Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконанняСкачати 499.06 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації17.11.2016
Розмір499.06 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національна металургійна академія УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 –

фінанси і кредит
Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012

Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 657.22(07)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит / Укл.: Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, Т.В.Акімова, К.О. Чубенко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 27 с.
Наведені загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”, література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконання.

Призначена для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит


Укладачі: Г.О. Король, канд. екон. наук, проф.

Р.Б. Сокольська, канд. екон. наук, доц.

Т.В. Акімова, ст. викл.

К.О. Чубенко, методист


Відповідальний за випуск В.Д. Зелікман, канд. техн. наук, доц.
Рецензент Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)
ВСТУП
В умовах ринкової економіки все більшого значення набуває система бухгалтерського обліку, призначенням якого є отримання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попередження ризику в фінансовій діяльності.

"Бухгалтерський облік" є однією з базових дисциплін для студентів, які навчаються за галуззю знань “Економіка та підприємництво”. В результаті її вивчення студент повинен зрозуміти сутність бухгалтерського обліку, його роль і місце в системі економічної інформації і господарського управління, освоїти основні облікові категорії, придбати знання, вміння і навички використання елементів бухгалтерського методу.

"Бухгалтерський облік" як економічна наука має своєю основою політекономію, мікроекономіку та макроекономіку, які вивчають виробничі відносини, що склалися в суспільстві. Зі статистики бухгалтерський облік запозичив загальні методологічні прийоми дослідження. З їх допомогою обліковці спостерігають за господарськими процесами, групують ті явища, які є важливими для цілей управління. Облік забезпечує інформацією для складання планів і для контролю їх виконання і, таким чином, тісно пов’язаний з менеджментом. Пов’язані з бухгалтерським обліком науки про економіку і фінанси підприємств. Похідними від бухгалтерського обліку є дисципліни: аналіз господарської діяльності, фінансовий аналіз, аудит і ін. Як бачимо, бухгалтерський облік є дисципліною, яка забезпечується і забезпечує, і є тісно пов’язаною з більшістю дисциплін природничо-наукової та професійної і практичної підготовки, які складають навчальний план за всіма економічними напрямами.

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Відповідно до навчального плану дисципліну "Бухгалтерський облік" вивчають студенти всіх напрямів підготовки за галуззю знань "Економіка та підприємництво" всіх форм навчання. Загальний обсяг дисципліни – 144 академічних години.

Робоча навчальна програма з дисципліни "Бухгалтерський облік" наведена в розділі 3.

Заставою успішного оволодіння дисципліною є самостійна робота над підручниками і навчальними посібниками. Самостійну роботу потрібно вести систематично, за певним планом, складеним самим студентом.

Вивчати теми рекомендується в такій послідовності:

- ознайомлення зі змістом теми по програмі;

- уважне читання відповідного розділу підручника, навчального посібника;

- конспектування матеріалу, що вивчається;

- виконання вправ;

- виконання контрольної роботи.

Базовий варіант завдання для виконання контрольних робіт наведений в розділі 5.

Контрольні роботи повинні бути виконані і оформлені відповідно до встановлених правил. Для рішення задач необхідно використовувати бланки бухгалтерських документів і форм державної фінансової звітності. У всіх облікових регістрах потрібно підрахувати підсумки і зробити перевірку правильності розрахунків.

2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч.посіб. - К.: Знання-Прес, 2003.- 444 с.

2. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. М.В.Кужельного.- 6-те вид. - К.:А.С.К., 2003.- 266 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 6-те вид., прероб. і доп. – Житомир: Рута, 2005. – 756 с.

4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. – 7-е изд., дополн. и перераб. – К.: А.С.К., 2003. – 864 с.

5. Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001.- 195 с.

6. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс - Клуб», 2001. – 832 с.

7. Завгородний В. П. Бухгалтерский учёт в Украине (с использ. нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов.- 5-е изд., доп. и перераб. – К.: А. С. К., 2001. – 848 с.

8. Білова Н. Справжній бухоблік. – Харків: Фактор, 2005. – С.39-107.

9. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 528 с.

10. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Академія, 2002. – 671 с.

11. Король Г. А., Козенков Д. Е. Документы и формы бухгалтерского учёта: Учебное пособие.- Днепропетровск: ИПК МК, 1998. – 92 с.

12. Король Г.О. Бухгалтерський облік: Опорний конспект лекцій. - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2002. - 56с.

13. Король Г.О., Король О.О. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - Дніпропетровськ: ГМетАУ, 1997. – 59 с.
При вивченні дисципліни потрібно ознайомитись з наступними нормативними матеріалами і законодавчими актами:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – ХIV від 16.07.99 зі змінами. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1 – 30 // http:

//zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

//http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Необхідно постійно стежити за новими положеннями, що публікуються в офіційних виданнях та в періодичній літературі.

3. РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ дисципліни
Нижче наводиться робоча програма дисципліни та методичні вказівки до вивчення окремих її тем.
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

Поняття про облік як про інформаційну систему. Історична довідка. Розвиток обліку як виду діяльності. Облік як наука. Принципи обліку. Види обліку. Вимоги до нього в умовах розвитку підприємництва і ринкових відносин. Предмет і метод бухгалтерського обліку.


У цій темі потрібно уяснити поняття про облік, історичну необхідність його виникнення і основні етапи розвитку. Відмінності обліку, що склалися у вітчизняній і зарубіжній практиці. Класифікацію видів обліку за різними ознаками. Місце обліку серед функцій управління, його цілі й роль в прийнятті управлінських рішень. Необхідно вивчити як загальноекономічні, так і специфічні бухгалтерські методи, що використовуються в обліку.

Література: [1- 4, 6 -10, 12, 13].


Тема 2. Балансове узагальнення та звітність.

Поняття про бухгалтерський баланс. Склад активів підприємства. Склад зобов'язань і капіталу підприємства. Відомості, які отримують з балансу. Типи господарських операцій за їх впливом на баланс. Звітність підприємства.


Це досить складна тема, оскільки в бухгалтерському балансі відбивається подвійність предмета бухгалтерського обліку, яким є як кошти підприємства, так і їх джерела. Внаслідок цього баланс являє собою таблицю, розділену вертикально на дві частини: в лівій частині (активі) відбиваються кошти підприємства, в правій (пасиві) - капітал і зобов'язання, тобто джерела коштів. У вартісному вираженні кошти і джерела однакові, однак вони згруповані у розділах балансу за різними ознаками.

Складність сприйняття даної теми полягає також в тому, що бухгалтерський баланс не є динамічним документом, як більшість бухгалтерських регістрів. Це статичний документ, який відображає не рух, а стан, залишки активів і пасивів підприємства на певний момент часу.

Найважливішими відомостями, що отримують з бухгалтерського балансу як безпосередньо, так і шляхом певних розрахунків, є дані про фінансові результати і фінансове становище підприємства в звітному періоді, які визначаються за допомогою різних фінансових показників.

Щодня на підприємстві здійснюється безліч господарських операцій, вивчити які допоможе їх класифікація за різними ознаками. Найважливішою з ознак є вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс. Чітке уявлення про те, як можуть впливати різні операції на бухгалтерський баланс, допоможе краще уяснити сутність подвійного запису та прогнозувати можливі значення підсумків балансу на кінець звітного періоду до складання заключних облікових регістрів.

Література [1-10, 12].
Тема 3. Система рахунків і подвійний запис.

Система рахунків бухгалтерського обліку. Взаємозв'язок рахунків з бухгалтерським балансом. Активні і пасивні рахунки. План рахунків бухгалтерського обліку. Міжнародна практика складання плану рахунків. Сутність подвійного запису. Хронологічні і систематичні записи. Синтетичний і аналітичний облік. Оборотна відомість по синтетичних рахунках.
Ключовим в цій темі є визначення системи рахунків як елемента методу бухгалтерського обліку. Важливо зрозуміти, що на відміну від бухгалтерського балансу рахунок є динамічним документом, який відображає рух окремого виду активів або пасивів за звітний період. У залежності від того, отриманий рахунок з активу або з пасиву балансу, рахунки можуть бути активними, пасивними або активно-пасивними. Це розділення рахунків необхідно чітко засвоїти, оскільки правила роботи з рахунком кожного виду різні і навіть, можна сказати, протилежні.

Потрібно розібратися в принципах побудови вітчизняного плану рахунків, розглянути зарубіжний досвід країн з ринковою економікою.

Для закріплення матеріалу по цій темі корисно було б ознайомитися з пакетами прикладних програм для персональних комп'ютерів з бухгалтерського обліку, наприклад, "1-С бухгалтерія".

Література: [1-4, 6 - 10, 12].


Тема 4. Документування і форми бухгалтерського обліку.

Первинне спостереження, документування й інвентаризація як методи відображення інформації в обліку. Документообіг. Способи виправлення помилок в бухгалтерських записах. Оцінка і калькулювання. Форми бухгалтерського обліку.
Ця тема не дуже складна в засвоєнні, але досить об'ємна. Докладний її виклад є в більшості книг з бухгалтерського обліку.

При вивченні форм бухгалтерського обліку потрібно мати на увазі, що комп'ютерна форма базується на журнально-ордерній, відрізняються лише носії інформації. Треба запам'ятати, що журнали-ордери будуються за кредитовим принципом, а відомості до них – за дебетовим.

Розгляньте різні форми організації автоматизованої обробки інформації на підприємстві, в тому числі й з використанням указаних вище пакетів прикладних програм.

Література: [1- 4, 6 - 12].Тема 5. Облік необоротних активів.

Класифікація та оцінка необоротних активів. Відображення в первинному та синтетичному обліку надходження необоротних активів в експлуатацію. Облік амортизації та зносу необоротних активів. Облік вибуття необоротних активів.
В цій темі слід засвоїти такі питання, як класифікація і оцінка необоротних активів; відображення в первинному й синтетичному обліку їх надходження в експлуатацію; облік амортизації й зносу; витрат на ремонти і поліпшення; облік вибуття.

Розгляньте форми первинних документів і бухгалтерських регістрів, що відображають необоротні активи, а також організацію комп'ютерної обробки інформації з їх обліку.

Зверніть особливу увагу на складання кореспонденції рахунків з надходження, вибуття необоротних активів різними способами, відображення витрат, пов’язаних з експлуатацією необоротних активів. Потрібно розібратися у відмінностях відображення витрат на ремонти та поліпшення необоротних активів. Також слід розглянути питання переоцінки необоротних активів.

Література: [6 - 10, 12].


Тема 6. Облік запасів.

Класифікація, номенклатура виробничих запасів та цінники. Документальне оформлення надходження товарно-матеріальних цінностей на підприємство. Розрахунок фактичної та середньозваженої собівартості заготовлення виробничих запасів. Оцінка запасів за міжнародними стандартами. Документальне оформлення видачі матеріалів.
Вивчення цієї теми слід розпочати з розгляду класифікації запасів. Далі зверніть увагу на номенклатуру виробничих запасів і цінники; документальне оформлення надходження товарно-матеріальних цінностей на підприємство, їх оцінку; оформлення відпуску; облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Потрібно засвоїти особливості застосування різних вартісних оцінок виробничих запасів. Незважаючи на те, що малоцінні та швидкозношувані предмети часто відносять до виробничих запасів, вони не є предметами праці. Це засоби праці, хоч їх термін служби не перевищує одного року і вартість невелика, тобто не перевищує встановлений урядом ліміт. У зв'язку з цим облік таких предметів має свої особливості в порівнянні з обліком основних засобів і предметів праці, на які треба звернути увагу при вивченні цієї теми.

Зверніть увагу на особливості використання первинних документів з обліку виробничих запасів, особливо платіжних рахунків.

Література: [6 - 10, 12].


Тема 7. Облік праці, її оплати та соціального страхування.

Облік особового складу робітників. Відображення в документах первинного обліку використання робочого часу, виробітку, доплат. Облік нарахування, утримання та виплати заробітної плати. Порядок розрахунку та синтетичний облік операцій по відрахуванням на страхування та інші обов’язкові платежі.
При засвоєнні цієї теми слід розглянути такі питання, як облік особистого складу працюючих, відображення в документах первинного обліку використання робочого часу, виробітку, доплат; облік нарахування, вирахувань і виплати заробітної плати; порядок розрахунку і синтетичний облік операцій по страхових внесках.

У цій темі повинні бути розглянуті первинні документи й бухгалтерські регістри з обліку праці і заробітної плати. Необхідно вивчити, в яких підрозділах ведуться ці документи, хто їх складає, з якою періодичністю, як переміщається інформація з документа в документ. Потрібно розглянути законодавчі акти з оплати праці, періодичність нарахування і виплати заробітної плати відповідно до них. Треба звернути увагу на існуючі в даний час джерела формування заробітної плати, можливі вирахування з неї, синтетичний облік цих операцій. Розглядаючи облік внесків на страхування, з'ясуйте діючі в даний час нормативи відрахувань, порядок розрахунку сум. Уясніть, чому ці питання розглядаються саме в даній темі, чи включаються вказані відрахування в собівартість продукції або проводяться за рахунок прибутку підприємства, на які цілі спрямовуються та які синтетичні рахунки використовуються для їх обліку.

Література: [6 - 10, 12].
Тема 8. Облік витрат діяльності підприємства.

Класифікація витрат підприємства, методи їх обліку. Вітчизняний та закордонний досвід. Види калькуляцій та види собівартості. Оформлення первинної документації та передача готової продукції з основного виробництва на склад, її збереження та відпуска користувачам. Синтетичний та аналітичний облік відвантаження готової продукції. Позавиробничі витрати та їх відображення в обліку.
При вивченні цієї теми, перш за все, треба приділити увагу таким питанням, як класифікація витрат підприємства, методи їх обліку; вітчизняний і зарубіжний досвід; види калькуляцій і види собівартості; особливості калькулювання собівартості продукції на підприємствах різних галузей (видів діяльності). При цьому знадобляться як вітчизняні, так і зарубіжні літературні джерела. Дуже важливо вивчити закони України про оподаткування прибутку підприємств, зрозуміти, які витрати включаються в собівартість продукції, які фінансуються з інших джерел, оскільки від цього залежить розрахований прибуток підприємства.

Потрібно розглянути методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що використовуються у вітчизняній і зарубіжній практиці, їх переваги і недоліки, можливість застосування в умовах конкретних підприємств. Використання передових зарубіжних методів обліку витрат дозволяє забезпечувати менеджерів своєчасною, якісною і зручною інформацією для прийняття управлінських рішень, виявляти внутрішньовиробничі резерви, вживати оперативних заходів з їх реалізації, тому важливо вивчати і використовувати такі методи.

Необхідно вивчити номенклатуру статей калькуляції собівартості продукції в металургії й машинобудуванні, облік заданих в переробку матеріалів і напівфабрикатів, відходів і браку, витрат по переділу, загальновиробничих, адміністративних та інших витрат. Розгляньте питання оформлення первинної документації з передачі готової продукції з виробництва на склад, її збереження і відпуску споживачам; синтетичного й аналітичного обліку відвантаження готової продукції.

Література: [6 - 10, 12].


Тема 9. Облік доходів і фінансових результатів.

Облік доходів від реалізації. Облік іншого операційного доходу. Облік доходу від участі в капіталі. Облік інших фінансових доходів. Облік надзвичайних доходів. Облік фінансових результатів.
В цій темі потрібно розглянути класифікацію доходів підприємства, вивчити принципи визнання та відображення доходів в бухгалтерському обліку. Треба звернути увагу, що доход від реалізації продукції в бухгалтерському обліку визнається тільки в момент відвантаження готової продукції незалежно від строку надходження грошових коштів. Необхідно докладно вивчити особливості обліку і інших видів доходів, таких як: інший операційний доход, фінансові доходи, надзвичайні доходи.

Для вивчення питань з обліку фінансових результатів необхідно пригадати один з основних принципів бухгалтерського обліку – принцип нарахування доходів та витрат. Особливу увагу слід приділити визначенню та синтетичному обліку фінансових результатів роботи підприємства, а саме: прибутків чи збитків.

Література: [5 – 10, 12].
4. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Перелік практичних занять за темами дисципліни "Бухгалтерський облік" наведений в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Перелік практичних занять

Тема

Назва практичного заняття

Характер заняття

Необхідні приналежності

2.Бухгалтерсь-кий баланс

Складання бухгалтерського балансу


Імітаційна вправа

Бланк балансу. Калькулятор.

3.Система рахунків і подвійний запис

Ведення бухгалтерії за звітний період

Виробнича задача

Бланк балансу.

План рахунків. Бланк оборотної відомості.

Калькулятор.


5.Облік господарських процесів

Синтетичний облік операцій із заробітної плати.

Синтетичний облік операцій з виробничих запасів.

Синтетичний облік операцій з нематеріальних активів.


Імітаційні вправи

Бланк журналу господарських операцій.

Форми синтетичних рахунків.

Форма розрахунку фактичної собівартості запасів.

Калькулятор.6.Основи бухгалтерської звітності

Складання бухгалтерської звітності

Виробнича задача

Форми бухгалтерської звітності.

Калькулятор.5. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
З дисципліни “Бухгалтерський облік” виконується індивідуальне завдання робота на тему “Ведення бухгалтерського обліку на металургійному підприємстві”, яка полягає в складанні наступних бухгалтерських документів:

- балансу металургійного підприємства на 1 лютого 20___року;

- рахунків синтетичного обліку;

- журналу господарських операцій в лютому 20__року;

- оборотної відомості за лютий 20__року;

- балансу металургійного підприємства на 1 березня 20___року.

Складання кожного бухгалтерського документа повинно починатися з його опису із залученням спеціальних і нормативних літературних джерел. Потім викладається методика його заповнення і перевірки вірності заповнення цього документа; наводяться вихідні дані для заповнення документа і цей заповнений документ. Далі виконується перевірка вірності його заповнення за методикою, яка описана у роботі.

Вихідні дані для індивідуального завдання студент має отримати шляхом перерахування даних, що наведені в додатках 1,2.

Перерахування даних згідно з визначеним варіантом відповідно до двох останніх цифр номера залікової книжки студента виконується наступним чином.

Сальдо по синтетичних рахунках для складання балансу на 1 лютого 20___р. розраховується за формулою


СNN = С × (2 + NN / 100), (5.1)
де NN – номер варіанта, який відповідає двом останнім цифрам номера залікової книжки студента.

СNN – сума по синтетичному рахунку для складання балансу на

1 лютого 20___р. для варіанта NN;
С – сума по синтетичному рахунку для складання балансу на

1 лютого 20___р., що наведена в додатку 1.


Для розрахунку сум по господарським операціям студенту необхідно правильно обрати умовне підприємство. Якщо дві останні цифри номера залікової книжки студента входять в діапазон:

- з 00 до 25 включно, він використовує для перерахування дані, що відносяться до підприємства А;

- з 26 до 50 включно – до підприємства Б;

- з 51 до 75 включно – до підприємства С;

- з 76 до 99 включно – до підприємства Д.

Суми по господарським операціям розраховуються за формулою


ОNN = О × (1 + NN / 100), (5.2)
де ОNN – сума по господарській операції для варіанта NN;

О – сума по господарській операції з додатка 2 відповідно для підприємств А, Б, С, Д.

При виконанні індивідуального завдання необхідно керуватися наступним.

За вихідними даними, наведеними в додатку 1 та перерахованими відповідно до формули 5.1, складається бухгалтерський баланс на 1 лютого 20__р. Бланк балансу підприємства наведено у додатку 3.

На сьогодні в Україні використовується баланс-нетто, який має від’ємні значення по деяких статтях. Ці значення слід віднімати з підсумку балансу. Оскільки у вихідних даних не наведена сума прибутку (збитків), то спочатку підсумки по активу і пасиву балансу не будуть рівні між собою. Необхідно визначити суму прибутку (збитків) таким чином.

Розрахована спочатку сума по активу балансу і є його правдивим підсумком. Якщо при цьому сума по пасиву менше, ніж сума по активу, то має місце прибуток. Його величину необхідно внести в рядок першого розділу пасиву "нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і збільшити підсумок першого розділу і всю суму з пасиву на це значення. Після цього підсумки по активу і пасиву балансу стануть рівними.

Якщо ж спочатку розрахована сума з пасиву більша, ніж сума з активу, то мають місце збитки. Визначивши цю величину, внести її в статтю першого розділу пасиву "нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і відняти це значення з підсумку першого розділу і всього підсумку пасиву балансу. Після цього підсумки з активу і пасиву балансу стануть рівними.

На підставі даних по балансу на 01.02.20__р. необхідно відкрити синтетичні Т-подібні рахунки (або журнали-ордери і відомості до них) і внести в них сальдо початкове. Слід пам'ятати, що по активних рахунках сальдо показується по дебету, а по пасивних – по кредиту. Приклад відкриття синтетичних Т-подібних рахунків наведено на рисунку 5.1.


Активний рахунок Пасивний рахунок
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка