Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальностіСкачати 422.91 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір422.91 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИМАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ ТА МАШИНОВИКОРИСТАННЯ

В ТВАРИННИЦТВІ

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності

“208 “Агроінженерія

машинобудівного факультету денної та заочної форми навчання

Луцьк 2016

УДК 631.3.(07)


До друку ____________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № __ від ___ __________2016 року.
Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою машиновудів-ного факультету Луцького НТУ, протокол № __ від ______ 2016 року.
_______ Голова навчально-методичної ради машинобудівного факультету

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького НТУ, протокол № від « »_квітня_ 2016 року.


Укладач: М.С.Шведик, кандидат технічних наук, доцент

кафедри інженерного та комп’ютерного

забезпечення АПК Луцького НТУ

Рецензент С.Ф. Юхимчук, кандидат технічних наук,

доцент кафедри інженерного та комп’ютерного

забезпечення АПК Луцького НТУ

Відповідальний І.Є.Цизь, кандидат технічних наук, завідувач

за випуск кафедри інженерного та комп’ютерного

забезпечення АПК Луцького НТУ

Машини і обладнання та машиновикористання в тваринництві [Текст]: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 208 - “Агроінженерія” денної та заочної форм навчання / М.С. Шведик – Луцьк: ЛНТУ, 2016. –40 с.


Видання містить рекомендації до виконання та тематику самостійної роботи з предмету “ Машини і обладнання та машиновикористання в тваринництві ”
Призначене для студентів спеціальності 208 - “Агроінженерія” машинобудівного факультету денної та заочної форми навчання

УДК 631.3 (07)

© М.С. Шведик, 2016
Вступ
Мета даних методичних вказівок – надати методичну допомогу студентам під час вивчення дисципліни “Машини і обладнання та машиновикористання в тваринництві ”.

В них в короткій формі викладено значення, мету і завдання дисципліни, список рекомендованої літератури, наведено план самостійної роботи студентів, що складається з переліку питань для самостійного опрацювання з посиланням на рекомендовані літературні джерела, практичних завдань для засвоєння техніки побудови схем машин і проведення аналізу їх роботи, а також тестове завдання для діагностування знань студентів та перелік питань, які включені до екзаменаційних білетів.
 1. Загальні відомості про дисципліну

Машини та машиновикористання в тваринництві ”

1.1. Значення дисципліни
У задоволенні потреб населення України в продуктах харчування, а промисловості в сировині, значна роль відводиться питанням механізації тваринництва. Це стає особливо актуальним на сучасному етапі розбудови нашої держави, коли на перший план висуваються проблеми прискорення науково-технічного прогресу в тваринництві, росту ефективності виробництва і поліпшення якості продукції, у зв’язку з чим значно зростає роль і відповідальність інженерів. Тому для раціонального використання механізації в тваринництві потрібні висококваліфіковані спеціалісти з глибокими знаннями інженерної справи.

В цьому курсі студенту в процесі вивчення дисципліни “Машини та машиновикористання в тваринництві ” необхідно уяснити її соціальну і економічну важливість, глибоко засвоїти теоретичні питання і виробити вміння застосовувати отримані знання в практичній роботі.


1.2. Мета та завдання дисципліни
Основна мета дисципліни – ознайомити студентів з тваринницькими фермами і комплексами, їх плануванням, способами утримання тварин і птиці, видами кормів та способами їх обробки і підготовки до згодовування, з будовою, принципом роботи і основними регулюваннями машин і обладнання для механізації тваринництва та з основами проектування їх робочих органів.
Завдання дисципліни полягає в тому, щоб сформувати у майбутніх інженерів комплекс знань, необхідний для вирішення практичних задач експлуатації і обслуговування машин та обладнання, проведення аналізу умов роботи робочих органів та машин в цілому, складання їх схем, здійснення конструктивних розробок вузлів та деталей машин.

1.3. Тематичний план самостійної роботи студента

Таблиця 1п/п


Назва теми

Кількість годин

Література

1

2

3

4

Розділ 1. Загальні відомості про ферми, комплекси і

утримання тварин та їх напування

1

Загальні відомості про ферми, комплек-си і виробничі процеси, що виконують-ся в тваринництві

2

1.2 - с.5-7

1.5 - с.5-21

2.10-с.4-5


2

Планування і розміщення тваринниць-ких ферм і комплексів

2

1.5 - с.68-100

1.6 – с.9-123

Способи утримання тварин

4

1.5 – с.37-68

4

Санітарно-технічне обладнання ферм

2

1.2 – с.13-29

5

Механізація водопостачання і автона-пування

4

1.2 – с.31-65

1.5 – с.147-159

1.6 – с.37-63

2.2 – с.180-187

2.4 – с.119-126


Розділ 2. Мезанізація заготівлі кормів

6

Види кормів і способи їх підготовки до згодовування

4

1.4 – с.5-25

7

Механізація робіт на силосуванні і сінажуванні

4

1.2 – с.211-217

Розділ 3. Механізація приготування кормів і їх роздавання

8

Машини для подрібнення, різання, миття і навантаження кормів

12

1.2 – с.143-175

1.4 – с.195-2249

Машини для дозування, змішування, запарювання і пресування кормів

12

1.2 – с.175-198

с.206-20710

Кормоцехи і технологічні лінії

6

1.2 – с.198-210

1.6 – с.170-17511

Механізація роздавання кормів

12

1.2 – с.89-103

1.6 – с.83-91Розділ 4. Механізація прибирання гною і його переробка

12

Механізація прибирання гною і його переробки

12

1.2 – с.121-135

1.6 – с.92-104Продрвження таблиці 1

1

2

3

4

Розділ 5. Система машин для комплексної механізіції

тваринницьких і птахівничих ферм

13

Механізація стрижки і купання овець

4

1.2 –с.304-320

14

Системи машин для комплексної меха-нізації тваринницьких і птахівничих ферм

4

1.2 –с.335-349

1.3 –с.411-416Розділ 6. Механізація доїння корів і первинної обробки

молока

15

Доїльні апарати

6

1.2 –с.218-239

16

Доїльні установки

6

  1. -с.226-268

1.4 –с.524-537

1.5 –с.496-498

1.6 –с.207-226


17

Машини і обладнання для первинної обробки молока

4

  1. –с.261-277

с.285-291
Всього

100


1.4. Список рекомендованої літератури
Таблиця 2

№ п/п

Назва

Кількість екзем-плярів

Місце знаход-ження

1

2

3

4

1. Основна література

1.1

Альошкин В.Р., Рощин П.М. Механизация животноводства. М.: Агропромиздат, 1985.– 336с.

2

2


Бібліотека ЛНТУ

НТБ


1.2

Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механиза-ция животноводства и кормоприготовле-ния.– М.: Агропромиздат, 1990.– 432с.

150

Бібліотека ЛНТУ

1.3

Белехов И.П., Четкин А.С. Механизация и автоматизация животноводства.– М.: Агропромиздат, 1991.– 425с.

1

Бібліотека кафедри

Продовження таблиці 2

1

2

3

4

1.4

Кулаковский И.В., Кирпичников Р.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Ч.І. Справочник. – М.: Россельхозиздат, 1987.– 285с.

8

Бібліотека ЛНТУ

1.5

Мельников С.В.Технологическое оборудо-вание животноводческих ферм и комплек-сов.– Л.: Агропромиздат, 1985.– 640с.

2

Бібліотека ЛНТУ

1.6

Притченко С.А. Механизация животно-водства и кормоприготовления.– К.:Вища школа. Главное изд-во, 1987.– 351с.

3

НТБ

1.7.

Завражнов А.И., Николаев Д.И. Механи-зация приготовления и хранения кормов.– М.: Агропромиздат, 1990.– 335с.

3

2


НТБ

Бібліотека ЛНТУ


2. Додаткова література

2.1

Белехов И.П. Практикум по машинам и оборудованию для животноводства.– М.: Агропромиздат, 1986.– 288с.

3

Бібліотека ЛНТУ

2.2

Белянчиков Н.Н., Белехов И.П., Кожевни-ков Г.Н., Тургиев А.К. Механизация тех-нологических процесов. – М.: Агропром-издат, 1989.– 400с.

3

Бібліотека ЛНТУ

2.3

Воробьев В.А., Дегтерев Г.П., Филаткин П.А. Практикум по механизации и электро-фикации животноводства.– М.: Агропром-издат, 1989.– 254с.

3

2


НТБ

Бібліотека ЛНТУ2.4

Грачева Л.И., Назаров Г.Н., Гербер Ю.Б. и др. Механизация работ на животноводчес-ких фермах и комплексах.– К.:Урожай, 1987.– 280с.

3

Бібліотека ЛНТУ

2.5

Ковалев Ю.Н. Молочное оборудование жи-вотноводческих ферм и комплексов. Спра-вочник.– М.: Россельхозиздат, 1987.– 367с.

2

Бібліотека кафедри

2.6

Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов.– М.: Агропромиз-дат, 1987.– 303с.

2

Бібліотека ЛНТУ

Продовження таблиці 21

2

3

4

2.7

Комплексная механизация кормопроизводства. Белов Г.Д., Дяченко В.А., Долгов И.А. и др. Под ред. Долгова И.А.– М.: Агропромиздат, 1987.– 351с.

2

5


НТБ

Бібліотека ЛНТУ2.8

Кошовий Є.А., Літвінчук І.Ф. Силосні та сінажні споруди.– Київ, Будівельник, 1979,– 121с.

5

Бібліотека ЛНТУ

2.9

Механизация приготовления кормов: Спра-вочник /В.И. Сыроватка, А.В. Демин, А.Х. Джалилов, и др. Под общ. ред. В.И.Сыро-ватка.– М.: Агропромиздат, 1985.– 368с.

1

Бібліотека кафедри

2.10

Омельченко О.О., Ткач В.Д. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів.– К.: Урожай, 1982– 272с.

3

НТБ

2.11

Пузанов А.Г., Мхимарян Г.А., Гришаев И.Д. Обеззараживание стоков животноводческих ферм и комплексов.– М.: Агропромиздат, 1986. 175с.

1

Бібліотека кафедри

2.12

Чубов Д.С., Авраменко О.А. Механізація молочно-товарних ферм і комплексів. – К.: Урожай, 1981.– 328с.

13

Бібліотека ЛНТУ

2.13

Фененко А.І., Москаленко С.П., Роговий В.Д., Слободяник К.Ф. Машинне доїння корів і первинна обробка молока. – К.: Урожай, 1990.– 216с.

3

Бібліотека кафедри


2. Загальні методичні вказівки з вивчення дисципліни

Методичні вказівки написані у відповідності до робочої програми. Перелік тем, які необхідно вивчити студенту, наведені в таблиці 2. В ній зазначено орієнтовну затрату навчального часу на вивчення тем.

Під час вивчення матеріалу необхідно врахувати, що з найбільш складних розділів курсу в університеті будуть читатись лекції і проводитись лабораторні заняття. Однак значна частина матеріалу повинна бути повністю вивчена самостійно.

Користуючись наведеною таблицею 2 і враховуючи бюджет власного часу, можна спланувати вивчення дисципліни в міжсесійний період.

Вивчення курсу необхідно починати з усвідомлення задач, які намічено для вирішення в області механізації тваринництва.

Сучасні машини і обладнання для тваринницької галузі становлять собою складні технічні системи, тому під час їх вивчення студенти повинні використовувати системний підхід, при якому необхідно враховувати взаємодію робочих органів з оброблюваним матеріалом, взаємозв’язок різних елементів машин, вплив стану технічної системи та показники їх ефективного функціонування в конкретних умовах.

Тому вивчення кожного розділу даної дисципліни доцільно проводити в такій послідовності:

1. Класифікація машин, обладнання, приміщень, кормів.

2.Технологічні властивості середовища або матеріалів, тобто властивості, які чинять значний вплив на виконання даного процесу, зоотехнічні вимоги до роботи машин.

3.Технологічні схеми машин, на яких умовними значками зображено тільки робочі органи (інженер за схемою або кресленням повинен бачити машину).

4.Технологічні процеси, які виконуються основними групами машин, основні закономірності взаємодії робочих органів з оброблюваним середовищем (матеріалом), вплив їх форми, розмірів і роботи на показники якості.

5. Будова робочих органів, машин і обладнання, їх переваги і недоліки, робота машин, заходи безпеки.

6. Основні регулювання машин, контроль якості роботи.

7. Тенденція розвитку засобів механізації.

Всі зазначені питання є необхідними елементами знань студентів, але особливу увагу необхідно звернути на шостий пункт (регулювання). Це пов’язано з тим, що інтенсифікація робочих процесів машин, в рамках дисципліни, яка вивчається, в першу чергу визначається технологічно грамотним регулюванням та обґрунтованим вибором необхідних режимів їх роботи. Для цього необхідно знати основи теорії робочих процесів основних груп машин, що дасть можливість обґрунтовано вибрати близький до оптимального режим функціонування таких складних технічних систем, якими є машини для механізації тваринництва.

Для кращого засвоєння матеріалу доцільно скласти конспект, в якому коротко записати основні положення в тій послідовності, яка пропонується методичними вказівками для вивчення машин. Функціональні схеми машин бажано викреслювати самостійно без застосування ксероксу, а потім уточнити по машині або за підручником і внести виправлення в першопочаткову схему. В конспекті необхідно також записувати всі незрозумілі питання, які потім можна буде з’ясувати під час консультації.

В таблиці 2 навпроти кожної теми вказано рекомендовану літературу з зазначеними номерами сторінок, на яких викладено матеріал, необхідний для вивчення. Для закріплення матеріалу студенту необхідно дати відповідь на питання, що наведені в підпунктах “Питання для самоконтролю”, а також на „Тестові питання„ для діагностування знань студентів з дисципліни „Машини та машиновикористання в тваринництві ”.

Студент повинен своєчасно придбати рекомендовану літературу і систематично над нею працювати.2.1. План самостійної роботи студентів
Розділ 1. Загальні відомості про ферми і утримання

тварин та їх напування
1. Загальні відомості про ферми, комплекси і виробничі процеси, що виконуються в тваринництві

Види тваринницьких ферм і комплексів. Комплексна механі-зація виробничих процесів на фермах. Системний підхід при вивчені виробничих процесів в тваринництві.

Літ.:1.2- с.5-7

1.5-с.5-21

2.10-с.4-5
Питания для самоконтролю

1. Класифікація тваринницьких ферм.

2. Класифікація тваринницьких комплексів.

3. Основні завдання, що стоять перед тваринницькою галуззю.

5. В чому полягає роль механізації і автоматизації у збільшенні виробництва продукції тваринництва?

6. В чому полягає особливість структури виробництва продуктів тваринництва?

7. Назвіть основні виробничі процеси, які виконуються на фермах і комплексах.
2. Планування і розміщення тваринницьких ферм

і комплексів

Вибір ділянки для ферми і вимоги до планіровки. Номенклатура будівель, розміщення на генплані і норми проектування. Інженерно-будівельні споруди і внутрішнє планування обладнання в тваринницьких приміщеннях.

Літ.:1.2-с.7

1.6-с.9-12

1.5-с.68-100
Питания для самоконтролю

1. Основні вимоги, що ставляться до тваринницьких ферм і комплексів та приміщень.

2. Що розуміють під терміном зооветеринарні розриви між будівлями? Назвіть їх основні параметри.

3. Як класифікуються будівлі в тваринницькій галузі?

4. На які зони ділиться територія ферм і комплексів?

5. Які конструктивні рішення передбачає план комплексу для ВРХ? Які конструктивні рішення передбачає план ферми для ВРХ?

6. Яі конструктивні рішення передбачає план свиноферми?

3. Способи утримання тварин

Способи утримання ВРХ. Способи утримання свиней. Способи утримання овець. Способи утримання птиці.

Літ.:1.5-с.37-68
Питання для самоконтролю

1. Які є способи утримання ВР?

2. Які є способи утримання свиней?

3. Які є способи утримання овець?

4. Які є способи утримання птиці?

4. Санітарно-технічне обладнання ферм

Санітарно-зоотехнічні вимоги до мікроклімату і освітлення основних приміщень ферми. Вентиляційні системи і пристрої. Котли-пароутворювачі. Каналізація. Охорона довкілля і праці.

Літ.:1.2.-с.13-18

1.2.-с.21-23

1.2.-с.27-29Питания для самоконтролю

1. Мікроклімат приміщень, його значення і параметри.

2. Назвіть обладнання, яке застосовується в тваринництві для ультрафіолетового та інфрачервоного опромінення?

3. Назвіть, які є вентиляційні системи і установки?

4. Розкажіть будову і робочий процес кондиціонера.

5. Розкажіть принцип роботи вентиляційної припливно-витяжної установки.

6. Розкажіть будову і принцип дії пароутворювача Д-72ІА.

7. Розкажіть будову і принцип дії водонагрівного котла типу КВ-300М.

8. Назвіть складові частини системи каналізації тваринницьких будівель.

9. Основні вимоги охорони праці в тваринництві.


5. Механізація водопостачання і автонапування

Санітарно-гігієнічні вимоги до питної води. Норми споживання і системи водопостачання. Джерела водопостачання і водозабірні споруди. Водопідйомні машини і установки. Машини і обладнання для напування тварин.

Літ.:1.2-с.31- 65

1.5-с.147-159

1.5-с.180- 213

1.6-с.37- 63

2.2-с.180-187

2.4-с.119-126Питания для самоконтролю

1. Назвіть основні показники, що визначають якість води.

2. Назвіть джерела питної води, їх переваги і недоліки.

3. Які є типи водозабірних споруд?

4. Що таке статичний і динамічний рівень води?

5. З яких елементів складається принципіальна схема водопос- тачання з водонапірною баштою?

6. Розкажіть принцип роботи гідротарана для підйому води?

7. Що покладено в основу принципу роботи водоструменевої установки?.

8. З яких елементів складається групова автонапувалка АГК-4А і як вона працює?

Розділ 2. Мезанізація заготівлі кормів

6. Види кормів і способи їх підготовки до

Згодовування
Загальні відомості про корми. Класифікація кормів. Способи приготування кормів.

Літ.:1.4-с.5-25


Питания для самоконтролю

1. Загальні відомості про корми, їх види і класифікація.

2. Значення підготовки кормів до згодовування та назвіть способи їх обробки.

3. Розкажіть які є способи підготовки кормів до згодовування?

4. Назвіть основні фізико-механічні властивості кормів.

5. В чому полягає суть технології заготівлі силосу?

6. В чому полягає суть технології заготівлі сінажу?

7. В чому полягає суть технології приготування соковитих та грубих кормів?

8. В чому полягає суть технології приготування комбісилосу?
7. Механізація робіт на силосуванні і сінажуванні

Технологія і обладнання для силосування. Технологія і облад-нання для сінажування. Технологія і обладнання для консервування кормів.

Літ.:1.2-с.211-217

Питания для самоконтролю


 1. Розкажіть технологічний процес силосування кормів.

 2. Розкажіть технологічний процес сінаужвання кормів.

 3. Які є сховища для зберігання силосу і сінажу?

 4. Розкажіть технологічний процес консервування зелених

кормів. Які препарати застосовують для цієї мети?

Розділ 3. Механізація приготування кормів і їх роздавання
8. Машини для подрібнення, різання, миття і навантаження

кормів
Машини для попередньої підготовки кормів. Машини і механізми для подрібнення і різання кормів. Техніка для навантажен-ня стеблових кормів.

Літ.:1.2-с.105-116,

1.2-с.143-175

1.4-с.152-158

1.4-с.195-224

Питания для самоконтролю

1. Розкажіть призначення, будову і принцип дії мийки-подрібнювача коренебульбоплодів ИСК-5М.

2. Розкажіть будову і принцип дії подрібнювача коренебульбо-плодів ИКМ-5.

3.Класифікація молоткових дробарок. Розкажіть будову і принцип роботи дробарки ДБ-5.

4.Розкажіть принцип роботи дробарка ДКМ-5 .

5. Розкажіть принцип роботи безрешітної дробарки ДМБ-5 в режимі тонкого помелу.

6. Розкажіть як проходить технологічний процес подрібнення зерна в молотковій дробарці КДУ-2.

7. Розкажіть будову і принцип роботи подрібнювача соковитих і грубих кормів “Волгарь-5”?

8. Розкажіть будову і технологічний процес подрібнення рулонів в подрібнювачі ИРТ-165.

9.Розкажіть будову, роботу і правила експлуатації фуражира ФН-1,2.

10. Розкажіть будову і принцип роботи навантажувача ПСС-5,5.

11.Розкажіть будову і принцип роботи навантажувача ПСК-5А.9. Машини для дозування, змішування, запарювання і пресування кормів
Машини для дозування і змішування. Машини і обладнання для теплової обробки кормів. Машини для пресування кормів.

Літ.: 1.2-с.175-198

1.2-с.206-207

Питания для самоконтролю

1.Розкажіть будову і принцип дії масового дозатора періодичної дії типу “Коливальний ківш” (Р-10).

2. Розкажіть будову і принцип дії пристроїв для дозування рідких кормових добавок і хімічних розчинів.

3. Розкажіть будову і принцип дії об’ємних дозаторів безпе-рервної дії для листяно-стеблевих матеріалів і коренеплодів.

4. Розкажіть будову і робочий процес змішувача-запарника кормів С-12А.

5. Розкажіть будову і робочий процес змішувача кормів СН-100.

6. Розкажіть будову і принцип роботи подрібнювача-змішу-вача кормів ИСК-3.

7. Розкажіть будову і принцип дії варочного котла ВКС-3М.

8. Розкажіть будову і робочий процес кормоприготу-вального агрегату ЗПК-4.

9. Розкажіть будову і принцип дії картоплезапарювального агрегату АЗК-3.

10. Розкажіть будову і технологічний процес обладнання ОПК-2 для брикетування кормів.

11. Розкажіть будову і технологічний процес обладнання для гранулювання кормів типу ОГМ.
10. Кормоцехи і технологічні лінії

Малогабаритні кормоцехи ОКЦ-15. Обладнання ОПК-2А. Кормоцех КЦС-100/1000, КЦК-5, КЦО-5. Комплект КОРК-15. Мало-габаритні комбікормові агрегати. Лінії подрібнення і підготовки соломи ЛИС-3, ЛОС-1.

Літ.:1.2-с.198-210

1.6-с.170-175\

Питания для самоконтролю

1. Розкажіть будову і технологічний процес малогабаритного кормоцеху ОКЦ-15.

2. Розкажіть будову і технологічний процес кормоцеху КЦС-100/1000 для свиней.

3. Розкажіть будову і технологічний процес кормоцеху КЦО-5 для овець.

4. Що входить до складу обладнання комплекту КОРК-15 і розкажіть технологічний процес?

5. Розкажіть будову і технологічний процес малогабаритного комбікормого агрегату УМК-Ф2.

6. Що входить до складу лінії ЛИС-3 для обробки соломи і розкажіть технологічний процес?

7. Що входить до складу лініЇ ЛОС-1 для обробки соломи.11. Механізація роздавання кормів

Мобільні кормороздавачі. Рейкові кормороздавачі. Стаціонарні кормороздавачі.

Літ.:1.2.-с.89-103

1.6.-с.83-91


Питания для самоконтролю

1. Розкажіть будову, технологічний процес і основні регулювання мобільного кормороздавача КТУ-10А.

2. 3. Розкажіть будову, технологічний і основні регулювання кормороздавача КУТ-3А.

3. Розкажіть будову і технологічний процес кормороздавача-змішувача РСП-10.

4. Розкажіть будову, технологічний процес і основні регулювання кормороздавача РМК-1,7.

5. Розкажіть будову і технологічний процес кормороздавача КЕС-1,7.

6. Розкажіть будову і технологічний процес кормороздавача КС-1,5.

7. Розкажіть будову і технологічний процес кормороздавача ТВК-80.

8. Розкажіть будову, технологічний процес і правила експлуатації кормороздавача РКС-3000М.

9. Розкажіть технологічний процес кормороздавача РКА-1000.

10. Розкажіть технологічний процес кормороздавача РК-50.

Розділ 4. Механізація прибирання гною і його переробка
12. Механізація прибирання гною і його переробки
Способи і технологічні схеми прибирання гною і посліду. Механічні засоби для видалення гною з приміщень. Гідравлічні систе-ми видалення і транспортування гною до гноєсховищ.

Літ.:1.2-с.121-135

1.6-с.92-104

Питания для самоконтролю

1. Назвіть основні властивості гною.

2. Назвіть основні технологічні схеми гноєвидалення.

3. Класифікація засобів для гноєвидалення.

4. Розкажіть технологічний процес гноєтранспортера ТСН-160.

5. Розкажіть будову і технологічний процес штангового транспортера для видалення гною.

6. Розкажіть будову і технологічний процес скреперної уста-новки для прибирання гною УС-10.

7. Розкажіть будову, технологічний процес і правила експлуа-тації установки УТН-10 для транспортування гною.

8. Які є гідравлічні системи видалення гною?

9. Що входить до складу відстійно-лоткової установки для прибирання гною і розкажіть її технологічний процес?

10. Розкажіть будову і технологічний процес пневматичної установки для видалення гною.

Розділ 5. Система машин для комплексної механізіції

тваринницьких і птахівничих ферм

13. Механізація стрижки і купання овець

Значення машинної стрижки. Стригальні машини. Стригаль-ні установки. Купальні установки.

Літ.:1.2-с.304-320Питания для самоконтролю

1. Розкажіть будову і технологічний процес установки для купання овець ОКВ.

2. Розкажіть будову, технологічний процес і правила експлуатації стригального агрегату ЕСА-12Г.

3. Розкажіть будову, технологічний процес і регулювання стригальної машини МСО-77Б.

4. Розкажіть процес пресування вовни на пресові ПГШ-1,0 Б .
14. Системи машин для комплексної механізації тваринницьких і птахівничих ферм

Поняття про комплексну механізацію і автоматизацію ферм. Реконструкція тваринницьких ферм.

Літ.:1.2-с.335-349

1.3-с.411-416Питания для самоконтролю

1. Назвіть необхідний комплект машин і обладнання для ферми з безприв’язним утриманням 1200 голів ВРХ на глибокій підстилці або в боксах.

2. Назвіть необхідний комплект машин і обладнання для ферми з утриманням 400 голів ВРХ на прив’язі.

3. Назвіть комплект машин для механізації молочного комп-лексу на 600 корів.

4. Назвіть комплект машин для механізації молочного комп-лексу на 1200 корів.

5. Назвіть необхідний комплект машин і обладнання для ферми з безприв’язним утриманням поголів’їв ВРХ на глибокій підстилці або в боксах.

6. Розкажіть будову і принцип дії стійлового обладнання ОСК-25 для прив’язного утримання корів.

7. Розкажіть будову і технологічний процес кліткової батареї для утримання курей-несучок БКН-3.

8. Розкажіть будову і технологічний процес кліткової батареї для утримання батьківського стада курей КБР-2.

9. Механізація збирання, транспортування та обробки яєць.

10. Механізація забою та обробки птиці.

11.Призначення інкубаторів та інкубаторіїв. Яка між ними різниця?


Розділ 6. Механізація доїння корів і первинної обробки молока
15. Доїльні апарати

Значення і способи машинного доїння. Будова і дія доїльних апаратів. Будова і дія вакуумної системи.

Літ.:1.2-с.218-239

Питания для самоконтролю

1. Значення машинного доїння корів і фізіологічне обґрунту-вання принципів машинного доїння.

2. Розкажіть будову, принцип роботи і регулювання 3-тактного доїльного апарата АДУ-1.

3. Розкажіть будову і принцип роботи 2-тактного доїльного апарата АДУ-1.

4. Розкажіть будову, принцип роботи і регулювання 2-тактного доїльного апарата “Імпульс-66”.

5. Розкажіть будову, принцип роботи і регулювання пульса-тора та колектора доїльного апарата АДУ-1.

6. Розкажіть будову і принцип роботи пульсатора доїльного апарата “Імпульс-66”.

7. Розкажіть будову і технологічний процес вакуумної уста-новки УВУ-60/45.


16. Доїльні установки

Класифікація доїльних установок. Установки для доїння корів в стійлах. Універсальні пересувні доїльні установки для доїння корів в літніх таборах. Установка для доїння корів в доїльних залах.

Літ.:1.1.-с.226-268

1.4.-с.524-537

1.5.-с.496-498

1.6.-с.207-226
Питания для самоконтролю

1. Розкажіть правила експлуатації доїльної установки УДС-3А.

2. Розкажіть будову і принцип роботи доїльної установки УДЕ-8.

3. Розкажіть будову і принцип роботи доїльної установки УДТ-8.

4. Розкажіть будову і принцип роботи індивідуального лічильника молока УЗМ-1А.

5. Розкажіть будову і принцип роботи дозатора молока АДН-52 в період заповнення вимірювальної камери.

6. Розкажіть будову і принцип роботи дозатора молока АДН-52 в період випорожнення вимірювальної камери.
17. Машини і обладнання для первинної обробки

молока

Обладнання для охолодження молока. Пастеризатори.

Сепаратори.

Літ.:1.2-с.261-277

1.2-с.285-291
Питания для самоконтролю

1. Що таке сепарація, нормалізація, пастеризація та стерилі-зація молока?

2. Розкажіть будову і технологічний процес агрегату для отримання холоду МХУ-8С.

3. Розкажіть будову і принцип роботи установки для охолод-ження молока ТОМ-2.

4. Розкажіть будову і принцип роботи охолодника-очисника молока ОМ-1.

5. Розкажіть будову і принцип роботи установки ОПФ-1М для пастеризації молока.

6.Розкажіть будову, принцип роботи і регулювання сепаратора СОМ-3-1000.

2.2. Практичні завдання для засвоєння техніки побудови

схем машин і проведення аналізу їх роботи
Завдання № 1

Викресліть технологічну схему дробарки КДУ-2, опишіть її технологічний процес роботи і проведіть аналіз втілених конструктивно-технологічних рішень з точки зору переваг і недоліків та внесіть свої пропозиції щодо їх усунення.
Завдання № 2

Викресліть технологічну схему машини “Волгарь-5” для подрібнення грубих і зелених кормів, опишіть її процес роботи і проведіть аналіз втілених конструктивно-технологічних рішень з точки зору переваг і недоліків та внесіть свої пропозиції щодо їх усунення.
Завдання № 3

Викресліть технологічну схему машини для миття і подрібнення коренебульбоплодів ИКМ–5, опишіть її технологічний процес роботи і проведіть аналіз втілених конструктивно-технологічних рішень з точки зору переваг і недоліків та внесіть свої пропозиції щодо їх усунення.
Завдання № 4

Викресліть кінематичну схему запарника-змішувача кормів С-12, опишіть систему управління вивантаження корму і проведіть аналіз втілених конструктивно-кінематичних та технологічних рішень з точки зору переваг і недоліків та внесіть свої пропозиції щодо їх усунення.
Завдання № 5

Викресліть технологічну схему обладнання для гранулювання трав’яного борошна ОГМ-1,5, опишіть його технологічний процес роботи і проведіть аналіз втілених конструктивно-технологічних рішень з точки зору переваг і недоліків та внесіть свої пропозиції щодо їх усунення.
Завдання № 6

Викресліть технологічну схему тритактного доїльного апаратаАДУ-1, опишіть його процес роботи під час такту смоктання, стиску і відпочинку та проведіть аналіз режимів роботи з точки зору шкідливого або позитивного впливу на фізіологічний стан тварини.

3. Тестове завдання для діагностування знань студентів
1. На які види діляться ферми за виробничим призначенням?

1. 2. 3. 4. 5.

Репродукторні Племінні Товарні Молочні ВРХ

Племінні Свинарські Відгодівельні М’ясні Свинарські

Товарні Товарні Репродукторні Племінні Вівчарські

2. На які види діляться комплекси за розмірами?

1. 2. 3. 4. 5.

Вузькі Продовгуваті Малі Пропорційні Стандартні Видовжені Середні Середні Непропорційні Довільні

Середні Нормальні Великі Типові Традиційні


3. Які виробничі процеси виконуються на тваринницьких фермах і комплексах?

1. 2. 3.

Годівля Роздача кормів Освітлення

Напування Автонапування Опалення

Прибирання гною Прибирання стійл Вентиляція

Створення мікроклімату Вентиляція Напування

Отримання і первинна Доїння Годівля

переробка продукції

4. 5.

Підготовка кормів НапуванняПодача води Годування

Роздача кормів Доїння

Очищення годівниць Збір яєць

Годування Стрижка овець


4. Що таке екстенсивний шлях розвитку тваринництва?

1. 2. 3. 4. 5.

Зміцнення Підвищення Нарощування Застосування Збільшення

кормової продуктив- обсягів вироб- стимуляторів поголів’я

бази ності праці ництва росту тварин

5. Які компоненти входять до складу сирого протеїну?

1. 2. 3. 4. 5.

Білки і Жири і Мікроелементи Макроелементи Білки і

аміди вуглеводи і білки і білки жири


6. Для яких кормів застосовуються такі операції, як „запарювання-плющення” ?

1. 2. 3. 4. 5.

Грубих Зеленої маси Концентро- Коренебуль- Мінеральних

ваних боплодів


7. Для яких кормів при їх підготовці до згодовування достатньо застосувати тільки три операції?

1. 2. 3. 4. 5.

Грубих Зеленої маси Концентро- Коренебуль- Мінеральних

ваних боплодів


8. Для яких кормів розроблено найбільше число способів підготовки їх до згодовування?

1. 2. 3. 4. 5.

Грубих Зеленої Концентро- Коренеплодів Мінеральних

маси ваних


9. Для яких кормів під час їх підготовки до згодовування можна застосовувати хімічну і біологічну обробку?

1. 2. 3. 4. 5.

Грубих Зеленої Концентро- Коренеплодів Мінеральних

маси ваних


10. За рахунок чого припиняється життєдіяльність бактерій, що викликають гниття, і тим самим створюються умови для довготривалого зберігання силосу?

1. Витіснення з маси кисню.

2. Створення нейтрального середовища.

3. Утворення в масі вуглекислого газу.

4. Створення молочно-кислого бродіння цукрів.

5. Заповнення простору між подрібненими частинками росли-нним соком.


11. Скільки днів відводиться для заповнення траншеї, щоб створити умови для отримання силосу, якість якого оцінюється за найвищим балом –„5”?

1. 2. 3. 4. 5.

2...3 3...4 4...5 5...7 > 7
12. Яка повинна бути щільність маси ( кг/м3), щоб створились умови для отримання силосу, якість якого оцінюється за найвищим балом – „4”?

1. 2. 3. 4. 5.

200...300 300...400 400...500 500...600 > 600
13. В чому полягає суть процесу „осолодження” силосу?

1. Створення в силосі нейтрального середовища шляхом витиснення з нього кисню вуглекислим газом.

2. Поливання маси, що силосується, розчином меляси.

3. Введення в масу, що силосується, консервантів.

4. Пересипання маси, що силосується, подрібненою соломою.

5. Пошарове вкладання маси, що силосуетться, і подрібненої гички з цукрових буряків.


14. В яких умовах зберігається сінаж?

1. 2. 3. 4. 5.

Лужних Анаеробних Вологих Кислих Аеробних

15. З якою вологістю ( %) закладають сінаж?

1. 2. 3. 4. 5.

40...45 45...50 50...55 55...60 60...65
16. На які види умовно поділяють транспортні засоби, що застосовуються в тваринництві?

1. 2. 3. 4. 5.

Позаферм- Міжгоспо- Кормороз- Спеціальні Колісні

ські дарські давальні Рейкові Гусеничні Внутріш- Фермські Причіпні Транспортерні Рейкові ньофермські Міжфермські Самоскиди

Внутріш-

ньоцехові


17. На які види умовно поділяють навантажувачі за призна-ченням?

1. 2. 3. 4. 5.

Скіпи Спеціальні Періодич- Екскаватори Універсальні

ної дії

Норії Комбіновані Безперерв- Крани Спеціальні

ної дії
18. Які навантажувачі відносяться до універсальних?

1. 2. 3. 4. 5.

Фрезерні Фронтально- Ковшові Грейферні Мостові Кран-балки перекидні Скіпові Фронтальні Козлові

Фуражири крани
19. Які навантажувачі відносяться до маятникового типу?

1. 2. 3. 4. 5.

ПСК-5 ФН-1,2 ПКУ-0,8 ПЭ-0,8Б ФН-1,4

ПФ-0,5 ПСС-5,5 ПГ-0,2А ПЭА-1,0 ПГ-0,2А


20. На які види діляться кормосуміші?

1. 2. 3. 4. 5.

Сухі Премікси Січка Соковиті Сухі

Рідкі Комбікорми Паста Комбікорми Вологі

Тверді Вітаміни Дерть Мішанки Напіврідкі

Паста Мел’яса Напіврідкі Рідкі Рідкі


21. Які є способи дозування кормів?

1. 2. 3. 4. 5.

Насипання Відрізання Зважування Порційне Пневматичне

Наливання Відокрем- Відмірю- Безперервне Гідравлічне

лення вання об’єму

22. Які дозатори відносяться до порційного дозування?

1. 2. 3. 4. 5.

Шестерен- Мірники Сопла Ковшові Мішалки

часті насоси Об’ємні Мірники Шнекові Стрічкові

Поршневі лічильники транспор-

насоси тери23. Як називають процес ущільнення кормів до щільності 1200...1300 кг/м3?

1. 2. 3. 4. 5.

Брикету- Екструзія Пресування Плющення Гранулю-

вання вання


24. Яким способом ущільнюють корми до щільності 400...900 кг/м3?

1. 2. 3. 4. 5.

Брикету- Екструзія Пресування Плющення Гранулю-

вання вання


25. Як називають процес зволоження кормової суміші, що подається в гранулятор?

1. 2. 3. 4. 5.

Змішування Дозування Стабілізація Запарю- Кондицію-

вання ван26. Яким робочим органом проводиться „сухе гранулю-вання”?

1. 2. 3. 4. 5.

Шнековим Вальцьовим Кільцевим Штемпель- Шестерен-

ним частим27. З якою вологістю (%) закладають траву на досушування в скиртах?

1. 2. 3. 4. 5.

35...40 40...45 45...50 50...55 55...60

28. До якого рівня повинна знизитись вологість (%) вкладе-ного шару трави, щоб на неї вкласти на досушування наступний шар?

1. 2. 3. 4. 5.

15...20 20...25 35...40 40...45 45...50
29. Якою повинна бути товщина (м) шару маси, що вклада-ється на каркас установки для досушування активним вентилю-ванням?

1. 2. 3. 4. 5.

0,5...1,0 1...1,5 1,5...2,0 2...2,5 2,5...3,0
30. В чому полягає суть приготування трав’яного вітамін-ного борошна?

1. Скоротити період перебування зелених кормів на сонці під їх висушування.час

2. В приготуванні гранул з отриманого борошна.

3. В подрібненні висушеної маси до борошноподібного стану.

4. В заміні частини комбікормів.

5. У швидкому висушуванні зеленої маси.


31. В чому полягає позитивна особливість пневмобара-банних сушарок?

1.Обертання барабана сприяє перемішуванню маси.

2.Можна висушувати різні види кормів.

3.Створює сприятливі умови для роботи молоткових дробарок.

4.Вибіркове видалення висушених частинок з зони сушіння.

5.Наявність камери газифікації.


32. Для приготування яких кормів призначені агрегати серії ОКЦ?

1. 2. 3. 4. 5.

Вологих Рідких Густих Комбікормів Різних
33. Для яких тварин призначений кормоцех КОРК-15?

1. 2. 3. 4. 5.

ВРХ Свиней Овець ВРХ і ВРХ і

овець свиней


34. Які марки кормороздавачів відносяться до стаціонарних?

1. 2. 3. 4. 5.

ТВК-80Б ЗСК-10 КСА-5Б КУТ-3БМ РММ-5
35. Які кормороздавачі монтуються всередині годівниці?

1. 2 . 3. 4. 5.

КЛО-75 РК-50 ЗСК-10 КС-1,5 РКС-3000М

ТВК-80Б ТРК-100 РС-5А РММ-5 РКА-100


36. Які кормороздавачі відносяться до платформових?

1. 2. 3. 4. 5.

РММ-5 РС-5А РКС-3000М РКА-100 РСП-10

37. В чому заключається небезпека при попаданні нітратів в організм людини?

1. Виникають інфекційні захворювання.

2. Зникає апетит.

3. Окислюється гемоглобін і він втрачає здатність перено-сити кисень.

4. Ослабляється імунна система.

5. Знижується температура тіла.


38. В чому полягає суть аеробного методу знезараження гною?

1. Незалежність протікання процесу від складу гною. . 2. Саморозігрівання маси до температури 70оС за рахунок виділення тепла мікроорганізмами, внаслідок чого відбувається біологічна дезинфекція.

3. Майже не виділяються неприємні запахи.

4. Припиняється доступ повітря і мікроорганізми гинуть.

5. Настає „кисневе голодування” і мікроорганізми гинуть.
39. В чому полягає суть анаеробного методу знезараження гною?

1. Утворюється біогаз.

2. Виділяється метан і водень, який вбиває бактерії і гній знеза ражується.

3. Утворюється двоокис вуглецю, який вбиває бактерії і гній знезаражується.

4.Припинення доступу повітря сприяє інтенсивному розвитку бактерій і в гної відбуваються анаеробне бродіння, внаслідок чого органіка розкладається і гній знезаражується.

5. Виділення метану і водню покладено в основу промис-лових технологій з виробництва газу.


40. Як називається пристрій для бродіння гною, що вхо-дить до складу установки для виробництва біогазу?

1. 2. 3. 4. 5.

Брудер Танк Метантенк Резервуар Цистерна

41. В яких частинах вим’я накопичується молоко після доїння?

1. 2. 3. 4. 5.

Сосках Сфінктерах Цистернах Протоках Альвеолах
42. Як називається гормон, який виділяється в кров при подразненні вим’я?

1. 2. 3. 4. 5.

Гіпофіз Альвеола Сфінктер Окситоцин Епітелій
43. З якою швидкістю ( л/хв.) необхідно доїти корову?

1. 2. 3. 4. 5.

1...1,5 1,5...2 2...3 3...4 4...6
44. Що є головною частиною доїльного апарата?

1. 2. 3. 4. 5.

Колектор Пульсатор Стакан Відро Насос
45. Що є основним робочим органом доїльної машини?

1. 2. 3. 4. 5.

Колектор Пульсатор Стакан Відро Насос
46. До якого типу відноситься мембранний пульсатор?

1. 2. 3. 4. 5.

Пневматич- Вакуумного Інерційного Пульсую- Змінного

ного чого47. Яка установка відноситься до карусельного типу?

1. 2. 3. 4. 5.

УДА-100 УДТ-8 УДА-8 УДС-3А АДМ-8

48. Яка установка призначена для доїння корів в літніх таборах?

1. 2. 3. 4. 5.

АД-100А УДС-3А АДН-8 ДПАС-2Б АДМ-8
49. В яких одиницях (градусах) оцінюється кислотність молока?

1. 2. 3. 4. 5.

Цельсія Кельвіна Ренкіна Тернера Фаренгейта

50. В яких межах знаходиться кислотність (оТ) свіжовидоєного молока?

1. 2. 3. 4. 5.9...11 12...15 16...18 19...21 22...24 1. Перелік питань, які включені до екзаменаційних

білетів

 1. Класифікація тваринницьких ферм

 2. Виробничі процеси, які виконуються на тваринницьких фермах і комплексах

 3. Вимоги до тваринницьких приміщень

 4. Загальні відомості про корми і їх класифікація

 5. Значення підготовки кормів до згодовування

 6. Види транспортних робіт і класифікація транспортних засобів

 7. Класифікація навантажувачів

 8. Види кормосумішей і зоовимоги до процесу їх приготування

 9. Типи дозаторів і зоовимоги до них

 10. Значення ущільнення кормів

 11. Процес ущільнення кормів і класифікація способів його реалізації

 12. Значення і способи приготування вітамінного трав’яного борошна

 13. Призначення і типи кормоцехів

 14. Зоотехнічні вимоги до процесу роздавання кормів і класифікація кормороздавачів

 15. Загальні відомості про стаціонарні кормороздавачі

 16. Проблеми раціонального використання гною як органічного добрива

 17. Гній і його властивості

 18. Гідравлічна система видалення гною

 19. Загальна класифікація методів знезараження гною

 20. Зоотехнічні вимоги до технології машинного доїння

 21. Значення машинного доїння і історія його розвитку

 22. Класифікація доїльних апаратів

 23. Класифікація пульсаторів

 24. Класифікація доїльних установок

 25. Зоотехнічні і санітарно-гігієнічні вимоги до первинної обробки молока

 26. Способи обробки кормів

 27. Способи підготовки кормів до згодовування

 28. Технологія заготівлі силосу

 29. Контроль якості підготовки і закладання силосу

 30. Закладка силосу в сховища

 31. Оцінка і контроль якості робіт при заготівлі сінажу

 32. Технологія заготівлі сінажу

 33. Закладка сінажу в баштах

 34. Процес дозування кормів і способи його реалізації

 35. Способи обезводнення зелених кормів

 36. Технологія приготування трав’яного вітамінного борошна

 37. Способи і засоби підвищення збереження трав’яного борошна

 38. Технологія досушування сіна активним вентилюванням

 39. Технологія і обладнання для механічного обезводнення зелених кормів

 40. Технологічна схема роботи автоматизованого комбікормового агрегата ОКЦ-30

 41. Технологічна схема роботи кормоцеху КЦС-6000 “Маяк 6”

 42. Технологічна схема роботи кормоцеху КОРК-151

 43. Технологічна схема роботи кормоцеху КЦК-5

 44. Фізіологічні основи машинного доїння кормів

 45. Схема універсальної пересувної доїльної установки УДС-3А

 46. Схема доїльної установки “Тандем” УДТ-8

 47. Схема доїльної установки “Ялинка” УДЕ-8А

 48. Схема доїльної установки карусельного типу УДА-100

 49. Значення і технологія первинної обробки молока

 50. Очищення молока і засоби для його очистки

 51. Призначення, будова і принцип роботи важільних (клапанних), соскових і вакуумних автонапувалок

 52. Призначення, будова, принцип роботи і основні регулювання дробарок КДУ-2 та ДБ-5

 53. Призначення, будова, принцип роботи і основні регулювання подрібнювачів “Волгарь-5” і ИРМА-15

 54. Призначення, будова, принцип роботи і основні регулювання подрібнювачів ИРТ-165, ИСК-3А

 55. Будова, принцип роботи і основні регулювання машин для миття і подрібнення коренебульбоплодів ИКС-5М, ИКМ-5, МРК-5

 56. Будова, принцип роботи і основні регулювання машин для подрібнення грубих кормів РСС-6Б та ИГК-30Б

 57. Будова, принцип роботи і основні регулювання машин для виймання і вантаження кормів ПСС-5.5, ПСК-5А, ФН-1.2, ФН-1.4

 58. Будова, принцип роботи і основні регулювання машин для запарювання і змішування кормів С-12, ЗПК-4, ВКС-3М

 59. Будова, принцип роботи і основні регулювання котлів-пароутворювачів Д-721, КВ-300М

 60. Будова і принцип роботи кормоприготувальних агрегатів АПК-10А, АЗМ-0,8 та ПЗ-3А

 61. Призначення, будова, принцип роботи і основні регулювання причіпних кормороздавачів КТУ-10А, РММ-5, РСП-10, РМК-1.7

 62. Призначення, будова і принцип роботи і основні регулювання кормороздавачів КУТ-3А, КС-1.5, КЭС-1.7

 63. Призначення, будова і принцип роботи стаціонарних стрічкових кормороздавачів ТВК-80Б, КЛО-75

 64. Призначення, будова і принцип роботи стаціонарних платфор-мових кормороздавачів РК-50, РКС-3000М

 65. Призначення, будова і принцип роботи гідропневмокорморозда-вачів з фекальним насосом і продувочним котлом

 66. Призначення, будова, принцип роботи і основні регулювання скреперних установок для видалення гною УС-Ф-170 (УС-250), УС-15

 67. Будова і принцип роботи установки УТН-10 для транспортування рідкого гною

 68. Будова, принцип роботи і основні регулювання двотактного доїльного апарата АДУ-1.

 69. Будова, принцип роботи і основні регулювання тритактного доїльного апарата АДУ-1.

 70. Будова, принцип роботи і основні регулювання доїльного апарата “Імпульс” М-66

 71. Будова, принцип роботи і основні регулювання доїльного апарата АДС-1 зі здвоєним пульсатором

 72. Будова, принцип роботи і основні регулювання низьковакуумного доїльного апарата АДН-1

 73. Будова, принцип роботи і основні регулювання індивідуального УЗМ-1 і групового МГБ-1, АДМ-52 надою молока

 74. Будова, принцип роботи і основні регулювання пастеризаторів молока ОПД-1М і ОПФ-1-300

 75. Будова, принцип роботи і основні регулювання сепараторів-молокоочисників ОМА-3М і сепараторів-вершкозбирачів СОМ-3-1000


ЗМІСТ


 1. Загальні відомості про дисципліну ”Машини та

машиновикористання в тваринництві”…………….…….3

1.1. Значення дисципліни…………………………………….……..3

1.2. Мета та завдання дисципліни…………………………………..3

1.3. Тематичний план самостійної роботи студентів………… ….4

1.4. Список рекомендованої літератури…………………………..5
2. Загальні методичні вказівки з вивчення дисципліни…...7

2.1. План самостійної роботи студентів…………………….……...9

Розділ 1. Загальні відомості про ферми і утримання тварин

та їх напування…………….......................................9

Розділ 2. Мезанізація заготівлі кормів……………….……...12

Розділ 3. Механізація приготування кормів і їх роздання…13

Розділ 4. Механізація прибирання гною і його переробка....15

Розділ 5. Система машин для комплексної механізації

тваринницьких і птахівничих ферм ………….…..16

Розділ 6. Механізація доїння корів і первинної обробки

молока……………………………………………….17

2.2. Практичні завдання для засвоєння техніки побудови схем

машин і проведення аналізу їх роботи……………………….19


3. Тестове завдання для діагностування знань студентів..21
4. Перелік питань, які включені до екзаменаційних

білетів………………………………………………………..31

Навчально-методичне видання


Машини і обладнання та машиновикористання в тваринництві. [Текст]: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 208 - “Агроінженерія” денної та заочної форм навчання / М.С.Шведик – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – 40 с.

Комп’ютерний набір та верстка: М.С. Шведик

Редактор: М.С. Шведик

Підп. до друку 2016р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 4,25. Обл.-вид. арк. 4,6.

Тираж ___ прим. Зам. ____.
Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету43018, м. Луцьк, вул.. Львівська, 75

Друк - РВВ ЛНТУ


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка