Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»Сторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму

6.030502 – економічна кібернетика

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012

Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 330.46(07)
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика / Укл.: М. С. Кузнєцов, Т.О. Климкович. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 48 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування», наведені теоретичні відомості з об’єктно-орієнтованого програмування на мови С++ для виконання індивідуальних завдань, а також приклади їх виконання.

Призначені для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика заочної форми навчання.
Укладачі: М.С Кузнєцов, канд. екон. наук, проф.

Т.О. Климкович, ст. викладач

Відповідальна за випуск Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.

Рецензент К.Ф.Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 23.03.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,82. Умов. друк. арк. 2,79. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
ВСТУП
Однією з сучасних методологій програмування систем є об'єктно-орієнтований підхід, основоположною ідеєю якого є об'єднання даних і дій, виконуваних над цими даними, в єдине ціле, яке називається об'єктом. Об'єктно-орієнтована методологія будується на принципах абстракції і класифікації. При об'єктно-орієнтованому підході необхідно спочатку ідентифікувати типи об'єктів, що беруть участь у системі. До об'єктів відносяться всі елементи системи, що міняють свій стан і відіграють певну роль при її функціонуванні.

Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) моделює об'єкти реального світу за допомогою програмних аналогів. ООП дає нам найбільш природний і інтуїтивний спосіб розгляду процесу програмування як моделювання реально існуючих об'єктів, їх атрибутів і поведінки. ООП моделює також зв'язки між об'єктами. Подібно тому, як люди посилають повідомлення, об'єкти теж зв'язуються один з одним за допомогою повідомлень.

Методологія ООП є еволюційною, тобто створеною на основі технології процедурного програмування. Досвід використання процедурного (функціонального) підходу показав його головні недоліки: складність, нечіткість і непридатність для багатократного використання. ООП усуває ці недоліки. Для реалізації методології ООП на основі мови С була створена мова, що підтримує основні принципи ООП – мова С++. Вона зручна як мова програмування і для проблемних, і для системних програмістів.

Головна мета дисципліни лежить у вивченні технології об’єктно-орієнтованого програмування з використанням мови С++.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати принципи ООП (інкапсуляція, спадкування, поліморфізм), як оголошуються класи, створюються, ініціалізуються і руйнуються об'єкти класів, відмінність між абстрактними і конкретними класами, ієрархію класів потоків введення-виведення.

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти створювати класи і об’єкти, управляти доступом до даних і функцій, ініціалізувати об’єкти за допомогою конструкторів, використовувати спадкування і віртуальні функції для поліморфізму, створювати, читати і записувати файли, форматувати дані, що виводяться на екран, а також використовувати свої знання й уміння в курсовому і дипломному проектуванні.  1. Загальні методичні вказівки


Відповідно до навчального плану на вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для всіх форм навчання заплановано 108 годин, які для студентів заочної форми навчання розподілені за видами занять у такий спосіб:

аудиторні заняття - 12 годин;

з них:

лекції – 8 години;лабораторні заняття – 4 годин;

самостійна робота – 96 години.  1. Рекомендована література


  1. Кузнєцов М.С. Об’єктно-орієнтоване програмування з використанням UML та мови С++: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2003. – 90 с.

  2. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. СПб.: Питер, 2003. – 461 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html

  3. Глушаков С.В., Коваль А. В., Смирнов С.В. Язык программирования С++. Учебный курс. Харьков: Фолио. М.: «Издательство АСТ», 2001. – 500 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html

  4. Либерти Д. Освой С++ самостоятельно за 21 день. 2006. – 815 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://progbook.net/ss/c-plus/3552-osvoj-samostoyatelno-c-za-21-den.html

  5. Динман М.И. С++. Освой на примерах. – СПб.: БХВ – Петербург, 2006. – 384 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html

  6. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. Питер, 2004. – 923 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.proklondike.com/books/cpp/lafore_oop_v_cpp.html

  7. Дейтел Х., Дейтел П. Основы программирования на С++. – М.: Бином, 1999. – 1024 с.
  1. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Розподіл навчальних годин з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів заочної форми навчання за темами та видами занять наведено в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Розподіл навчальних годин за темами та видами занять


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Разом

Лекції


Лабораторні заняття

Самостійна роботаОсновні поняття об’єктно-орієнтованого програмування

44Класи мовою С++ та об’єкти

8

2

2

4Конструктори і деструктори

10

2

2

6Спадкування

20

2
18Поліморфізм

16

2
14Абстрактні класи

1010Класи вводу-виводу

1616Файлові потоки вводу-виводу в С++

2424  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка