Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Обладнання нафтопереробних виробництв"Скачати 406.6 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.01.2017
Розмір406.6 Kb.
  1   2

Міністерство освіти і науки України


Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до вивчення дисципліни

"Обладнання нафтопереробних виробництв"

зі спеціальності 7.090220 "Обладнання хімічних

виробництв і підприємств будівельних матеріалів"

для студентів денної і заочної форм навчанняСуми

Видавництво Сумського державного університету

2007


Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Обладнання нафтогазопереробних виробництв" зі спеціальності 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" для студентів денної і заочної форм навчання /Укладачі: О.О.Ляпощенко, В.І. Склабінський. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 32 с.

Кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ)ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................

1 Мета і завдання вивчення дисципліни “Обладнання нафтопереробних виробництв”................................................

1.1 Мета вивчення дисципліни.................................................

1.2 Завдання вивчення дисципліни..........................................

1.3 Перелік дисциплін і розділів, засвоєння яких необхідне для вивчення курсу.............................................................

2 Види навчальної роботи та їх роль у процесі вивчення курсу...........................................................................................

2.1 Мета та завдання викладання лекцій.................................

2.2 Мета та завдання проведення практичних занять............

2.3 Індивідуальна робота студентів.........................................

2.4 Підсумковий контроль знань.............................................

3 Загальні рекомендації щодо вивчення курсу.........................

4 Програма дисципліни “Обладнання нафтопереробних виробництв”...............................................................................

5 Зміст навчального матеріалу курсу.........................................

5.1 Лекційний матеріал (аудиторні заняття)...........................

5.2 Теми практичних занять і самостійних робіт...................

5.3 Розрахункові роботи (самостійна робота студентів).......

5.4 Карта модульно-рейтингового контролю знань студентів...............................................................................

6 Питання для самопідготовки (екзаменаційні)........................

6.1 Питання рейтингового контролю знань студентів

денної форми навчання з дисципліни................................

7 Варіанти завдань розрахункових робіт....................................

7.1 Розрахунок та вибір пропанового холодильника-конденсатора установки низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату.........................

Список літератури....................................................................С.

4
5


5

5
6
7

7

8

910

10
13

14

14

1819
19

19
19

22

22

30
ВСТУП
Навчальна дисципліна "Обладнання нафтопереробних виробництв" належить до спеціальних дисциплін і вивчається студентами денної і заочної форм навчання зі спеціальності 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" за спеціалізацією 7.090220.01/б „Машини та апарати нафтогазопереробних виробництв”.

Вивчаючи курс, студенти послідовно опановують інженерні основи методів та показників оцінювання ефективного використання обладнання нафто- та газопереробних виробництв, конструкції машин та апаратів, що використовуються у нафто- і газопереробній промисловості, чинники, що впливають на продуктивність машин і апаратів, та методи їх визначення, режими роботи та способи раціонального застосування обладнання газо- та нафтопромислового комплексу, методи експлуатаційних, технологічних і конструктивних розрахунків нафтохімічних установок і агрегатів.

Вивчення дисципліни складається з таких видів навчальної роботи:

- лекцій і консультацій із найбільш складних розділів курсу;

- самостійного вивчення матеріалу з навчальних посібників і методичної літератури;

- виконання практичних робіт;

- виконання розрахункових робіт;

- контролю обсягу і ступеня засвоєння матеріалу курсу, що

реалізується на заняттях, консультаціях, заліках та іспитах.

Дані методичні вказівки стануть у нагоді студентам 4–го курсу денної і 5-го курсу заочної форм навчання під час самостійного вивчення дисципліни.1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Обладнання нафтопереробних виробництв”


1.1 Мета вивчення дисципліни
Дисципліна "Обладнання нафтопереробних виробництв" є основною дисципліною, що завершує навчальний процес підготовки фахівців зі спеціальності 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" за спеціалізацією 7.090220.01/б „Машини та апарати нафтогазопереробних виробництв”.

У навчальному процесі щодо даної дисципліни передбачені теоретичні (лекції), практичні та індивідуальні заняття. На основі знань, які отримані студентами під час вивчення курсу, виконується курсовий і дипломний проекти.

Ця дисципліна є спеціальною інженерною дисципліною, при вивченні якої студенти опановують методи вибору машин та апаратів нафто- та газопереробного комплексу, інженерні основи методів розрахунку основних геометричних розмірів машин і апаратів нафто- та газопереробної промисловості, вивчають різноманітні конструкції обладнання.
1.2 Завдання вивчення дисципліни
Завданням навчальної дисципліни "Обладнання нафтогазопереробних виробництв" є набуття студентами знань щодо конструкцій машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв, основних показників обладнання, особливостей впливу різних чинників на працездатність машин та апаратів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен ЗНАТИ:

- основні принципи конструювання та розрахунку технологічних параметрів обладнання нафтогазопереробних виробництв;

- методи вибору основних показників машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв;

- конструкції та принципи роботи машин і апаратів нафтогазопереробних виробництв.

У результаті вивчення дисципліни "Обладнання нафтопереробних виробництв" студент повинен набути НАВИЧОК та повинен УМІТИ: • свідомо застосовувати отримані знання при виборі і розробленні основного обладнання для гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів нафтогазопереробних виробництв;

 • складати рівняння матеріальних і теплових балансів для основного устаткування нафтогазопереробних виробництв;

 • визначати технологічні і конструктивні параметри основного обладнання нафтогазопереробних виробництв;

 • робити вибір обладнання для проведення основних типових процесів;

 • обґрунтовувати ухвалені технічні рішення і привселюдно їх захищати.


1.3 Перелік дисциплін і розділів, засвоєння яких необхідне для вивчення курсу


 1. Вища математика. Диференціальне та інтегральне обчислення. Складання та розв'язання диференціальних рівнянь. Математичне моделювання. Методи математичної теорії ймовірностей. Математична статистика.

 2. Фізика. Фізичні величини. Фізичні властивості газів, рідин та твердих тіл. Основні закони руху газу, рідини та твердих тіл i рівняння, які описують ці процеси. Електромагнітні властивості речовини i основні закони, що описують рух електричного струму у провідниках. Принцип роботи електричних машин.

 3. Гідравліка та гідравлічні машини. Гідростатика та гідродинаміка. Гідравлічні розрахунки тиску та швидкості руху рідини i газу в елементах проточної частини обладнання хімічних виробництв, витрати енергії i тиску у рідині, що рухається.

 4. Опір матеріалів. Основні показники міцності матеріалів. Розрахунки різних конструкцій машин i обладнання на міцність, час роботи.

 5. Теоретична механіка. Методи розрахунку руху твердих тіл та застосування цих методів для аналізу роботи машин, механізмів та іншого обладнання хімічних виробництв.

 6. Нарисна геометрія і креслення. Виконання ескізів, складальних і робочих креслень обладнання.

 7. Загальна хімічна технологія. Фізико-хімічні основи процесів.

 8. Технологія виготовлення машин і апаратів. Конструкційні матеріали, їх властивості.

 9. Розрахунок і конструювання машин та апаратів. Розрахунки на міцність та технологічні розрахунки.

 10. Процеси та апарати хімічних виробництв. Теоретичні основи механічних, гідромеханічних, теплових та масообмінних процесів. Основні закони, кінетичні та розрахункові залежності різних процесів, принципи моделювання різних процесів.

 11. Машини та апарати хімічних виробництв. Принципи роботи типових апаратів, машин і обладнання та їх вибір щодо реалізації у технологічних процесах.

2 ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ЇХ РОЛЬ

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
2.1 Мета та завдання проведення лекцій
Лекція є однією з найважливіших форм викладання навчальної дисципліни i читається провідними викладачами кафедри, які досконало знають дисципліну, займаються науковою роботою, вміють підсумовувати інформацію наукового характеру, яка публікується у технічній літературі, та використовувати отримані знання у практичній роботі зі студентами.

Метою проведення лекції є системний та послідовний виклад навчальної дисципліни у доступній для сприйняття студентами формі, яка у той самий час повинна бути подана у стислому вигляді.

Завданням лектора є зрозуміле та чітке викладення студентам суті питання за короткий проміжок часу, а саме: теоретичних основ розрахунків та методів аналізу роботи машин і обладнання хімічних виробництв.

Змістовна лекція повинна розвивати технічне мислення студента, навички творчості, стимулювати до більш глибокого вивчення та оволодіння дисципліною, використання знань у практичній діяльності для своєї успішної роботи.

У результаті засвоєння матеріалу, поданого на лекції, студент повинен ЗНАТИ:

- основні принципи конструювання та розрахунку технологічних параметрів обладнання нафтогазопереробних виробництв;

- методи вибору основних показників машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв;

- конструкції та принципи роботи машин і апаратів нафтогазопереробних виробництв;

- будову, принципи роботи та закономірності процесів, що проходять в обладнанні;

- чинники, які впливають на продуктивність і обладнання машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв, та методи їх визначення;

- методи та показники оцінювання ефективного використання машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв;

- режими раціонального застосування машин і обладнання.


2.2 Мета та завдання проведення практичних занять
Практичні заняття мають на меті закріплення теоретичних знань, набуття навичок при використанні отриманих знань для розв'язання конкретних навчальних i практичних задач.

У результаті роботи на практичних заняттях студент повинен ЗНАТИ:

- основні фізичні процеси, на яких будується робота машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв;

- методи розрахунку технологічних параметрів машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв;

- методи визначення основних геометричних розмірів машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв;


машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв;

- методи конструювання машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв.

УМІТИ:


 • розраховувати основні технологічні чинники машин та апаратів;

 • розробляти конструктивне оформлення машин та апаратів;

 • визначати режими роботи машин та апаратів;

 • вибирати обладнання нафтогазопереробного комплексу, виходячи з потреб виробництва;

- визначати способи впливу на роботу машин та апаратів.
2.3 Індивідуальна робота студентів
Під час вивчення дисципліни студенти денної та заочної форм навчання самостійно розв'язують задачі з окремих тем курсу і виконують розрахункові роботи з розрахунку апаратів, установок та допоміжного обладнання. Індивідуальна робота зі студентами проводиться під керівництвом викладача, і її завданням є надання методичної допомоги у вигляді консультацій під час вирішення питань, що викликають затруднення. В кінцевому підсумку метою індивідуальної роботи є поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок, розвиток уміння самостійно вирішувати порівняно нескладні інженерні завдання та використовувати методичні вказівки і спеціальну літературу (державні стандарти, довідники).

Відповідно до навчального робочого плану виконують розрахункові роботи з визначення технологічних чинників обладнання та підбору машин і апаратів нафтогазопереробних виробництв.

Рекомендації щодо змісту, виконання та оформлення розрахункових робіт для кожного з розділів курсу подані в окремих методичних вказівках.
2.4 Підсумковий контроль знань
Підсумковий контроль знань проводиться в період зимової (8-й семестр для денного відділення та 9-й семестр для заочного відділення) сесії у вигляді заліку та іспиту і під час складання державного іспиту на ступінь бакалавра зі спеціальності 7.090220.

Перелік питань, що виносяться на екзамен, наведено у розділі 6 методичних вказівок.

Деякі питання курсу входять до переліку екзаменаційних питань державного іспиту. Перелік екзаменаційних питань державного іспиту наведений в окремих методичних вказівках.
3 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
Під час вивчення курсу "Обладнання нафтогазопереробних виробництв" студентам денної та заочної форм навчання необхідно керуватися наведеними нижче рекомендаціями:

1 Спеціальна інженерна дисципліна "Обладнання нафтогазопереробних виробництв" містить велику кількість спеціальних тем і розділів, що послідовно розвиваються, і оволодіння навчальним матеріалом буде успішним за умови систематичної самостійної поетапної роботи відповідно до поданої нижче програми курсу.

2 Вивчення курсу складається з таких навчальних елементів:

а) оглядового лекційного матеріалу, що читається висококвалі-фікованими викладачами випускової кафедри;

б) практичних занять, проведених під керівництвом викладача кафедри або філії кафедри;

в) самостійного вивчення матеріалу курсу з підручників, навчальних посібників і методичних вказівок;

г) самостійного розв'язання задач і прикладів із кожної теми курсу;

ґ) самостійного виконання розрахункових робіт з розрахунками експлуатаційних показників обладнання (для студентів заочної форми навчання);

д) індивідуальних консультацій викладачів з окремих складних тем;

е) складання заліку або іспиту.

Графік вивчення дисципліни за семестрами та обсяг аудиторних занять подані в табл. 1.

3 Самостійне вивчення курсу з підручників і навчальних посібників повинно супроводжуватися стислим вибірковим конспектуванням матеріалу, кресленням ескізів і розрахункових схем установок, а також розбиранням прикладів і розв'язанням контрольних задач. Для контролю самопідготовки в даних методичних вказівках наведені контрольні питання, які є одночасно питаннями, що виносяться на залік та екзамен.


Таблиця 1

Форма

навчання


Курс

Семестр

Аудиторне заняття

Самостійна робота

ОДЗ

Іспит,

залік


лекцiя

практ.зан.

лаб.роботи

усього

Денна

4

8

30

12

-

42

12

2

Залік

Заочна

5

9

16

8

-

24

4

1

Іспит

4 Студент повинен знати і вміти пояснити фізичну суть процесу та роботу обладнання, основні теоретичні положення й закони, застосовувані до конкретних апаратів, будову й принцип роботи типових апаратів, машин, агрегатів і обладнання. Знання та уміння скористатися отриманими знаннями перевіряються на заліках.

5 Поточний контроль самостійної роботи студентів із вивчення тем і розділів курсу перевіряється за допомогою модульного контролю (перелік питань, що виносяться на модульний контроль знань, для студентів денної форми навчання наведено наприкінці методичних вказівок) та розрахункових робіт, які є обов'язковими для студентів заочної форми навчання.

Розрахункові роботи студентами заочної форми навчання виконуються в окремому зошиті або на зброшурованих аркушах формату А4.

Заголовний (титульний) аркуш розрахункових робіт повинен мати написи такого змісту:

- розрахункова робота №…з курсу “Обладнання нафтопереробних виробництв”;

- студента денної (заочної) форми навчання 5-го курсу групи ХМЗ…, прізвище, ім'я, по батькові, залікова книжка №…;

- домашня адреса.

Вихідні дані для виконання розрахункових робіт вибираються відповідно до варіантів, які складаються із останніх трьох цифр залікової книжки (кожній із цифр варіанта в таблиці вихідних даних до розрахункових робіт даних методичних вказівок відповідає певний параметр).

Методика й основні розрахункові рівняння для виконання розрахункових робіт викладені в [8], а вихідні дані - у методичних вказівках (у розділі 7).

Розрахункові роботи складаються з описової і розрахункової частин, висновків щодо роботи і списку літератури.

Розрахункові роботи повинні виконуватися студентом самостійно і подаватися вчасно, вони рецензуються викладачем і зараховуються у випадку їх правильного виконання. Зарахована робота разом із рецензією повертається студентові. До заліку допускаються студенти заочної форми навчання, що виконали розрахункову роботу.

6 На заліку студент заочної форми навчання зобов'язаний подати викладачеві зараховану розрахункову роботу. На основі цих матеріалів і відповідей на контрольні питання оцінюються знання студентів.

7 Студенти, що не мають навчальної заборгованості з усіх дисциплін навчального плану, допускаються до складання державного іспиту на ступінь бакалавра. Перелік екзаменаційних питань державного іспиту на ступінь бакалавра охоплює всі основні розділи курсу і містить перелік додаткових питань з основних спеціальних дисциплін.

4 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

“ОБЛАДНАННЯ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ”
Розділ 1 „Обладнання для гідромеханічних процесів у нафтогазопереробних виробництвах” (14 год - д/в; 7 год - з/в).

Вступ. Зміст дисципліни. Література, що рекомендується. Фізико-хімічні властивості нафти, нафтопродуктів, природних і побіжних газів, вплив їх на вибір обладнання. Вентилятори і газодувки, типи і будова. Характеристика вентиляторів, їх використання при підборі газодувних машин. Ємнісне обладнання (ємності, відстійники), обладнання для транспортування нафтопродуктів і скраплених газів. Відцентрові та осьові насоси, типи і будова. Загальна характеристика насоса і її використання при підборі насосів для хімічних установок. Компресорні станції. Будова і принцип роботи компресорного обладнання (поршневого, відцентрового типу, турбокомпресори).

Розділ 2 Обладнання для теплових процесів нафтогазопереробних виробництв (8 год - д/в; 4 год - з/в).

Трубчасті печі, призначення, класифікація, будова і принцип роботи. Конвекційні та радіантні печі. Вибір печей. Теплообмінники, конструкції. Розрахунок поверхні теплопередачі і вибір теплообмінника. Апарати повітряного охолодження. Конструкції апаратів повітряного охолодження. Визначення витрати охолодженого повітря і поверхні теплообміну. Випарники і конденсатори для охолодження газів, що містять вуглець та водень. Розрахунок поверхні теплообміну.

Розділ 3 Обладнання для масообмінних процесів нафтогазопереробних виробництв (8 год - д/в; 5 год - з/в).

Обладнання для очищення й осушування природних і побіжних нафтових газів. Колонна апаратура. Тарілчасті колонні апарати для абсорбції. Розрахунок діаметра і висоти колони. Насадкові колонні апарати, рекомендації із використання. Розприскувальні пристрої. Розрахунок діаметра і висоти шару насадки. Інші конструкції колонних апаратів: порожні, роторні та відцентрові. Колонна апаратура для процесів перегонки і ректифікації. Принцип роботи. Конструкції ректифікаційних колон. Вакуумна й атмосферна колони. Технологічний і конструктивний розрахунок ректифікаційної колони. Кристалізаційне обладнання. Барабанні та циркуляційні кристалізатори, рекомендації із застосування. Екстракційне обладнання хімічних виробництв. Типи і будова екстракторів. Адсорбційна і реакторна апаратура. Реактори каталітичного крекінгу.


5 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ
5.1 Лекційний матеріал (аудиторні заняття)

Таблиця 2Номер лекції

Номер модуля

Розділи та перелік питань,

які вивчаються на лекції, обсяг у годинахКільк. годин

Питання для самостійної роботи

д/в

з/в

1

2

3

4

5

6

1

1

Вступ. Зміст дисципліни. Література, що рекомендується.

Фізико-хімічні властивості нафти, нафтопродуктів, природних і побіжних газів, вплив їх на вибір обладнання2

1,0

1,9Обладнання для гідромеханічних процесів хімічних виробництв


2
Вентилятори і газодувки, типи і будова. Характеристики вентиляторів і їх використання при підборі газодувних машин. Ємнісне обладнання (ємності, відстійники), обладнання для транспортування нафтопродуктів і скраплених газів

2

0,5

1,10,12

Продовження табл. 21

2

3

4

5

6

3
Відцентрові й осьові насоси, типи і будова. Загальна характеристика насоса і її використання при підборі насосів для нафтогазопереробних установок

2

0,5

1,10,11

4
Компресорні станції. Будова і принцип роботи компресорного обладнання (поршневого, відцентрового типу, турбокомпресори)

2

1

1,11

5
Обладнання для зневоднювання і знесолювання нафти. Електродегідратори, електророзподільники

2

1

3,11

6
Фільтри періодичної і безперервної дій, будова основних типів фільтрів (листового фільтр-преса, патронного фільтра, стрічкового, барабанного)

2

1

1,2,5,14

7
Центрифуги безперервної дії, їх характеристика, будова основних типів центрифуг. Рекомендації з вибору центрифуг

2

1

1, 2, 5, 6, 13
2

Обладнання для теплових процесів нафтогазопереробних виробництв


8
Трубчасті печі, призначення, класифікація, будова і принцип роботи. Конвекційні і радіантні печі. Вибір печей

2

1

4, 7

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

6

9
Теплообмінники, конструкції. Розрахунок поверхні теплопередачі і вибір теплообмінника

2

1

1,2,3,11,15

10
Апарати повітряного охолодження. Конструкції, конструктивні особливості. Визначення витрати охолодженого повітря і поверхні теплообміну

2

1

3,5,6

11
Випарники і конденсатори для охолодження газів. Розрахунок поверхні теплообміну

2

1

1,2,5,6
3

Обладнання для масообмінних процесів нафтогазопереробних виробництв


12
Обладнання для очищення та осушування природних і побіжних нафтових газів.

Колонна апаратура. Тарілчасті колонні апарати для абсорбції. Розрахунок діаметра і висоти колони2

1

1, 2, 3, 4, 5, 17

13
Насадкові колонні апарати, рекомендації з використання. Розприску-вальні пристрої. Розрахунок діаметра і висоти шару насадки. Інші конструкції колонних апара-

тів: порожні, роторні, відцентрові2

1

1,2,3,5

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

6

14
Колонна апаратура для процесів перегонки і ректифікації. Принцип роботи.

Конструкції ректифікаційних колон. Вакуумна й атмосферна колони

Технологічний і конструктивний розрахунок ректифікаційної колони


2

1

1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 16

15
Кристалізаційне обладнання. Барабанні та циркуляційні кристалізатори, рекомендації із застосування. Екстракційне обладнання хімічних виробництв. Типи і будова екстракторів. Адсорбційна і реакторна апаратура. Реактори каталітичного крекінгу

2

2

1, 2, 5, 8, 11Разом

30

16,0

5.2 Теми практичних занять і самостійних робіт
Таблиця 3

Номер

заняття


Номер

розділу


Тема заняття

Обсяг, год

Література

д/в

з/в

1
Визначення основних параметрів відцентрового насоса для подачі зрошення в ректифікаційну колону. Підбір відцентрового насоса

2

2

8

2

3

Розрахунок і вибір фільтрів періодичної дії для суспензій (листового, патронного, рамного)

2

1

6

3

3

Розрахунок і вибір відстійних центрифуг (типу ОГШ)

2

1

6

Оформлення ОДЗ № 14
Розрахунок і вибір трубчастої печі

2

1

4,7

5
Розрахунок і вибір кожухотрубчастих теплообмінників-конденсаторів і теплообмінника-випарника ректифікаційної колони. Розрахунок і вибір апарата повітряного охолодження

2

1

6,8

Розрахунок і і оформлення ОДЗ № 26

6

Розрахунок насадкового і тарілчастого абсорберів для очищення суміші газів

2

1

8,18

Оформлення ОДЗ № 3

Усього

12

8


5.3 Розрахункові роботи

(самостійна робота студентів)Номер

заняття


Найменування завдання

і його змістОбсяг,

годин


Література

д/в

з/в

1

Розрахунок і вибір кожухотрубчастого теплообмінника (охолоджувача, конденсатора, випарника)

4

4

6,8

2

Розрахунок і вибір насадкового (або тарілчастого) абсорбера

6

-

8,18

3

Розрахунок і вибір ковпачкової ректифікаційної колони

6

-

8,18Разом


16

4
5.4 Карта модульно-рейтингового контролю знань студентів

Номер

модуля


Теоретичний матеріал, що виноситься на контроль

Вид

контролю


Лаб.

зан.


Практ. зан.

Термін

1

Розділи 1-5

письм.

1

1-6

на 5

тижнів


2

Розділи 6-10

письм.

2

7-10

на 10 тижнів

3

Розділи 10-15

письм.

3

11-14

на 15 тижнів


6 Питання для самопідготовки (екзаменаційні)
6.1 Питання рейтингового контролю знань студентів денної форми навчання з дисципліни
Модуль 1

 1. Фізико-хімічні властивості нафти, нафтопродуктів, природних і побіжних газів, їх вплив на вибір устаткування.

 2. Вентилятори і газодувки, типи і будова.

 3. Характеристики вентиляторів.

 4. Використання характеристик при підборі газодувних машин.

 5. Ємнісне обладнання (ємності, відстійники).

 6. Устаткування для транспортування нафтопродуктів і скраплених газів.

 7. Відцентрові й осьові насоси, типи і будова.

 8. Загальна характеристика насоса.

 9. Використання характеристики при підборі насосів для нафтогазопереробних установок.

 10. Компресорні станції.

 11. Будова і принцип роботи компресорного обладнання.

 12. Основні конструкції компресорних машин: поршневі, відцентрового типу, турбокомпресори.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка