і сертифікації;

є) проведення маркетингових досліджень для пошук ринкових ніш (вузьких сегментів);

ж) дослідно – конструкторські розробки для диференціації продукції;

з) дрібносерійне виробництво цілком нових піонерних наукоємких продуктів;

і) виробництво дрібних простих деталей і компонентів для крупних компаній;

й) надання споживачам складних і рідкісних наукоємких послуг;

к) розробка піонерних технологічних новацій;

л) розробка піонерних технологічних новацій;

м) надання побутових та інших послуг населенню;

н) виробництво товарів місцевого значення.




 1. Які функції із приведених в питанні 9 можна віднести до підприємств – патієнтів?




 1. Які функції із приведених в питанні 9 можна віднести до підприємств – комутантів?




 1. Які функції із приведених в питанні 9 можна віднести до підприємств – експлерентів?




 1. Визначте, якому типу підприємства, враховуючи стадію його розвитку, характерне використання механізму “самоприскорювального росту”: масоване втручання нового якісного продукту за доступною ціною → поява мільйонів користувачів; розвиток стандартів і всебічного сервісу → новий аргумент придбання → об’єм продаж росте, ціни падають → новий інтерес споживачів.

а ) віолент – “гордий лев”;

б) віолент – “могутній слон”;

в) віолент – “неповороткий бегемот;

г) патієнт;

ґ) експлерент;

д) комутант.




 1. Виділіть дві проблеми і небезпеки патієнта:

а) вторгнення на ринок випадкового конкурента;

б) старіння знань і інноваційних (інтелектуальних) капіталів;

в) небезпека захоплення і поглинання;

г) небезпека з боку постачальників;

ґ) покидання ринку споживачами.


 1. Структура, що спеціалізується на створенні умов для виникнення та ефективної діяльності малих інноваційних фірм, має назву:

а) науково-промисловий комплекс;

б) бізнес -«інкубатор»;

в) технопарк;

г) технополіс.




 1. Структура, що виникає на підставі угод між фірмами, які проводять наукові дослідження, та фірмами, які займаються комерціалізацією результатів, має назву:

а) науково-промисловий комплекс;

б) бізнес -«інкубатор»;

в) технопарк;

г) технополіс.




 1. Модель технопарку — це:

а) науково-промисловий комплекс;

б) технопарк;

в) бізнес -«інкубатор»;

г) технополіс.




 1. Які з перелічених послуг не надаються бізнес -«інкубаторами»:

а) оренда приміщень;

б) маркетингові послуги;

в) інформаційні послуги;

г) виробничі послуги.




 1. Організація, для якої дослідження та розробки становлять основний вид діяльності, має назву:

а) фінансово-промислова група;

б) бізнес-інкубатор;

в) технопарк;

г) наукова організація.

Тема 4. Стратегії поведінки на міжнародному ринку інновацій

План практичного заняття


 1. Сутність та зміст поняття стратегії в інноваційній діяльності.

 2. Види інноваційних стратегій поведінки на міжнародному ринку.

 3. Методи та моделі вибору інноваційної стратегії.

 4. Особливості інноваційних стратегій окремих зарубіжних країн.

 5. Міжнародна практика формування концепцій науково – технічного та інноваційного розвитку країни.



Питання для самостійного вивчення теми


  1. Роль стилю керівництва в стратегічному управлінні інноваціями.

  2. Функції контролінгу в процесі реалізації стратегії.

  3. Стратегії конкуренції і стратегії “айкідо” в міжнародному бізнесі.

  4. Комбіновані інноваційні стратегії розвитку.

  5. Концепція стратегічного розвитку інноваційної діяльності України.

Навчальні завдання

Завдання 1.

Ви генеральний директор НВО “Новатор”, яке зберігає передові позиції в світі в аеро - космічній індустрії і розглядаєте програму освоєння конверсійних заходів. Які пропозиції ви включили б до інноваційної політики? Які аспекти інноваційної політики, на ваш погляд, є найважливішими?


Завдання 2.

Фірма “Паскаль” добре відома на вітчизняному і зарубіжному ринках як виробник обладнання для косметичних салонів. В результаті цінової конкуренції з боку нових фірм “Паскаль” став поступово витіснятися з ринку. Цей процес був для керівництва мало помітним так як весь час за рахунок розширення виробництва росли прибутки, як перекривали втрати від скорочення частки ринку.

Необхідно прийняти стратегічне інноваційне рішення, яке б відповідало ситуації, що склалася.
Завдання 3.

В сучасному світі інновації визначають успішність діяльності будь-якої компанії на національному ринку. Проте, менеджерам таких компаній постійно доводиться стикатися з опором змінам.

Що, на вашу думку, мають здійснювати менеджери, щоб перебороти таку протидію інноваціям? Визначіть інноваційну програму, якщо вас призначать інноваційним менеджером?
Тестові завдання для перевірки та самоконтролю знань

Виберіть одну чи декілька вірних відповідей із запропонованих альтернатив на слідуючі запитання:


 1. Розробка інноваційної стратегії підприємства спирається на:

а) аналіз конкурентної позиції підприємства;

б) аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища;

в) фінансову стійкість підприємства;

г) аналіз фінансового стану конкурентів.




 1. Розроблення інноваційної стратегії підприємства починається з:

а) формулювання загальної мети підприємства;

б) складання плану інноваційної діяльності підприємства;

в) вибору джерел фінансування інноваційного проекту;

г) оцінювання ринку збуту.




 1. Яка інноваційна стратегія пов’язана з удосконаленням форми і сервісу продукції, закріпленням певних інноваційних форм на тривалий період їх “життєвого циклу”?

а) наступальна;

б) захисна;

в) імітаційна;

г) залежна;

ґ) традиційна.


 1. Назвіть, яка з інноваційних стратегій пов’язана з високим рівнем фінансових ризиків:

а) наступальна;

б) захисна;

в) імітаційна;

г) залежна;

ґ) традиційна.


 1. Які із стратегій є найбільш доцільними для ціноутворення на нові товари?

а) стратегія низьких цін, тобто стратегія “проникнення” на ринок;

б) стратегія помірної ціни (собівартість плюс рентабельність);

в) стратегія високих цін – стратегія “зняття вершків”;

г) стратегія ціноутворення на основі витрат.



 1. Яке поняття стратегічного інноваційного менеджменту визначається наступним чином: “Погляди вищих менеджерів компанії на те, якими видами діяльності організація збирається займатися в перспективі, який довгостроковий курс, які перспективи фірми в майбутньому”?

а) місія - призначення;

б) місія – “стратегічне бачення”;

в) місія – “бізнес ідея”;

г) місія - орієнтація.

ґ) місія – політика.


 1. Яке поняття стратегічного інноваційного менеджменту серед перелічених в тесті 6 визначається наступним чином: “Більш конкретне визначення області діяльності фірми за рахунок уточнення потреб покупців, чи що необхідно виробляти; визначення сегменту ринку – групи покупців, чи для кого виробляються товари; визначення технологічного і функціонального виконання, тобто уточнення процесу задоволення потреб покупця”?




 1. Виділіть ознаки в відповідній послідовності, які характеризують місію – “Стратегічне бачення”:

  1. Який довгостроковий курс організації?

  2. Які майбутні споживачі і клієнти фірми?

  3. Які технології фірма буде використовувати в майбутньому?

  4. Якими видами діяльності організація збирається займатися в перспективі?

  5. Які перспективи фірми в майбутньому?

а) 1 – 2 - 3;

б) 2 – 5 - 4;

в) 4 – 2 - 3;

г) 4 – 1 - 5.


 1. Який із квадрантів матриці Ансоффа описується як “локальні інновації” (рис 17)?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.




Ринок

старий

новий

Товари і технології

нові

1

2

старі

4

3

Рис.17. Матриця І. Ансоффа



 1. Які із приведених основних цілей місії – політики компанії Nike безперечно мають інноваційний аспект?

а) затвердити і посилити позиції компанії як виробника прогресивних спортивних товарів номер один, приділяючи особливу увагу видам спорту: біг, футбол, бейсбол;

б) підвищувати прибутковість за рахунок управління запасами і підвищення якості продукції;

в) інтенсифікувати зусилля компанії з виробництва товарів для потреб дітей;

г) рухатися в напрямку розширення числа міжнародних ринків;

ґ) зайняти міцні позиції на нових динамічних ринках: туристичного інвентарю, велосипедів.

Тема 6. Система фінансового забезпечення інвестування інновацій



План практичного заняття

 1. Поняття та структура організаційно – економічного механізму управління міжнародним інноваційним підприємництвом.

 2. Суть і принципи науково – технічного планування та прогнозування.

 3. Характеристика інноваційного процесу як об’єкту міжнародного інноваційного менеджменту.

 4. Поняття життєвого циклу інновацій.

 5. Моделі і форми організації інноваційного процесу.

 6. Мотиваційні фактори в міжнародному інноваційному менеджменті.



Питання для самостійного вивчення теми


 1. Принципи формування організаційно – економічного механізму управління міжнародним інноваційним підприємництвом.

 2. Методи науково – технічного планування та прогнозування.

 3. Розробка оптимальних планів з застосуванням економіко – математичних методів.

 4. Управління створенням, освоєнням і якістю нової продукції.

 5. Особливості інноваційних комунікацій в міжнародному бізнесі.

 6. Територіальні моделі інноваційного процесу.


Навчальні завдання

Завдання 1.

Визначте, які ділянки на схемі життєвого циклу інновації характеризують етапи, на яких інвестиції носять ризиковий характер (рис. 18).


Завдання 2.

За схемою життєвого циклу інновації охарактеризуйте криву, яка показує динаміку прибутків. Прокоментуйте її зміну за кожною стадією життєвого циклу, приведіть необхідні для цього формули і залежності.







Рис 18. Схема життєвого циклу інновації




Завдання 3.

За схемою життєвого циклу інновації охарактеризуйте криву, яка показує динаміку дифузії інновації. Прокоментуйте її зміну за кожною стадією життєвого циклу.


Завдання 4.

Фірма займається виробництвом фотоапаратів. Асортимент складається з 5 найменувань. За останні 5 років обсяги виробництва знизились на 10%, падають прибутки. Проаналізуйте проблему, запропонуйте 3 – 4 ідеї щодо виправлення такого становища. Відповідь прокоментуйте, використовуючи схему життєвого циклу інновації.


Завдання 5.

Фірма займається випуском засобів мобільного зв’язку. Щорічні продажі здійснюються з ростом приблизно 155%, але в останній рік намітилась тенденція до скорочення продажів. Проаналізуйте проблему, запропонуйте 3 – 4 ідеї щодо виправлення такого становища. Відповідь прокоментуйте, використовуючи схему життєвого циклу інновації.


Завдання 6.

Є три інноваційних проекти. Використовуючи метод приведених витрат, виберіть найбільш ефективний. Вихідні дані подані в табл..

Таблиця 4.

Показник

Варіант

1

2

3

 1. Інвестиції, тис. грн.

18000

21000

19550

 1. Витрати виробництва на один виріб, грн.

360

420

500

 1. Річний об’єм виробництва, шт.

25000

19500

24050

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка