Методичні вказівки до виконання самостійної І контрольної роботи рру. 104. 00. 01 для студентів спеціальності «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті»Скачати 410.52 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір410.52 Kb.Міністерство освіти і науки

Донецький інститут залізничного транспорту

Українська державна академія залізничного

транспорту

Кафедра «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

О.В. Кизим
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТРАНСПОРТУ

(завдання, методичні вказівки

до виконання самостійної і контрольної роботи)
РРУ.104.00.01
для студентів спеціальності «Організація перевезень та

управління на залізничному транспорті»

заочної форми навчання

2013

У методичних вказівках приведені завдання до контрольної роботи, рекомендації до розкриття теоретичних питань та відображене покрокове виконання практичного завдання по визначенню обороту вагону, визначенню шляхів його прискорення та економічного ефекту від запропонованих заходів.


Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри ОПУЗТ «__» ________ 201__ р., протокол № ____.


Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету «Управління на залізничному транспорті». Протокол № ____ від «__» _____ 201__ р.

Укладачі:


доцент О.В. Кизим (ДонІЗТ)

Рецензенти:


доцент В.Ф. Чеклов (ДонІЗТ)


головний інженер служби перевезень

ДП „Донецька залізниця” С.Л.Завгородній

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ І КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Метою роботи є закріплення знань, одержаних студентами під час самостійного вивчення дисципліни «Загальний курс транспорту».

Робота складається з двох теоретичних питань і задачі:


 • завдання № 1: надати відповідь на питання, що стосуються загальної інформації про транспорт, транспорту систему та умови її функціонування в Україні.;

 • завдання № 2: надати відповідь на питання, що стосуються безпосередньо технічних засобів і технології роботи залізничного транспорту;

 • завдання № 3: вирішити задачу щодо визначення основного показника роботи залізничного транспорту – обороту вагону та встановлення шляхів його прискорення.

Номери контрольних питань до завдань № 1, 2 визначаються відповідно за таблицями 1 та 2.

При виконанні самостійної (контрольної) роботи необхідно користуватися літературою, яка наведена в кінці завдання.

Самостійна (контрольна) робота виконується на папері формату А4 з додержанням правил, установлених ЄСКД. Приклад оформлення контрольної роботи наведений в кінці методичних вказівок. Підпис виконавця контрольної роботи та дата її виконання обов'язкові.

ЗАВДАННЯ № 1.


Вибір номера теоретичного питання виконується за першою літерою прізвища та останньою цифрою шифру студента за таблицею 1.
Таблиця 1.

Перша літера прізвища

Остання цифра шифру студента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

А,Б,В,Г,Д,Ж,З

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

Е,Є,І,К,Л,М,Н

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

О,П,Р,С,Т,У,Ф

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

Х,Ц,Ч,Ш,Щ,Ю,Я

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40
 1. Поняття про транспорт.

 2. Значення транспорту в суспільстві.

 3. Складові транспортного процесу.

 4. Характеристика транспортної продукції.

 5. Виділення транспорту в окрему галузь промисловості.

 6. Класифікація транспорту за призначенням.

 7. Загальні показники роботи транспорту.

 8. Показники транспортної забезпеченості та доступності.

9. Юридичні основи функціонування транспорту.

 1. Організація управління транспортною системою.

 2. Техніко-економічна характеристика залізничного транспорту.

 3. Характеристика рухомого складу залізничного транспорту.

 4. Переваги та недоліки залізничного транспорту перед іншими видами транспорту.

 5. Техніко-економічна характеристика автомобільного транспорту.

 6. Характеристика рухомого складу автомобільного транспорту.

 7. Переваги та недоліки автомобільного транспорту перед іншими видами транспорту.

 8. Шляхи підвищення економічності та екологічності автомобільного транспорту.

 9. Показники роботи автомобільного транспорту.

 10. Основні функції, які виконує морський транспорт на сучасному ринку транспортних послуг.

 11. Переваги та недоліки морського транспорту перед іншими видами транспорту.

 12. Показники матеріально-технічної бази флоту.

 13. Показники роботи морського флоту та порту.

 14. Характеристика рухомого складу водного транспорту.

 15. Техніко-економічна характеристика внутрішнього водного транспорту.

 16. Переваги та недоліки внутрішнього водного транспорту перед іншими видами транспорту.

 17. Показники використання судів річкового флоту.

 18. Техніко-економічна характеристика повітряного транспорту.

 19. Показники роботи повітряного транспорту.

 20. Характеристика рухомого складу повітряного транспорту.

 21. Техніко-економічна характеристика трубопровідного транспорту

 22. Переваги та недоліки трубопровідного транспорту перед іншими видами транспорту.

 23. Техніко-економічна характеристика промислового транспорту.

 24. Спеціальні види промислового транспорту.

 25. Сфери раціонального використання різних видів промислового транспорту.

 26. Техніко-економічна характеристика міського транспорту.

 27. Характеристика рухомого складу міського транспорту.

 28. Спеціалізовані та нетрадиційні види транспорту.

 29. Перспективи розвитку транспортної системи України.

 30. Швидкість та термін доставки вантажів та пасажирів.

 31. Транспорт та навколишнє середовище.

ПОРАДИ ДО НАПИСАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАВДАННЯ № 1.


Відповідаючи на питання, слід указати особливості функціонування транспортної системи України і окремих видів транспорту в цій системі, характеристику технічних засобів транспорту в Україні, перспективи їх розвитку і короткий огляд аналогічних закордонних технічних засобів. При розгляді показників функціонування транспорту бажано вказати, якого рівня вони досягли на транспортній мережі України.

Рекомендації щодо відповіді на окремі питання теоретичного завдання № 1.

1. Потрібно надати визначення транспорту як засобу виробництва, його основних складових і взаєморозвитку економіки країни та транспорту.

2. Надати поняття економічного, культурного, політичного та наукового значення транспорту.

3. Дати визначення транспортного процесу та характеристику основних його складових: початкових операцій, переміщення та кінцевих операцій. Основні перевізні документи.

4. Що називається продукцією транспорту, її основні властивості? Собівартість перевезень.

5. Чому транспорт виділяється в окрему галузь промисловості? Особливі відмінності транспорту від інших галузей народного господарства.

6. Навести класифікацію транспорту за призначенням. Надати характеристику транспорту загального та незагального користування.

7. Перелічити та надати коротку характеристику об'ємних, техніко-експлуатаційних та економічних показників роботи транспорту.

8. Надати визначення наступним показникам: щільність транспортної мережі, транспортна забезпеченість населення, транспортна доступність, інтенсивність використання транспорту та їх значення для різних видів транспорту.

9. Розкрити зміст та призначення Закону України „Про транспорт” та основних нормативних документів всіх видів транспорту: Статуту залізниць України, Повітряного кодексу України, Водного кодексу України, Правил дорожнього руху, Закону України „Про трубопровідний транспорт”.

10. Основні функції Міністерства інфраструктури України, його структура. Структура органів управління транспортом регіону.

11. Вказати основну сферу застосування залізничного транспорту, особливості його розвитку та функціонування на території України, надати коротку характеристику основних технічних засобів залізничного транспорту.

12. Надати класифікацію і коротку характеристику пасажирських та вантажних вагонів та тягового рухомого складу залізничного транспорту.

14. Вказати основну сферу застосування автомобільного транспорту, особливості його розвитку та функціонування на території України, надати коротку характеристику основних технічних засобів автомобільного транспорту.

15. Надати класифікацію і коротку характеристику вантажного та пасажирського рухомого складу автомобільного транспорту.

17. Визначити основну проблему автомобільного транспорту та вказати шляхи щодо удосконалення структури рухомого складу, застосування нових видів палива для двигунів, удосконалення діагностування автомобілів.

18. Навести основні показники роботи автомобільного транспорту: бюджет часу автомобілів, коефіцієнти технічної готовності та використання парку автомобілів, коефіцієнт використання пробігу та вантажопідйомності автомобілів, середньодобовий пробіг, швидкості (технічна, експлуатаційна), продуктивність автомобіля, робочий парк тощо.

19. Розкрити зміст трьох основних функцій морського транспорту: забезпечення морських міжнародних зв’язків країни, забезпечення перевезень в межах країни в каботажному плаванні, перевезення вантажів іноземних фрахтувателів.

21. Дати визначення основних показників матеріально-технічної бази флоту: показники вантажопідйомності та місткості судна, рейс судна, коефіцієнт ходового часу, коефіцієнт баластного пробігу, продуктивність, фактична кількість флоту.

22. Дати визначення основних показників роботи морського флоту та порту: пропускна спроможність порту, встановлені потужність, інтенсивність робіт, фінансові показники роботи.

23. Надати класифікацію і коротку характеристику вантажного та пасажирського рухомого складу морського та внутрішнього водного транспорту.

24. Вказати основну сферу застосування внутрішнього водного транспорту, особливості його розвитку та функціонування на території України, надати коротку характеристику основних технічних засобів внутрішнього водного транспорту.

26. Дати визначення основних показників: показники вантажопідйомності та місткості судна, час обороту судна, частка ходового часу з вантажем, продуктивність, загальний вантажообіг, обсяг вантажних операцій

27. Вказати основну сферу застосування повітряного транспорту, особливості його розвитку та функціонування на території України, надати коротку характеристику основних технічних засобів повітряного транспорту.

28. Коефіцієнт зайнятості пасажирами, реальна швидкість доставки пасажирів, нальот годин, комерційне навантаження, відстань польоту, швидкості польоту, продуктивність літака.

29. Надати класифікацію і коротку характеристику вантажного та пасажирського рухомого складу повітряного транспорту.

30. Вказати основну сферу застосування трубопровідного транспорту, особливості його розвитку та функціонування на території України, надати коротку характеристику основних технічних засобів трубопровідного транспорту.

32. Який транспорт називається промисловим? Його види, основні функції, особливості функціонування.

33. Назвати спеціальні види промислового транспорту та надати їх характеристики.

34. Назвати види промислового транспорту та вказати сфери їх раціонального використання.

35. Види міського транспорту, сфери його застосування, особливості його розвитку та функціонування в містах України.

36. Навести класифікацію і коротку характеристику рухомого складу міського транспорту.

37. Назвати види спеціалізованих та нетрадиційних видів транспорту, надати їх коротку характеристику.

39. Як визначається термін доставки вантажів, пасажирів?. Види швидкості. Заходи щодо виконання встановлених термінів доставки.

40. Вказати, якого впливу зазнає навколишнє середовище від дії транспорту, та шляхи зниження негативного впливу.


ЗАВДАННЯ № 2.
Вибір номера теоретичного питання виконується за першою літерою прізвища та сумою двох останніх цифр шифру студента за таблицею 2.
Таблиця 2.

Перша літера прізви-ща

Сума двох останніх цифр шифру студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

А,Б,В,Г,Ґ,Д,Ж,

З,Е,Є


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І,Ї,Й,К,

Л,М,Н,


О,П,Р,

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

С,Т,У,Ф,Х,Ц,

Ш,Щ,


Ю,Я

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
 1. Роль і значення залізничного транспорту. Основні документи, які регламентують роботу залізниць.

 2. Магістральний та промисловий залізничний транспорт. Основне призначення та властивості магістрального та промислового залізничного транспорту.

 3. Структурна схема управління залізничним транспортом України.

 4. Основні залізничні споруди та пристрої.

 5. Основні кількісні та якісні показники роботи залізниць.

 6. Типи габаритів та їх призначення. Основні розміри габаритів. Особливості перевезення негабаритних вантажів.

 7. Відстань між осями колій на станціях та перегонах. На якій відстані від колії можна розміщувати вантаж? Де встановлюється граничний стовпчик?

 8. Загальні відомості про трасу, план і поздовжній профіль залізничної колії. Керівний підйом, його значення для колій різних категорій залізниць.

 9. Мінімально допустимі радіуси колових кривих. Призначення перехідних кривих.

 10. Нижня будова колії, її призначення. Земляне полотно, його види та основні елементи.

 11. Водовідвідні та штучні споруди.

 12. Верхня будова колії, її призначення та коротка характеристика її елементів.

 13. Особливості будови колії в кривих та на електрифікованих коліях.

 14. Безстикова колія, особливості її улаштування та експлуатації. Переваги безстикової колії.

 15. З'єднання та перетин колій. Призначення стрілочних переводів, їх типи. З'їзди та сплетення колій.

 16. Елементи стрілочних переводів.

 17. Задачі колійного господарства. Види колійних робіт та які господарства їх виконують. Оцінка стану колій.

 18. Задачі енергопостачання. Тягові підстанції. Контактна мережа.

 19. Види енергоносіїв, які використовуються на залізничному транспорті. Переваги та недоліки.

 20. Тепловози та їх типи. Сфери застосування різних типів тепловозів. Коефіцієнти корисної дії різних типів локомотивів.

 21. Електричний рухомий склад. Серії електровозів, що працюють на постійному, змінному та змішаному струмі.

 22. Типи, призначення вагонів та їх основні характеристики.

 23. Типи гальмів рухомого складу.

 24. Перевезення вантажів в контейнерах. Переваги та недоліки.

 25. Перевезення вантажів в контрейлерах. Контрейлерні поїзда.

 26. Організаційна структура та основні задачі локомотивного господарства.

 27. Організаційна структура та основні задачі вагонного господарства.

 28. Системи експлуатації та ремонту локомотивів.

 29. Системи експлуатації та ремонту вагонів.

 30. Призначення тягових розрахунків. Характеристика сил, які діють на поїзд.

 31. Алгоритм розрахунків маси та довжини поїзду.

 32. Сигнали, їх призначення та класифікація.

 33. Пристрої СЦБ на перегонах, їх призначення та класифікація.

 34. Принцип дії напівавтоматичного блокування.

 35. Принцип дії автоматичного блокування.

 36. Порядок руху поїздів при АБ та ПАБ. Вплив цих систем на пропускну спроможність. Забезпечення безпеки руху при АБ та ПАБ.

 37. Станційні пристрої СЦБ та їх призначення. Вплив цих пристроїв на пропускну спроможність і безпеку руху на станції.

 38. Роздільні пункти, їх призначення та класифікація. Схеми роз'їздів, обгінних пунктів.

 39. Призначення, схема та технологія роботи проміжної станції.

 40. Призначення та технологія роботи дільничної станції.

 41. Призначення та технологія роботи сортувальної станції.

 42. Призначення та технологія роботи пасажирської станції.

 43. Призначення технологія роботи вантажної станцій.

 44. Призначення, класифікація та технологія роботи вокзалів.

 45. Повна та корисна довжина станційних колій.

 46. Маневрова робота. Хто керує маневровою роботою? Способи передачі сигналів при маневровій роботі. Швидкості при виконанні маневрів.

 47. Пропускна та перероблююча спроможність залізничних станцій.

 48. Вантажна та комерційна робота на станціях. Перевізні документи на вантажі.

 49. Види операцій, які виконуються на вантажних станціях.

 50. Порядок приймання та відправлення поїздів.

 51. Значення графіка руху поїздів. Класифікація та елементи графіка.

 52. Порядок складання графіка руху поїздів та основні його показники.

 53. Пропускна та провізна спроможність залізниць та заходи щодо підвищенню.

 54. Система управління рухом поїздів.

 55. Автоматизовані системи управління рухом поїздів.

 56. Організація перевезення пасажирів. Класифікація пасажирських поїздів.

 57. Основні показники експлуатаційної роботи.

 58. Призначення і класифікація метрополітенів. Основні споруди метрополітенів.

 59. Особливості окремих споруд і пристроїв метрополітенів.

 60. Пропускна та провізна спроможність метрополітенів. Управління рухом поїздів у метрополітенах.

ПОРАДИ ДО НАПИСАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАВДАННЯ №2.
Відповідаючи на запитання, слід вказати як і за рахунок чого ті або інші технічні засоби чи передові технології сприяють підвищенню безпеки руху поїздів, зменшенню витрат на перевезення, підвищенню пропускної та провізної спроможності залізниць.

 1. Вказати роль і значення залізничного транспорту в економіці держави, його місце на транспортному ринку України. Перелічити та вказати значення основних документів, які регламентують роботу залізниць, їх короткий зміст.

 2. Навести класифікацію транспорту за призначенням. Дати характеристику, вказати основне призначення і навести властивості магістрального та промислового залізничного транспорту.

 3. Навести загальну схему управління залізничним транспортом України, структурну схему Укрзалізниці, залізниці та схему управління залізничною станцією. Вказати основні задачі, які вирішуються на різних рівнях структури управління залізничним транспортом.

 4. Основні залізничні споруди та пристрої. Перелічити та навести приклади основних споруд та пристроїв залізничного транспорту, які забезпечують перевезення пасажирів і вантажів.

 5. Навести перелік основних кількісних та якісних показників, порядок визначення вони визначаються та їх призначення: об’єм перевезень (відправлення) вантажів та пасажирів, вантажообіг та пасажирообіг, середня дальність перевезення вантажу та пасажирів, приведені тонно-кілометри, густота перевезень, середнєдобове навантаження, статичне та динамічне навантаження вагонів, коефіцієнт порожнього пробігу, час обороту вагона, продуктивність вагона та локомотива, використання пасажиромісткості вагона, потрібний парк вагонів.

 6. У відповіді на запитання потрібно: перелічити типи габаритів, що встановлені державним стандартом для залізничного транспорту, дати їх основні розміри та призначення, навести рисунки; розповісти, що таке "негабаритність", які види їх існують та як перевозяться негабаритні вантажі.

 7. Відповідаючи на запитання слід вказати, які мінімальні відстані між осями колій на станціях та перегонах встановлено Державним стандартом, в якому місці встановлюється граничний стовпчик та на якій відстані від колії можна розміщувати вантаж.

 8. Привести поняття про трасу, план, поздовжній профіль колії та керівний підйом, привести значення максимальних керівних підйомів для колій різних категорій.

 9. Привести мінімальні значення радіусів колових кривих для колій різних категорій залізничних ліній, пояснити призначення перехідних кривих.

 10. Пояснити призначення нижньої будови колії, її елементів з коротким описом кожного. Вказати, яких видів буває земляне полотно, навести приклади.

 11. Перелічити, які споруди відносяться до водовідвідних, водопропускних, водорегуляційних, навести приклади. Назвати інші штучні споруди.

 12. Вказати призначення верхньої будови колії; елементи верхньої будови колії та їх коротка характеристика.

 13. Вказати, які особливості будови колії в кривих та на електрифікованих коліях, навести приклади.

 14. Яка колія називається безстиковою, особливості її улаштування, експлуатації та обслуговування. Температурні зазори. Переваги безстикової колії.

 15. Описати призначення та дати характеристику з'єднань, перетинів колій, з'їздів та сплетень; детально описати призначення та типи стрілочних переводів, марки хрестовин.

 16. Описати призначення та типи стрілочних переводів, навести схему звичайного однобічного стрілочного переводу, вказати його елементи та їх призначення.

 17. Вказати задачі, що ставляться перед колійним господарством; господарчі одиниці, що входять до складу колійного господарства, та їх призначення; види ремонтних робіт, що виконують працівники колійного господарства, та від чого залежить вид ремонту колії; методи та технічні засоби оцінки стану колії.

 18. Вказати: переваги, що має електрична тяга; задачі, що стоять перед енергопостачанням залізниць; переваги одного виду струму над іншим; призначення та пристрої тягових підстанцій та контактної мережі.

 19. Перелічити види енергоносіїв, які використовуються залізничним транспортом, перспективи розвитку тягового рухомого складу в плані енергоспоживання. Навести переваги та недоліки використання традиційних енергоносіїв.

 20. Перелічити, які локомотиви відносяться до автономних та неавтономних. Визначити, що таке тепловоз, та назвати серії тепловозів, які експлуатуються на залізницях України. Привести значення коефіцієнтів корисної дії різних типів локомотивів.

 21. Навести класифікацію електричного рухомого складу, його коротку характеристику. Серії електровозів, що працюють на постійному, змінному та змішаному струмі для вантажного та пасажирського руху.

 22. Описати призначення вагонів, привести класифікацію вантажних та пасажирських вагонів. Перелічити та дати визначення основних характеристик вагонів.

 23. Назвати типи гальм, принципи їх дії та різницю при експлуатації.

 24. Вказати, що називається контейнером транспорту, типи контейнерів. Переваги та недоліки контейнерних перевезень.

 25. Який транспортний засіб називається контрейлером. Технічні засоби, переваги та недоліки контрейлерних перевезень. Які контрейлерні поїзда курсують залізницями України.

 26. Вказати: задачі, що ставляться перед локомотивним господарством; організаційна структура управлінням локомотивним господарством; структурні підрозділи,що входять до локомотивного господарства.

 27. Вказати: задачі, що ставляться перед вагонним господарством; організаційна структура управлінням вагонним господарством; структурні підрозділи, що входять до вагонного господарства

 28. Яким видам обслуговування та ремонту підлягають локомотиви і від чого залежить вид ремонту? Де він здійснюється? Що називається вагонним плечем?

 29. Яким видам обслуговування та ремонту підлягають вагони і від чого залежить вид ремонту? Де він здійснюється?

 30. Вказати призначення тягових розрахунків, перелічити сили, які діють на поїзд, та навести їх характеристику.

 31. Привести порядок розрахунків маси та довжини поїзду для дільниці. Шляхи збільшення маси та довжини поїзда.

 32. Що таке сигнал, його призначення і як класифікуються сигнали за призначенням. Необхідно вказати місце установки різних сигналів та їх нормальне положення.

 33. Пояснення про призначення перегінних пристроїв блокування, принципи їх дії; як здійснюється рух поїздів при цих системах та як вони впливають на пропускну спроможність і безпеку руху?

 34. Навести принципову схему та описати принцип дії і порядок руху поїзду по перегону, який обладнаний автоматичним блокуванням.

 35. Навести принципову схему та описати принцип дії і порядок руху поїзду по перегону, який обладнаний напівавтоматичним блокуванням.

 36. Описати порядок руху поїздів при автоматичному та напівавтоматичному блокуванні. Вплив цих систем на пропускну спроможність. Забезпечення безпеки руху при АБ та ПАБ.

 37. Пояснити призначення, порядок дії та види станційних пристроїв автоматики і телемеханіки; як вони впливають на пропускну спроможність та забезпечують безпеку руху поїздів на станціях.

 38. дати визначення, що таке роздільний пункт, як вони класифікуються за призначенням та за обсягом виконаної роботи. Дати характеристики роз'їздів та обгінних пунктів. Привести їх схеми.

39,40,41,42,43. Необхідно пояснити призначення станцій, дати їх класифікації за схемами та описати технологію роботи.

44. Необхідно пояснити призначення вокзалів, дати їх класифікації та описати технологію роботи. 1. Привести класифікацію станційних колій за призначенням, і освітити поняття про повну та корисну їх довжину, які встановлені стандартні корисні довжини станційних колій?

 2. Пояснити, що таке маневрова робота та засоби її виконання. Хто керує маневровою роботою на різних станціях? Як передається інформація та які швидкості можна розвивати при маневрах?

 3. Пропускна та перероблююча спроможність залізничних станцій. Розкрити поняття про пропускну спроможність станцій, як вона розраховується для різних елементів станції.

 4. Які операції називаються вантажними відповідно до Статуту залізниць України? Види комерційних операцій. Де виконуються вантажні та комерційні операції? Які документи входять до комплекту перевізних документів, їх призначення.

 5. Назвати види операцій, які виконуються на вантажних станціях, навести приклади.

 6. Привести порядок дій чергового по станції при прийманні та відправленні поїздів: кому і коли передається інформація про рух поїздів по станціях і перегонах? яка послідовність виконання операцій при прийманні та відправленні поїзду? як контролюється прибуття або відправлення поїзда в повному складі? яка інформація і де реєструється черговим по станції та поїзним диспетчером?

 7. Вказати, що повинен забезпечувати графік руху поїздів та як він класифікується? Які основні елементи графіку руху поїздів?

 8. Порядок складання графіка руху поїздів. Які основні показники графіка руху поїздів та як вони розраховуються?

 9. Пояснити, як розраховується провізна та пропускна спроможність на одно- та двоколійних дільницях. Указати, за рахунок яких заходів можна їх підвищити.

 10. Які системи управління рухом поїздів існують, їх принципові положення.

 11. Вказати, які автоматизовані системи управління рухом поїздів застосовуються на залізничному транспорті України, які задачі вони вирішують, їх взаємозв’язок.

 12. Які технічні засоби використовуються залізницями України для перевезення пасажирів? Види пасажирських сполучень. Класифікація пасажирських поїздів.

 13. Що називається експлуатаційною роботою залізниць. Основні кількісні та якісні показники експлуатаційної роботи, заходи щодо їх покращення.

 14. Пояснити призначення метрополітенів, навести їх класифікацію. Перелічити основні споруди метрополітенів.

 15. Вказати та надати короткий опис особливостей окремих споруд і пристроїв метрополітенів на відміну від залізничного транспорту.

 16. Що є основою організації перевезень на лініях метрополітенів? Система управління рухом поїздів у метрополітенах. Особливості та порядок визначення пропускної та провізної спроможності метрополітенів.

ЗАВДАННЯ № 3


Вихідні дані для розв'язання завдання № 3 наведені в таблицях 3.1 і 3.2.
Таблиця 3.1

Найменування характеристики

Остання цифра шифру залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість вагонів:

завантажених

800

1300

900

1400

1000

1500

1100

1600

1200

1700

вивантажених

1700

1300

1400

1000

1600

1100

1500

800

1200

900

прийнятих навантаженими

1000

1300

2000

1000

1500

1700

1400

1100

1600

1200

транзитних без переробки

500

400

1000

1100

300

900

200

600

700

800

транзитних з переробкою

300

500

400

200

600

800

1000

900

700

500

Середні простої вагонів, год.:

транзитних без переробки

0,6

0,64

0,58

0,74

0,7

0,66

0,72

0,62

0,68

0,75

транзитних з переробкою

7

6,2

7,4

7


7,2

7,3

7


6,5

7,5

6,4

6,8

6,4


6

під навантаженням

14

17

14


10

16

11

19

12


12

18

15


13

15

12


під вивантаженням

15

12


14

12

20

15


19

15

14

12


18

15


16

13

Таблиця 3.2Показники використання вагона

Передостання цифра шифру залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Середня дільнична швидкість, км/год.

35

32

33

36 38

30 35

30 35

30 34

30 34

36

34

Коефіцієнт порожнього пробігу

0,3

0,32

0,2

0,18


0,25

0,15

0,28

0,18

026

0,33

0,25


0,35

0,27


Довжина вагонного плеча, км

160

210


150

200


170

180

200

250

210

230

220

240

Навантажений рейс вагона, км

850

1050

1250

950

1150

1300

1000

1200

1350

1100

Експлуатаційні витрати на утримання у робочому парку 1 вагона в добу, грн./добу

70

71

72

73

74

75

76

77

78

80

Примітка: у таблицях 3.1 і 3.2 дробом показана зміна показника: в чисельнику – до реалізації заходів по прискоренню обороту вагона, в знаменнику – після реалізації таких мір.
Завдання:

 1. Визначити час обороту й робочий парк вагонів на відділенні залізниці до застосування заходів щодо прискорення обороту вагону.

 2. Визначити прискорення обороту вагонів і скорочення потреби у вагонному парку при реалізації заходів щодо прискорення обороту вагону.

 3. Визначити економію експлуатаційних витрат при скороченні робочого парку вагонів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 3


1. Визначити час обороту й робочий парк вагонів на відділенні залізниці до застосування заходів щодо прискорення обороту вагону.

Перед розв'язанням завдання необхідно дати визначення поняття „оборот вагона” і дати пояснення складових його елементів.

Розгорнута тричленна формула визначення обороту вагона має такий вигляд:
(3.1)
де: α - коефіцієнт порожнього пробігу;

lван – навантажений рейс вагона, км;

vд – середня дільнична швидкість, км/год;

tтех – середній простій вагона на одній технічній станції, год;

Lтех – довжина вагонного плеча, км;

Км – коефіцієнт місцевої роботи;

Tван – середній простій вагона під однією вантажною операцією, год.

Простій на одній технічній станції (tтех) – середньозважена величина простою транзитного вагона без переробки tтр і з переробкою tпер. Він визначається по формулі:


(3.2)
де: uтр, uпер – кількість транзитних вагонів, що приходять на станцію, відповідно без переробки та з переробкою, вагонів;

tтр, tпер – простій вагонів на технічних станціях у транзитних поїздах без переробки й з переробкою, год.

Коефіцієнт місцевої роботи показує число вантажних операцій, що доводяться на одиницю роботи:
, (3.3)
де uзав, uвив – кількість завантажених та вивантажених вагонів;

u – робота вагонного парку.

Роботою вагонного парку відділення залізниці (u) вважають число вагонів, завантажених (uзав) і прийнятих у навантаженому стані із сусідніх відділень або залізниць () за добу:
(3.4)
Простій вагонів, що припадає на одну вантажну операцію (завантаження або вивантаження), годин, визначається по формулі:
, (3.5)
Робочий парк вагонів визначається по формулі:
(3.6)
де: – оборот вагона, діб.;

u – робота вагонного парку, ваг.

Час обороту вагона потрібно визначити з точністю до 0,01 доби, а величину вагонного парку округлити до цілих у більшу сторону.
2. Визначити прискорення обороту вагонів і скорочення потреби у вагонному парку при реалізації заходів щодо прискорення обороту вагону.

За вихідними даними (таблиця 3.1, 3.2) після реалізації певних заходів відбулися зміни показників за варіантами: збільшення швидкості, вагонного плеча, скорочення простою вагонів на станціях, зменшення порожнього пробігу вагонів. Назвати конкретні заходи, при реалізації яких можна досягти зміни заданого показника.

Визначити величину обороту вагону після зміни показників експлуатації та потребу у вагонному парку, що призначений для виконання плану перевезень за таких умов.
3. Визначити економію експлуатаційних витрат при скороченні робочого парку вагонів.

Зменшення експлуатаційних витрат при скороченні вагонного парку визначається з виразу:


, тис.грн. /рік (3.7)
де: – скорочення потреби у вагонному парку, ваг.;

Сваг – експлуатаційні витрати на утримання у робочому парку 1 вагона протягом доби, грн./добу.

Після виконаних розрахунків зробити висновок, які показники та як впливають на оборот вагону, який економічний ефект може бути досягнутий за рахунок прискорення обороту вагону.

Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Української державної академії залізничного транспорту

Кафедра: „Організація перевезень та управління на залізничному транспорті”

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТРАНСПОРТУ

Самостійна робота

РРУ.104.00.01


Перевірив: к.т.н., доцент

________ О.В.Кизим

Розробив: студент гр. 2013-ОПУТ-0000

________ М.М.Іванов

________


(дата)

2013
ЗМІСТ


1. Коротка характеристика морського, річкового, повітряного

та трубопровідного транспорту. 3


2. Матеріально-технічне забезпечення залізниць. Загальні

відомості про планування та організацію матеріально-

технічного забезпечення залізниць 9

3. Визначення обороту вагонів і економічного ефекту

від прискорення 12

Перелік використаних джерел 15

1 Коротка характеристика морського, річкового, повітряного та трубопровідного транспорту
Економіко-географічні особливості України висувають залізниці на перше місце в єдиній транспортній системі нашої держави.

Річковий і морський транспорт економічно вигідно використовувати для перевезень масових вантажів, але водні шляхи сполучення не скрізь де потрібно пролягають. Основний недолік річкового судноплавства – сезонний його характер, спричинений замерзанням річок у зимовий період. Крім того, швидкість руху суден і барж нижча, ніж на інших видах транспорту.

На території України протікають судноплавні річки Дніпро, Дунай, Десна, Південний Буг...


2 Матеріально-технічне забезпечення залізниць. Загальні відомості про планування та організацію матеріально-технічного забезпечення залізниць


Багатогалузеве господарство залізничного транспорту потребує значних матеріальних ресурсів, особливо палива, металів, лісоматеріалів, залізобетонних виробів, щебеню, цементу, інших будівельних матеріалів, різних машин, обладнання, запасних частин тощо. Продукція, що постачається залізницям та іншим підприємствам залізничного транспорту України, має десятки тисяч найменувань. Тому організація матеріально-технічного забезпечення є складною, дуже важливою ланкою в технології галузі.

На залізничному транспорті України діють такі органи матеріально-технічного забезпечення...

Служба матеріально-технічного забезпечення (НХ) займається забезпеченням залізниці, її підрозділів і лінійних підприємств усіма матеріалами, деякими видами обладнання і запасними частинами (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Схема матеріально-технічного забезпечення на залізниці

3 Визначення обороту вагонів і економічного ефекту від його прискорення


Вихідні данні:

Кількість вагонів:завантажених 1200 вагонів

вивантажених 1200 вагонів

прийнятих навантаженими 1600 вагонів

транзитних без переробки 700 вагонів

транзитних з переробкою 700 вагонів

Середні простої вагонів, годин:

транзитних без переробки 0,68 годин

транзитних з переробкою 6,8/6,4 годин

під навантаженням 13 годин

під вивантаженням 16 годин

Середня дільнична швидкість 36/38 км/год

Коефіцієнт порожнього пробігу 0,25

Довжина вагонного плеча, км 180км

Навантажений рейс, км 950км

Експлуатаційні витрати на утримання у робочому

парку 1 вагона в добу, грн./добу. 73 грн./добу


Завдання:

1. Визначити час обороту й робочий парк вагонів на відділенні дороги.

2. Визначити прискорення обороту вагонів і скорочення потреби у вагонному парку при реалізації заходів щодо прискорення обороту вагону.

3. Визначити економію експлуатаційних витрат при скороченні робочого парку вагонів.
 1. Оборот вагона – це час,...

2. Після проведення відповідних заходів, на залізниці були змінені такі показники:

- скорочений простій транзитного вагону з переробкою – до 6,4 години;

- збільшення дільничної швидкості до 38 км/год.

Розрахуємо нове значення обороту вагона.
3. Зменшення експлуатаційних витрат при скороченні вагонного парку визначається з виразу...
Висновок: Оборот вагона за заданим показниками складає ...

Перелік використаних джерел


 1. Галабурда В.Г. Единая транспортная система. М.: Транспорт, 1996. — 295 с.

 2. Абакумов Г.В. Общий курс транспорта: Курс лекций. Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - 120 с.

 3. Ярошевич В.П., Шкурин М.И. Транспорт. Общий курс. Учебное пособие для студентов транспортных специальностей вузов/ Белорус. гос. ун-т трансп. – Го-мель, 2001. – 389 с.

 4. Данько М.І., Мотчаний В.Г. Загальний курс залізниці: Конспект лекцій. Частина І.-Х.: ХарДАЗТ, 1999.

 5. Данько М.І., Мотчаний В.Г. Загальний курс залізниці: Конспект лекцій. Частина II. – X.: ХарДАЗТ. 2000.

 6. Железные дороги. Общий курс/ Под ред. к.т.н. М.М. Уздина. – М.: Транспорт, 1991.

 7. Железные дороги. Общий курс/ Под ред. проф. Филиппова. – М.: Транспорт, 1981.

 8. Корнійчук М.П., Липовець Н.В., Шамрай Д.О. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту. Частина 1. – К.: «Дельта», 2006. – 500с.


Рекомендована література


 1. Закон України "Про транспорт", № 232/94-ВР від 10.11.1994 року зі змінами та доповненнями станом на 2011 рік.

 2. Закон України "Про залізничний транспорт", № 273/96-ВР від 04.07.1996 року зі змінами та доповненнями станом на 2011 рік.

 3. Статут залізниць України. - К.: Транспорт України, 1998.

 4. Абакумов Г.В. Общий курс транспорта: Курс лекций. Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - 120 с.

 5. Галабурда В.Г. Единая транспортная система. М.: Транспорт, 1996. — 295 с.

 6. Правдин Н.В. и др. Взаимодействие различных видов транспорта. – М.: Транспорт, 1989.

 7. Резер С.М. Взаимодействие транспортных систем. – М.: Наука, 1985

 8. Ярошевич В.П., Шкурин М.И. Транспорт. Общий курс. Учебное пособие для студентов транспортных специальностей вузов/ Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель, 2001. – 389 с.

 9. Корнійчук М.П., Липовець Н.В., Шамрай Д.О. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту. Частина 1 і 2. – К.: «Дельта», 2006. – 500с.

 10. Данько М.І., Мотчаний В.Г. Загальний курс залізниці: Конспект лекцій. Частина І.-Х.: ХарДАЗТ, 1999.

 11. Данько М.І., Мотчаний В.Г. Загальний курс залізниці: Конспект лекцій. Частина II.-X.: ХарДАЗТ. 2000.

 12. Железные дороги. Общий курс/ Под ред. к.т.н. М.М. Уздина. - М.: Транспорт, 1991.

 13. Железные дороги. Общий курс/ Под ред. проф. Филиппова. - М.: Транспорт, 1981.

 14. Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. – М.: УМК МПС России, 2001. – 768с.

 15. Фрайфельд А.В., Бондарев Н.А., Марков А.С. Устройство, соружение и эксплуатация контактной сети и воздушных линий. М.: Транспорт, 1987. – 336с.

 16. Калинин В.К. Электровозы и электропоезда. – М.: Транспорт, 1991. – 480с.

 17. Мазуров Е.А. Техническое обслуживание грузовых и пассажирских вагонов. – М.: Транспорт, 2000. – 229с.

 18. Інструкція з сигналізації на залізницях України. - К.: Транспорт України, 1995

 19. Бейник А.Б., Кошевой С.В., Панченко С.В., Сотник В.А. Системи интегрального регулирования движения поездов на перегонах. – Харьков: Энергосберегающие технологии, 2005. – 255с.

 20. Эксплуатация железных дорог. Под общей редакцией д.т.н В.В.Повороженко. – М.: Транспорт, 1982. – 382с.

 21. Котенко А. М. Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті: Підручник. - Ч. 1 і 2. - Харків: видавництво "Нове слово", 2007.

 22. Калиничев В.П. Метрополітені. – М.: Транспорт, 1988. – 280с.

 23. Правила технічної експлуатації залізниць України. - К.: Транспорт України, 1995.

 24. Инструктивные указания по организации вагонопотоків на железных дорогах. – М: Транспорт, 1984.

 25. Інструкція зі складання графіку руху поїздів на залізницях України.-К: Транспорт України - 2002. - 159 с.

Кизим Оксана Вікторівна


ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТРАНСПОРТУ

(завдання, методичні вказівки

до виконання самостійної і контрольної роботи)

для студентів спеціальності «Організація перевезень та

управління на залізничному транспорті»

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск Доценко Ю.В.
Підписано до дуку .09.2013

Формат 60х84/16. Папір Polspeed. Times New. Roman.

Друк ксерокс ний

Умов. друк. арк. 1,5. Наклад 100прим. Зам. №Донецький інститут залізничного транспорту

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004 року,

серія ДК № 1851Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

83018, м. Донецьк, вул. Артема, 184


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка