Методичні вказівки до вивчення кредитного модуля "Комп’ютерна графіка "Скачати 190.98 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір190.98 Kb.
Методичні вказівки до вивчення кредитного модуля
“Комп’ютерна графіка ” МПН.05. 02

для студентів 1 курсу ПБФ

Особливостями весняного семестра 2014/2015 навчального року є:


 • необхідність забезпечення планомірного самостійного засвоєння студентами теоретичного змісту кредитного модуля у перші два місяці семестру;

 • відсутність настановчих лекцій (таких, що читають студентам-заочникам), які мають організувати й забезпечити самостійне засвоєння студентами навчального матеріалу.

Враховуючи ці особливості, доцільно мати такий зміст методичних вказівок:


 1. Мета та завдання кредитного модуля

1.1. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

 • моделювання геометричними та комп’ютерними методами виробів приладобудуваня;

 • побудови та оформлення їх технічних креслеників та схем у відповідності до існуючих стандартів;

 • використання у своїй професійній діяльності інформаційно-проектувальних систем .

1.2.Основні завдання кредитного модуля.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:


 • основних засад геометричного моделювання об’єктів;

 • проекційних методів побудови та дослідження просторових об’єктів за їх плоскими зображеннями на креслениках;

 • вимог існуючих державних, міждержавних та світових стандартів, які діють на території України та використовуються при побудові технічної документації в галузі приладобудування та оптотехніки;

 • можливостей сучасних графічних редакторів для моделювання об’єктів, виконання та редагування їх зображень і креслень, а також підготовки конструкторсько-технологічної документації;

 • з фундаментальної графічно-інформаційної підготовки з орієнтуванням на фаховий профіль приладобудувного факультету.


уміння:

 • виконувати і читати проекційні зображення будь-яких геометричних та технічних об’єктів;

 • використовувати кресленик як плоску геометричну модель об’єкта, на якій можна досліджувати ті ж геометричні параметри, що й на реальному виробі;

 • аналізувати та проводити пошук оптимального розв’язку для вирішення поставлених задач на комплексному кресленику;

 • оформляти конструкторські документи відповідно до вимог діючих стандартів;

 • виконувати конструкторсько-технологічні документи за допомогою систем автоматизованого проектування;

 • створювати та використовувати кресленики на різних стадіях проектування.

 • застосовувати знання з комп’ютерної графіки, сучасних інформаційних технологій при вивченні інших дисциплін та в майбутній професійній діяльності.


досвід:

 • виконання ескізу від руки та кресленика за допомогою креслярських інструментів, а також систем автоматизованого проектування;

 • роботи з інформаційно-проектними засобами;

 • управління інформацією інформаційно -технічними засобами;

 • володіння відповідною термінологією і користування довідковою літературою;
 1. Структура кредитного модуля

Наприклад:Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

Кредитів

Годин

Лекційні заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття (комп’ютерний практикум)

СРС

3

108

18

36

18

36

Диф. залік
 1. Організація навчального процесу

Особливістю навчального процесу у весняному семестрі є його організація за дистанційною формою навчання у перші вісім тижнів.

Наприклад:


Календарно-тематичний план засвоєння навчальної дисципліни


Тиждень

Зміст навчальної роботи

1

Лекція 1 Запуск AutoCAD. Графічний інтерфейс програми. Практичне заняття 1 З'єднання нарізеві. Складання та оформлення специфікацій.

Лабораторне заняття 1 Графічний інтерфейс програми. Задання координат в AutoCAD. Команди побудови графічних примітивів.2

Практичне заняття 2 З’єднання нерознімні. Розглядаються види нерознімних з’єднань,зображення їх на креслениках деталей.

3

Лекція 2 Налаштування параметрів кресленика в AutoCAD. Практичне заняття 3 Деталювання складального кресленика. Простановка розмірів та шорсткості поверхонь спряжених деталей.
Лабораторне заняття 2 Засоби організації кресленика. Робота із шарами. Параметри шару: колір, тип, товщина лінії, ін.

4

Практичне заняття 4 Деталювання складального кресленика. . Ескіз деталі типу “Корпус”.

5

Лекція 3 Креслення плоских об’єктів складної форми. Практичне заняття 5 Деталювання складального кресленика. . Ескіз деталі типу “Кришка”.

Лабораторне заняття 3 Креслення плоских об’єктів складної форми.6

Практичне заняття 6 Деталювання складального кресленика. . Ескіз деталі типу “Вал”.

7

Лекція 4 Побудова проекційного кресленика деталі. Практичне заняття 7 Розрахунок та зображення передачі циліндричної зубчастої.

Лабораторне заняття 4 Побудова проекційного кресленика деталі.8

Практичне заняття 8 Розрахунок та зображення рейкової передачі. Розрахунок передачі,особливості зображення на креслениках.

9

Лекція 5 Моделювання тривимірних об’єктів. Практичне заняття 9 Розрахунок та зображення пружин. Лабораторне заняття 5 Моделювання тривимірних об’єктів.

На початку семестру студенти мають за своїм логіном і паролем увійти до електронного кампусу й отримати Методичні вказівки та Конспект лекцій.

Рекомендується щотижня засвоювати навчальний матеріал одної лекції відповідно до календарно-тематичного плану та перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу, відповівши на контрольні запитання (провести тестування).


 1. Лекційні заняття

№ з/п

Назва теми лекції та перелік основних питань
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)

1

Лекція 1. . Запуск AutoCAD. Графічний інтерфейс програми.

Головне меню програми. Контекстне меню. Використання діалогових вікон. Панелі інструментів. Робота з командним рядком. Режими програми.

Задання координат в AutoCAD. Команди побудови графічних примітивів. Покрокове прив’язування. Об’єктне прив’язування.

Створення нового кресленика в AutoCAD. Збереження кресленика в AutoCAD. Використання шаблонів.Дидактичні засоби:

Рекомендована література: [7], розд.1, стор.13-20.

СРС: Засвоєння команд побудови графічних примітивів.

2

Лекція 2. Налаштування параметрів кресленика в AutoCAD.

Засоби організації кресленика. Робота із шарами. Параметри шару: колір, тип, товщина лінії, ін. Керування зображенням на екрані. Робота з текстом. Однорядковий текст. Багаторядковий текст. Налаштування стилю тексту. Команди редагування зображень.Дидактичні засоби:

 • ПК сумісний з IBM PС;

 • методичні вказівки.

Рекомендована література: [3, 4, 5], розд.9, стор.63-78, 79-81, 86-103.

СРС: Засвоєння команд редагування зображень, задання координат в AutoCAD.

3

Лекція 3 Креслення пласких об’єктів складної форми.

Спряження геометричних елементів. Робота з полілінією. Робота зі сплайнами. Побудова пласких контурів. Налаштування розмірних стилів. Нанесення розмірів. Оформлення кресленика за вимогами основних стандартів (формати, масштаби, лінії, щрифти, ін.).Дидактичні засоби:

 • ПК сумісний з IBM PС;

 • методичні вказівки.

Рекомендована література: [7], розд.8, стор. 132-156.

СРС: Побудова плаского контуру за індивідуальним завданням. Нанесення розмірів.

4

Лекція 4. Побудова проекційного кресленика деталі.

Задання точок методами допоміжних побудов: відстеження, фільтрів точок, операції From. Оформлення проекційного кресленика деталі (види, розрізи, нанесення розмірів, позначення розрізів, ін.).Дидактичні засоби:

 • ПК сумісний з IBM PС;

 • методичні вказівки.

Рекомендована література: [7], розд.2, стор.36-40.

СРС: Побудова та оформлення проекційного кресленика деталі за індивідуальним завданням, яке відповідає варіанту.

5

Лекція 5. . Моделювання тривимірних об’єктів.

Створення тривимірної моделі способом виштовхування. Застосування контурів і областей. Використання аксонометричних зображень. Способи вирізування четвертої частини моделі. Булеві операції. Система координат користувача. Штрихування розрізів тривимірних об’єктів... Дидактичні засоби:

 • ПК сумісний з IBM PС;

 • методичні вказівки.

Рекомендована література: [7], розд.14, стор.230- 233.

СРС: Створення тривимірної моделі способом виштовхування плаского контуру за індивідуальним завданням.
 1. Практичні заняття

№ з/п

Назва теми заняття та перелік основних питань

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)1

Практичне заняття 1. З'єднання нарізеві. Складання та оформлення специфікацій.

Виконуються розрахунки деталей нарізевих з’єднань та складається специфікація до кресленика “З’єднання нарізеві”.

Дидактичні засоби: таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [5], розд.3, с.303-309.

СРС: Виконання кресленика “З’єднання нарізеві”.

2

Практичне заняття 2. З’єднання нерознімні.

Розглядаються види нерознімних з’єднань,зображення їх на креслениках деталей.

Дидактичні засоби: таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [5], розд.3, с.326-341.

СРС: Виконання кресленика “Об’єктив”.

3

Практичне заняття 3. . Деталювання складального кресленика. Простановка розмірів та шорсткості поверхонь спряжених деталей.

Дидактичні засоби: таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [5], розд.3, с.396-400.

СРС: Виконання кресленика.

4

Практичне заняття 4. . Деталювання складального кресленика. . Ескіз деталі типу “Корпус”.

Розглядаються особливості виконання креслеників ливарних деталей,нанесення розмірів та шорсткості поверхонь. Виконується ескіз корпусної деталі вузла.

Дидактичні засоби: таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [5], розд.3, с.244-258.

СРС: Виконання кресленика “Корпус”.

5

Практичне заняття 5. . Деталювання складального кресленика. . Ескіз деталі типу “Кришка”.

Розглядаються особливості виконання креслеників ливарних деталей,нанесення розмірів та шорсткості поверхонь спряжених деталей. Виконується ескіз деталі типу " Кришка " вузла.

Дидактичні засоби: таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [5], розд.3, с.244-258.

СРС: Виконання ескіза “ Кришка ”.

6

Практичне заняття 6. Деталювання складального кресленика. . Ескіз деталі типу “Вал”.

Виконання креслеників типових деталей.

Зображення основних конструктивних елементів деталей: шпонкових пазів, лисок, шліців,зубів;технологіних елементів: проточок для виходу різьбонарізальних інструментів, проточок для виходу шліфувального круга, центрових отворів, фасок, тощо. Виконання ескіза деталі типу "Вал".

Дидактичні засоби: таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [5], розд.3, с.256-282.

СРС: Виконання ескіза “Вал”.

7

Практичне заняття 7. Розрахунок та зображення передачі циліндричної зубчастої. Розрахунок передачі,особливості зображення на креслениках.

Дидактичні засоби: таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [5], розд.3, с.346-354.

СРС: Виконання кресленика.

8

Практичне заняття 8. . Розрахунок та зображення рейкової передачі.

Розрахунок передачі,особливості зображення на креслениках.

Дидактичні засоби: таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [5], розд.3, с.346-354.

СРС: Виконання кресленика.

9

Практичне заняття 9. . Розрахунок та зображення пружин.

Розглядаються види пружин, розрахунок та вибір пружин за стандартами, зображення їх на креслениках.

Дидактичні засоби: таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [5], розд.3, с.341-344.

СРС: Виконання кресленика пружини.
 1. Лабораторні заняття (комп’ютерний практикум)

№ з/п

Назва лабораторної роботи (комп’ютерного практикуму)

Кількість ауд. годин

1

Комп’ютерний практикум 1. Графічний інтерфейс програми. Задання координат в AutoCAD. Команди побудови графічних примітивів.

2

2

Комп’ютерний практикум 2. Засоби організації кресленика. Робота із шарами. Параметри шару: колір, тип, товщина лінії, ін. Керування зображенням на екрані. Робота з текстом. Однорядковий текст. Багаторядковий текст. Налаштування стилю тексту. Команди редагування зображень.

2

3

Комп’ютерний практикум 3. Креслення пласких об’єктів складної форми.

Спряження геометричних елементів. Робота з полілінією. Робота зі сплайнами. Побудова пласких контурів. Налаштування розмірних стилів. Нанесення розмірів. Оформлення кресленика за вимогами основних стандартів (формати, масштаби, лінії, щрифти, ін.).

Побудова плоских контурів.

2

4

Комп’ютерний практикум 4. Побудова проекційного кресленика деталі.

Задання точок методами допоміжних побудов: відстеження, фільтрів точок, операції From. Оформлення проекційного кресленика деталі (види, розрізи, нанесення розмірів, позначення розрізів, ін.).

2

5

Комп’ютерний практикум 5. Моделювання тривимірних об’єктів.

Створення тривимірної моделі способом виштовхування. Застосування контурів і областей. Використання аксонометричних зображень. Способи вирізування четвертої частини моделі. Булеві операції. Система координат користувача. Штрихування розрізів тривимірних об’єктів.

2
 1. Оцінювання результатів навчання

Надається опис РСО або посилання на Положення про РСО у додатку. У всякому разі має бути визначено: яка робота студента оцінюється, розподіл балів за видами робіт, критерії оцінювання кожного виду робіт, посилання на контрольні запитання діагностики результатів навчання (Додаток 1), структура завдань залікової контрольної роботи (екзаменаційних білетів) з критеріями оцінювання. Таблиця перетворення рейтингових балів до відповідної оцінки.


 1. Контакти із викладачем

Спілкування з викладачем проводиться через електронний кампус або електронною поштою (dopiraganna@gmail.com).
9. Рекомендована література
9.1. Базова


 1. Бубенников А.В. , Громов Н.Н. Начертательная геометрия., М., «Высшая школа», 1985, 416с.

 2. ГОСТ 2.001-70 - 2.121-73 ЕСКД. Основные положения.- М., 1985.

 3. ГОСТ 2.301-68 - 2.319.81 ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей.-М.,1985.

 4. Методичні вказівки до курсу лабораторних робіт з комп’ютерної графіки.Укл. Г.О.Гнітецька, Т.В.Гнітецька.-К.:КПІ, 1997.

 5. Хаскін А.М. Креслення.-К.,Вища шк. 1985.

 6. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.О. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD Навч.посібник.-К.:Каравела,2005.-336с.


9.2. Допоміжна
1. Четверухин Н.В. и др. Курс начертательной геометрии.М., «Высшая школа», 1986, 276с.

 1. Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии.,М.. «Наука», 1969, 367.

 2. Бубенников А.В. Сборник задач по начертательной геометрии., М.,1987, 296.

 3. Елементи інформатики: Довідник.//Височанський В.С., Кардаш А.І., Костів О.В., Черняхівський В.В. За ред. Кардаша А.І.-Львів:Світ,1990.

 4. Михайленко В.Е., Кислоокий В.И., Лященко А.А. Геометрическое моделирование и машинная графика в САПР.-Вища шк.,1991.

 5. Ванін В.В., Беліцька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання студентів немеханічних спеціальностей.-К:.НТУУ «КПІ», 2013.-60с.

 6. Методичні вказівки до виконання графічної роботи «Схеми електричні принципові» з курсу «Інженерна графіка» для студентів електро- і радіо спеціальностей та слухачів ФПК / Укл. Н.М.Коломійчук, А.В.Бліок.-К.: КПІ, 1986.- 32с.

Вся зазначена література є в достатньому обсязі в бібліотеці НТУУ «КПІ».


10. Інформаційні ресурси


 1. Гнітецька Т.В. Електронний підручник «Нарисна геометрія»/www.udek.ntu-kpi.kiev.ua.


Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінки успішності студентів
з кредитного модуля «Комп’ютерна графіка» МПН.05.02

для напрямку 6.05.1003 “Приладобудування"

для напрямку 6.05.1004 “Оптотехніка"
Факультет –Приладобудування

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.Семестр


Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

Кредити

акад.

год.


лекції

практ

лаб.

роб.


СРС+

Зал.


МКР

КП

семестр.

атест.


2

4,5

162

18

36

18

36

-

54

диф.залік


VIII. Методика оцінювання

Рейтинг студента з цієї дисципліни у семестрі складається з балів, що отримуються за:

 1. 5 графічних робіт, виконаних в системі ACAD ;

 2. 1 курсовий проект;

 3. 7 лабораторних робіт;

 4. 10 графічних робіт з інженерної графіки.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

Рейтингова оцінка RD = rk + rs, , де rk - сума вагових балів контрольних заходів, що виконуються протягом семестру, rs - сума як штрафних, так і заохочувальних балів.


 1. Лабораторні роботи
  1. Виконання роботи. Ваговий бал – 2

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи дорівнює 2*7=14 балів
Критерії оцінювання:
90-100 % виконання 2

75-89 % виконання 1< 50 % виконання тему не зараховано 0
Роботи не зараховується викладачем, якщо сума балів менше 9.


  1. Виконання графічних робіт в системі АCAD

Ваговий бал 5. Максимальна кількість балів за всі роботи дорівнює 5*5=25 балів.

Критерії оцінювання:


90-100 % виконання 5 балів (оцінка “відмінно”)

80-89 % виконання 4 бали (оцінка “добре”)

60-79 % виконання 3 бали (оцінка “задовільно”)

40-59 % виконання 2 бали (заохочувальні бали)< 40 % виконання 0 балів

2. Практичні заняття
2.1 Виконання графічних робіт

Ваговий бал 5. Максимальна кількість балів за всі роботи дорівнює 5*9=45 балів. Складальний кресленик – 15 балів.

Специфікація -1 бал

Критерії оцінювання:


90-100 % виконання 5 балів (оцінка “відмінно”)

80-89 % виконання 4 бали (оцінка “добре”)

60-79 % виконання 3 бали (оцінка “задовільно”)

40-59 % виконання 2 бали (заохочувальні бали)< 40 % виконання 0 балів
Примітка. Запізнення (більше ніж на одне заняття) захисту завдань графічної роботи штрафується 1 балом за кожне завдання.
Заохочувальні бали.
Студенти, які успішно виконують додаткові завдання (учасники олімпіади), отримують заохочувальні 1-6 балів. Заохочувальні бали можуть отримувати студенти, які демонструють високу якість графічного виконання робіт в зошитах і альбомах, а також ті, які активно працюють в аудиторії та отримують за відповіді позитивні оцінки, та ті, що мають хороші конспекти.

Перескладання позитивної підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не допускається.


Розмір шкали рейтингу R = 100 балів.
3. Курсовий проект
3.1 Виконання графічних робіт

Ваговий бал 5. Максимальна кількість балів за всі роботи дорівнює 5*10=50 балів. Складальний кресленик – 15 балів.

Пояснювальна записка – 25 балів.

Захист курсової роботи – 10 балів.


Критерії оцінювання:
90-100 % виконання 5 балів (оцінка “відмінно”)

80-89 % виконання 4 бали (оцінка “добре”)

60-79 % виконання 3 бали (оцінка “задовільно”)

40-59 % виконання 2 бали (заохочувальні бали)< 40 % виконання 0 балів
Примітка. Запізнення (більше ніж на одне заняття) захисту завдань графічної роботи штрафується 1 балом за кожне завдання.

Умови проміжної атестації


Для отримання “зараховано” з першої атестації (8 тиждень) студент повинен набрати не менше 30 балів (50% від максимально можливої кількості балів на восьмому тижні, яка складає 60 балів).
Для отримання “зараховано” з другої атестації (14 тиждень) студент повинен набрати не менше 50 балів (50% від максимально можливої кількості балів на восьмому тижні, яка складає 100 балів).

Умови допуску до диференційованого заліку:
зарахування лабораторних та графічних робіт з комп'ютерної графіки та графічних робіт з інженерної графіки, а також стартовий рейтинг Rc ≥ 60.
Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг менше 0.6R, тобто менше 60 балів, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу.
Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг більше 0.6R мають можливість:
а) отримати залікову оцінку “автоматом” відповідно до набраного рейтингу (табл. 1)
б) виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки. В цьому випадку попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку за результатом залікової роботи.
Розрахунок шкали рейтингу:
Перерахунок рейтингових балів у традиційні та ECTS оцінки у першому семестрі здійснюється згідно з таблицями 1, 2 і 3.
Перерахунок рейтингових балів у традиційні та ECTS оцінки, з урахуванням комп’ютерної графіки, здійснюється згідно з таблицею 3. Для розрахунку рейтингу за виконання залікової роботи використовується таблиця 2.
Таблиця 1. Переведення рейтингових оцінок в ECTS та традиційні оцінки


Значення рейтингу

Оцінка за шкалою

ECTS


Оцінка традиційна

95-100

А – Відмінно

Відмінно

85-94

В - Дуже добре


Добре

75-84

С – Добре

65-74

D – Задовільно

60-64

Е - Достатньо

(задовольняє мінімальні критерії)Задовільно

RD < 59

FX- Незадовільно

Незадовільно

RD < 40

F - Незадовільно (потрібна додаткова робота)

Не допущено
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка