Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завданняСкачати 395.59 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації29.12.2016
Розмір395.59 Kb.
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічного завдання

з дисципліни “Фінансовий ринок

(для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050107 - “Економіка підприємства”)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”) / Укл. Волгіна Н.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 32 с

Укладач: Н.О. Волгіна

Рецензент: Т.П. Юр’єва

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 9 від 22.02.2007р.


Зміст 1. Мета і завдання дисципліни 4

 2. Організаційно-методичні вказівки 4

 3. Тематичний план: 5

  1. Тематичний план вивчення дисципліни 5

  2. Розподіл навчального часу згідно з тематичним планом 7

 4. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 8

 5. Плани практичних і семінарських занять 9

 6. Завдання для самостійної роботи студентів 11

7. Інформаційно-методичне забезпечення 13

8. Розрахунково-графічне завдання 15

9. Критерії оцінки розрахунково-графічного завдання 31


 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета вивчення дисципліни: формування комплексного розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому ринку, отримання теоретичних знань з основних принципів організації і функціонування фінансового ринку, економічної сутності та призначення специфічних товарів, що обертаються на фінансовому ринку – грошей та цінних паперів, видах фінансових угод, методів фінансових розрахунків, а також необхідних практичних навичок щодо оцінки вартості фінансових інструментів і управління фінансовими інвестиціями в сучасних умовах (від розробників).
Предмет дисципліни: фінансовий ринок як економічний простір, де формуються і функціонують відносини купівлі-продажу фінансових інструментів, цінні папери як інструмент фінансового ринку (від розробників).
По вивченні курсу студент повинен знати: роль і місце фінансового ринку в системі економічних відносин; функції, товари і складові фінансового ринку; оцінку грошових потоків у часі; сутність та властивості цінних паперів, їх класифікацію; основи функціонування ринку цінних паперів та регулювання діяльності на фондовому ринку; способи отримання доходу по цінних паперах; сутність окремих видів цінних паперів, цілі випуску, класифікаційні ознаки, визначення вартості та доходу; сутність та особливості первинного і вторинного фондових ринків; правові засади діяльності фондової біржи; сутність, цілі та складові аналізу цінних паперів; принципи формування та керування портфелем цінних паперів, оцінку ризику інвестицій у цінні папери.
По вивченні курсу студент повинен вміти: здійснити оцінку вартості грошей за різними схемами нарахування відсотків та видами ставок; визначити основні параметри фінансової ренти; визначити вартість акцій, облігацій, векселів; визначити доход за різними видами цінних паперів; оцінити ризик та доходність окремих видів цінних паперів; визначити ризик та доходність портфеля цінних паперів.


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До переліку взаємозв’язаних дисциплін віднесені:

Дисципліни, на які спирається вивчення даної дисципліни:

- макроекономіка;

- вища математика;

- банківська справа;

- інвестування;

- фінанси;

- фінанси підприємства.

Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну:


 • стратегічне управління;

 • інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств;

 • управління спеціальними проектами в ЖКГ;

 • дипломне проектування.

3.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
3.1. Тематичний план вивчення дисципліни

Види начальних

занять


Кіль-

кість годинНазва, номер теми,

заняття та навчальні запитання1

2

3

Лекція 1

2

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність та основні риси

1. Поняття фінансового ринку, його роль і місце в системі фінансово-економічних відносин.

2.Структура та функції фінансового ринку.

3. Товари та суб’єкти фінансового ринку.

4. Характеристика грошового ринку.

5. Ринок капіталів як джерело довгострокових фінансових ресурсівСемінарські заняття

2

Тема 1. (див. плани практичних та семінарських занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 1. (див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 2

2

Тема 2. Фінансові обчислювання у комерційних угодах

1.Термінологія фінансових обчислювань.

2.Оцінка грошей у часі. Нарощування та дисконтування вартості грошей.

3.Відсоткова та облікова, ефективна та номінальна ставки.

4.Зміна умов фінансової угоди. Еквівалентні ставки.

5.Фінансові ренти: сутність, види, визначення основних параметрівПрактичні заняття

4

Тема 2. (Див. плани практичних занять)

Завдання для самостійної роботи

6

Тема 2. (Див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 3.

2

Тема 3. Цінні папери як товар фінансового ринку

1.Сутність та властивості цінних паперів. Функції і роль цінних паперів в економіці.

2.Класифікація цінних паперів.

3.Вартість цінних паперів.

4.Види і форми отримання доходу за цінними паперами.


1

2

3

Семінарські заняття

2

Тема 3. (Див. плани практичних та семінарських занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 3. (Див. завдання для самостійної роботи)

Семінарські заняття

2

Тема 4. (Див. плани практичних та семінарських занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 4. (Див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 4.

2

Тема 5. Акції як основа формування власного капіталу підприємства

1.Характеристика акцій: сутність, цілі випуску, види, реквізити.

2.Вартість акцій. Показники якості акцій.

3.Оцінка акцій.

4.Дивіденди та дивідендна політика підприємства.


Практичні заняття

4

Тема 5. (Див. плани практичних занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 5. (Див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 5.

2

Тема 6. Облігації як джерело формування позикового капіталу

1.Характеристика облігацій: сутність, цілі випуску, реквізити.

2.Класифікація облігацій.

3.Вартість облігацій.

4.Види і визначення доходу за облігаціями.


Практичні заняття

2

Тема 6. (Див. плани практичних занять)

Завдання для самостійної роботи

2

Тема 6. (Див. завдання для самостійної роботи)

Семінарські заняття


2

Тема 7. (Див. плани практичних та семінарських занять)

1

2

3

Практичні заняття

2

Тема 7. (Див. плани практичних та семінарських занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 7. (Див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 6.

2

Тема 8. Аналіз цінних паперів

1.Цілі та види аналізу цінних паперів. Фундаментальний аналіз цінних паперів: сутність, завдання і етапи проведення.

2.Технічний аналіз цінних паперів.

3.Рейтингова оцінка емітента та цінних паперів.

4.Портфель цінних паперів: поняття, мета формування та завдання управління.

5.Оцінка доходу й ризику портфеля цінних паперів.


Практичні заняття

4

Тема 8. (Див. плани практичних занять)

Завдання для самостійної роботи

8

Тема 8. (Див. завдання для самостійної роботи)

Разом

723.2. Розподіл навчального часу згідно з тематичним планом

Тема

Лекції


Семінарські

й практичні

заняття


Самостійна робота1. Фінансовий ринок: сутність та основні риси

2

2

4

2.Фінансові обчислювання у комерційних угодах

2

4

6

3.Цінні папери як товар фінансового ринку

2

2

4

4. Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку

-

2

4

5. Акції як основа формування власного капіталу підприємства

2

4

4

6. Облігації як джерело формування позикового капіталу

2

2

2

7. Вексель. Вексельний обіг в Україні

-

4

4


8. Аналіз цінних паперів

2

4

8

Всього годин

12

24

36
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка