Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інноваційний менеджмент для студентів економічних спеціальностейСкачати 251.7 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір251.7 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
для студентів економічних спеціальностей

заочної форми навчанняЗатверджено

редакційно видавничою

радою університету

Протокол №____

від __ __ ________

Суми, Вид-во СумДУ, 2006.Укладачі: д.е.н., проф. Теліженко Олександр Михайлович,

асп. Теліженко І.О.,


Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. О.М. Теліженко
Кафедра управління

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Перший проректор В.Д. Карпуша

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
для студентів економічних спеціальностей

заочної форми навчання

Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі: О.М. Теліженко

І.О. Теліженко

Відповідальний за випуск О.М.Теліженко


Декан Факультету О.І.Карпіщенко

Суми, Вид-во СумДУ, 2006


ВСТУП


Метою підготовки розрахункової роботи з дисципліни "Інноваційний менеджмент" є закріплення теоретичних та відпрацювання практичних навичок про загальні принципи, форми та методи управління інноваційним менеджментом, а саме: поглиблення студентами фундаментальних знань в області теорії й практики оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів; придбання навичок дисконтування й компаундування грошових потоків.

Розрахункова робота складається з двох частин: теоритичної і практично

До основних завдань розрахункової роботи належать:

- придбання навичок практики дисконтування й капіталізації;

- вивчення загальнотеоретичних підходів до оцінки інвестиційних проектів (методи NPV, PP, IRR, PI).

В практичній частині по кожному завданню приведені методичні вказівки до роз'вязання завдань, а також приклади розрахунку задач.

Підготовка до розрахункової роботи складається з таких етапів: визначення варіанта; ознайомлення з теоритичними та практичними завданямми; консультаціх викладача й уточнення вихідних даних; написання й оформлення розрахункової роботи; передача її на кафедру.

Вибір варіанта з теоритичного завдання здійснюється за списком групи. Вибір варіанта з практичного завдання здійснюється згідно отсанньої цифри номеру залікової книжки.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Поняття категорій “ефект” й “ефективність”. Основні моделі оцінки економічної ефективності.

 2. Поняття віддачі на капітал. Фінансовий профіль проекту.

 3. Врахування фактору часу. Причини та фактори зміни вартості грошей у часі.

 4. Методичні підходи до побудови ставки дисконтування. Компаундування.

 5. Поняття ризику й невизначеності. Класифікація ризиків.

 6. Формалізація й кількісна оцінка ризиків.

 7. Експертний метод оцінки ризиків.

 8. Оцінка інвестиційних ризиків статистичним методом.

 9. Методи оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.

 10. Методи оцінки інвестиційних проектів в умовах визначеності.

 11. Модель оцінки капітальних активів.

 12. Арбітражна теорія оцінки.

 13. Метод порівняння прибутковості проекту із середньозваженою вартістю капіталу фірми.

 14. Метод NPV.

 15. Метод PP (простий та дисконтований).

 16. Метод IRR.

 17. Метод PI.

 18. Протиріччя методів NPV і IRR.

 19. Види грошових потоків. Теперішня вартість грошових потоків. Визначення теперішньої вартості рівномірно, нерівномірно розподілених та змішаних грошових потоків.

 20. .Види грошових потоків. Майбутня вартість грошових потоків. Визначення майбутньої вартості рівномірно, нерівномірно розподілених та змішаних грошових потоків

 21. Ануітетний грошовий потік. Теперішня та майбутня вартість ануітетного грошового потоку.

 22. .Врахування впливу інфляції. Формула Фішера.

 23. .Прогнозування критичних змінних. Крива прибутковості. Реальна та номінальна прибутковість.

 24. Офіційні методики оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів2. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯВихідні дані по всім завданням за варіантами наведені в Додатку А.
2.1 Завдання №1
Постановка задачі
Визначити показники чистої приведеної вартості та індексу рентабельності двох проектів. Вибрати який з інвестиційних проектів є більш вигідним за умови, що ставка відсотку складає а) 8%, б) 15%, n=3 роки.
Загальні вказівки
Показник чистої приведеної вартості (NPV) являє собою різницю між дисконтованими доходами та дисконтованими затратами інвестиційного проекту. Чиста приведена вартість – це сума початкових інвестицій (зі знаком «-») та дисконтованих грошових потоків за n років.

Показник чистої приведеної вартості визначається за формулою:, (2.1)

де C0 – величина інвестицій, грош. од.;Cn – грошовий потік, грош. од.;

r – ставка відсотка, %;

n – кількість років.

Якщо NPV>0, то проект є вигідним, якщо NPV<0, то – невигідним.


Показник індексу рентабельності (PI) являє собою відношення дисконтованих доходів до дисконтованих затрат інвестиційного проекту. Індекс рентабельності – це відношення дисконтованих грошових потоків до початкових інвестицій.

Показник індексу рентабельності визначається за формулою:


PI=Дисконтированные доходы/Дисконтированные затраты

, (2.2)
Якщо PI>1, то проект є вигідним, якщо PI<1, то проект є невигідним.

Приклад розрахунку
Визначити показники чистої приведеної вартості та індексу рентабельності двох проектів. Вибрати який з інвестиційних проектів є більш вигідним за умови, що ставка відсотку складає а) 8%, б) 15%, n=3 роки.

Вихідні даніВаріант (остання цифра залікової)

Проект

Величина початкових інвестицій, млн. грн.

Грошові потоки по рокам, млн. грн.

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Х

А

- 60

35

48

70

В

- 100

75

20

90

Розв’язок:
млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

млн.грн.
Висновок:

  1. при ставці відсотка 8% та 15% за показником чистої теперішньої вартості проект А є більш вигідним;

  2. при ставці відсотка 8% та 15% за показником індекса рентабельності проект А є більш вигідним.


2.2 Завдання №2
Постановка задачі
Визначити показник внутрішньої норми доходності проекту, який розрахований на 3 роки. Зробити висновки.
Загальні вказівки
Показник внутрішньої норми доходності (IRR) визначається за формулою:

(2.3)

r1, r2 –ставки відсотка, %;

NPV1 – значення чистої теперішньої вартості при r1, грош. од.;

NPV2 – значення чистої теперішньої вартості при r2, грош. од..


Приклад розрахунку
Визначити показник внутрішньої норми доходності проекту, який розрахований на 3 роки. Зробити висновки.

Вихідні даніВаріант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

0 (Початкові інвестиції)

1

2

3

Х

- 1300

200

800

500


Розв’язок:
Візьмемо r1=2% и r2 =20%

тис. грн.

тис. грн.

Висновок:

IRR= 6,75% – це таке граничне значення доходності, нижче якого при реалізації проекту опускатися не можна.
2.3 Завдання №3
Постановка задачі
Зробити оцінку прийнятності проекту за показником простого терміну окупності (PP), використовуючи вихідні дані, наведені в Додатку А.

Загальні вказівки
Для визначення показника простий термін окупності спочатку треба скласти затрати. А потім до затрат додавати доходи по рокам.
Приклад розрахунку
Вихідні дані


Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

1

2

3

4

5

Х

- 90

- 80

50

35

70


Розв’язок:
-70-40=-110 тис. грн.

-110+20=-90 - 1-й рік

-90+40=-50 - 2-й рік

PP=2+50/60=2,833 роки

Висновок:

За показником простого терміну окупності проект є прийнятним.2.4 Завдання №4
Постановка задачі

Розрахувати показник чистої теперішньої вартості, якщо дані наступні ставки відсотку: r=5%, 15%, 10%. Проранжувати показники за ступенем пріоритетності.Загальні вказівки
Показник чистої приведеної вартості визначається аналогічно загальним вказівкам по завданню №1.

Ранжування проектів проводиться наступним чином: від найбільш прийнятнішого до найменш прийнятнішого.Приклад розрахунку
Вихідні дані

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

0

1

2

3

Х

-350

45

215

100


Розв’язок:
тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.
Висновок:

За ступенем пріоритетності показники слід проранжувати таким чином: найбільш прийнятний NPV1, далі - NPV3, найменш прийнятний NPV2.


2.5 Завдання №5
Постановка задачі
Зробити оцінку прийнятності проекту за показником індексу рентабельності використовуючи вихідні дані, наведені в Додатку А.
Загальні вказівки
Показник індекс рентабельності визначається аналогічно загальним вказівкам по завданню №1.

Приклад розрахунку
Вихідні дані

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

1

2

3

4

5

Х

-123

-25

87

78

32Висновок:

Даний проект за показником індексу рентабельності є неприйнятним, оскільки PI<1.2.6 Завдання №6
Постановка задачі
Розрахувати внутрішню норму доходності проекту, дані по якому наведені в Додатку А.
Загальні вказівки
Показник внутрішньої норми доходності визначається аналогічно загальним вказівкам по завданню №2.
Приклад розрахунку
Вихідні дані

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

0

1

2

3

Х

-40

25

10

2

Візьмемо r1=5% и r2 =50%тис. грн.

тис. грн.

Висновок:

IRR=36,6% – це таке граничне значення доходності, нижче якого при реалізації проекту опускатися не можна.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балацький О. Ф., Теліженко О. М. Управління інвестиціями. - Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2000. - 123 с.

 2. Беренс В., Хавранек П.М. Пособие по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. перераб. и дополн. издан. - М.: АТЗТ "Интерэкспорт", ИНФРА. - М., 1995. - 528 с.

 3. Бирман Т., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер. с англ. під ред. Л.П.Белых. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1977. -613 с.

 4. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.

 5. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге ХХ века". - М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. - 188 с.

 6. Газеев М.Х., Смирнов А.П., Хрычев А.Н. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. - М.: ПМБ Внииоэнга, 1993. - 207 с.

 7. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Основные положения методики. – С.-Пб.: ИКФ "Альт", 1993. - 280 с.

 8. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. - М.: ТОО - Консалтинговая Компания "Дека", 1997. - 184 с.

 9. Мелкумов Я.С. Теоретическая и практическая помощь по финансовым вычислениям. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 336 с.

 10. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997. - 160 с.

 11. Мертенс А. В. Інвестиції: Курс лекцій по сучасній фінансовій теорії. - К.: Київське інвестиційне агентство, 1997. - 416 с.

 12. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их сбора для финансирования. Официальное издание. - М.: Экономика, 1994. - 89 с.

 13. Стоянова Е. Финансовый менеджмент. - М.: Перспектива, 1994. - 219 с.

 14. Трубина К.Е. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. - М.: Издательский центр «Анкил», 1995. - 80 с.

 15. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М.: Дело, 1992. - 192 с

 16. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - Спб.: Дватри, 1993. - 443 с.

Додаткова література

 1. Ворет И., Ревентлоу П. Економика фирмы: Учебн.: Пер. с датск. - М.: Высшая школа, 1994. - 365 с.

 2. Финансовые и инвестиционные показатели деятельности американской фирмы. - М.: СП "Crocus International", 1993. - 30 с.

 3. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: ИСТ-сервис, 1994. - 240 с.

 4. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1993. - 430 с.

ДОДАТОК А

(довідковий)

Вихідні дані
Завдання №1


Варіант (остання цифра залікової)

Проект

Величина інвестицій, млн. грн.

Грошовий поток по рокам, млн. грн.

1-й

2-й

3-й

0

А

- 100

90

45

38

В

- 80

20

50

75

1

А

- 55

30

40

60

В

- 62

80

27

55

2

А

- 110

100

30

20

В

- 135

50

250

45

3

А

- 60

70

40

90

В

- 75

25

30

10

4

А

- 90

40

70

80

В

- 115

35

150

10

5

А

- 85

25

60

47

В

- 65

50

80

32

6

А

- 130

80

60

150

В

- 100

55

47

80

7

А

- 127

75

50

120

В

- 110

40

80

100

8

А

- 120

57

65

110

В

- 80

50

30

85

9

А

- 60

35

48

70

В

- 100

75

20

90Завдання №2

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

0

1

2

3

0

- 1200

100

250

1100

1

- 1100

300

500

600

2

- 1000

450

300

500

3

- 900

70

250

680

4

- 1300

300

900

200

5

- 800

100

250

500

6

- 1500

900

150

800

7

- 1400

550

400

1000

8

- 1100

700

400

100

9

- 1300

200

800

500

Завдання №3


Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

1

2

3

4

5

0

-130

- 70

20

150

50

1

- 80

- 15

- 10

60

70

2

- 50

-25

25

40

5

3

- 40

- 20

- 30

85

30

4

- 60

- 45

35

45

55

5

- 75

-20

30

20

60

6

- 100

- 80

65

100

40

7

-35

- 60

25

80

50

8

- 70

- 40

20

40

60

9

- 90

- 80

50

35

70


Завдання №4


Вариант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

0

0

1

2

3

1

-256

100

200

300

2

-258

120

130

140

3

-260

150

160

170

4

-290

180

185

210

5

-350

95

110

120

6

-328

80

90

140

7

-330

125

124

320

8

-342

205

123

98

9

-350

45

215

100


Завдання №5


Вариант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

0

1

2

3

4

5

1

-260

-150

160

170

-260

2

-25

-52

35

30

20

3

-48

-20

33

15

40

4

-50

-25

42

25

30

5

-152

-15

70

80

30

6

-158

-35

60

115

50

7

-163

-85

68

123

70

8

-110

-65

56

65

80

9

-123

-25

87

78

32


Завдання №6

Вариант

Грошові потоки по рокам, тис. грн.

0

1

2

3

0

-10

7

8

9

1

-20

6

14

25

2

-30

4

8

12

3

-40

12

7

23

4

-50

15

23

45

5

-60

12

10

5

6

-70

35

4

8

7

-80

40

8

17

8

-50

6

8

19

9

-40

25

10

2
ДОДАТОК Б

(обов’язковий)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Заочний факультет

Розрахункова робота


з дисципліни “Інноваційний менеджмент”

Номер залікової книжки


Виконав


студент групи,

факультету

(прізвище, ініціали)


Перевірив

викладач

(прізвище, ініціали)Суми 2006

Навчальне виданняМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
для студентів економічних спеціальностей

заочної форми навчанняУкладачі: д.е.н., проф. Теліженко Олександр Михайлович

асп. Теліженко Ірина ОлександрівнаВідповідальний за випуск: д.е.н., проф. О.М.ТеліженкоПлан ., поз.

Формат 60х84 1/16

Папір офсетний.

Підп. до друку

Наклад прим.

Умовн. друк. арк.

Обл.-вид.арк.
Собівартість вид.

Замовлення №
Безкоштовно

Вид-во СумДУ. Р. № від

40007, м. Суми, вул.. Римського-Корсакова, 2.

“ Sumdu.edu.ua” СумДУ. 40007, м. Суми, вул.. Римського-Корсакова, 2.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка