Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»Сторінка1/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4


д

ержавний вищий навчальний заклад


Української державної академії

залізничного транспорту

Факультет інфраструктури

та економіки залізничного

транспорту
Кафедра «Економіка підприємства»

Петренко О.О.

стратегія підприємства
методичні вказівки до виконання

самостійної роботи
для студентів усіх форм навчання

спеціальності «Економіка підприємства»

2014

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни „Стратегія підприємства” для студентів усіх форм навчання за спеціальністю “Економіка підприємства”, розглянуті й рекомендовані до видання на засіданні кафедри „Економіка підприємства” ДонІЗТ


27 січня 2014 року (протокол № 7)
Методичні вказівки призначені для виконання самостійної роботи. Метою, якої є засвоєння основних теоретичних положень дисципліни, уміння застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань.
Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету «Інфраструктура та економіка залізничного транспорту» 30.01.2014 р., протокол № 5.

Укладач:
д.е.н., професор О.О. Петренко (ДонІЗТ)

Рецензенти:
к.т.н., доцент М.Р. Терованесов (ДонІЗТ)

к.е.н., старший науковий

співробітник відділу проблем

ефективного використання виробничого

потенціалу Інституту економіки

промисловості НАН України В.Д. Чекіна


© Петренко О.О., 2014

© Донецький інститут залізничного

транспорту, 2014

ЗМІСТЗагальні методичні рекомендації ………………………………

4

Критерії оцінки знань студентів ………………………………..

7

Рекомендації до написання конспекту лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» ……………………………………...

9


Вибір варіанта самостійної роботи ………………………….…

10
Завдання самостійної роботи …………………………………..

11
Методичні вказівки до виконання комплексних ситуаційних завдань ............................................................................................

31
Список літератури ……………………………………………….

49Загальні методичні рекомендації
Самостійна робота є ефективною формою вивчання курсу “Стратегія підприємства” за умови, що вона виконана творчо, самостійно на основі глибокого вивчення навчально-методичної та сучасної економічної літератури, узагальнення та використання різноманітних джерел інформації.

Головна мета самостійної роботи - засвоєння основних теоретичних положень дисципліни, уміння застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань.

Самостійна робота є обов’язковим видом навчання, без її виконання студент не може бути допущений до екзамену.

Виконання самостійної роботи дозволяє студенту всебічно й більш поглиблено засвоїти курс “Стратегія підприємства”, придбати навички роботи з навчальною літературою та нормативно-законодавчими документами, правильно аргументувати й грамотно викладати вивчений матеріал.

Самостійна робота є засобом керівництва, контролю та надання індивідуальної допомоги студентам у самостійній роботі над навчальним матеріалом.

Для більш глибокого засвоєння курсу і правильного виконання самостійної роботи необхідно врахувати наступні методичні вказівки:

1. Самостійна робота складається зі 100 варіантів


(див.табл. 1.1) і виконується студентами за варіантом, що визначається номером залікової книжки з двох останніх цифр. Перетин горизонтальної і вертикальної ліній визначає клітинку з номерами запитань самостійної роботи. Наприклад, номер залікової книжки 234, дві останні цифри 3 і 4 визначають варіант самостійної роботи. Перетин 3-ї строки по горизонталі й 4-го стовпця по вертикалі визначає клітинку із запитаннями.

2. Самостійну роботу виконують на листах формату А4, сторінки яких нумерують, залишаючи поля для нотаток викладача. Роботу виконують акуратно, грамотно, чітким почерком через рядок без скорочення слів. Самостійна робота може бути також виконана із застосуванням ПЕОМ і оформлена згідно з існуючими вимогами до написання робіт студентами


(ДСТУ 3008.95).

3. На першій сторінці роботи треба вказати перелік питань свого варіанта, в тій послідовності, як вказано в контрольному завданні. Відповідати на запитання завдання можна без дотримання послідовності поданих питань, достатньо лише вказати номер запитання на яке надається готова відповідь. Це не буде чинити негативного впливу на оцінку результатів роботи.

5. Самостійна робота включає теоретичну й практичну частини. У теоретичній частині студент повинен дати відповіді на два запитання. Відповіді повинні бути конкретними і одночасно охоплювати сутність поставлених запитань. До практичної частини належить одна задача. Розв’язання задачі обов’язково супроводжується докладними розрахунками і поясненнями, розкриваючи економічний зміст кожної дії.

6. Наприкінці самостійної роботи наводять список використаних літературних джерел. Ставлять дату виконання самостійної роботи, свій підпис і залишають 1-2 чистих аркуші для рецензії викладача.

7. Обсяг самостійної роботи – 15-20 сторінок машинописного тексту.

8. Перш ніж приступати до написання самостійної роботи слід уважно опрацювати основну й додаткову літературу.

9. Приступаючи до вивчення літературних джерел, доцільно попередньо ознайомитися з дисципліною за навчальними і навчально-методичними посібниками. Слід обміркувати, на які питання звернути увагу. Неможливо написати самостійну роботу на основі вивчення тільки запитань, які зазначені в ній. Тільки вивчення всього курсу навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» дасть можливість максимально розкрити завдання самостійної роботи. Тому кожний студент для допуску до екзамену повинен мати конспект лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» за переліком питань, вказаним нижче. Написання особистого конспекту лекцій допоможе студенту у виконанні практичного завдання.

10. Робота, виконана не за своїм варіантом повертається без перевірки і заліку.

11. Виконану в строк самостійну роботу, передбачену графіком навчального процесу, віддають у диспетчерську для перевірки.

12. Студент, отримавши самостійну роботу після перевірки, знайомиться з рецензією викладача і з урахуванням зауважень і рекомендацій робить її письмову доробку, і подає на перевірку вдруге в період сесії.

Студент, який вчасно не виконав самостійну роботу до екзамену або заліку не допускається.
Критерії оцінки знань студентів
Самостійна робота оцінюється «зараховано» чи «не зараховано». Самостійна робота вважається «не зарахованою», якщо її оцінка «незадовільно». Якщо самостійну роботу не зараховано, студент повинен залежно від зауважень рецензента допрацювати її чи написати спочатку. На екзамен, або залік студент повинен з’явитися із зарахованою самостійною роботою та рецензією викладача.

Самостійна робота вважається «зарахованою», якщо на неї отримано позитивну рецензію викладача і її оцінка «відмінно», або «добре», або «задовільно».

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, якщо правильно (коректно) вирішено задачу, надано всі необхідні пояснення з її розв’язання. Відповіді на теоретичні запитання дано в повному обсязі, продемонстровано знання додаткової літератури та додаткова робота з нею. Дано повні відповіді на додаткові запитання.

Оцінка «добре» виставляється у випадку, якщо правильно вирішено задачу, дано повні відповіді на основні теоретичні запитання.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, якщо студентом вирішено задачу, по теоретичних питаннях дано основні визначення і викладено основні поняття.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, якщо студент не зміг показати свої знання з даного курсу.Для переведення даних оцінювання курсової роботи за 100-бальною шкалою при виведенні загальної кількості балів студента необхідно користуватися шкалою, яку наведено у таблиці.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка